logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 7/2008 z dnia 20 lutego 2008 r.PROTOK脫艁 Nr 7/2008
z dnia 20 lutego 2008 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z ostatniego posiedzenia Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na utworzenie publicznego gimnazjum w Zespole Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach. Wnioskuje si臋 o uruchomienie w roku szkolnym 2008/2009 jednej klasy gimnazjum dla uzdolnionej m艂odzie偶y i zapewnienie jej wy偶szego poziomu kszta艂cenia.
Wanda K艂odawska dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 przedstawi艂a szerokie uzasadnienie tego wniosku. Koncepcja kszta艂cenia gimnazjalnego w powi膮zaniu z kszta艂ceniem licealnym jest zgodna z celem reformy o艣wiaty. Ma na celu przygotowanie uzdolnionych uczni贸w gimnazjum do dalszej nauki w liceum i studi贸w. Najzdolniejsi absolwenci szko艂y podstawowej otrzymaj膮 propozycj臋 dalszego efektywnego kszta艂cenia. Zak艂ada si臋 wprowadzenie systemowego programu pracy z uczniem zdolnym. Indywidualizacja procesu kszta艂cenia pozwoli na lepsze przygotowanie uczni贸w gimnazjum do podj臋cia nauki w liceum, a w konsekwencji do studiowania. Temu celowi ma s艂u偶y膰 rozw贸j zainteresowa艅, mi臋dzy innymi poprzez wsp贸lne dla gimnazjalist贸w i licealist贸w zaj臋cia pozalekcyjne, intensywn膮 nauk臋 j臋zyk贸w obcych, udzia艂 w konkursach przedmiotowych i olimpiadach. Istnieje mo偶liwo艣膰 przeznaczenia trzech oddzielnych sal lekcyjnych dla gimnazjalist贸w. Szko艂a dysponuje systemem monitoringu, internetowym systemem kontroli frekwencji i post臋p贸w w nauce. W po艂膮czeniu z niewielk膮 ilo艣ci膮 uczni贸w stwarza to przyjazne i bezpieczne warunki nauki.
Starosta przytoczy艂 wypowied藕 Burmistrza Pyrzyc w sprawie koncepcji organizacji o艣wiaty w Gminie Pyrzyce. Burmistrz widzi potrzeb臋 wsp贸艂pracy z organami prowadz膮cymi szko艂y ponadgimnazjalne i popiera inicjatyw臋 powo艂ania gimnazjum przy liceum og贸lnokszta艂c膮cym.
Teresa Jasi艅ska zast臋pca Burmistrza Pyrzyc potwierdzi艂a, 偶e taka inicjatywa pojawi艂a si臋 ju偶 wcze艣niej, ale dopiero teraz podj臋to konkretne dzia艂ania w celu jej realizacji. W艂adze Gminy popieraj膮 te dzia艂ania. Rozwa偶ano mo偶liwo艣膰 utworzenia dw贸ch gimnazj贸w w Pyrzycach. Badania ankietowe wykazuj膮 tak膮 potrzeb臋. Jedno gimnazjum nie jest wystarczaj膮ce. Rodzice poszukuj膮 dla swoich dzieci szk贸艂 proponuj膮cych konkurencyjn膮 ofert臋. Wybieraj膮 szko艂y bezpieczniejsze, daj膮ce szersze mo偶liwo艣ci kszta艂cenia i rozwoju zainteresowa艅. Istniej膮ce w Pyrzycach jedno, du偶e gimnazjum nie stwarza takich warunk贸w. Wielu rodzic贸w decyduje si臋 na dowo偶enie swoich dzieci do szk贸艂 w innych miejscowo艣ciach. W opinii rodzic贸w, kt贸rych dzieci s膮 obecnie w szkole podstawowej, uruchomienie drugiego gimnazjum jest zgodne z ich oczekiwaniami.
Andrzej Jakie艂a dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki popar艂 inicjatyw臋 powo艂ania w Pyrzycach szko艂y, kt贸ra b臋dzie oferowa艂a wysoki poziom kszta艂cenia. Zdolni uczniowie powinni mie膰 mo偶liwo艣膰 efektywnego kszta艂cenia. Nale偶y jednak wzi膮膰 pod uwag臋 zagro偶enia zwi膮zane z organizacj膮 jednej klasy dla najzdolniejszych uczni贸w. Konieczne b臋dzie opracowanie precyzyjnego zestawu kryteri贸w naboru do takiej klasy i zasad ich egzekwowania, aby uniemo偶liwi膰 przyjmowanie uczni贸w nie spe艂niaj膮cych tych kryteri贸w. Aby klasa nie by艂a zagro偶ona likwidacj膮, w przypadku zmniejszenia si臋 liczby uczni贸w, powinna liczy膰 co najmniej 30 os贸b. Istotne jest r贸wnie偶 okre艣lenie rejonu, z kt贸rego b臋dzie prowadzony nab贸r. Kszta艂cenie na wysokim poziomie wymaga odpowiedniego wyposa偶enia. Szko艂a musi zadba膰 o zorganizowanie pracowni przedmiotowych z wykorzystaniem najnowszych metod nauczania. R贸wnie偶 wymagania w stosunku do nauczycieli musz膮 zosta膰 zwi臋kszone. Je偶eli szko艂a ma zosta膰 uruchomiona jeszcze w tym roku, to nale偶y uwzgl臋dni膰 jej finansowanie z bud偶etu powiatu przez pierwsze cztery miesi膮ce.
Wicestarosta zauwa偶y艂, 偶e w powiecie powinna istnie膰 szko艂a kszta艂c膮ca na wysokim poziomie. Wyrazi艂 jednak obaw臋, 偶e absolwenci klasy gimnazjalnej nie b臋d膮 kontynuowa膰 nauki w liceum. Wybior膮 inne szko艂y o wy偶szym presti偶u. Aby pyrzyckie liceum by艂o uwa偶ane za szko艂臋 presti偶ow膮 nie wystarcz膮 obecne wyniki, kt贸re mimo tendencji zwy偶kowej s膮 jeszcze na poziomie 艣rednim. Dlatego nale偶y podnie艣膰 poziom w liceum. Potrzebne jest inwestowanie w wyposa偶enie i kadr臋 nauczycielsk膮. Podzieli艂 pogl膮d, 偶e jedno gimnazjum w Pyrzycach jest z艂ym rozwi膮zaniem. Brak konkurencji sprawia, 偶e gimnazjum nie musi zabiega膰 o uczni贸w, chocia偶 i tak cz臋艣膰 rodzic贸w, kt贸rym zale偶y na dobrym wykszta艂ceniu dzieci wybiera dla nich gimnazja w innych miejscowo艣ciach.
Marek Mazur wyrazi艂 obaw臋 o bezpiecze艅stwo grupki dzieci w 艣rodowisku m艂odzie偶y licealnej. B臋d膮 to dwie grupy wiekowe o r贸偶nych zachowaniach. Uczniowie, kt贸rzy dopiero sko艅czyli szko艂臋 podstawow膮 mog膮 si臋 czu膰 zagubieni i wyobcowani w 艣rodowisku licealist贸w.
Ireneusz Paw艂owski zauwa偶y艂, 偶e m艂odzie偶 w liceum jest na tyle powa偶na i spokojna, 偶e nie stwarza takiego zagro偶enia. Niepokoi go jednak mo偶liwo艣膰 nie uzyskania odpowiedniej liczby uczni贸w, kt贸rzy b臋d膮 spe艂niali kryteria naboru.
Dyrektor Jakie艂a wyja艣ni艂, 偶e w regulaminie naboru umieszcza si臋 zapis o mo偶liwo艣ci obni偶enia kryteri贸w, w uzasadnionych okoliczno艣ciach.
Dyrektor K艂odawska rozwia艂a w膮tpliwo艣ci Marka Mazura podaj膮c przyk艂ady dzia艂a艅 integracyjnych, kt贸re sprawdzaj膮 si臋 w gimnazjach funkcjonuj膮cych w szko艂ach 艣rednich. Starsi uczniowie przyjmuj膮 do swojego grona gimnazjalist贸w w trakcie imprez integracyjnych i wsp贸lnej zabawy. Je偶eli chodzi o uzyskanie odpowiedniej liczby uczni贸w, to zosta艂a ju偶 opracowana koncepcja dzia艂a艅 informacyjnych. Aby informacja dotar艂a do uczni贸w i rodzic贸w przed og艂oszeniem naboru nale偶y w miar臋 szybko przeprowadzi膰 procedur臋 powo艂ania szko艂y. Pierwszym krokiem powinno by膰 podpisanie porozumienia z Gmin膮 Pyrzyce. Nast臋pnie podj臋cie uchwa艂y przez Rad臋 Powiatu.
Starosta podsumowuj膮c dyskusj臋 wyrazi艂 stanowisko Zarz膮du w sprawie utworzenia publicznego gimnazjum w Zespole Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach. Jest to s艂uszna idea i Zarz膮d j膮 w pe艂ni popiera. Na nast臋pne posiedzenie Zarz膮du zostanie przygotowany projekt porozumienia z Gmin膮 Pyrzyce i harmonogram dzia艂a艅 koniecznych do utworzenia gimnazjum. Te dokument opracuje Dyrektor Jakie艂a. Dyrektor K艂odawska natomiast przygotuje regulamin naboru uczni贸w do pierwszej klasy. Akceptacja tych dokument贸w musi si臋 odby膰 w obecno艣ci Burmistrza Pyrzyc i dyrektora Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach. Kolejne posiedzenie Zarz膮du w tej sprawie, z udzia艂em zainteresowanych os贸b, odb臋dzie si臋 27 lutego 2008 r.

Ad. 3.
Wicestarosta przedstawi艂 propozycj臋 lokalizacji nowego Domu Dziecka. Istnieje mo偶liwo艣膰 pozyskania nieruchomo艣ci o powierzchni ponad 4 ha przy ul. Lipia艅skiej. Jest to najlepsza, spo艣r贸d rozpatrywanych lokalizacji. Nieruchomo艣膰 stanowi 7 dzia艂ek, na kt贸rych mo偶na wybudowa膰 trzy budynki spe艂niaj膮ce wymagane standardy.
Maciej Jankowski doda艂, 偶e nieruchomo艣膰 jest w艂asno艣ci膮 Skarbu Pa艅stwa i zosta艂 og艂oszony przetarg na jej sprzeda偶. Przetarg og艂osi艂 Starosta. W przypadku, gdyby powiat chcia艂 naby膰 nieruchomo艣膰 od Skarbu Pa艅stwa, m贸g艂by dokona膰 zakupu na zasadach preferencyjnych, za cen臋 obni偶on膮. Przed z艂o偶eniem wniosku o nabycie nieruchomo艣ci do Wojewody konieczne by艂oby odwo艂anie przetargu. Odwo艂anie przetargu mo偶e nast膮pi膰 z wa偶nych przyczyn. Zamiar przeznaczenia tej dzia艂ki na potrzeby Domu Dziecka mo偶na uzna膰 za wystarczaj膮cy pow贸d. Po odwo艂aniu przetargu powiat mo偶e stara膰 si臋 o przekazanie przez Wojewod臋 nieruchomo艣ci na rzecz powiatu na okre艣lony cel lub zakup dzia艂ki od Skarbu Pa艅stwa za po艣rednictwem Starosty.
Zarz膮d postanowi艂 wyst膮pi膰 do Wojewody z wnioskiem o nabycie nieruchomo艣ci oznaczonej jako dzia艂ki ewidencyjne o numerach 122 - 128 w obr臋bie ewidencyjnym Pyrzyce 12, w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 4.
Starosta poinformowa艂 Zarz膮d o pi艣mie od Mi臋dzyzak艂adowej Organizacji NSZZ "Solidarno艣膰" w sprawie sporu zbiorowego z dyrektorem Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego, dotycz膮cego podwy偶ek wynagrodzenia. Organizacja domaga si臋 pilnego spotkania organu za艂o偶ycielskiego z za艂og膮 Zak艂adu w celu przedstawienia informacji na temat wyniku finansowego i prawid艂owo艣ci zarz膮dzania. Starosta zauwa偶y艂, 偶e przy Zak艂adzie dzia艂a Rada Spo艂eczna i w jej kompetencjach jest doradztwo i pomoc w sytuacjach kryzysowych. W zwi膮zku z tym, 偶e organ za艂o偶ycielski nie jest stron膮 w tym zbiorze Starosta zaproponowa艂 zorganizowanie spotkania dyrekcji ZOL-u, organizacji zwi膮zkowej i Rady Spo艂ecznej w celu om贸wienia wnioskowanych informacji.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
Pyrzyce, dnia 20 lutego 2008 r. 5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2008-04-04 09:30:46
Data ostatniej modyfikacji : 2008-04-04 09:30:46
Liczba wy艣wietle艅 : 2236licznik odwiedzin: 12475504