logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2006-2010
Uchwa艂a Nr X/44/07 z dnia 26 wrze艣nia 2007 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Pyrzyckiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Uchwa艂a Nr X/44/07
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 26 wrze艣nia 2007 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Pyrzyckiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.


Dzia艂aj膮c na podstawie art.12, pkt 8, lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz膮dzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U . z 2001r . Nr 142, poz.1592, zmiany: z 2002 r. - Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. - Nr 162. poz. 1568, z 2004 r. - Nr 102, poz. 1055); art. 82 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zmiany: 2006 r. - Dz.U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, 2007 r. - Dz.U. Nr 86, poz. 587, Nr 115, poz. 791) oraz art.2 pkt 2 i art.9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz.U . z 2001 r. Nr 120, poz.1300, zmiany: z 2002 r. - Nr 216, poz. 1824, z 2003 r. - Nr 217, poz. 2124, z 2005 r. - Nr 157, poz. 1316, Nr 183, poz. 1538, Nr 184, poz. 1539, Nr 249, poz. 2104), Rada Powiatu w Pyrzycach uchwala, co nast臋puje:
搂 1.
1. Powiat Pyrzycki wyemituje 250 (s艂ownie: dwie艣cie pi臋膰dziesi膮t) obligacji o warto艣ci nominalnej 10.000 z艂. ka偶da (s艂ownie z艂otych: dziesi臋膰 tysi臋cy), przy czym maksymalna warto艣膰 nominalna programu emisji obligacji komunalnych nie przekroczy kwoty 2.500.000,00 z艂 (s艂ownie z艂otych: dwa miliony pi臋膰set tysi臋cy, 00/100).
2. Emitowane obligacje b臋d膮 obligacjami na okaziciela.
3. Emisja nast膮pi poprzez propozycje nabycia skierowane do indywidualnych adresat贸w w ilo艣ci nie wi臋kszej ni偶 99 os贸b.
4. Wierzytelno艣ci wynikaj膮ce z emitowanych obligacji b臋d膮 zabezpieczone w formie weksla w艂asnego in blanco.
搂 2.
1. 艢rodki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostan膮 przeznaczone na:
pokrycie deficytu bud偶etowego w roku 2007

搂 3.
1. Obligacje zostan膮 wyemitowane w seriach w latach 2007-2008 wed艂ug poni偶szego harmonogramu:
a) seria 2A na kwot臋 250.000 z艂 nie p贸藕niej ni偶 w dniu 19.12.2007 r.
b) seria 2B na kwot臋 250.000 z艂 nie p贸藕niej ni偶 w dniu 19.12.2007 r.
c) seria 2C na kwot臋 250.000 z艂 nie p贸藕niej ni偶 w dniu 19.12.2007 r.
d) seria 2D na kwot臋 250.000 z艂 nie p贸藕niej ni偶 w dniu 19.12.2007 r.
e) seria 2E na kwot臋 250.000 z艂 nie p贸藕niej ni偶 w dniu 19.12.2007 r.
f) seria 2F na kwot臋 250.000 z艂 nie p贸藕niej ni偶 w dniu 19.12.2007 r
g) seria 2G na kwot臋 250.000 z艂 nie p贸藕niej ni偶 w dniu 19.12.2007 r.
h) seria 2H na kwot臋 250.000 z艂 nie p贸藕niej ni偶 w dniu 19.12.2007 r.
i) seria 2I na kwot臋 250.000 z艂 nie p贸藕niej ni偶 w dniu 20.12.2008 r.
j) seria 2J na kwot臋 250.000 z艂 nie p贸藕niej ni偶 w dniu 20.12.2008 r.
搂 4.
1. Czas trwania programu emisji obligacji komunalnych okre艣la si臋 na lata 2007 -2021.
2. Cena emisyjna obligacji ka偶dej serii b臋dzie r贸wna warto艣ci nominalnej obligacji.
3. Wydatki zwi膮zane z organizacj膮 ka偶dej serii b臋d膮 pokryte z dochod贸w w艂asnych i subwencji Powiatu Pyrzyckiego.
4. Emitowane obligacje nie b臋d膮 posiada艂y formy dokumentu.
搂 5.
1. Wydatki zwi膮zane z wykupem obligacji i wyp艂at膮 oprocentowania zostan膮 pokryte z dochod贸w w艂asnych i subwencji Powiatu Pyrzyckiego uzyskanych w latach 2007 - 2021.

搂 6.
1. Wykup obligacji b臋dzie nast臋powa膰 wed艂ug ich warto艣ci nominalnej zgodnie z poni偶szym harmonogramem:
a) obligacje serii 2A po up艂ywie 5 lat od daty emisji,
b) obligacje serii 2B po up艂ywie 6 lat od daty emisji,
c) obligacje serii 2C po up艂ywie 7 lat od daty emisji,
d) obligacje serii 2D po up艂ywie 8 lat od daty emisji,
e) obligacje serii 2E po up艂ywie 9 roku od daty emisji,
f) obligacje serii 2F po up艂ywie 10 lat od daty emisji,
g) obligacje serii 2G po up艂ywie 11 lat od daty emisji,
h) obligacje serii 2H po up艂ywie 12 lat od daty emisji,
i) obligacje serii 2I po up艂ywie 12 lat od daty emisji,
j) obligacje serii 2J po up艂ywie 13 lat od daty emisji,

2. Je偶eli termin wykupu obligacji okre艣lonych w ust. 1 przypadnie na sobot臋 lub dzie艅 ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nast膮pi w najbli偶szym dniu roboczym.
3. Dopuszcza si臋 nabycie przez Powiat obligacji dowolnej serii przed terminem ich wykupu w celu ich umorzenia.

搂 7.
1. Obligacje b臋d膮 oprocentowane w stosunku kwartalnym, przy czym oprocentowanie obligacji b臋dzie ka偶dorazowo ustalane przed rozpocz臋ciem ka偶dego kolejnego okresu odsetkowego na podstawie stawki WIBOR 3M, ustalonej na dwa dni robocze przed dat膮 emisji, a nast臋pnie przed dat膮 p艂atno艣ci odsetek, powi臋kszonej o mar偶臋 w wysoko艣ci nie wi臋kszej ni偶:
a) 0,20% dla serii 2A, 2B, 2C obligacji;
b) 0,22% dla serii 2D, 2E, 2F obligacji;
c) 0,24% dla serii 2G, 2H, 2I, 2J obligacji.
2. Oprocentowanie wyp艂aca si臋 w nast臋pnym dniu po up艂ywie okresu odsetkowego, z tym, 偶e je偶eli termin wyp艂aty oprocentowania przypadnie na sobot臋 lub dzie艅 ustawowo wolny od pracy, wyp艂ata oprocentowania nast膮pi w najbli偶szym dniu roboczym.
3. Poczynaj膮c od dnia wykupu obligacje nie b臋d膮 oprocentowane.

搂 8.
1. Wykonanie Uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego, kt贸ry jest upowa偶niony do dokonania wszelkich czynno艣ci zwi膮zanych z przygotowaniem emisji obligacji oraz wype艂niania 艣wiadcze艅 wynikaj膮cych z obligacji.
2. Czynno艣ci zwi膮zane z emisj膮, zbywaniem i wykupem obligacji oraz wyp艂at膮 oprocentowania zostan膮 powierzone w drodze umowy Bankowi Inicjatyw Spo艂eczno-Ekonomicznych S.A. w Warszawie.
搂 9.
Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.
PRZEWODNICZ膭CY RADY

STANIS艁AW ST臉PIE艃
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2007-10-10 09:44:30
Data ostatniej modyfikacji : 2007-10-10 09:44:30
Liczba wy艣wietle艅 : 2142licznik odwiedzin: 11793717