logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2002-2006
w okresie od 17 marca 2004 r. do 28 kwietnia 2004 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
w okresie od 17 marca 2004 r. do 28 kwietnia 2004 r.

Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu w dniach:

1. 23 marca 2004 r.
2. 31 marca 2004 r.
3. 1 kwietnia 2004 r.
4. 6 kwietnia 2004 r.
5. 8 kwietnia 2004 r.
6. 9 kwietnia 2004 r.
7. 14 kwietnia 2004 r.
8. 17 kwietnia 2004 r.
9. 20 kwietnia 2004 r.


I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu:

– w sprawie wysoko艣ci stawek op艂at za zaj臋cie pasa drogowego,
– w sprawie sprzeda偶y w formie przetargu nieograniczonego nieruchomo艣ci zabudowanej oznaczonej dzia艂k膮 ewidencyjn膮 nr 204/11 o pow. 0,0476 ha po艂o偶on膮 w obr臋bie ewidencyjnym 9 m. Pyrzyce,
– zatwierdzenia Programu Ochrony 艢rodowiska Powiatu Pyrzyckiego na lata 2004-2011,
– przyj臋cia Planu Gospodarki Odpadami na terenie Powiatu Pyrzyckiego na lata 2004 – 2007,
– w sprawie emisji obligacji powiatu pyrzyckiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarz膮d.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu:

– w sprawie okre艣lenia uk艂adu wykonawczego bud偶etu powiatu na rok 2004,
– w sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla niepublicznych szk贸艂 o uprawnieniach szk贸艂 publicznych oraz plac贸wek niepublicznych wymienionych w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie o艣wiaty, funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego,
– w sprawie okre艣lenia zasad przekazywania przez jednostki organizacyjne powiatu osi膮ganych przez nie w 2004 r. dochod贸w stanowi膮cych doch贸d bud偶etu powiatu,
– w sprawie przekazania niekt贸rych uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 planowanych wydatk贸w kierownikom jednostek organizacyjnych,

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:

– w sprawie aneksowania umowy z dnia 1 maja 2002 r. na najem pomieszcze艅 przez Agencj臋 Nieruchomo艣ci Rolnych OT w Szczecinie. Zmianie uleg艂a powierzchnia pomieszcze艅 (z 5 lokali na 2) oraz wysoko艣膰 stawki czynszowej, kt贸r膮 ustalono na 15 z艂 za 1 m2 powierzchni.
– w sprawie wynaj臋cia dla O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej oraz Rejonowego Zwi膮zku Sp贸艂ek Wodnych lokali na parterze w budynku Ratusza. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na wynaj臋cie na czas okre艣lony z mo偶liwo艣ci膮 wypowiedzenia umowy. Stawk臋 czynszow膮 ustalono na 18 z艂 za 1 m2.
– w sprawie zainstalowania sta艂ego 艂膮cza internetowego w Wydziale GGN i PODGiK. Bior膮c pod uwag臋 post臋p w dziedzinie wymiany informacji za pomoc膮 Internetu Zarz膮d zgodzi艂 si臋 z konieczno艣ci膮 zainstalowania sta艂ego 艂膮cza i wyrazi艂 zgod臋 na pod艂膮czenie do internetu w systemie SD.
– w sprawie zmiany wymiaru zatrudnienia dyrektora Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego. W zwi膮zku ze zwi臋kszeniem ilo艣ci zada艅 O艣rodka, Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zwi臋kszenie wymiaru zatrudnienia Wojciecha Parda艂y z ½ etatu do ¾ etatu.
– w sprawie przed艂u偶enia obowi膮zywania dodatk贸w motywacyjnych, przyznanych do dnia 31 marca 2004 r. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przed艂u偶enie obowi膮zuj膮cych dodatk贸w motywacyjnych do 30 czerwca 2004 r., a ich zmian臋 rozwa偶y po zako艅czeniu i podsumowaniu roku szkolnego.
– umowy na emisj臋 obligacji Powiatu Pyrzyckiego. Bud偶et powiatu jest w takiej sytuacji, 偶e konieczne jest podj臋cie dzia艂a艅 w celu umo偶liwienia wywi膮zania si臋 z przyj臋tych zobowi膮za艅, g艂贸wnie likwidacji SPZOZ. Rozmowy bezpo艣rednio z bankami nie da艂y rezultatu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na podpisanie umowy z firm膮 doradcz膮 „Balic Development” w Gda艅sku, kt贸ra przygotuje koncepcj臋 i struktur臋 emisji obligacji komunalnych powiatu, opracuje warunki finansowania i wybierze bank, kt贸ry b臋dzie organizatorem emisji obligacji.
– wyra偶enia zgody na zbycie darowanej Gminie Pyrzyce nieruchomo艣ci zabudowanej budynkiem Przychodni Rejonowej w Pyrzycach. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na sprzeda偶 pod warunkiem przekazania na rzecz powiatu 艣rodk贸w finansowych uzyskanych z tytu艂u sprzeda偶y pomniejszonych o koszty poniesione w zwi膮zku z procedur膮 sprzeda偶y.
– w sprawie zatwierdzenia do realizacji wniosk贸w o dofinansowanie z Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski, kt贸re wp艂yn臋艂y zbyt p贸藕no b臋d膮 rozpatrywane przy planowaniu bud偶etu na rok 2005.
– w sprawie przyj臋cia planu finansowego Zarz膮du Dr贸g Powiatowych na 2004 r.
– w sprawie przesuni臋cia na 30 kwietnia 2004 r. terminu rozpocz臋cia sp艂aty po偶yczki udzielonej Zak艂adowi Opieku艅czo-Leczniczemu w Pyrzycach. Zak艂ad ma trudno艣ci finansowe, gdy偶 Powiatowy Urz膮d Pracy sp贸藕nia si臋 z przekazaniem 艣rodk贸w z tytu艂u refundacji wynagrodzenia pracownik贸w zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przesuni臋cie terminu rozpocz臋cia sp艂aty.
– w sprawie protoko艂u Komisji Konkursowej powo艂anej do wy艂onienia kandydata na stanowisko zast臋pcy dyrektora ds. lecznictwa w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach. Komisja wybra艂a na to stanowisko dr Tomasza Konaszczuka. Zarz膮d zatwierdzi艂 protok贸艂 i przyj膮艂 wyb贸r Komisji.
– w sprawie okre艣lenia warto艣ci maj膮tku przekazanego Szpitalowi Powiatowemu w Pyrzycach. W czasie likwidacji SPZOZ przekazano maj膮tek na podstawie zapis贸w ksi臋gowych, a konieczne jest dokonanie jego wyceny przez rzeczoznawc臋. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na rozpocz臋cie procedury wyboru rzeczoznawcy.
– w sprawie wniosku Burmistrza Pyrzyc o dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach. Radiow贸z mia艂by s艂u偶y膰 dzielnicowym z terenu Gminy Pyrzyce. Wobec obecnej trudnej sytuacji finansowej powiatu nie ma mo偶liwo艣ci dofinansowania policji. Zarz膮d odrzuci艂 wniosek Burmistrza.
– wyra偶enia zgody na wszcz臋cie procedury przetargowej na zadanie „Modernizacja drogi kategorii powiatowej nr 41-623 Mechowo-Letnin”. Zadanie mo偶e zosta膰 dofinansowane z programu PAOW. 艢rodki stanowi膮ce wk艂ad w艂asny s膮 zabezpieczone w bud偶ecie powiatu na rok 2004. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na wszcz臋cie procedury przetargowej.
– zawarcia umowy na kompleksow膮 obs艂ug臋 kserokopiarki zakupionej dla Wydzia艂u GGN. Obs艂uga b臋dzie obejmowa艂a konserwacj臋, naprawy i dostaw臋 materia艂贸w eksploatacyjnych w ramach miesi臋cznego abonamentu. Przy 3 000 kopii abonament wyniesie 222 z艂. Umo偶liwi to maksymalne wykorzystanie mo偶liwo艣ci kserokopiarki poprzez wykonywanie kopii dla innych wydzia艂贸w.
– w sprawie zatwierdzenia protok贸艂 z pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej budynkiem pralni, administracyjnym i gara偶em. Przetarg nie odby艂 si臋 z powodu braku oferent贸w. Zarz膮d zatwierdzi艂 protok贸艂 i r贸wnocze艣nie podj膮艂 decyzj臋 o og艂oszeniu drugiego przetargu.
– w sprawie odst膮pienia od 偶膮dania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzeda偶y lokalu mieszkalnego Joannie Ma膰kiewicz. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na odst膮pienie od 偶膮dania zwrotu bonifikaty.
– w sprawie uzgodnienia projekt贸w decyzji o warunkach zabudowy wydawanych przez Urz臋dy Miejskie i Gminne.
– w sprawie przed艂u偶enia okresu pe艂nienia obowi膮zk贸w dyrektora Szpitala Powiatowego do ko艅ca miesi膮ca kwietnia 2004 r. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i podj膮艂 decyzj臋 o podpisaniu kontraktu o zarz膮dzanie od 1 maja 2004 r.

IV. Przyj臋to informacje:

– w sprawie bie偶膮cej sytuacji Szpitala Powiatowego, Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego oraz SP ZOZ w likwidacji. Na koniec ka偶dego miesi膮ca Zarz膮d otrzymuje informacje z tych jednostek i stale monitoruje ich funkcjonowanie.
– sprawozdanie z wykonania bud偶etu powiatu w roku 2003,
– o stanie urz膮dze艅 melioracji wodnych szczeg贸艂owych i dzia艂alno艣ci sp贸艂ek wodnych w powiecie za rok 2003,
– o dzia艂alno艣ci organizacji pozarz膮dowych w powiecie pyrzyckim.
– w sprawie oferty edukacyjnej szk贸艂 ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2004/2005,
– z dzia艂alno艣ci Wydzia艂u Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej,
– na temat wsp贸艂pracy z gminnymi o艣rodkami podstawowej opieki zdrowotnej,
– z dzia艂alno艣ci Wojew贸dzkiego Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Filia Pyrzyce,
– o stanie obiekt贸w o艣wiatowych podleg艂ych Powiatowi ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem potrzeb remontowych,
– bie偶膮c膮 sytuacj臋 w Domu Dziecka w Czernicach.
– w sprawie funduszy europejskich, a mo偶liwo艣ci ich wykorzystania przez powiat.


V. Sprawy r贸偶ne:
Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:

18 marca 2004 r.
Uczestnictwo w VII Zgromadzeniu Og贸lnego Zwi膮zku Powiat贸w Polskich, kt贸rego g艂贸wnym tematami by艂y: sytuacja s艂u偶by zdrowia, skutki wdro偶enia ustawy o dochodach jst, projektowane prze Rz膮d zmniejszenie liczby powiat贸w). Zgromadzenie trwa艂o od 18 do 19 marca 2004 r.

20 marca 2004 r.
II Zachodniopomorski Zjazd Delegat贸w Zrzeszenia Zrzeszenia Ludowe Zespo艂y Sportowe.

23 marca 2004 r.
Posiedzenie Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego.

24 marca 2004 r.
– Spotkanie w sprawie organizacji XXV Pyrzyckich Spotka艅 z Folklorem w USC w Pyrzycach.
– Spotkanie z angielsk膮 poezj膮 przygotowane przez uczni贸w i nauczycieli j臋zyka angielskiego w ZS Nr 1 w Pyrzycach.

25 marca 2004 r.
– Konferencja pod nazw膮: Zarz膮dzanie bezpiecze艅stwem w powiecie, uroczyste podpisanie Listu intencyjanego pomi臋dzy Wojew贸dztwem Zachodniopomorskim, a Polsk膮 Fundacj膮 Przedsi臋biorczo艣ci w sali Anny Jagielonki na Zamku Ksi膮偶膮t Pomorskich w Szczecinie.
– XXII Sesja Rady Miejskiej w Pyrzycach.
– Podsumowanie IV Powiatowego Konkursu „ Matematyka w r贸偶nych formach artystycznych” w Publicznym Gimnazjum, kt贸rego organizatorem by艂o ko艂o SNM Pyrzyce.

25-26 marca 2004 r.
Konferencja pod nazw膮 : „Zarz膮dzanie bezpiecze艅stwem w powiecie” w Pogorzelicy.

26 marca 2004 r.
Mi臋dzynarodowe Targi Szczeci艅skie „Bud-Gryf Szczecin” w kt贸rym zaprezentowa艂y si臋 dwa przedsi臋biorstwa powiatu Pyrzyckiego: PPK w Pyrzycach oraz Skalimex Grantin.

29 marca 2004 r.
Spotkanie z okazji Dnia Inwalidy w Urz臋dzie Miejskim w Pyrzycach, w kt贸rym Wicestarosta Krzysztof Kunce uchonorowa艂 80 – latk贸w w rocznic臋 ich urodzin listami gratulacyjnymi.

31 marca 2004 r.
- Rozstrzygni臋cie Konkursu na z-c臋 dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach d.s. Lecznictwa.
- Okupacja Starostwa Powiatowego przez 30 osobow膮 grup臋 piel臋gniarek - by艂ych pracownic SPZOZ w Pyrzycach.
1 kwietnia 2004 r.
Konferencja prasowa pt.”Stanowisko Zarz膮du Powiatu pyrzyckiego w zwi膮zku z trwaj膮c膮 okupacj膮 budynku Starostwa Powiatowego w Pyrzycach'', w kt贸rej udzia艂 wzi臋li przedstawiciele: TV-”Spichlerz”, G艂os Szczeci艅ski, Kurier, Szczeci艅skie-Radio Plus Lipiany, Gazeta Ziemi Pyrzyckiej.

2 kwietnia 2004 r.
Spotkanie w Urz臋dzie Stanu Cywilnego w Pyrzycach - w celu om贸wienia kierunk贸w i sposob贸w wsp贸艂pracy dla wsp贸lnej organizacji imprez oraz innych zada艅 dla sprawniejszego i efektywniejszego dzia艂ania na rzecz mieszka艅c贸w.

3 kwietnia 2004 r.
Udzia艂 w VII Rajdzie Integracyjnym na zaproszenie Ko艂a Turystycznego przy SOSW w Pyrzycach, pracownik贸w, rodzic贸w i jego organizator贸w.

7 kwietnia 2004 r.
- Konwent Starost贸w woj. Zachodniopomorskiego w Dar艂贸wku.
- Spotkanie z pracownikami Szpitala Powiatowego w Pyrzycach z okazji 艢wiatowego Dnia Zdrowia oraz przekazanie wszystkim jednostkom powiatu s艂u偶b medycznych list贸w z 偶yczeniami.
- Spotkanie Wicestarosty z dyrektorem Wydzia艂u Polityki Spo艂ecznej Urz臋du Marsza艂kowskiego w Szczecinie-pani膮 Teres膮 W艂ochal (w sprawie negocjacji z okupuj膮cymi Starostwo).

8 kwietnia 2004 r.
- Spotkanie w Urz臋dzie Miejskim Starosty Pyrzyckiego z Burmistrzem w sprawie organizacji obchod贸w dnia 30 kwietnia-uroczysto艣ci maj膮cej na celu podkre艣lenie faktu wej艣cia Polski do U.E.
- Posiedzenie Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy ZOL w Pyrzycach.
- Wr臋czenie dyrektorom wydzia艂贸w Starostwa Powiatowego 偶ycze艅 wielkanocnych dla nich jak i pracownik贸w Starostwa.

13 kwietnia 2004 r.
– Drugie spotkanie Starosty Pyrzyckiego z Burmistrzem i Przewodnicz膮cymi Rad : Wojciechem Ku藕mi艅skim i Arturem Marcinkiewiczem w sprawie organizacji obchod贸w dnia 30 kwietnia 2004 r. - uroczysto艣ci podkre艣laj膮cych wej艣cie Polski do Unii Europejskiej. Spotkanie odby艂o si臋 w Urz臋dzie Miejskim w Pyrzycach.
– Spotkanie Starosty Pyrzyckiego z Panem Kopi艅skim przedstawicielem firmy „ASPROD” w sprawie magazynu „ Elstar”- w spotkaniu r贸wnie偶 udzia艂 wzi臋li Radni: Ignacy Ma膰kowiak i Halina Korzeniewicz.
– Wezwanie okupuj膮cych do opuszczenia budynku Starostwa.

15 kwietnia 2004 r.
– Spotkanie Starost贸w i Przewodnicz膮cych Rad Poselskich w Warszawie.
– Spotkanie z Ministrem Zdrowia w centrali Banku PKO BP w sprawie emisji obligacji.
15 – 16 kwietnia 2004 r.
Warsztaty Projektu Regionalnej Strategii Innowacyjno艣ci w Woj. Zachodniopomorskim. w Starym Drawsku k. Czaplinka. Celem projektu by艂o stworzenie strategii pozwalaj膮cej na wytworzenie rozwi膮za艅 i instrument贸w umo偶liwiaj膮cych wsparcie samorz膮d贸w, przedsi臋biorstw i instytucji przy opracowaniu i wdra偶aniu szeroko rozumianej innowacji.

16 kwietnia 2004 r.
Udzia艂 w I Forum Gospodarczym Pomorza 艢rodkowego, na zaproszenie Rektora Zachodniopomorskiej Szko艂y Biznesu w Szczecinie w UM w Koszalinie.

17 kwietnia 2004 r.
- Fina艂 III Powiatowego Konkursu Matematycznego dla uczni贸w ze szk贸艂 ponadgimnazjalnych z Powiatu Pyrzyckiego w ZS Nr 2 RLKU w Pyrzycach.
- III Igrzyska Rekreacyjno- Sportowe LZS Samorz膮d贸w Powiatowych Woj. Zachodniopomorskiego w Hali sportowej Publicznego Gimnazjum w Choszcznie.
- Udzia艂 w IV Zlocie Turystycznym „Brzeska Wiosna”- zorganizowanym przez Rad臋 Rodzic贸w, Grono Pedagogicznego oraz uczni贸w Szko艂y Podstawowej w Brzesku.

19 kwietnia 2004 r.
Spotkanie Starosty Pyrzyckiego z Wicewojewod膮 i Komendantem Wojew贸dzkim Policji, na kt贸rym omawiano sytuacj臋 w siedzibie Starostwa Powiatowego.

19-20 kwietnia 2004 r.
I Forum Samorz膮dowe Polska samorz膮dno艣膰 w integruj膮cej si臋 Europie, kt贸re odby艂o si臋 w O艣rodku promocji Wydzia艂u Zarz膮dzania i Ekonomiki Us艂ug Uniwersytetu Szczeci艅skiego.

20 kwietnia 2004 r.
Spotkanie po艣wi臋cone om贸wieniu wszystkich aspekt贸w pozostawienia w strukturach Szczeci艅skiej Izby Celnej Pyrzyckiego Oddzia艂u Celnego.

21 kwietnia 2004 r.
XXVII Og贸lnopolski Turniej Bezpiecze艅stwa w Ruchu Drogowym – Powiatowe Eliminacje w Specjalnym O艣rodku Szkolno Wychowawczym w Pyrzycach, gdzie organizatorami byli: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, Komenda Powiatowa Policji i Polski Zwi膮zek Motorowy.

20-23 kwietnia 2004 r.
Mi臋dzynarodowe Targi Telekomunikacji, Technologii Informatycznych i Elektroniki.
Infosystem/Forum ICT w Poznaniu, pod patronatem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spo艂ecznej.

22 kwietnia 2004 r.
Seminarium „Partnerstwo dla Bezpiecze艅stwa” w Pogorzelicy.

22-24 kwietnia 2004 r.
XXVII Olimpiada Wiedzy i Umiej臋tno艣ci Rolniczych-Eliminacje okr臋gowe w ZS RCKU w Pyrzycach.

23 kwietnia 2004 r.
- Spotkanie z uczestnikami III Powiatowego Konkursu Ortograficznego- Publiczne Gimnazjum w Pyrzycach.
- Szkolenie z zakresu obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i wolnotariacie oraz ustawy o bezpiecze艅stwie imprez masowych, kt贸re odby艂o si臋 w Urz臋dzie Miejskim w Pyrzycach.

23-24 kwietnia 2004 r.
XXVIII Olimpiada Wiedzy i Umiej臋tno艣ci Rolniczych – eliminacje okr臋gowe w ZS RCKU w Pyrzycach, gdzie organizatorami byli Komitet G艂贸wny Olimpiady Wiedzy i Umiej臋tno艣ci Rolniczych w Siedlcach, Komitet Okr臋gowy Olimpiady Wiedzy i Umiej臋tno艣ci Rolniczych w Szczecinie, Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ZS RCKU w Pyrzycach i Akademia Rolnicza w Szczecinie. Eliminacje odbywa艂y si臋 w 6 kategoriach tematycznych: ogrodnictwo, produkcja ro艣linna, produkcja zwierz臋ca, agrobiznes, mechanizacja rolnictwa, 偶ywienie cz艂owieka i gospodarstwo domowe.

27 kwietnia 2004 r.
- Sesja Rady Gminy Przelewice.
- Sesja Rady Gminy Lipiany.

28 kwietnia 2004 r.
- Uroczysta Sesja Sejmiku Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.
- XI Edycja Gminnej Olimpiady Ekologicznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach.
- IV Konkurs Powiatowy ''Historia i walory krajobrazowe Ziemi Pyrzyckiej'' w ZS Nr 1 w Pyrzycach.
SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO

w zwi膮zku z akcj膮 protestacyjn膮 piel臋gniarek
by艂ych pracownic Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej
w Pyrzycach


W dniu 31 marca do budynku Starostwa Powiatowego w Pyrzycach wesz艂a ok. 30 osobowa grupa by艂ych piel臋gniarek SPZOZ w Pyrzycach. Przedstawi艂y Staro艣cie 偶膮danie wyp艂acenia zaleg艂ych 艣wiadcze艅 wynikaj膮cych z „ustawy 203”. Na wyja艣nienia, 偶e Starosta nie ma mo偶liwo艣ci dokonania takiej wyp艂aty piel臋gniarki zaj臋艂y pomieszczenia sekretariatu i korytarz na I pi臋trze informuj膮c, 偶e nie opuszcz膮 budynku dop贸ki nie otrzymaj膮 pieni臋dzy. Na pro艣b臋 Starosty o opuszczenie budynku nie reagowa艂y i pozosta艂y w nim po godzinach urz臋dowania r贸wnie偶 w nocy.
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego przyj膮艂 stanowisko w tej sprawie i przedstawi艂 je piel臋gniarkom oraz poda艂 do publicznej wiadomo艣ci.
Przebywanie os贸b w budynku po godzinach urz臋dowania i w nocy spowodowa艂o konieczno艣膰 sprawowania nadzoru nad bezpiecze艅stwem obiektu przez 24 godziny na dob臋. Zostali do tego wyznaczeni pracownicy Starostwa oraz Komendy Powiatowej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej, kt贸rzy pe艂nili dy偶ury. O zaistnia艂ej sytuacji zosta艂a powiadomiona Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach.
Piel臋gniarki roz艂o偶y艂y w sekretariacie i na korytarzu materace uniemo偶liwiaj膮c korzystanie z trzech lokali. Spowodowa艂o to konieczno艣膰 przeniesienia sekretariatu oraz gabinetu Starosty do pomieszcze艅 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Piel臋gniarki swobodnie porusza艂y si臋 po budynku, wychodzi艂y na zakupy, zmienia艂y si臋, by艂y odwiedzane przez znajomych, m臋偶贸w i dzieci. Takie zak艂贸cenie organizacji pracy negatywnie odbierali nie tylko pracownicy, ale g艂贸wnie interesanci.
W dniu 6 kwietnia 2004 r. odby艂o si臋 spotkanie z Wicemarsza艂kiem Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego Panem Mariuszem Holickim w sprawie protestu piel臋gniarek. Zarz膮d przedstawi wcze艣niej przyj臋te stanowisko. Nie jest mo偶liwe przywr贸cenie piel臋gniarek do pracy na poprzednich warunkach p艂acowych oraz nie ma obecnie mo偶liwo艣ci wyp艂acenia jakichkolwiek 艣wiadcze艅. Zarz膮d podejmuje dzia艂ania w celu pozyskania 艣rodk贸w na zaspokojenie wierzytelno艣ci, lecz procedury z tym zwi膮zane s膮 d艂ugotrwa艂e. Przygotowany zosta艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu w sprawie emisji obligacji powiatu pyrzyckiego. Negocjacje Wicemarsza艂ka z piel臋gniarkami r贸wnie偶 nie da艂y rezultatu.
W dniu 7 kwietnia 2004 r. piel臋gniarki przedstawi艂y Staro艣cie list臋 postulat贸w i za偶膮da艂y ich spe艂nienia. Zarz膮d zapozna艂 si臋 z postulatami i oceni艂, 偶e na dzie艅 dzisiejszy 偶aden z postulat贸w nie mo偶e by膰 zrealizowany.
Ze wzgl臋d贸w prawnych, na podstawie orzecznictwa S膮du Najwy偶szego, nie jest mo偶liwe przywr贸cenie do pracy pracownik贸w, z kt贸rymi stosunek pracy usta艂, a nast膮pi艂o to w dniu 31 pa藕dziernika 2003 r.
Realizacja pozosta艂ych postulat贸w wi膮偶e si臋 z procesem likwidacji jednostki oraz posiadaniem odpowiednich 艣rodk贸w finansowych. Ich realizacja mo偶e nast膮pi膰 po zako艅czeniu likwidacji, jak r贸wnie偶 po pojawieniu si臋 mo偶liwo艣ci pozyskania 艣rodk贸w finansowych. Jednocze艣nie Zarz膮d poinformowa艂, 偶e podj膮艂 ju偶 dzia艂ania w celu pozyskania dodatkowych 艣rodk贸w finansowych. Takie stanowisko zosta艂o przedstawione piel臋gniarkom oraz podane do publicznej wiadomo艣ci.

W celu zabezpieczenia budynku w okresie od 9-13 kwietnia 2004 r. zosta艂 ustalony plan zabezpieczenia budynku Starostwa, kt贸ry zosta艂 przedstawiony r贸wnie偶 okupuj膮cym piel臋gniarkom. Na okres 艢wi膮t, do nadzoru nad bezpiecze艅stwem w budynku Starostwa zosta艂a zatrudniona firma ochroniarska. Jednocze艣nie zosta艂y zaostrzone warunki korzystania z budynku. Nikt z zewn膮trz ju偶 nie m贸g艂 wej艣膰, a osoba wychodz膮ca ju偶 nie mog艂a powr贸ci膰.
W dniu 13 kwietnia Starosta przedstawi艂 piel臋gniarkom pisemne wezwanie do opuszczenia budynku informuj膮ce jednocze艣nie, 偶e w przeciwnym razie zostanie to potraktowane jako naruszenie prawa i zg艂oszone organom 艣cigania.
Wobec braku reakcji na to pismo dokonano zg艂oszenia do prokuratury, kt贸ra rozpocz臋艂a czynno艣ci wyja艣niaj膮ce.
W dniu 16 kwietnia Starosta wyda艂 zarz膮dzenie w sprawie wprowadzenia obs艂ugi interesant贸w Starostwa za po艣rednictwem biura podawczego. Zacz臋to prowadzi膰 monitoring os贸b wchodz膮cych do budynku. Pisemne wnioski i podania przyjmowane s膮 przy wej艣ciu, a do budynku wpuszczane s膮 tylko osoby, kt贸re za艂atwiaj膮 sprawy wymagaj膮ce ich osobistej obecno艣ci.
Istniej膮c膮 sytuacj膮 zm臋czeni byli pracownicy, interesanci, a przede wszystkim piel臋gniarki. Wiele z nich rezygnuje z protestu i opuszcza okupowany budynek. W dniu 21 kwietnia protestowa艂o 15 piel臋gniarek.
W dniu 22 kwietnia og艂oszony zosta艂 werdykt S膮du Pracy w Stargardzie Szczeci艅skim w sprawie pozwu jednej z piel臋gniarek o przywr贸cenie do pracy. S膮d uzna艂 roszczenia z tytu艂u nieprawnego zwolnienia z pracy i przyzna艂 odszkodowanie w wysoko艣ci 3 miesi臋cznego wynagrodzenia. Jednocze艣nie oddali艂 wniosek o przywr贸cenie do pracy.
W tym dniu piel臋gniarki okupuj膮ce Starostwo zdecydowa艂y si臋 przerwa膰 protest i opu艣ci艂y budynek.
W zwi膮zku z pobytem protestuj膮cych piel臋gniarek zosta艂y poniesione znaczne koszty. Zalicza si臋 do nich:
koszty wynaj臋cia firmy ochroniarskiej – 6 186,13 z艂
wymian臋 klamek w oknach na parterze – 113,50 z艂
instalacj臋 kontroli dost臋pu w drzwiach wej艣ciowych – 1 866,60 z艂
wynagrodzenie pracownik贸w za pe艂nione dy偶ury – 2 431,32 z艂
Stanowi to w sumie ok. 10 600 z艂. Koszty te nale偶y jeszcze zwi臋kszy膰 o op艂aty za zwi臋kszone zu偶ycie energii elektrycznej, wody, odprowadzenie 艣ciek贸w oraz rozmowy telefoniczne.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-06-09 14:18:32
Data ostatniej modyfikacji : 2004-06-09 14:18:32
Liczba wy艣wietle艅 : 5022licznik odwiedzin: 11430226