logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2002-2006
w okresie od 28 stycznia 2004 r. do 17 marca 2004 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
w okresie od 28 stycznia 2004 r. do 17 marca 2004 r.

Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu w dniach:
1. 3 lutego 2004 r.
2. 18 lutego 2004 r.
3. 24 lutego 2004 r.
4. 2 marca 2004 r.
5. 12 marca 2004 r.


I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu:

- w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Spo艂ecznej Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.
- w sprawie zmian w tre艣ci uchwa艂y Nr XXXIII/199/2002 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owych zasad udzielania i rozliczania dotacji dla ponadgimnazjalnych szk贸艂 niepublicznych o uprawnieniach szk贸艂 publicznych …
- w sprawie uchwalenia bud偶etu powiatu na rok 2004.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu:

- w sprawie wykonania uchwa艂y Nr VII/45/03 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie likwidacji SP ZOZ w Pyrzycach, zmienionej uchwa艂膮 Nr IX/5/03 z dnia 18 sierpnia 2003 r. W zwi膮zku z rezygnacj膮 z艂o偶on膮 przez likwidatora wyst膮pi艂a konieczno艣膰 powo艂ania nowej osoby do pe艂nienia tego zadania. Zarz膮d powo艂a艂 na to stanowisko J贸zefa Burcana.
- w sprawie op艂at za dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci Powiatu Pyrzyckiego. Uchwa艂a zawiera zapis o corocznej waloryzacji stawek zgodnie ze wska藕nikiem inflacji.
- w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach. Zmiana uwzgl臋dnia nowy adres siedziby DPS-u, kt贸ra zosta艂a przeniesiona do 呕abowa.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:

– w sprawie wniosk贸w wynikaj膮cych z kontroli w ZDP. Zarzuty stawiane dyrektorowi podwa偶y艂y zaufanie Zarz膮du do prawid艂owo艣ci kierowania jednostk膮 w zakresie zarz膮dzania mieniem i gospodarki finansowej. Zarz膮d podj膮艂 decyzj臋 o wypowiedzeniu warunk贸w pracy i p艂acy Markowi Kibale z jednoczesnym zaproponowaniem pracy w jednostce na innym stanowisku. W zwi膮zku z tym zosta艂o przygotowane wyst膮pienie do Rady Gminy Przelewice o wyra偶enie zgody na wypowiedzenie umowy o prac臋 z radnym Markiem Kiba艂膮.
– o przedstawieniu radnym i wzi臋ciu pod uwag臋 ich opinii w sprawie wniosku dotycz膮cy rozliczenia zakupu samochodu ratowniczo-ga艣niczego MAN 14.285. Pomimo 艣rodk贸w obiecanych przez Ministra Rolnictwa Komenda nie otrzyma艂a dofinansowania i obecnie grozi jej odebranie samochodu. W przypadku uzyskania przez Komend臋 po偶yczki jest ona w stanie systematycznie j膮 sp艂aca膰.

– w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Pyrzyce dotycz膮cej dzia艂ek nr 15 i 18 po艂o偶onych przy ul. M艂odych Technik贸w. W zwi膮zku z wygaszeniem trwa艂ego zarz膮du nad tymi dzia艂kami i przeznaczeniem ich na sprzeda偶 nale偶y dokona膰 zmian w zapisie studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na wyst膮pienie do Burmistrza Pyrzyc z wnioskiem o dokonanie zmian w zapisie studium. Do czasu uzyskania decyzji mo偶na wydzier偶awi膰 dzia艂k臋 nr 15 w sezonie agrotechnicznym 2003/2004.
– w sprawie przekazania w formie u偶yczenia na rzecz Szpitala Powiatowego nieruchomo艣ci – budynku g艂贸wnego Szpitala.
– w sprawie wyst膮pienia do Pani Burmistrz Lipian z wnioskiem o ustanowienie prawa u偶ytkowania nieruchomo艣ci, w kt贸rej mie艣ci si臋 Filia Domu Pomocy Spo艂ecznej na rzecz powiatu pyrzyckiego do czasu pe艂nienia funkcji DPS.
– w sprawie zatwierdzenia protoko艂u z drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 udzia艂贸w Powiatu w budynku ratusza w Pyrzycach. Przetarg nie zosta艂 rozstrzygni臋ty ze wzgl臋du na brak oferent贸w.
– w sprawie odst膮pienia od 偶膮dania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzeda偶y lokalu mieszkalnego przy ul. Niepodleg艂o艣ci 2. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na odst膮pienie od 偶膮dania zwrotu bonifikaty.
– w sprawie odst膮pienia od zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzeda偶y lokalu mieszkalnego przy ul. Ogrodowej 2. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na odst膮pienie od 偶膮dania zwrotu bonifikaty ze wzgl臋du na dokonanie sprzeda偶y lokalu bez wiedzy Zarz膮du.
– w sprawie uzgodnienia projekt贸w decyzji o warunkach zabudowy wydawanych przez Urz臋dy Miejskie i Gminne.
– w sprawie uwzgl臋dnienia w bud偶ecie powiatu zapisu zabezpieczaj膮cego 艣rodki na zadania inwestycyjne potrzebne do otrzymania 艣rodk贸w pomocowych, mi臋dzy innymi w ramach PAOW na modernizacj臋 drogi nr 41-623 Mechowo-Letnin.
– w sprawie zaoferowania Burmistrzowi Pyrzyc zamiany udzia艂贸w powiatu w budynku ratusza na udzia艂y miasta w Geotermii. Powiat m贸g艂by przej膮膰 udzia艂y Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej oraz prowadzi膰 wsp贸艂prac臋 z Funduszem. Mia艂by r贸wnie偶 wp艂yw na gospodark臋 finansami za sprzeda偶 ciep艂a.

IV. Przyj臋to informacje:

- o bie偶膮cej sytuacji Szpitala Powiatowego, Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego oraz SP ZOZ w likwidacji. Na koniec ka偶dego miesi膮ca Zarz膮d otrzymuje informacje z tych jednostek i stale monitoruje ich funkcjonowanie.
- w sprawie oceny przygotowania rolnictwa na szczeblu powiatu do wej艣cia do UE
- z realizacji planu finansowo-rzeczowego Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach w roku 2003.
- o sytuacji finansowej plac贸wek o艣wiatowych podleg艂ych Starostwu.
- raport o stanie kultury fizycznej w Powiecie Pyrzyckim.
- o stanie bezpiecze艅stwa w Powiecie Pyrzyckim, realizacja powiatowego programu zapobiegania przest臋pczo艣ci oraz ochrony bezpiecze艅stwa.
V. Sprawy r贸偶ne:
Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:

30 stycznia 2004 r.
- Spotkanie z Dyrektorem Domu Dziecka i Dyrektorem Szko艂y Podstawowej w Okunicy,
- Spotkanie z Piel臋gniarkami Szpitala Powiatowego w Pyrzycach,
- Spotkanie z Z-c膮 Komendanta Powiatowej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej w Pyrzycach, Jackiem Marchlewiczem,
- X Plebiscyt na Najlepszych Sportowc贸w Ziemi Pyrzyckiej 2003 r. oraz doroczne spotkanie pyrzyckich dzia艂aczy i trener贸w,
- Spotkanie Noworoczne w Klubie 13 MUZ, kt贸remu towarzyszy艂a aukcja charytatywna na rzecz Warsztat贸w Terapii Zaj臋ciowej w Domu Pomocy Spo艂ecznej w Nowym Czarnowie.
31 stycznia 2004 r.
- Studni贸wka Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach.
3 lutego 2004 r.
- Spotkanie w Domu Pomocy Spo艂ecznej.
6 lutego 2004 r.
- Warsztaty w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym pt.: ''Perspektywy przestrzennego rozwoju rozszerzonego polsko-niemieckiego obszaru przygranicznego do roku 2020 w kontek艣cie przyst膮pienia Polski do Unii Europejskiej''.
12 lutego 2004 r.
- Konferencja regionalna dla potencjalnych beneficjent贸w ZPORR, pod has艂em: ''Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego szans膮 dla regionu'' zorganizowana przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo艂ecznej.
16 lutego 2004 r.
- Odprawa roczna Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach,
- Obchody 50-lecia dzia艂alno艣ci Pedagogicznej Biblioteki Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego imienia Heleny Radli艅skiej w Szczecinie wraz z otwarcie nowej siedziby Filii w Pyrzycach.
19 lutego 2004 r.
- Otwarcie Inkubatora Przedsi臋biorczo艣ci w Bia艂ogardzie. Inkubator zosta艂 dofinansowany w ramach Programu Aktywizacji Obszar贸w Wiejskich Komponent B1. Spotkanie to mia艂o na celu umo偶liwienie zapoznania si臋 ze skutecznymi sposobami integracji przedsi臋biorc贸w.
20 lutego 2004 r.
- Spotkanie przedstawicieli samorz膮du Powiatu Pyrzyckiego z przedstawicielami samorz膮d贸w gmin oraz plac贸wek szkolno-wychowawczych pod nazw膮: ''Polska w Unii Europejskiej'', dotycz膮ce wsp贸lnej inicjatywy podkre艣laj膮cej wej艣cie Polski do Unii Europejskiej.
23 lutego 2004 r.
- Komisja Zdrowia w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.
24 lutego 2004 r.
- Powiatowy Konkurs Matematyczny ''1 z 10'' w Szkole Podstawowej nr 2 w Pyrzycach.
- Plebiscyt na Najlepszego Sportowca Szko艂y i Klubu za 2003 r. w Zespo艂u Szk贸艂 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego.
– Sesja Rady Gminy Lipiany.
1 marca 2004 r.
– Spotkanie z dr Monik膮 Mejszelis z Akademii Rolniczej z Szczecina.
– Konferencja na temat Funduszy Strukturalnych w Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjnym w Szczecinie.
2 marca 2004 r.
- Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego.
- II Roczna Konferencja Planistyczno-Szkoleniowa, kt贸rej tematem by艂o: ''Rola, miejsce i zadania samorz膮du wojew贸dztwa w zakresie spraw obronnych, bezpiecze艅stwa obywatelskiego i zarz膮dzania kryzysowego.
3 marca 2004 r.
– Spotkanie z Panem Makowskim, Lekarzem Wojew贸dzkim w sprawie uzyskania 艣rodk贸w finansowych na uregulowanie zobowi膮za艅 pracowniczych likwidowanego szpitala w Pyrzycach.
– Spotkanie z Dyrektorem Zachodniopomorskiego Oddzia艂u Wojew贸dzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie Markiem Stachowiczem w sprawie przyspieszenia termin贸w p艂atno艣ci za us艂ugi 艣wiadczone przez Szpital Powiatowy.
– Seminarium dotycz膮ce ''Przygotowania regionu zachodniopomorskiego do absorpcji funduszy strukturalnych i innych''.
4 marca 2004 r.
– Posiedzenie Powiatowego Zespo艂u Reagowania Kryzysowego w Pyrzycach, kt贸re odby艂o si臋 w siedzibie Komendy Powiatowej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej w Pyrzycach.
– Wsp贸lne posiedzenie Komisji O艣wiaty Kultury i Sportu Rady Powiatu Pyrzyckiego oraz Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Publicznego Rady Miejskiej w Pyrzycach na temat: ''Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w powiecie i gminie Pyrzyce, po艂膮czone z uroczystym wr臋czeniem akt贸w nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora O艣wiaty w Szczecinie.
5 marca 2004 r.
- Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia.
- IV edycja Og贸lnopolskiego Konkursu Rysunkowego dla dzieci i m艂odzie偶y pod has艂em ”Stra偶ak-Ratownik w Akcji”, kt贸rego celem by艂o poszerzenie wiedzy uczni贸w o bezpiecze艅stwie i pracy stra偶aka - u艣wiadomienie, i偶 stra偶ak nie tylko gasi po偶ary, ale r贸wnie偶 ratuje ludzi poszkodowanych w wypadkach drogowych, podczas kl臋sk 偶ywio艂owych, usuwa skutki katastrof chemicznych i ekologicznych itp. Organizatorem tego przedsi臋wzi臋cia by艂a Komenda G艂贸wna Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej-Szef Obrony Cywilnej Kraju, Starostwo Powiatowe w Pyrzycach WOKSiT.
6 marca 2004 r.
- III Gimnazjada matematyczna w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach.
- Indywidualne Mistrzostwa Wojew贸dztwa w kategorii Senior贸w – Seniorek w Tenisie Sto艂owym Pyrzyce 2004r, organizowane przez Zachodniopomorski Zwi膮zek Tenisa Sto艂owego.
- XXXIII Bieg Gryfit贸w., z udzia艂em dzieci, m艂odzie偶y i doros艂ych z wojew贸dztwa zachodniopomorskiego. Celem imprezy by艂a popularyzacja biegania w艣r贸d dzieci i doros艂ych.
8 marca 2004 r.
- Seminarium dla Przedsi臋biorc贸w na temat: ''Program贸w Phare 2001-2002”, kt贸rego g艂贸wnym celem by艂o przygotowanie przedsi臋biorc贸w do pozyskiwania Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, a tak偶e konsolidacja 艣rodowiska przedsi臋biorc贸w powiatu pyrzyckiego. Organizatorem tego przedsi臋wzi臋cia by艂o Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, Wydzia艂 Promocji.
9 marca 2004 r.
- Sesja Rady Miejskiej w Pyrzycach.
- Spotkanie Zespo艂u Roboczego pt: “Polska w Unii Europejskiej'', na kt贸rym wszystkie gminy Powiatu wypracowa艂y stanowisko w sprawie zaniechania organizacji wsp贸lnej uroczysto艣ci podkre艣laj膮cej akces Polski do Unii Europejskiej.
10 marca 2004 r.
- Komisja Rewizyjna, kt贸ra odby艂a si臋 w siedzibie Komendy Powiatowej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej w Pyrzycach.
- Eliminacje do Mistrzostw Wojew贸dztwa, Szkolnego Zwi膮zku Sportowego w pi艂ce siatkowej ch艂opc贸w, gdzie powiat reprezentowa艂 Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 1 w Pyrzycach.
- Spotkanie na temat organizacji Igrzysk Rekreacyjno-Sportowych Samorz膮d贸w Gminnych pod Patronatem Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.
11 marca 2004 r.
- Turniej Powiatowy dla Gimnazj贸w Powiatu Pyrzyckiego z cyklu XXXII Og贸lnopolski M艂odzie偶owy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy.
- Komisja O艣wiaty, Kultury i Sportu, na kt贸rej zosta艂o przedstawione sprawozdanie z wykonania zada艅 zawartych w programie kultury fizycznej, oraz informacja Dyrektora Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury , Sportu i Turystyki o sytuacji finansowej w podleg艂ych jednostkach.
12 marca 2004 r.
- Komisja Bud偶etowa, na temat realizacji planu modernizacji i remont贸w dr贸g w roku 2003.
13 marca 2004 r.
- Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe Samorz膮d贸w Gminnych pod Patronatem Starostwa Pyrzyckiego. Celem Igrzysk by艂o propagowanie idei aktywnego i zdrowego sp臋dzania czasu wolnego, wsp贸艂zawodnictwo sportowe gmin Powiatu Pyrzyckiego, aktywizacja 艣rodowisk sportowych.
15 marca 2004 r.
- Komisja Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli, na temat przebiegu likwidacji Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach.
16 marca 2004 r.
- Komisja Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami, na kt贸rej omawiana by艂a ocena przygotowania rolnictwa na szczeblu powiatu, wej艣cia do Unii Europejskiej.
- Spotkanie w Dyrektorem Wydzia艂u Polityki Spo艂ecznej w Urz臋dzie Wojew贸dzkim, w sprawie o艣wiadczenia, kt贸re wystosowa艂y piel臋gniarki, kt贸re nie podj臋艂y pracy w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.
- Spotkanie na temat XXVIII Olimpiady Wiedzy i Umiej臋tno艣ci Rolniczych w Rektoracie Akademii Rolniczej w Szczecinie.
17 marca 2004 r.
- Powiatowe Indywidualne Biegi Prze艂ajowe Szk贸艂 Podstawowych i Gimnazjalnych, kt贸rych organizatorem by艂 Powiatowy Mi臋dzyszkolny O艣rodek Sportowy. Z po艣r贸d 200 uczestnik贸w, pierwsze cztery osoby awansowa艂y do Bieg贸w Wojew贸dzkich.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-06-09 14:17:34
Data ostatniej modyfikacji : 2004-06-09 14:17:34
Liczba wy艣wietle艅 : 4203licznik odwiedzin: 11430240