logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 25/2007 z dnia 3 pa藕dziernika 2007 r.PROTOK脫艁 Nr 25/2007
z dnia 3 pa藕dziernika 2007 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 wniosek dyrektora Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki o ustalenie ilo艣ci i wysoko艣ci nagr贸d Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Andrzej Jakie艂a wyja艣ni艂, 偶e 艣rodki na nagrody pochodz膮 ze specjalnego funduszu w wysoko艣ci 1% planowanych rocznych wynagrodze艅 nauczycieli. Uchwa艂a Rady ustala regulamin okre艣laj膮cy tryb i kryteria przyznawania nagr贸d.
Edward Sad艂owski zaproponowa艂, aby zgodnie z nazw膮, nagrody przyznawa艂 Starosta, bez konieczno艣ci akceptacji podzia艂u przez Zarz膮d. Upro艣ci艂oby to tryb przyznawania nagr贸d. Andrzej Jakie艂a wyja艣ni艂, 偶e w tym roku obowi膮zuj膮 zasady okre艣lone w uchwale Rady i trzeba si臋 ich trzyma膰. Natomiast, wniosek jest zasadny i mo偶na wprowadzi膰 zmiany w uchwale na rok 2008.
Dyrektor zaproponowa艂 przyznanie 14 nagr贸d na kwot臋 15 tys. z艂 i utworzenie rezerwy w wysoko艣ci 1 000 z艂 na nagrody przyznawane do ko艅ca roku kalendarzowego. Propozycja zawiera艂a nagrody dla dyrektor贸w i nagrody dla nauczycieli. Zarz膮d zaakceptowa艂 ilo艣膰 i wysoko艣膰 nagr贸d dla nauczycieli. W trakcie dyskusji analizowano wysoko艣膰 nagr贸d dla dyrektor贸w. Cz艂onkowie Zarz膮du mieli w膮tpliwo艣ci, co do wysoko艣ci nagrody dla dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Funkcj臋 dyrektora sprawuje dopiero od 9 miesi臋cy i nie wykaza艂 si臋 jeszcze znacznymi osi膮gni臋ciami. Edward Sad艂owski zaproponowa艂 utrzymanie nagrody w wysoko艣ci 1000 z艂. W wyniku g艂osowania odrzucono t臋 propozycj臋. Zarz膮d zaakceptowa艂 nagrod臋 dla dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU w wysoko艣ci 700 z艂, w wyniku g艂osowania: 4 g艂os贸w za, 1 przeciw. Zwi臋kszono o 300 z艂 rezerw臋 na nagrody przyznawane do ko艅ca roku kalendarzowego, a pozosta艂e ilo艣ci i wysoko艣ci nagr贸d Starosty przyj臋to zgodnie z wnioskiem dyrektora Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki, w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przekaza艂 prowadzenie posiedzenia Wicestaro艣cie i uda艂 si臋 na rozpocz臋cie bieg贸w prze艂ajowych w Lipianach.
Andrzej Jakie艂a przedstawi艂 informacj臋 w sprawie zwi臋kszenia wydatk贸w Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU o kwot臋 225 tys. z艂. Przypomnia艂 zasady finansowania plac贸wek o艣wiatowych i poda艂 kwot臋 nale偶n膮 tej plac贸wce zgodnie z prawem. Mimo tego, 偶e plac贸wka otrzyma艂a nale偶n膮 jej subwencj臋 i dodatkowe 70 tys. z艂 z bud偶etu powiatu, w kwietniu g艂贸wna ksi臋gowa informowa艂a o niedoszacowaniu bud偶etu i braku 331 259 z艂 na p艂ace i pochodne. W sierpniu informowa艂a o braku 225 tys. z艂. W uchwale Nr X/43/07 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 26 wrze艣nia 2007 r. w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2007 zapisano zwi臋kszenia wydatk贸w o kwot臋 163 tys. Z wniosku tej jednostki wynika, 偶e na pokrycie wydatk贸w zwi膮zanych z wynagrodzeniami i pochodnymi zabraknie 225 tys. z艂. W kwocie tej znajduj膮 si臋 wyr贸wnania wynikaj膮ce ze wzrostu wynagrodze艅 w wysoko艣ci 98 584 z艂. Poniewa偶 cz臋艣膰 wydatk贸w wi膮偶e si臋 z odprawami dla nauczycieli, kt贸rzy odeszli na wcze艣niejsze emerytury, Zarz膮d Powiatu wyst膮pi艂 z wnioskiem do Ministra Edukacji Narodowej o zrefundowanie kwoty 62 137 z艂 zwi膮zanej z wyp艂at膮 odpraw. Zwi臋kszenie wydatk贸w i refundacja zabezpiecz膮 wnioskowan膮 kwot臋. Jednak ostateczn膮 kwot臋 potrzebn膮 na p艂ace i pochodne do ko艅ca roku, b臋dzie mo偶na okre艣li膰 na podstawie urealnionych wylicze艅 na podstawie wrze艣nia. Najprawdopodobniej b臋dzie to kwota ni偶sza ni偶 wnioskowana przez g艂贸wn膮 ksi臋gow膮 Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Z analizy dotychczasowych wylicze艅 ksi臋gowej wynika, 偶e nie jest ona w stanie realnie okre艣li膰 potrzeb finansowych jednostki.
Wicestarosta zauwa偶y艂, 偶e dyrektor jednostki nie posiada jeszcze wiedzy i umiej臋tno艣ci niezb臋dnych do nadzoru nad finansami, a przedstawiane sprawozdania finansowanie s膮 rzetelne. Nie mo偶e tak by膰, 偶eby nadz贸r nad pracownikiem, zamiast dyrektora jednostki, musia艂 sprawowa膰 dyrektor Wydzia艂u.
W trakcie dyskusji ustalono, 偶e konieczna jest zmiana kadrowa w zakresie finans贸w szko艂y. Andrzej Jakie艂a wyja艣ni艂, 偶e obecna g艂贸wna ksi臋gowa zdecydowa艂a si臋 odej艣膰 na emerytur臋 z ko艅cem roku kalendarzowego. W zwi膮zku z tym trzeba zatrudni膰 now膮 osob臋 na jej stanowiska, ale trzeba to zrobi膰 du偶o wcze艣niej, aby mog艂a, pracuj膮c z odchodz膮ca ksi臋gow膮, zapozna膰 si臋 z zadaniami i przej膮膰 prowadzenie finans贸w.
Marek Olech przewodnicz膮cy Komisji O艣wiaty podzi臋kowa艂 Andrzejowi Jakiele za wyczerpuj膮ce wyja艣nienia, kt贸re rozwia艂y w膮tpliwo艣ci zwi膮zane z zapisami w uchwale. Potwierdzi艂 r贸wnie偶, 偶e z w艂asnego do艣wiadczenia wie, jak ma艂o wiarygodne s膮 informacje przekazywane przez g艂贸wn膮 ksi臋gow膮 i jak nie czuj膮c nadzoru potrafi wykorzystywa膰 swoje stanowisko i podejmowa膰 decyzje. Mimo trudno艣ci finansowych jednostki przekaza艂a ca艂膮 kwot臋 funduszu socjalnego, chocia偶 dopuszczalne jest p艂acenie w ratach. Zada艂 te偶 pytanie czy 艣rodki na wyr贸wnanie wzrostu wynagrodze艅 mo偶na b臋dzie odzyska膰 z bud偶etu pa艅stwa. Andrzej Jakie艂a wyja艣ni艂, 偶e jest to mo偶liwe z rezerwy celowej subwencji.
Andrzej Jakie艂a podkre艣li艂, 偶e funkcjonowanie szko艂y pod wzgl臋dem organizacyjnym i dydaktycznym ulega poprawie. Jedynie ksi臋gowo艣膰 i planowanie finans贸w jest na bardzo niskim poziomie. Je偶eli ten element zostanie poprawiony to ta szko艂a ma szanse dobrze funkcjonowa膰. Zwr贸ci艂 r贸wnie偶 uwag臋, 偶e nie warto ubiega膰 si臋 o przyj臋cie do grona szk贸艂 resortowych Ministerstwa Rolnictwa. Rozwa偶ano taka ewentualno艣膰, ale wymagania w stosunku do korzy艣ci s膮 za du偶e. Nale偶a艂oby wydzieli膰 kierunki rolnicze i utworzy膰 dla nich odr臋bna jednostk臋. Taka jednostka nie mia艂aby wcale wi臋kszych mo偶liwo艣ci korzystania ze 艣rodk贸w ministerstwa. Obecnie szko艂a te偶 ma takie mo偶liwo艣ci, z艂o偶y艂a ju偶 cztery wnioski o dofinansowanie wyposa偶enia szko艂y.
Ko艅cz膮c dyskusj臋 w sprawie prowadzenia finans贸w szko艂y Wicestarosta zaproponowa艂, aby zobowi膮za膰 dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU do podj臋cia dzia艂a艅 maj膮cych na celu popraw臋 jako艣ci realizacji zada艅 ksi臋gowo艣膰, planowania i sprawozdawczo艣ci finansowej. Zarz膮d przyj膮艂 wniosek w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.


Ad. 3.

Wicestarosta przedstawi艂 informacj臋 o wydanych skierowaniach do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w okresie od 12 wrze艣nia do 1 pa藕dziernika 2007 r. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋.
Nast臋pnie Wicestarosta przedstawi艂 informacj臋 "Stan rolnictwa w Powiecie Pyrzyckim, wdra偶anie program贸w SPO i PROW 2004-2006". Informacja zosta艂a przygotowana na posiedzenie Komisji Rolnictwa. Wed艂ug Edwarda Sad艂owskiego powinna zawiera膰 wyja艣nienie, w jaki spos贸b programy wp艂yn膮 na popraw臋 struktury rolnictwa w powiecie. Po kr贸tkiej dyskusji, wyci膮gni臋cie wniosk贸w w tej sprawie pozostawiono Komisji. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 4.

Po przerwie, ju偶 z udzia艂em Starosty, przyst膮piono do omawiania spraw zwi膮zanych ze s艂u偶b膮 zdrowia.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie opinii do programu naprawczego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Uchwa艂a zosta艂a uzupe艂niona o informacj臋 opisow膮, kt贸ra nie zostanie do艂膮czona do programu. Ryszard Grzesiak podkre艣li艂, 偶e program przedstawia realne mo偶liwo艣ci jednostki, przy za艂o偶eniu, 偶e zostan膮 spe艂nione obietnice dotycz膮ce zwi臋kszenia kontraktu z NFZ w roku 2008. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za. Edward Sad艂owski wstrzyma艂 si臋 od g艂osu.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na zaci膮gni臋cie kredytu na sfinansowanie zobowi膮za艅 Szpitala Powiatowego oraz o por臋czenie tego kredytu. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e wyra偶enie zgody poci膮gnie za sob膮 konieczno艣膰 zmiany uchwa艂y Rady Powiatu, w kt贸rej okre艣la si臋 maksymalna kwot臋 por臋cze艅, do kt贸rych Rada upowa偶nia Zarz膮d. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zaci膮gni臋cie kredytu na sfinansowanie zobowi膮za艅 Szpitala Powiatowego oraz por臋czenie tego kredytu w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
W konsekwencji Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany uchwa艂y Nr VI/24/07 Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2007. W uchwale zostanie zmieniona kwota por臋cze艅 z 1 000 000 z艂 do 8 410 000 z艂 i zostanie wskazane przeznaczenie kredytu, na kt贸ry Zarz膮d udziela por臋czenia. W zwi膮zku z obawami Edwarda Sad艂owskiego, 偶e uchwa艂a mo偶e zosta膰 uniewa偶niona przez nadz贸r Wojewody, Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e przed przekazaniem jej do Biura Rady uzyska opini臋 Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zwo艂ania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego. Na sesji zostan膮 przedstawione przyj臋te w艂a艣nie projekty uchwa艂 Rady. W zwi膮zku z potrzeb膮 uzyskania opinii RIO do projektu uchwa艂y Rady, uchwa艂a w sprawie zwo艂ania nadzwyczajnej sesji zostanie przekazana do Biura Rady w dniu nast臋pnym. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 5.

Wicestarosta ponownie poprosi艂 cz艂onk贸w Zarz膮du do wzi臋cia udzia艂u w spotkaniu z Komisj膮 Infrastruktury, Gospodarki i Ochrony 艢rodowiska Sejmiku Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego, kt贸re odb臋dzie si臋 w dniu 4 pa藕dziernika.
Edward Sad艂owski poprosi艂 o uzyskanie informacji od Komendanta policji na temat warunk贸w i zasad przeprowadzania kontroli drogowych. Czy istniej膮 przepisy normuj膮ce post臋powanie patroli i czy wynika z nich mo偶liwo艣膰 ustawiania radiowoz贸w na terenach prywatnych. Wicestarosta obieca艂 uzyska膰 tak膮 informacj臋.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5...........................................

Pyrzyce, dnia 3 pa藕dziernika 2007 r.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2007-10-15 14:04:54
Data ostatniej modyfikacji : 2007-10-15 14:04:54
Liczba wy艣wietle艅 : 2404licznik odwiedzin: 12433365