logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 22/2007 z dnia 24 wrze艣nia 2007 r.PROTOK脫艁 Nr 22/2007
z dnia 24 wrze艣nia 2007 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.
Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum otworzy艂 posiedzenie. Przedstawi艂 porz膮dek, kt贸ry otrzymali cz艂onkowie Zarz膮du i zaproponowa艂 wprowadzenia zmian polegaj膮cych na wyprowadzeniu dw贸ch projekt贸w uchwa艂 Rady Powiatu. Zmiany do porz膮dku oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.

Skarbnik Powiatu Andrzej Wabi艅ski przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2007. Projekt uchwa艂y uwzgl臋dnia wnioski o zwi臋kszenie dochod贸w i wydatk贸w Domu Pomocy Spo艂ecznej i Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU oraz zwi臋kszenie wydatk贸w mi臋dzy innymi na nadz贸r budowlany, o艣wiat臋, opiek臋 spo艂eczn膮, Warsztaty Terapii Zaj臋ciowej, Starostwo. Jako 藕r贸d艂o pokrycia tych wydatk贸w wskazuje si臋 emisj臋 obligacji na kwot臋 2 500 000 z艂.
Drugi projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego dotyczy艂 w艂a艣nie emisji obligacji. Konieczno艣膰 zaci膮gni臋cia kredytu wynika z braku wp艂yw贸w z zaplanowanych sp艂at udzielonych po偶yczek oraz sprzeda偶y mienia. Obecna sytuacja bud偶etu mog艂aby doprowadzi膰 do przekroczenia wydatk贸w i utraty p艂ynno艣ci finansowej. Dlatego nale偶y podj膮膰 dzia艂ania zapobiegawcze.
Zarz膮d przyj膮艂 obydwa projekty w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.

W dalszej cz臋艣ci Zarz膮d obradowa艂 w sk艂adzie czteroosobowym z udzia艂em Wicestarosty.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na zaci膮gni臋cie przez Szpital Powiatowy kredytu w wysoko艣ci 3 500 000 z艂 i por臋czenie przez powiat tego kredytu. Sp艂ata kredytu b臋dzie roz艂o偶ona na 30 lat, z pi臋cioletni膮 karencj膮. Kredyt pozwoli na sp艂acenie dotychczasowych zobowi膮za艅 wobec wierzycieli Szpitala. Z ko艅cem miesi膮ca up艂ywa termin zap艂aty zaleg艂ych sk艂adek do ZUS i zbli偶a si臋 termin p艂atno艣ci na rzecz Geotermii Pyrzyce. ZUS i Geotermia to wierzyciele, wobec kt贸rych Szpital ma najwi臋ksze zobowi膮zania. Nie wywi膮zanie si臋 z nich spowoduje zablokowanie konta Szpitala i ca艂kowity parali偶 dzia艂alno艣ci. Aby do tego nie dopu艣ci膰 dyrektor Szpitala przygotowa艂 program naprawczy. Przewiduje on zaci膮gni臋cie kredytu i zwi臋kszenie kontraktu na nast臋pny rok. Wi臋kszy kontrakt pozwoli na sp艂acanie kredytu. Przes艂ank膮 warunkuj膮c膮 uzyskanie wi臋kszego kredytu jest wykonywanie w bie偶膮cym roku us艂ug ponadlimitowych. Przez siedem miesi臋cy wykonano takie us艂ugi o warto艣ci 442 tys. z艂. Wniosek wraz ze stosownymi projektami uchwa艂 Rady Powiatu nie zwiera艂 opinii Wydzia艂u Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej ani opinii Skarbnika. W trakcie dyskusji cz艂onkowie Zarz膮du dzielili si臋 swoimi w膮tpliwo艣ciami. Z jednej strony udzielenie por臋czenia mo偶e zachwia膰 p艂ynno艣膰 finansow膮 powiatu, a z drugiej strony nie podj臋cie takiej uchwa艂y prawdopodobnie zako艅czy dzia艂alno艣膰 Szpitala. Edward Sad艂owski zaproponowa艂, aby uzupe艂ni膰 wniosek o wymagane opinie i podj膮膰 decyzj臋 po zapoznaniu si臋 z nimi. Starosta podda艂 wniosek pod g艂osowanie. Nie zosta艂 on przyj臋ty. Wicestarosta zauwa偶y艂, 偶e Skarbnik przedstawi艂 swoj膮 opini臋 i Zarz膮d mo偶e na jej podstawie podj膮膰 decyzj臋. Edward Sad艂owski wyrazi艂 obaw臋, 偶e stanowisko Zarz膮du mo偶e nie zosta膰 podzielone przez radnych, kt贸rym przedstawi si臋 projekt uchwa艂y bez mo偶liwo艣ci jego przeanalizowania, a planuje si臋 wprowadzi膰 go do porz膮dku sesji na dwa dni przed sesj膮. Marek Mazur poprosi艂 dyrektora Grzesiaka o wyja艣nienie, co si臋 stanie, je偶eli decyzja o udzieleniu por臋czenia nie zapadnie na najbli偶szej sesji. Dyrektor wyja艣ni艂, 偶e mo偶e jeszcze dokonywa膰 przesuni臋膰 艣rodk贸w i przez pewien czas zapewni膰 funkcjonowanie Szpitala. Edward Sad艂owski zaproponowa艂 poinformowanie radnych na najbli偶szej sesji, o przygotowywaniu przez Zarz膮d projektu uchwa艂y w sprawie udzielenia por臋czenia i przekazaniu projektu do zaopiniowania przez komisje Rady w trybie sesji nadzwyczajnej. Zarz膮d ustali艂, 偶e w przysz艂ym tygodniu zapozna si臋 z opiniami Wydzia艂u Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej oraz Skarbnika i podejmie uchwa艂臋 o zwo艂aniu sesji nadzwyczajnej. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 4.

Ryszard Grzesiak przedstawi艂 sprawozdania finansowo-rzeczowe Szpitala Powiatowego za II kwarta艂, pierwsze p贸艂rocze i pierwsze 7 miesi臋cy roku 2007. Dyrektor zwr贸ci艂 uwag臋 na fakt, 偶e ujemny wynik finansowy generuj膮 g艂贸wnie us艂ugi ponadlimitowe i amortyzacja.
Nast臋pnie Iwona Zibrowska przedstawi艂a sprawozdania finansowo-rzeczowe Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego za II kwarta艂, pierwsze p贸艂rocze i pierwsze 7 miesi臋cy roku 2007. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdania w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o przyznanie wynagrodzenia dodatkowego za II kwarta艂 dla dyrektora Szpitala w pe艂nej wysoko艣ci. Edward Sad艂owski zaproponowa艂, aby przyzna膰 dodatek warunkowo. Wyp艂ata nast膮pi艂aby dopiero po uzyskaniu wy偶szego kontraktu dla Szpitala. Starosta podda艂 pod g艂osowanie wniosek o przyznanie wynagrodzenia dodatkowego w pe艂nej wysoko艣ci, bez warunk贸w, co do terminu wyp艂aty. Trzej cz艂onkowie Zarz膮du g艂osowali za, Edward Sad艂owski wstrzyma艂 si臋 od g艂osu i wyrazi艂 niezadowolenie z tego, 偶e Starosta nie podda艂 pod g艂osowanie jego wniosku. Starosta wyja艣ni艂, 偶e g艂osowany wniosek by艂 szerszy i po jego przeg艂osowaniu sprawa jest zamkni臋ta. To wyja艣nienie nie zadowoli艂o Edwarda Sad艂owskiego i poprosi艂 on o opini臋 prawn膮 w tej kwestii.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o przyznanie wynagrodzenia dodatkowego za II kwarta艂 dla dyrektora ZOL w pe艂nej wysoko艣ci. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o wydanych decyzjach o skierowaniu do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋.


Ad. 5.

Starosta przedstawi艂 wniosek o przyznanie dodatku motywacyjnego dla p.o. dyrektora Domu Dziecka w Czernicach. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na dodatek motywacyjny w wysoko艣ci 30 % wynagrodzenia zasadniczego, na okres od 1 wrze艣nia 2007 r. do 29 lutego 2008 r. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 6.

Starosta przedstawi艂 wniosek o wyst膮pienie do Burmistrza Pyrzyc o rozszerzenie planowanych zmian w Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce. Rada Miejska w Pyrzycach przyst膮pi艂a do sporz膮dzenia zmiany Studium. W uchwale w tej sprawie wyznaczono nowe przeznaczenie terenu Placu Ratuszowego. Zaw臋偶ono przeznaczenie do us艂ug administracji. Z punktu widzenia interesu powiatu jest rozszerzenie zmiany Studium o katalog obiekt贸w uj臋tych w Prawie budowlanym, jak i o obiekty wskazane w PKOB. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na wyst膮pienie do Burmistrza w tej sprawie, w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5...........................................

Pyrzyce, dnia 24 wrze艣nia 2007 r.


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2007-10-15 14:03:19
Data ostatniej modyfikacji : 2007-10-15 14:03:19
Liczba wy艣wietle艅 : 2099licznik odwiedzin: 12474926