logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2002-2006
w okresie od 1 pa藕dziernika 2003 r. do 19 listopada 2003 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
w okresie od 1 pa藕dziernika 2003 r. do 19 listopada 2003 r.


Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu w dniach:

1. 6 pa藕dziernika 2003 r.
2. 15 pa藕dziernika 2003 r.
3. 29 pa藕dziernika 2003 r.
4. 30 pa藕dziernika 2003 r.
5. 31 pa藕dziernika 2003 r.
6. 3 listopada 2003 r.
7. 6 listopada 2003 r.
8. 10 listopada 2003 r.
9. 13 listopada 2003 r.


I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu w sprawie:
- zmiany bud偶etu powiatu na rok 2003,
- zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2003.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu w sprawie:
- zmiany bud偶etu powiatu na rok 2003,
- okre艣lenia uk艂adu wykonawczego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2003 r.
- przeprowadzenia referendum w艣r贸d pracownik贸w SPZOZ w Pyrzycach.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ w Pyrzycach za rok 2002,
- zatwierdzenia projektu struktury zatrudnienia oraz wysoko艣ci wynagrodze艅 w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach,
- zatwierdzenia sprawozdania o wynikach finansowych SPZOZ w Pyrzycach za miesi膮c sierpie艅 2003 r.,
- zatwierdzenia projektu podzia艂u funduszu nagr贸d nauczycieli dla poszczeg贸lnych plac贸wek. Og贸lna zatwierdzona kwota wynios艂a 54 358 z艂,
- zatwierdzenia projektu podzia艂u 艣rodk贸w na nagrody dla dyrektor贸w i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- zatwierdzenia dodatk贸w funkcyjnych dla nauczycieli pe艂ni膮cych funkcje kierownicze,
- zatwierdzenia dodatku funkcyjnego dla dyrektora Domu Dziecka w Czernicach oraz dodatku za prac臋 w warunkach trudnych. Przyznano dodatek funkcyjny w wysoko艣ci 30 % oraz dodatek za prac臋 w warunkach trudnych w wysoko艣ci 20 % wynagrodzenia zasadniczego,
- wniosk贸w o umorzenie zaleg艂o艣ci z tytu艂u najmu lokali w budynku ratusza przez Jacka Ciep艂uch臋 oraz Ala-Halawani Mahera. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na umorzenie zaleg艂o艣ci ze wzgl臋du na brak mo偶liwo艣ci ich wyegzekwowania,
- nakazu zap艂aty na rzecz Geotermii Pyrzyce za energi臋 ciepln膮 pobran膮 przez Zesp贸艂 Szk贸艂 Nr 1. Zgodnie z wcze艣niejszymi postanowieniami o regulacji zobowi膮za艅 zespo艂贸w szk贸艂 Zarz膮d podj膮艂 decyzj臋 o wype艂nieniu nakazu zap艂aty po uruchomieniu kredytu,
- wniosku dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o umorzenie zaleg艂o艣ci z tytu艂u najmu lokali w budynku Starostwa. Sytuacja p艂atno艣ci za najem lokali wymaga uregulowania, gdy偶 corocznie pojawia si臋 ten sam problem. Starosta zaproponowa艂, aby Sekretarz ze Skarbnikiem i dyrektorem Poradni wypracowali metod臋, kt贸ra pozwoli unikn膮膰 na przysz艂o艣膰 powstawania zaleg艂o艣ci,
- zapraszania na posiedzenia Zarz膮du dyrektor贸w jednostek. Dyrektorzy b臋d膮 przedstawia膰 sprawozdania finansowe za wskazany wcze艣niej okres oraz prezentowa膰 dzia艂ania poprawiaj膮ce funkcjonowanie jednostki,
- wniosku o uregulowanie zaleg艂o艣ci sp贸艂ki cywilnej „Vigor”, reprezentowanej przez Piotra 膯wikli艅skiego, wobec Warsztat贸w Szkolnych ZS Nr 2 RCKU w Pyrzycach. W tej sprawie toczy si臋 post臋powanie s膮dowe. Zaleg艂o艣膰 g艂贸wna zosta艂a ju偶 zap艂acona. Zarz膮d stoi na stanowisku, 偶e spraw臋 nale偶y wycofa膰 z s膮du, a kosztami s膮dowymi obci膮偶y膰 Piotra 膯wikli艅skiego. W sprawie uregulowania zaleg艂ych odsetek strony powinny zawrze膰 ugod臋,
- wniosku Mi臋dzyzak艂adowej Organizacji NSZZ „Solidarno艣膰” przy SPZOZ w Pyrzycach o pomoc w odzyskaniu nale偶nych zobowi膮za艅 pracowniczych. W tej sprawie zosta艂o wystosowane pismo do przewodnicz膮cego Zarz膮du Regionu Pomorza Zachodniopomorskiego NSZZ „Solidarno艣膰” w Szczecinie z pro艣b膮 o interwencj臋 w Zachodniopomorskim Oddziale Wojew贸dzkim NFZ w Szczecinie w sprawie dokonania zap艂aty za us艂ugi ponadlimitowe, kt贸re zosta艂y dotychczas wykonane przez SPZOZ w Pyrzycach,
- wniosku o dofinansowanie wymiany okien i drzwi w mieszkaniu s艂u偶bowym znajduj膮cym si臋 w budynku szko艂y przy ul. Lipia艅skiej 2, zamieszka艂ym przez pa艅stwo Gmur. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na dofinansowanie wymiany okien i drzwi, przeznaczaj膮c na ten cel 7 000 z艂,
- wniosku Prezesa Zarz膮du Geotermii Pyrzyce w sprawie uregulowania zaleg艂o艣ci SPZOZ w Pyrzycach wobec Geotermii. Geotermia zamierza wstrzyma膰 dostawy ciep艂a oraz oczekuje por臋czenia zad艂u偶enia SPZOZ przez Starostwo oraz propozycji sp艂aty nale偶no艣ci. W zwi膮zku z trwaj膮c膮 restrukturyzacj膮 jednostki Zarz膮d zaproponowa艂 przed艂u偶enie terminu wstrzymania dostaw ciep艂a. Po uruchomieniu nowej jednostki op艂aty b臋d膮 dokonywane na bie偶膮co natomiast w sprawie uregulowania zaleg艂ych op艂at zostanie zawarte porozumienie dotycz膮ce por臋czenia zad艂u偶enia,
- zatwierdzenia procedury sprzeda偶y nieruchomo艣ci zabudowanej budynkiem pralni i gara偶em w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Nieruchomo艣膰 by艂a dotychczas u偶ytkowana przez SPZOZ w Pyrzycach, Zarz膮d zatwierdzi艂 procedur臋,
- wniosku dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o umorzenie zaleg艂ych op艂at za wynajem pomieszcze艅 za rok 2002. Zarz膮du wyrazi艂 zgod臋 na umorzenie zaleg艂ych op艂at, pod warunkiem uregulowania bie偶膮cych nale偶no艣ci,
- wniosku Burmistrza Pyrzyc o dofinansowanie doko艅czenia budowy hali widowiskowo-sportowej przy SP 2 w Pyrzycach. Ze wzgl臋du na trudn膮 sytuacj臋 finansow膮 powiatu Zarz膮d nie m贸g艂 wyrazi膰 zgody na udzielenie wsparcia finansowego,
- mo偶liwo艣ci wynaj臋cia pomieszcze艅 internatu Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU na okres wakacji letnich 2004 r. w celu zorganizowania kolonii. Zarz膮d popiera dzia艂ania zmierzaj膮ce do poprawy sytuacji finansowej jednostki i zamiar wynaj臋cia pomieszcze艅 internatu w okresie wakacji. Jest jednak szereg w膮tpliwo艣ci, kt贸re przed ewentualnym podpisaniem umowy wymagaj膮 wyja艣nienia np. czy nie b臋dzie kolidowa艂o to z planowan膮 zmian膮 sposobu u偶ytkowania budynk贸w internatu,
- wniosku dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU o podwy偶szenie dodatku funkcyjnego wicedyrektorom tej plac贸wki. Wniosek zosta艂 pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Zarz膮du wyrazi艂 zgod臋 na podwy偶szenie dodatku funkcyjnego wicedyrektorom do 30 % wynagrodzenia zasadniczego,
- wniosku dyrektora Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie zawarcia porozumienia dotycz膮cego realizacji zada艅 powiatowej biblioteki publicznej. Zarz膮d stoi na stanowisku, aby podj膮膰 negocjacje z dyrektorem miejskiej biblioteki publicznej. Do prowadzenia rozm贸w zosta艂 upowa偶niony dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Poziom finansowania tego zadania okre艣lono (na podstawie danych z innych powiat贸w i wcze艣niejszych propozycji) na kwot臋 20 tys. z艂. Kwota ta powinna stanowi膰 punkt wyj艣ciowy do negocjacji,
- wniosku dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 o wyra偶enie zgody na dokonanie zmian w bud偶ecie jednostki. Zarz膮du wyrazi艂 zgod臋,
- wniosk贸w o wyra偶enie zgody na odst膮pienie od 偶膮dania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzeda偶y lokali mieszkalnych nr 2B/9 oraz 2B/12 przy ul. Ogrodowej. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na odst膮pienie od 偶膮dania zwrotu bonifikaty pod warunkiem przed艂o偶enia przez w艂a艣cicieli potwierdzenia nabycia lokalu o wy偶szym standardzie.
- zatwierdzenia stawki za najem wolnych lokali biurowych na Placu Ratuszowym 1. Przyj臋to stawk臋 w wysoko艣ci 18 z艂 netto za 1 m2.
- wynik贸w referendum referendum przeprowadzonego w艣r贸d pracownik贸w Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach, dotycz膮cego deklaracji podj臋cia pracy w nowo powo艂anym Szpitalu Powiatowym. Zarz膮d stwierdzi艂, 偶e 95% bior膮cych udzia艂 w referendum chce uruchomienia nowej jednostki i gotowa jest podj膮膰 w niej prac臋. Pomimo odmowy podj臋cia pracy przez piel臋gniarki i braku ch臋ci negocjacji z ich strony, Zarz膮d podejmuje wszelkie mo偶liwe dzia艂ania w kierunku uruchomienia Szpitala Powiatowego w celu utrzymania ci膮g艂o艣ci szpitalnych 艣wiadcze艅 medycznych i istniej膮cych stanowisk pracy,
- zobowi膮zania dyrektora SPZOZ do przygotowania um贸w o prac臋 (przed艂u偶enia okresu wypowiedzenia) dla piel臋gniarek na okres jednego miesi膮ca. W tym czasie Zesp贸艂 Konsultacyjny b臋dzie m贸g艂 wynegocjowa膰 warunki pracy i p艂acy w nowo powo艂anym szpitalu,
- przekazania z bud偶etu powiatu 艣rodk贸w na dokonanie zaleg艂ej wyp艂aty dla piel臋gniarek, jako po偶yczki do czasu wp艂yni臋cia 艣rodk贸w z NFZ,
- przyj臋cia stanowiska Zarz膮du w sprawie uruchomienia szpitala powiatowego. Zarz膮d podj膮艂 decyzj臋 o uruchomieniu szpitala z dniem 1 grudnia 2003 r.
- przywr贸cenia piel臋gniarek i po艂o偶nych do pracy na dotychczasowych warunkach p艂acowych. Zarz膮d podtrzymuje swoje stanowisko w tej sprawie. Warunki zatrudnienia i wysoko艣膰 wynagrodze艅 za prac臋 musz膮 by膰 negocjowane i niedopuszczalne jest rozpocz臋cie rozm贸w z piel臋gniarkami z pomini臋ciem przedstawicieli wszystkich innych grup zawodowych w zespole negocjacyjnym, je偶eli piel臋gniarki i po艂o偶ne nie odst膮pi膮 od swojego warunku,
- odbycia spotkania Zarz膮du Powiatu z udzia艂em kierownictwa sp贸艂ki „Eskulap” i Burmistrza Pyrzyc na temat przeniesienia przychodni Sp贸艂ki „Eskulap” do lewego skrzyd艂a szpitala i zwr贸cenia obecnie u偶ytkowanej przychodni do zasobu powiatu. Nast臋pnie po zbyciu wolnego budynku, uzyskane 艣rodki mo偶na by przeznaczy膰 na zmniejszenie zad艂u偶enia szpitala,
- propozycji oddania cz臋艣ci udzia艂u w budynku Ratusza (prawe skrzyd艂o od wej艣cia g艂贸wnego) na rzecz Gminy Pyrzyce. W zamian Gmina Pyrzyce mia艂aby przekaza膰 na rzecz Powiatu budynek po艂o偶ony przy ul. Poniatowskiego 5, kt贸ry by艂by u偶yczony przez powiat Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Pyrzycach. Burmistrz zobowi膮za艂 si臋 do rozwa偶enia propozycji i udzielenia odpowiedzi do ko艅ca listopada br.,
- zatwierdzenia protoko艂u z I przetargu nieograniczonego na sprzeda偶 lokalu mieszkalnego nr 13 przy ul. Niepodleg艂o艣ci 2 w Pyrzycach. Lokal zosta艂 sprzedany Danielowi Wieczorkowi za kwot臋 9 100 z艂,
- przyst膮pienia do „programu na rzecz spo艂eczno艣ci romskiej”. Przeprowadzono wst臋pne rozeznanie z kt贸rego wynika, 偶e odsetek spo艂eczno艣ci romskiej na terenie powiatu jest znikomy. Jedynie w dw贸ch gminach powiatu zamieszkuj膮 romowie. Ich sytuacja na tle lokalnej spo艂eczno艣ci nie jest szczeg贸lnie trudna. Korzystaj膮 oni na r贸wni z innymi z opieki spo艂ecznej i dost臋pu do edukacji. Dlatego te偶 Zarz膮d podj膮艂 decyzj臋 o nie przyst臋powaniu do programu.

IV. Przyj臋cie informacji w sprawie:
- dzia艂alno艣ci inspekcji ochrony ro艣lin i nasiennictwa na terenie powiatu pyrzyckiego,
- rozstrzygni臋cia II post臋powania przetargowego na „Wykonanie us艂ug przy zimowym utrzymaniu dr贸g kategorii powiatowej na terenie powiatu pyrzyckiego w sezonie zimowym 2003/2004”. W przeprowadzonym post臋powaniu nie dosz艂o do wy艂onienia wykonawcy. Og艂oszono trzeci przetarg. W przypadku niewy艂onienia wykonawcy zostan膮 przeprowadzone rokowania i zlecenie us艂ugi w trybie zam贸wienia z wolnej r臋ki.
- kontroli wewn臋trznej przeprowadzonej w Zarz膮dzie Dr贸g Powiatowych,
- wynik贸w finansowych SPZOZ za miesi膮c wrzesie艅 2003 r.,
- programu dostosowawczo-naprawczego szpitala powiatowego, zawieraj膮cego planowane zatrudnienie i zasady wynagradzania pracownik贸w przedstawionego przez Mariana P臋dziszczaka dyrektora nowo powo艂anego szpitala,
- raportu o stanie kultury fizycznej w powiecie pyrzyckim,
- dzia艂alno艣膰 o艣rodk贸w opieki spo艂ecznej w powiecie:
a) sprawozdanie oraz wykaz potrzeb Domu Pomocy Spo艂ecznej,
b) sprawozdanie oraz wykaz potrzeb Centrum Pomocy Rodzinie,
- gospodarki gruntami w Powiecie Pyrzyckim i funkcjonowanie geodezji powiatowej.

V. Sprawy r贸偶ne:
Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:

- w dniu 1 pa藕dziernika 2003 r. inauguracja roku akademickiego na Akademii Rolniczej w Szczecinie,
- w dniu 2 pa藕dziernika 2003 r. do偶ynki szkolne w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU,
- w dniu 2 pa藕dziernika 2003 r. uroczyste przekazanie Komendzie Powiatowej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej samochodu po偶arniczego zakupionego ze 艣rodk贸w PHARE i przekazanych przez w艂adze samorz膮dowe,
- w dniu 3 pa藕dziernika 2003 r. konferencja po艣wi臋cona zmianom prawnym dotycz膮cym funkcjonowania ZOZ-贸w w Wa艂czu,
- w dniach 7-10 pa藕dziernika 2003 r. szkolenie dla organ贸w samorz膮du terytorialnego z problematyki obronnej i zarz膮dzania kryzysowego w Mi臋dzyzdrojach,
- w dniu 9 pa藕dziernika 2003 r. spotkanie podsumowuj膮ce Do偶ynki 2003,
- w dniu 9 pa藕dziernika 2003 r. spotkanie z lekarzami szpitala w Pyrzycach,
- w dniu 10 pa藕dziernika 2003 r. spotkanie z w贸jtami, burmistrzami i dyrektorem Agencji Nieruchomo艣ci Rolnych w sprawie mo偶liwo艣ci wykorzystania funduszy Agencji w roku bie偶膮cym oraz gospodarki zasobami ziemi na terenie powiatu,
- w dniu 13 pa藕dziernika 2003 r. spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Domu Dziecka w Czernicach oraz w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU,
- w dniu 14 pa藕dziernika 2003 r. spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej i uroczysto艣膰 oddania do u偶ytku hali widowiskowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach,
- w dniu 15 pa藕dziernika 2003 r. powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej w Starostwie,
- w dniu 17 pa藕dziernika 2003 r. II Forum Samorz膮dowe SLD w Pyrzycach,
- w dniu 17 pa藕dziernika 2003 r. spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w Agencji Nieruchomo艣ci Rolnych w sprawie dofinansowania zakupu samochodu ratowniczo-ga艣niczego dla PPSP w Pyrzycach,
- w dniu 17 pa藕dziernika 2003 r. spotkanie w sprawie przej臋cia udzia艂贸w Skarbu Pa艅stwa w Sp贸艂ce Elstar przez samorz膮d i rolnik贸w,
- w dniu 18 pa藕dziernika 2003 r. inauguracja roku akademickiego w Zamiejscowym Obiekcie Dydaktycznym w Pyrzycach,
- w dniu 20 pa藕dziernika 2003 r. uroczysto艣膰 wr臋czenia dyplom贸w stypendystom Prezesa Rady Ministr贸w w Barlinku,
- w dniu 20 pa藕dziernika 2003 r. inauguracja projektu „Promocja zatrudnienia i rozw贸j zasob贸w ludzkich” w Szczecinie,
- w dniach 22-23 pa藕dziernika 2003 r. Konwent Starost贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w Koszalinie,
- w dniu 23 pa藕dziernika 2003 r. Forum S艂u偶by Zdrowia w Pyrzycach,
- w dniu 29 pa藕dziernika 2003 r. spotkanie w Ministerstwie Skarbu w sprawie magazynu zbo偶owego Elstar w Pyrzycach,
- w dniu 29 pa藕dziernika 2003 r. rozmowa z Ministrem Zdrowia o sytuacji szpitala w Pyrzycach,
- w dniu 11 listopada 2003 r. uroczyste obchody Narodowego 艢wi臋ta Niepodleg艂o艣ci,
- w dniu 11 listopada 2003 r. spotkanie na temat funkcjonowania nowego ustroju samorz膮du gminnego w Urz臋dzie Miejskim w Pyrzycach,
- w dniu 18 listopada 2003 r. uroczyste przekazanie Komendzie Powiatowej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej samochodu po偶arniczego.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-06-09 14:15:03
Data ostatniej modyfikacji : 2004-06-09 14:15:03
Liczba wy艣wietle艅 : 4267licznik odwiedzin: 11430096