logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 4/2008 z dnia 23 stycznia 2008 r.PROTOK脫艁 Nr 4/2008
z dnia 23 stycznia 2008 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z ostatniego posiedzenia Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie przyst膮pienia Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach do partnerskiego projektu systemowego wsp贸艂finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego pt. "Nowa szansa", z艂o偶onego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki 2007-2013 (PO KL) oraz udzielenia pe艂nomocnictwa do realizacji powy偶szego projektu. Uchwa艂a upowa偶ni dyrektora Powiatowego Urz臋du Pracy do reprezentowania Zarz膮du Powiatu w porozumieniu partnerskim w ramach tego projektu oraz do wykonywania wszelkich czynno艣ci wynikaj膮cych z jego realizacji. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie udzielenia kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Pyrzycach pe艂nomocnictwa do podpisywania um贸w, porozumie艅
partnerskich oraz podejmowania wszelkich czynno艣ci zwi膮zanych z realizacj膮 partnerskich projekt贸w systemowych w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Spo艂ecznej Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego. Podobnie jak w poprzedniej uchwale, Zarz膮d b臋dzie reprezentowany przez realizatora projektu. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w statucie Powiatu Pyrzyckiego oraz zwi膮zany z nim projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Pyrzycach. Zmiany w Regulaminie b臋d膮 mog艂y by膰 w prowadzone po uchwaleniu zmian w statucie. G艂贸wna zmiana dotyczy sposobu merytorycznej i techniczno-organizacyjnej obs艂ugi Zarz膮du i Rady. Dotychczas obs艂ug臋 Zarz膮du prowadzi艂 Wydzia艂 Organizacyjno-Prawny, a obs艂ug臋 Rady prowadzi艂o Biuro Rady. W wielu powiatach obs艂uga Zarz膮du i Rady prowadzona jest przez jedn膮 kom贸rk臋 organizacyjn膮. W celu poprawy efektywno艣ci pracy proponuje si臋 przenie艣膰 zadania zwi膮zane z obs艂ug膮 Rady do Wydzia艂u Organizacyjno-Prawnego. Wprowadzenie tych zmian wymaga wcze艣niejszej zmiany w Statucie Powiatu Pyrzyckiego, kt贸ry przewiduje rozdzielenie zada艅 zwi膮zanych z organizacj膮 pracy Zarz膮du i Rady. Druga zmiana to likwidacja Wydzia艂u Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej. W jego miejsce zostanie powo艂any Pe艂nomocnik Starosty ds. Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej. Obecnie w wydziale jest zatrudniona jedna osoba jako dyrektor wydzia艂u. Wydzia艂 jest kom贸rk膮 organizacyjn膮 wieloosobow膮. W tym przypadku zakres przypisanych zada艅 jest tak ma艂y, 偶e wystarczy jednoosobowe stanowisko. Jednocze艣nie zostan膮 uregulowane sprawy zwi膮zane z wymogami prawnymi i dostosowaniem Regulaminu do istniej膮cych rozwi膮za艅. Do schematu organizacyjnego zostanie wprowadzona Kancelaria Tajna, Wydzia艂 O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki zmieni nazw臋 na Wydzia艂 O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji, gdy偶 stanowisko zwi膮zane z promocj膮 faktycznie funkcjonuje w tym wydziale. Wszystkie proponowane zmiany maj膮 na celu jedynie usprawnienie funkcjonowania urz臋du.
Uzasadnienie zmian przedstawione przez Starost臋 zosta艂o zaakceptowane. W trakcie dyskusji cz艂onkowie Zarz膮du poruszali temat oszcz臋dno艣ci, zmian kadrowych i rozwi膮za艅 stosowanych w innych powiatach. Zarz膮d przyj膮艂 obydwa projekty uchwa艂 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 wniosek Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU o wyra偶enie zgody na rozszerzenie oferty edukacyjnej na rok szkolny 2008/2009. Andrzej Jakie艂a dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki wyja艣ni艂, 偶e plac贸wka realizuj膮c zadania kszta艂cenia ustawicznego planuje uruchomienie zaocznego technikum mechanizacji rolnictwa dla doros艂ych. Zgoda Zarz膮du b臋dzie podstaw膮 do rozpocz臋cia procedury zwi膮zanej z uruchomieniem nowego kierunku kszta艂cenia. Konieczne b臋dzie uzyskanie opinii Kuratora, Powiatowej Rady Zatrudnienia oraz Powiatowego Urz臋du Pracy. Pozytywne opinie pozwol膮 na przed艂o偶enie Radzie Powiatu projektu uchwa艂y w sprawie powo艂ania nowego typu szko艂y. Plac贸wka posiada odpowiedni膮 kadr臋 i baz臋 dydaktyczn膮 oraz baz臋 socjaln膮 umo偶liwiaj膮c膮 zakwaterowanie na czas zjazd贸w. Zdaniem Starosty istnieje zapotrzebowanie i oczekiwanie 艣rodowiska na tak膮 form臋 kszta艂cenia. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na rozszerzenie oferty edukacyjnej, w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 5.

Starosta przedstawi艂 wniosek o ustanowienie trwa艂ego zarz膮du dla nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Pyrzycach przy ul. Pozna艅skiej 1 na rzecz Starostwa Powiatowego. W dniu 17 stycznia 2008 r. zosta艂 podpisany akt notarialny, na mocy kt贸rego budynek po by艂ej Przychodni Dzieci臋cej przy ul Pozna艅skiej 1 przeszed艂 na mienie powiatu. W celu wyznaczenia zarz膮dcy nieruchomo艣ci proponuje si臋 oddanie jej w trwa艂y zarz膮d Starostwu Powiatowemu. Starostwo b臋dzie mog艂o mi臋dzy innymi dokonywa膰 przebudowy lub remontu obiektu, zawiera膰 umowy najmu, dzier偶awy albo u偶yczenia. Planowane jest przeznaczenie tego budynku na siedziby jednostek organizacyjnych powiatu i wynajem wolnych pomieszcze艅. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i podj膮艂 decyzj臋 o ustanowieniu trwa艂ego zarz膮du, w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o u偶yczenie na czas nie kr贸tszy ni偶 10 lat lokalu w budynku przy ul. Pozna艅skiej 1, z przeznaczeniem na biuro ZNP. Po obejrzeniu nieruchomo艣ci, prezes ZNP wyrazi艂 zgod臋 na wynajem pomieszcze艅 znajduj膮cych si臋 w piwnicy. Na w艂asny koszt przeprowadz膮 remont i przebudow臋 wej艣cia oraz dostosuj膮 do wymog贸w sanitarnych. W przypadku wynajmu na okres powy偶ej trzech lat konieczne b臋dzie podj臋cie uchwa艂y Zarz膮du w tej sprawie. Je偶eli zarz膮d wyrazi zgod臋, to po uprawomocnieniu si臋 decyzji o ustanowieniu trwa艂ego zarz膮du, zostanie przedstawiona uchwa艂a w sprawie wynajmu na okres powy偶ej trzech lat. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋, w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 6.

Starosta przedstawi艂 pismo adresowane do Burmistrza Pyrzyc wyra偶aj膮ce poparcie Zarz膮du Powiatu dla wniosku dyrektora Szpitala Powiatowego o umorzenie podatku od nieruchomo艣ci. Zarz膮d zaakceptowa艂 tre艣膰 pisma.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:

Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................Pyrzyce, dnia 23 stycznia 2008 r.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2008-02-19 14:49:54
Data ostatniej modyfikacji : 2008-02-19 14:49:54
Liczba wy艣wietle艅 : 2053licznik odwiedzin: 12463729