logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2002-2006
w okresie od 29 grudnia 2003 r. do 28 stycznia 2004 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
w okresie od 29 grudnia 2003 r. do 28 stycznia 2004 r.

Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu w dniach:
1. 7 stycznia 2004 r.
2. 13 stycznia 2004 r.
3. 27 stycznia 2004 r.


I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu:

- W sprawie zatwierdzenia zestawienia przychod贸w i wydatk贸w Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2004.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu:

– W sprawie odwo艂ania Mariana P臋dziszczaka ze stanowiska dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Wszystkie jego dotychczasowe dzia艂ania wskazywa艂y na to, 偶e jednostka w kr贸tkim czasie zostanie doprowadzona do upadku. Zosta艂a podj臋ta uchwa艂a o odwo艂aniu Mariana P臋dziszczaka ze stanowiska dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Funkcj臋 pe艂ni膮cego obowi膮zki dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach, w ramach obowi膮zk贸w dyrektora Wydzia艂u Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej, powierzono Ryszardowi Grzesiakowi. Na okres sprawowania tej funkcji zostaje on zwolniony z obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z zakresu czynno艣ci dotycz膮cych sprawowania nadzoru nad Zak艂adem Opieku艅czo-Leczniczym, Szpitalem Powiatowym i SPZOZ w likwidacji. Obowi膮zek nadzoru nad tymi jednostkami zosta艂 powierzony Wicestaro艣cie Krzysztofowi Kunce.
Jednocze艣nie Zarz膮d udzieli艂 zaliczk臋 Szpitalowi Powiatowemu w Pyrzycach na dzia艂alno艣膰 do ko艅ca miesi膮ca stycznia, czyli do czasu otrzymania przez jednostk臋 艣rodk贸w z NFZ. R贸wnocze艣nie roz艂o偶ono na raty do maja 2004 r. sp艂at臋 po偶yczki w wysoko艣ci 67 900 z艂. Zarz膮d pomaga r贸wnie偶 Zak艂adowi Opieku艅czo-Leczniczemu. Wyrazi艂 zgod臋 na roz艂o偶enie na raty do ko艅ca czerwca 2004 r. sp艂at臋 po偶yczki w wysoko艣ci 15 tys. z艂 udzielonej w grudniu 2003 r. R贸wnie偶 wyra偶ono zgod臋 na roz艂o偶enie na raty do ko艅ca czerwca 2004 r. sp艂at臋 po偶yczki w wysoko艣ci 282 tys. z艂 udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zak艂adowi Opieki Zdrowotnej w likwidacji na wyp艂at臋 zaleg艂ych wynagrodze艅.
– W sprawie powo艂ania komisji konkursowej do wyboru zast臋pcy dyrektora ds. lecznictwa Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. W sk艂ad Komisji wchodz膮 przedstawiciele Okr臋gowej Rady Lekarskiej, Okr臋gowej Rady Piel臋gniarek i Po艂o偶nych, Rady Spo艂ecznej i organizacji zwi膮zkowych Szpitala oraz 6 cz艂onk贸w delegowanych przez Zarz膮d Powiatu. Zarz膮d wyznaczy艂 do prac w Komisji Krzysztofa Kunce, Piotra Rybkowskiego, Walentego Darczuka, Ignacego Ma膰kowiaka, Jolant臋 Gabry艣 i Ryszarda Grzesiaka.
– W sprawie wysoko艣ci dotacji dla szk贸艂 i o艣rodk贸w niepublicznych. Proponuje si臋, do czasu ostatecznego uchwalenia bud偶etu powiatu, utrzymanie dotacji w wysoko艣ci przyznanej w roku 2003.
– W sprawie wyra偶enia zgody na zmian臋 organizacyjn膮 pracownik贸w administracji i obs艂ugi w Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Likwiduje si臋 stanowiska zast臋pcy dyrektora do spraw ekonomiczno-administracyjnych i g艂贸wnego ksi臋gowego, tworzy si臋 stanowiska kierownika ekonomiczno-administracyjnego, kierownika techniczno-administracyjnego oraz sekretariat uczniowski. Spowoduje to rozwi膮zanie um贸w o prac臋 z 4 pracownikami. Nast膮pi膮 r贸wnie偶 konieczne przesuni臋cia i 艂膮czenie stanowisk. Efektem b臋d膮 oszcz臋dno艣ci w wydatkach na p艂ace. Wyrazi艂 r贸wnie偶 zgod臋 na sprzeda偶 samochod贸w Nysa i Autosan b臋d膮cych na stanie Zespo艂u Szk贸艂. Samochody te nie s膮 wykorzystywane ju偶 od d艂u偶szego czasu, a wymagaj膮 nak艂ad贸w finansowych na ich utrzymanie.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:

– W sprawie zawarcia porozumienia o wsp贸艂pracy w zakresie prowadzenia w roku 2004 na terenie Powiatu Pyrzyckiego bada艅 socjologicznych. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na zawarcie porozumienia, nie widz膮c korzy艣ci z takich bada艅.
– W sprawie uzgodnienia projekt贸w decyzji o warunkach zabudowy nieruchomo艣ci. Od nowego roku Zarz膮d ma obowi膮zek uzgadniania projekt贸w decyzji wydawanych przez wszystkie urz臋dy gminne z terenu powiatu.
– W sprawie odst膮pienie od 偶膮dania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzeda偶y lokalu mieszkalnego przy ul. Ogrodowej 2B/9. W艂a艣ciciel motywowa艂 wniosek zamiarem nabycia dzia艂ki budowlanej. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na odst膮pienie od 偶膮dania zwrotu bonifikaty.
– W sprawie przeznaczenia drewna pozyskanego z wycinki drzew rosn膮cych w pasie drogowym. Zostanie ono przekazane pracownikom ZDP oraz o艣rodkom pomocy spo艂ecznej i plac贸wkom o艣wiatowym.
– wszcz臋cie post臋powania przetargowego na wykonanie projekt贸w budowlanych dla inwestycji przebudowy: ul. G艂owackiego w Pyrzycach, ul. Okrzei i Wodnej w Lipianach oraz drogi powiatowej nr 1778Z na odcinku Rosiny-P艂o艅sko,
– W sprawie wyra偶enia zgody na og艂oszenie II przetargu na sprzeda偶 udzia艂贸w Starostwa w budynku Ratusza w Pyrzycach,
– W sprawie przeniesienia wychowank贸w Domu Dziecka ze szko艂y w Okunicy do szko艂y w Pyrzycach. Zarz膮d nie popiera tego pomys艂u i podejmie rozmowy z zainteresowanymi stronami w celu wyja艣nienia powsta艂ej w zwi膮zku z t膮 spraw膮 sytuacji.

IV. Przyj臋to informacje:

- Zarz膮du Powiatu z realizacji uchwa艂 i wniosk贸w w roku 2003.
- Realizacja wniosk贸w i zalece艅 pokontrolnych Komisji Rewizyjnej w roku 2003.
- Realizacji programu przeciwdzia艂ania bezrobociu.
- O wszcz臋ciu procedury przetargowej na zadanie „艢cinka poboczy ziemnych drogi kategorii powiatowej nr 1560Z Ryszewo-Brzezin”.

V. Sprawy r贸偶ne:
Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:

6 stycznia 2004 r. Spotkanie Starost贸w My艣liborskiego, Gryfi艅skiego i Pyrzyckiego z przedstawicielami Geotermii Pyrzyce w sprawie utworzenia konsorcjum, w celu pozyskania 艣rodk贸w z Banku 艢wiatowego na zorganizowanie jednego systemu opieki zdrowotnej obejmuj膮cego trzy powiatu.
7 stycznia 2004 r. Spotkanie Starosty Pyrzyckiego z Dyrektorem Agencji Nieruchomo艣ci Rolnych Romanem Kobyli艅skim w sprawie likwidacji Przedstawicielstwa Pyrzyckiego.
11 stycznia 2004 r. XII Fina艂 Wielkiej Orkiestry 艢wi膮tecznej Pomocy. Doch贸d z tej imprezy zosta艂 przekazany na zakup sprz臋tu medycznego dla ratowania 偶ycia niemowl膮t i dzieci m艂odszych.
12 stycznia 2004 r. Spotkanie Noworoczne z przedstawicielami wszystkich 艣rodowisk gminy Lipiany.
14 stycznia 2004 r. Spotkanie Starosty Pyrzyckiego z Dyrektorem Agencji Nieruchomo艣ci Rolnych w Szczecinie w sprawie likwidacji Przedstawicielstwa Pyrzyckiego Agencji Nieruchomo艣ci Rolnych.
15 stycznia 2004 r. Spotkanie Noworoczne i Jubileusz 85-lecia Banku PKO BP.
16 stycznia 2004 r.
– Spotkanie Noworoczne z przedstawicielami wszystkich 艣rodowisk Miasta i Gminy Pyrzyce.
– Studni贸wka Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 RCKU w Pyrzycach.
17 stycznia 2004 r.
– III Powiatowy Przegl膮d Grup Jase艂kowych w O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach, gdzie swoj膮 tw贸rczo艣膰 zaprezentowa艂o 12 jednostek, ze szk贸艂 i przedszkoli powiatu pyrzyckiego.
– Spotkanie z kol臋d膮 w Domu Dziecka w Czernicach. W uroczysto艣ciach udzia艂 wzi臋艂o 7 dru偶yn ze szk贸艂 i przedszkoli powiatu, my艣liborskiego, gryfi艅skiego, szczeci艅skiego, stargardzkiego i pyrzyckiego.
20 stycznia 2004 r.
- Komisja Rolnictwa Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami.
- Spotkanie w sprawie finansowania samochodu ga艣niczo-ratunkowego Powiatowej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej w Pyrzycach z Komendantem Wojew贸dzkim Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej w Szczecinie.
21 stycznia 2004 r.
– Komisja Bud偶etowa.
– Spotkanie z Dyrektorem Narodowego Funduszu Zdrowia.
– Spotkanie Starost贸w i Dyrektor贸w szpitali z przedstawicielami w艂adz wojew贸dztwa zachodniopomorskiego w sprawie finansowania szpitali w I kwartale 2004 r.
22 stycznia 2004 r.
– Posiedzenie Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolnej w Pyrzycach.
– Samorz膮dowy Konwent Powiatu Pyrzyckiego.
– Komisja O艣wiaty Kultury i Sportu.
23 stycznia 2004 r. Spotkanie Noworoczne z przedstawicielami wszystkich 艣rodowisk powiatu pyrzyckiego. Wr臋czenie podzi臋kowa艅 za wsp贸艂prac臋 przedstawicielom lokalnych medi贸w.
26 stycznia 2004 r.
- Komisja Rewizyjna.
- Spotkanie podsumowuj膮ce etap prac projektu “Planowanie rozwoju lokalnego-powiatu pyrzyckiego”.
- XIX Olimpiada Wiedzy Ekologicznej w Zespole Szk贸艂 RCKU w Pyrzycach.
- Komisja Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli.Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-06-09 14:16:52
Data ostatniej modyfikacji : 2004-06-09 14:16:52
Liczba wy艣wietle艅 : 3738licznik odwiedzin: 11430071