logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 30/2007 z dnia 12 listopada 2007 r.PROTOK脫艁 Nr 30/2007
z dnia 12 listopada 2007 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Cz艂onkowie Zarz膮du otrzymali projekt bud偶etu powiatu na rok 2008. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu przedstawi艂 informacj臋 opisow膮 projektu bud偶etu. W oparciu o dost臋pne dane zosta艂y okre艣lone dochody. Na podstawie plan贸w jednostek organizacyjnych przyj臋to wydatki. Realizacja z艂o偶onych plan贸w spowodowa艂aby deficyt bud偶etu w wysoko艣ci 5 668 907 z艂. Obci膮偶enie bud偶etu sp艂at膮 kredytu i wykupem obligacji wymaga艂o, na postawie por贸wnania do wydatk贸w mijaj膮cego roku, zmniejszenia planowanych wydatk贸w. Skarbnik zaproponowa艂 zmniejszenie wydatk贸w inwestycyjnych w Starostwie o 700 tys. z艂, wydatk贸w na promocj臋 o 55 tys. z艂, wydatk贸w inwestycyjnych Domu Dziecka o 750 tys. z艂, dotacji dla innych powiat贸w o 300 tys. z艂. Zak艂adaj膮c podwy偶k臋 wynagrodze艅 w jednostkach organizacyjnych na poziomie 10 % i utworzenie rezerwy na zapewnienie wk艂adu w艂asnego w ewentualnych inwestycjach z udzia艂em 艣rodk贸w unijnych, mo偶na zmniejszy膰 deficyt bud偶etu do kwoty 3 630 158 z艂. Do tego nale偶y doliczy膰 rozchody w wysoko艣ci 960 tys. z艂 zwi膮zane ze sp艂at膮 kredytu i wykupem obligacji. Uwzgl臋dnienie przychod贸w ze sp艂aty po偶yczek i wolnych 艣rodk贸w na rachunku na koniec roku 2007, ustala deficyt bud偶etu w wysoko艣ci 4 136 258 z艂. 殴r贸d艂em pokrycia deficytu mo偶e by膰 emisja obligacji lub kredyt. Osi膮gni臋cie w roku 2007 wy偶szych o 1 898 323 z艂 dochod贸w, pozwala w tym roku wyemitowa膰 mniej obligacji i przesun膮膰 emisj臋 na rok 2008. W zwi膮zku z tym na koniec roku 2008 d艂ug wyni贸s艂by 2 238 026 z艂, a wska藕nik d艂ugu do dochod贸w 58,61 %. W bie偶膮cym roku nale偶y jeszcze rozpatrzy膰 wnioski jednostek o zwi臋kszenie planu wydatk贸w. Na ich realizacj臋 mo偶na przeznaczy膰 艣rodki z niewykorzystanej rezerwy celowej na inwestycje finansowane ze 艣rodk贸w unijnych. W tym celu wymagana jest opinia Komisji Bud偶etowej o zmianie przeznaczenia 艣rodk贸w z rezerwy celowej.
Starosta zwr贸ci艂 uwag臋 na trudn膮 sytuacj臋 Domu Pomocy Spo艂ecznej. Wicestarosta wyja艣ni艂, 偶e dyrekcja proponuje zwi臋kszenie bud偶etu DPS i podwy偶k臋 o 30 % dla wszystkich pracownik贸w. Rzeczywi艣cie zarobki piel臋gniarek s膮 bardzo niskie. Ni偶sze nawet od zarobk贸w piel臋gniarek ze Szpitala. Powoduje to odchodzenie personelu z tej jednostki. Wnioskowana podwy偶ka jest wysoka. Do nast臋pnego posiedzenia Zarz膮du zostanie przygotowana propozycja okre艣laj膮ca, na ile Zarz膮d mo偶e wygospodarowa膰 艣rodki. Warunki przyznania podwy偶ki b臋d膮 negocjowane z dyrekcj膮 i zwi膮zkami zawodowymi. Podj臋cie decyzji o podwy偶ce p艂ac dla pracownik贸w DPS w tym roku wy艂膮czy t臋 jednostk臋 z kalkulacji na rok 2008.
W projekcie bud偶etu nie zosta艂y uj臋te wydatki zwi膮zane z likwidacj膮 SPZOZ. Wicestarosta zauwa偶y艂 konieczno艣膰 wykazania w bud偶ecie kwoty 1 miliona z艂 na wyp艂at臋 wierzytelno艣ci cywilno-prawnych i rozpocz臋cie z pocz膮tkiem roku negocjacji w celu zwierania ugod z wierzycielami. Pewne 艣rodki mo偶na zaoszcz臋dzi膰, ograniczaj膮c jeszcze wydatki inwestycyjne Domu Dziecka. W roku 2008 mo偶na zrobi膰 projekt budowlany i zakupi膰 dzia艂ki. Przy za艂o偶eniu, 偶e gmina przeka偶e dzia艂ki z bonifikat膮, powinno na ten cel wystarczy膰 100 tys. z艂.
Miros艂aw Gryczka Sekretarz Powiatu wyrazi艂 niezadowolenie z radykalnych ogranicze艅 wydatk贸w w Starostwie. Zwr贸ci艂 uwag臋 na odk艂adany od wielu lat projekt termomodernizacji. Modernizacja pomieszcze艅 na archiwum jest prowadzona sposobem gospodarczym. Remontu wymaga parking przed Starostwem. Odk艂adanie zakupu nowego samochodu s艂u偶bowego generuje, co raz wy偶sze koszty serwisu obecnego, ju偶 wyeksploatowanego pojazdu. Nie posiadamy sprz臋tu do przetwarzania informacji niejawnych i zabezpieczania tych informacji. Sie膰 komputerowa nie spe艂nia 偶adnych standard贸w. W przysz艂ym roku musimy mie膰 mo偶liwo艣膰 wdro偶enia systemu "e-urz膮d", a nie jest to mo偶liwe bez odpowiedniego wyposa偶enia technicznego. Nale偶y mie膰 na uwadze, 偶e nie ze wszystkiego mo偶emy zrezygnowa膰.
Wicestarosta zauwa偶y艂, 偶e inwestycje mo偶na realizowa膰 z udzia艂em 艣rodk贸w pomocowych. Mamy rezerw臋, z kt贸rej mo偶na zabezpieczy膰 wk艂ad w艂asny. Na informatyzacj臋 Unia przeznacza znaczne fundusze. Termomodernizacj臋 mo偶na przeprowadzi膰 r贸wnocze艣nie dla Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 i Starostwa. Remont parkingu mo偶na wykona膰 za 艣rodki z Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej.
Ireneusz Paw艂owski zaapelowa艂 o zwi臋kszenie wydatk贸w na inwestycje na drogach powiatowych. Drogi powiatowe s膮 najcz臋stszym tematem wniosk贸w i interpelacji radnych. Wi臋kszo艣膰 艣rodk贸w w 2007 r. zosta艂a przeznaczona na remonty cz膮stkowe. Na powa偶niejsze inwestycje nas nie sta膰. Nie mo偶na znale藕膰 wykonawcy na zimowe utrzymanie dr贸g, gdy偶 oferta jest ma艂o atrakcyjna od strony finansowej dla wykonawc贸w.
Skarbnik zauwa偶y艂, 偶e i tak bud偶et jest wy偶szy ni偶 w mijaj膮cym roku, a przecie偶 zakupiono ci膮gnik z osprz臋tem. 艢rodki wydane w tym roku na zakup ci膮gnika, w przysz艂ym roku b臋d膮 przeznaczone na inwestycje.
Edward Sad艂owski zauwa偶y艂, 偶e przedstawiony projekt spe艂nia wymogi prawne, ale trzeba jeszcze w nim dokona膰 pewnych zmian. Jego zdaniem bud偶et powinien zosta膰 przeznaczony w wi臋kszo艣ci na inwestycje, a nie na podwy偶k臋 wynagrodze艅. Nale偶y si臋 zastanowi膰 na co wydatkowa膰 艣rodki uzyskane ze sprzeda偶y mienia i z odszkodowania za nieruchomo艣ci zaj臋te pod budow臋 trasy S 3. Otrzymany materia艂 powinien stanowi膰 podstaw臋 do dyskusji. Po analizie i wprowadzeniu zmian zostanie przekazany dalej do Komisji Bud偶etu.
Starosta nie zgodzi艂 si臋 z pogl膮dem, 偶e 艣rodki uzyskane ze sprzeda偶y mienia i z odszkodowania za nieruchomo艣ci zaj臋te pod budow臋 trasy S 3 stanowi膮 jaki艣 odr臋bny doch贸d, kt贸ry stanowi nadwy偶k臋 bud偶etow膮 i mo偶e zosta膰 wydany na dodatkowe zadania. W bud偶ecie powiatu istnieje deficyt i uzyskane 艣rodki tylko ten deficyt zmniejszy艂y. Powiat nadal jest zad艂u偶ony i nie mo偶na my艣le膰 w tych kategoriach, 偶e mo偶emy zwi臋kszy膰 wydatki, bo otrzymali艣my dodatkowe 艣rodki.
Starosta r贸wnie偶 nie zgodzi艂 si臋 z tym, 偶e priorytetem powinny by膰 inwestycje, a nie podwy偶ki wynagrodze艅. Brak czynnika motywacyjnego w postaci podwy偶ki wynagrodzenia przez wiele lat skutkuje tym, 偶e pracownicy szukaj膮 innego pracodawcy. Mamy ju偶 przyk艂ady odchodzenia dobrych i wykszta艂conych pracownik贸w. Zast膮pienie ich nowymi fachowcami nie jest 艂atwe.

W dalszej cz臋艣ci posiedzenia dyskutowano o mo偶liwo艣ciach zwi臋kszenia kwoty planowanych dochod贸w. G艂贸wnym 藕r贸d艂em dochod贸w w艂asnych jest op艂ata komunikacyjna. Wielko艣膰 tych wp艂yw贸w w ci膮gu roku nie jest mo偶liwa do przewidzenia, dlatego nale偶y przyj膮膰 w planie warto艣膰 wykonania w tym roku. Rozwa偶ano te偶 jak upora膰 si臋 z zako艅czeniem procesu likwidacji SPZOZ.
Starosta zaapelowa艂 do cz艂onk贸w Zarz膮du o przeanalizowanie projektu bud偶etu w kontek艣cie dzisiejszej dyskusji i sformu艂owanie konkretnych wniosk贸w, kt贸re b臋d膮 rozpatrywane na nast臋pnym posiedzeniu Zarz膮du, w celu nadania projektowi bud偶etu ostatecznego kszta艂tu.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Pyrzyce, dnia 12 listopada 2007 r.


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2007-12-07 11:43:39
Data ostatniej modyfikacji : 2007-12-07 11:43:39
Liczba wy艣wietle艅 : 1962licznik odwiedzin: 12474952