logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2002-2006
w okresie od 19 listopada 2003 r. do 29 grudnia 2003 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
w okresie od 19 listopada 2003 r. do 29 grudnia 2003 r.

Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu w dniach:
1. 25 listopada 2003 r.
2. 28 listopada 2003 r.
3. 4 grudnia 2003 r.
4. 15 grudnia 2003 r.
5. 17 grudnia 2003 r.
6. 23 grudnia 2003 r.


I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu:

- W sprawie ustalenia maksymalnej wysoko艣ci po偶yczek udzielanych przez Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego w roku 2003. Podj臋cie tej uchwa艂y podyktowane by艂o konieczno艣ci膮 za艂agodzenia akcji protestacyjnej piel臋gniarek i umo偶liwienia wyp艂aty zaleg艂ych wynagrodze艅 pracownikom likwidowanego SPZOZ w Pyrzycach oraz zapewnienia bie偶膮cego funkcjonowania Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego i Szpitala Powiatowego. Zarz膮d udzieli tym jednostkom po偶yczek do kwoty 365 000 z艂. 艢rodki na ten cel b臋d膮 pochodzi艂y z ze sprzeda偶y budynku oddzia艂u zaka藕nego SPZOZ oraz ze zmniejszenia planowanych wydatk贸w inwestycyjnych ZDP, wydatk贸w na wyceny i uregulowanie stanu prawnego nieruchomo艣ci powiatowych oraz wydatk贸w na sp艂at臋 odsetek od zaci膮gni臋tych kredyt贸w.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2003 oraz w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2003. Zwi膮zane one one by艂y z dotacjami przekazywanymi powiatowi, wnioskami jednostek organizacyjnych w sprawie przesuni臋膰 艣rodk贸w oraz zabezpieczenia 艣rodk贸w na udzielenie po偶yczek.
- W sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Pyrzycach. Zmiany wynikaj膮 ze zmian przepis贸w prawa budowlanego i obowi膮zku przekazywania informacji Naczelnikowi Urz臋du Skarbowego (rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w w sprawie informacji podatkowej) o zarejestrowanych i wyrejestrowanych pojazdach.
- W sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki z Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.
- W sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2004.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu:

– W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2003 oraz w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2003. Zwi膮zane one one by艂y z dotacjami przekazywanymi powiatowi, wnioskami jednostek organizacyjnych w sprawie przesuni臋膰 艣rodk贸w.
– W sprawie wykonania uchwa艂y Nr VII/45/03 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach. Na likwidatora SPZOZ zosta艂 wyznaczony Arkadiusz Cysek. Jednocze艣nie odwo艂ano go ze stanowiska p.o. dyrektora SPZOZ.
III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:

– W sprawie wniosku dyrektora Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki o zwi臋kszenie bud偶et贸w jednostek o艣wiatowych z nadwy偶ki powsta艂ej w rozdzia艂ach: szko艂y niepubliczne i inne formy kszta艂cenia. 艢rodki zostan膮 przydzielone jednostkom wed艂ug potrzeb, tak aby nie by艂o zad艂u偶e艅 na koniec roku.
– W sprawie porozumienia o powierzeniu prowadzenia zada艅 biblioteki powiatowej przez Bibliotek臋 Publiczn膮 w Pyrzycach. Po przeprowadzonych rozmowach uzgodniono z Gmin膮 Pyrzyce tre艣膰 porozumienia przyjmuj膮c kwot臋, kt贸ra zostanie przekazana Gminie, na 20 tys. z艂. Przed podpisaniem porozumienia w艂adze gminy, bez uzgodnie艅, zwi臋kszy艂y t臋 kwot臋 do ponad 37 tys. Rozwa偶a si臋 mo偶liwo艣膰 udzia艂u we wsp贸艂finansowaniu pozosta艂ych gmin. Je偶eli ta propozycja nie zostanie przyj臋ta, a Burmistrz Pyrzyc nie wyrazi zgody na kwot臋 20 tys., to propozycja prowadzenia zada艅 z zakresu biblioteki powiatowej zostanie z艂o偶ona Gminie Lipiany.
– W sprawie wniosku dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU o wygaszenie trwa艂ego zarz膮du nad dzia艂k膮 nr 15 po艂o偶on膮 w obr臋bie 12 Pyrzyce. Jest to dzia艂ka rolnicza, kt贸ra sta艂a si臋 zb臋dna ze wzgl臋du na zmniejszenie si臋 udzia艂u szk贸艂 rolniczych w strukturze Zespo艂u Szk贸艂. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudow臋 mieszkaniow膮 wysok膮 wielorodzinn膮. Z chwil膮 wygaszenia trwa艂ego zarz膮du mo偶na b臋dzie podj膮膰 czynno艣ci maj膮ce na celu doprowadzenie do sprzeda偶y nieruchomo艣ci.
– W sprawie odst膮pienia od 偶膮dania zwrotu bonifikaty udzielonej przy zakupie mieszkania przy ul. Niepodleg艂o艣ci 2/14. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na odst膮pienie od zwrotu bonifikaty pod warunkiem przed艂o偶enia w wyznaczonym terminie umowy przeniesienia w艂asno艣ci. Z chwil膮 sprzeda偶y lokalu i braku potwierdzenia nabycia innego lokalu bonifikata stanie si臋 natychmiast wymagalna.
– W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na zakup urz膮dzenia kopiuj膮cego na potrzeby Wydzia艂u GGN i PODGiK. Po przeprowadzonym rozpoznaniu i analizie wybrano kserokopiark臋 RICOH 2022 za cen臋 19 990 z艂. Cz臋艣膰 艣rodk贸w potrzebnych na zakup zostanie przekazana z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
– W sprawie wniosku dyrektora ZS Nr 1 o wyra偶enie zgody na dokonanie przesuni臋膰 w rozdziale 80123 w miesi膮cu grudniu 2003.
– W sprawie wniosku dyrektora Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego w Pyrzycach o wyra偶enie zgody na zmian臋 w planie wydatk贸w bud偶etowych na rok 2003. Zmiana wynika z zamiaru przeniesienia oszcz臋dno艣ci na wydatki rzeczowe zwi膮zane z zakupem i monta偶em okien. Oszcz臋dno艣ci pochodz膮 ze zmniejszenia liczby godzin ponadwymiarowych, ograniczenia zatrudnienia w obs艂udze oraz braku p艂atnych zast臋pstw i nadgodzin.

IV. Przyj臋cie informacji:

- w sprawie realizacji g艂贸wnych kierunk贸w dzia艂ania Zarz膮du Powiatu w roku 2003.
- o funkcjonowaniu Szpitala Powiatowego oraz Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach.V. Sprawy r贸偶ne:
Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:

28 listopada 2003 r.
– Podsumowanie udzia艂u Powiatu Pyrzyckiego w Dniach Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach. Podzi臋kowanie wszystkim zaanga偶owanym w to przedsi臋wzi臋cie i zaproszenie do udzia艂u w kolejnych II Dniach Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.
– 20-lecie Zespo艂u 艢piewaczy „Kresowianka”, kt贸re odby艂o si臋 w 艣wietlicy wiejskiej w Letninie.

29 listopada 2003 r.
Kolacja Miko艂ajkowa w Domu Dziecka w Czernicach, gdzie udzia艂 wzi臋li r贸wnie偶 przedstawiciele zaprzyja藕nionego domu ze Szwecji.

3 grudnia 2003 r.
Seminarium prezentuj膮ce wyniki projektu Ewaluacja Programu Wsp贸艂pracy Przygranicznej Phare Polska _Niemcy 1994-1999. Projekt realizowany by艂 w latach 2002-2003 i mia艂 na celu ocen臋 osi膮gni臋膰 Programu Wsp贸艂pracy Przygranicznej Phare Polska –Niemcy oraz przygotowanie do przysz艂ego programu INTERREG, kt贸re odby艂o si臋 w Szczecinie w siedzibie Fundacji na Rzecz Uniwersytetu Szczeci艅skiego.

5 grudnia 2003 r.
– Mi臋dzyszkolny Konkurs Recytatorski „Poezja Mistrza Konstantego”, kt贸ry odby艂 si臋 w Miejskiej i Gminnej Bibliotece w Lipianach.
– Miko艂ajki w Szkole Podstawowej w Krzemlinie.

8 grudnia 2003 r.
– Widowisko s艂owno-muzyczne po艣wi臋cone pami臋ci Gen. W艂adys艂awa Sikorskiego, kt贸re odby艂o si臋 w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach.
– Uroczyste otwarcie Stacji Uzdatniania Wody oraz obchody 45-lecia dzia艂alno艣ci Pyrzyckiego Przedsi臋biorstwa Komunalnego w Pyrzycach.

9 grudnia 2003 r.
– Uroczyste otwarcie Komisariatu Policji w Mierzynie.
– Sympozjum na temat „Poczucie bezpiecze艅stwa mieszka艅c贸w wojew贸dztwa zachodniopomorskiego”, w sali Uniwersytetu Szczeci艅skiego, gdzie zosta艂a podpisana wsp贸艂praca, pomi臋dzy Komendantem Wojew贸dzkim Policji w Szczecinie i Rektorem Uniwersytetu Szczeci艅skiego.

10 grudnia 2003 r.
- Spotkanie z Ministrem Zdrowia Leszkiem Sikorskim i ekspertami w sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urz臋du Wojew贸dzkiego w Szczecinie na temat: „Rozwi膮zywanie systemowe w ochronie zdrowia –pomoc publiczna, restrukturyzacja zak艂ad贸w opieki zdrowotnej oraz przekszta艂canie zak艂ad贸w w sp贸艂ki u偶yteczno艣ci publicznej.”
- Otwarcie Gminnego Centrum Informacji w Przelewicach w Gminnej Bibliotece w Przelewicach.
11 grudnia 2003 r.
– Podsumowanie roku po艣wi臋conego Gen. Sikorskiemu, w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach, gdzie odby艂 si臋 konkurs na najlepsz膮 plac贸wk臋, kt贸ra zosta艂a nagrodzona bonem pieni臋偶nym na zakup ksi膮偶ek do biblioteki szkolnej.
– Uroczyste otwarcie Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach, Filia w 呕abowie.
– W celu promocji Powiatu Pyrzyckiego uczestnictwo w spotkaniu Wigilijnym, dla os贸b propaguj膮cych sztuk臋 ludow膮, gdzie kol臋dy kresowe zaprezentowa艂 Zespo艂u 艢piewaczy „Kresowianka” z Letninia w Pa艂acu M艂odzie偶y w Szczecinie.

12 grudnia 2003 r.
II Przegl膮d Tw贸rczo艣ci Os贸b Niepe艂nosprawnych p.t.: „Jeste艣my w艣r贸d was”. Podczas uroczysto艣ci zosta艂y wr臋czone znaki i podzi臋kowania dla os贸b przyjaznych osobie niepe艂nosprawnej.

13 grudnia 2003 r.
XXIV Mi臋dzynarodowe Miko艂ajkowy Turniej w Zapasach Styl Wolny dzieci i m艂odzik贸w, kt贸ry odby艂 si臋 w Hali Widowiskowo-Sportowej OSiR w Pyrzycach, gdzie zostali nagrodzeni dwoje medali艣ci: Burda Izabela – srebrna medalistka M艂odzie偶owych Mistrzostw Polski Kobiet w Zapasach w stylu wolnym i Piotr Szustak –br膮zowy medalista Mistrzostw Polski Junior贸w w zapasach w stylu wolnym.

15 grudnia 2003 r.
- Spotkanie z dyrektorami szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych, funkcjonuj膮cych na terenie Powiatu Pyrzyckiego oraz przedstawicielami samorz膮d贸w lokalnych zajmuj膮cych si臋 o艣wiat膮, kt贸re odby艂o si臋 w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach. Zosta艂a tam przedstawiona aktualna informacja dotycz膮ca zmian w Karcie Nauczyciela proponowanych przez rz膮d, zasady finansowania o艣wiaty w 2004 r. -subwencja o艣wiatowa, jak r贸wnie偶 przedstawienie wynik贸w bada艅 dotycz膮cych zagro偶enia przemoc膮 i agresj膮 w szkole i na zako艅czenie odby艂a si臋 prezentacja program贸w komputerowych dla jednostek o艣wiatowych-Firma Nowe Media.
- Spotkanie w Urz臋dzie Wojew贸dzkim, kt贸rego celem jest przeprowadzenie rozm贸w zmierzaj膮cych do zawarcia porozumienia uk艂adowego pomi臋dzy wierzycielami oraz Przedsi臋biorstwem Przemys艂u Terenowego w Pyrzycach, stwarzaj膮cego szans臋 dalszego prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej.

17 grudnia 2003 r.
– Spotkanie Op艂atkowo-Wigilijne organizowane przez Zwi膮zek Niewidomych i S艂abowidz膮cych w Pyrzyckim Domu Kultury.
– Rozstrzygni臋cie II-go Powiatowego Konkursu Szopek Noworocznych, kt贸re odby艂o si臋 w Zespole Szk贸艂 nr 2 RCKU w Pyrzycach.
– Spotkanie na temat organizacji XXV Spotka艅 z Folklorem w Urz臋dzie Stanu Cywilnego w Pyrzycach, gdzie by艂y przedstawione wst臋pne propozycje harmonogramu tego festiwalu, go艣cie zaproszeni, uczestnicy-zespo艂y folklorystyczne z kraju i zagranicy oraz szczeg贸艂y dotycz膮ce bazy noclegowej, warunk贸w bezpiecze艅stwa i ochrony.

18 grudnia 2003 r.
– IV edycja konkursu „Na najaktywniejsz膮 Turystycznie szko艂臋 w roku 2003”, w Szkole Podstawowej w 呕abowie.
– Rozstrzygni臋cie konkursu „Gwiazdkowe Impresje” w Pyrzyckim Domu Kultury.
– Wigilijne spotkanie w Domu Dziecka w Czernicach.
– Wieczerza Wigilijna w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach.

19 grudnia 2003 r.
– Spotkanie Wigilijne w O艣rodku Specjalnym w Nowielinie.
– Spotkanie wigilijne po艂膮czone z rozstrzygni臋ciem II Powiatowego Konkursu Szopek Noworocznych i otwarcie pracowni komputerowej.
– Spotkanie 艢wi膮teczno-Noworoczne organizowane przez Marsza艂ka Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego, Wojewod臋 Zachodniopomorskiego i Metropolit臋 Szczeci艅sko-Kamie艅skiego w Zamku Ksi膮偶膮t Pomorskich w Szczecinie.
– Wieczornica op艂atkowa organizowana przez Zwi膮zek Emeryt贸w, Rencist贸w i Inwalid贸w, kt贸re odby艂o si臋 w Publicznym Gimnazjum.
– Wigilijne spotkanie organizowane przez Zwi膮zek Nauczycielstwa Polskiego, kt贸re odby艂o si臋 w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Pyrzycach.

20 grudnia 2003 r.
Spotkanie wigilijne Pokole艅 pi艂karskich Klubu, organizowane przez Zarz膮d MLKS „Sok贸艂 Pyrzyce” w restauracji Salvador Dali w Pyrzycach.

24 grudnia 2003 r.
– Spotkanie wigilijno-op艂atkowe dla pracownik贸w Starostwa Powiatowego w Pyrzycach i jednostek organizacyjnych powiatu.
– Spotkanie wigilijne w Domu Pomocy Spo艂ecznej w 呕abowie, Pyrzycach i Lipianach.


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-06-09 14:15:45
Data ostatniej modyfikacji : 2004-06-09 14:15:45
Liczba wy艣wietle艅 : 3926licznik odwiedzin: 11430077