logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 17/2007 z dnia 20 lipca 2007 r.PROTOK脫艁 Nr 17/2007
z dnia 20 lipca 2007 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2007. Zmiana dotyczy艂a wydatk贸w zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 w艂asnych i zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych ustawami. Przyj臋to do bud偶etu dotacj臋 celow膮 w wysoko艣ci 10 tys. z艂, otrzyman膮 z bud偶etu pa艅stwa na uzupe艂nienie wydatk贸w zwi膮zanych z bie偶膮c膮 dzia艂alno艣ci膮 Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wezwania do zap艂aty wystawione przez Geotermi臋 Pyrzyce. Wezwania wynikaj膮 ze zobowi膮za艅 Szpitala Powiatowego obj臋tych por臋czeniem Powiatu Pyrzyckiego. Realizacja tych zobowi膮za艅 jest w obecnej sytuacji bud偶etu powiatu niemo偶liwa. W bud偶ecie powiatu nie ma zabezpieczonej kwoty na ten cel. Wprowadzenie tego wydatku do bud偶etu wymaga艂oby uchwa艂y Rady o zwi臋kszeniu zad艂u偶enia, a przy obecnym stopniu zad艂u偶enia powiatu mo偶liwo艣ci w tym zakresie s膮 bardzo ograniczone.
Na spotkaniu z prezesem Geotermii i dyrektorem Szpitala wynegocjowano przed艂u偶enie terminu sp艂aty o trzy miesi膮ce. Dyrektor Szpitala zobowi膮za艂 si臋 do wzi臋cia w tym czasie kredytu hipotecznego i sp艂acenie zobowi膮za艅 Szpitala wobec Geotermii i innych wierzycieli. Zarz膮d b臋dzie musia艂 por臋czy膰 ten kredyt. W celu przed艂u偶enia terminu sp艂aty zad艂u偶enia konieczne jest podpisanie przez Zarz膮d aneksu do umowy por臋czenia. Starosta poprosi艂 Zarz膮d o upowa偶nienie do podpisania aneksu. W trakcie dyskusji analizowano aktualn膮 sytuacj臋 Szpitala i dzia艂ania dyrektora. Edward Sad艂owski wyrazi艂 w膮tpliwo艣膰 w mo偶liwo艣ci sp艂aty kredytu w oparciu jedynie o dochody z kontraktu z NFZ, a jego podwy偶szenie te偶 nie jest pewne. Starosta wyja艣ni艂, 偶e sp艂ata kredytu b臋dzie roz艂o偶ona na 30 lat z pi臋cioletni膮 karencj膮. Roczne raty b臋d膮 wynosi艂y pocz膮tkowo 200, a nast臋pnie 300 tys. z艂. Nie b臋dzie to stanowi艂o znacznego obci膮偶enia. Edward Sad艂owski zauwa偶y艂, ze nale偶y czyni膰 wi臋ksze starania w celu zwi臋kszenia kontraktu. Zaproponowa艂, aby zaprosi膰 do rozm贸w jednocze艣nie Wojewod臋 i Marsza艂ka. Miros艂aw Gryczka Sekretarz Powiatu podpowiedzia艂, 偶e nadarza si臋 ku temu doskona艂a okazja. W dniu 25 lipca odb臋dzie si臋 spotkanie z Marsza艂kiem Wojew贸dztwa w sprawie organizacji jednostek ochrony zdrowia i ratownictwa. W zwi膮zku z tym, 偶e Szpital Powiatowy w Pyrzycach zosta艂 wytypowany do poszerzenia ratunkowych zasob贸w szpitalnych miasta Szczecina i wsparcia dzia艂a艅 w trakcie imprezy "Regaty 2007" mo偶na zaprosi膰 Wojewod臋 na to spotkanie i do zapoznania si臋 z naszym Szpitalem. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zaproszenie Wojewody. Starosta podda艂 pod g艂osowanie wniosek o upowa偶nienie go do podpisania aneksu do umowy por臋czenia. Zarz膮d udzieli艂 upowa偶nienia w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za, 1 wstrzymuj膮cy si臋.
Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 wniosek o przyznanie dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych. Zaproponowa艂, aby utrzyma膰 dodatki na obecnym poziomie tzn.:
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach 35 %
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach 50 %
- dyrektor Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego w Pyrzycach 40 %
- dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyrzycach 30 %
- dyrektor Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego w Pyrzycach 15 %
wynagrodzenia zasadniczego i przed艂u偶y膰 ich obowi膮zywanie na okres od 1 lipca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. Zarz膮d zatwierdzi艂 dodatki w proponowanej wysoko艣ci, w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 protok贸艂 z przetargu nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej budynkiem by艂ej pralni Szpitala Powiatowego, budynkiem administracyjnym i gara偶em, po艂o偶onej przy ul. Jana Paw艂a II. Cena wywo艂awcza nieruchomo艣ci wynosi艂a 309 867 z艂. Do uczestnictwa w przetargu nie stawi艂 si臋 偶aden oferent. Proponuje si臋, aby przeprowadzi膰 drugi przetarg za cen臋 obni偶on膮. Cen臋 mo偶na obni偶y膰 do 50 % warto艣ci nieruchomo艣ci. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na og艂oszenie drugiego przetargu za cen臋 obni偶on膮 do 220 tys. z艂, w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 5.

Starosta przedstawi艂 informacj臋 o wydanych decyzjach o skierowaniu do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w okresie od 4 czerwca do 4 lipca 2007 r. W tym czasie wydano 20 skierowa艅. Zarz膮d Przyj膮艂 informacj臋.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 informacj臋 o pi艣mie dyrektora Szpitala Powiatowego do Burmistrza Pyrzyc z pro艣b膮 o umorzenie zaleg艂o艣ci podatkowej za 2006 rok. Zaleg艂o艣膰 powsta艂a z podatku od nieruchomo艣ci. Przyczyn膮 niep艂acenia podatku jest trudna sytuacja finansowa Szpitala, utrzymuj膮cego si臋 jedynie ze 艣rodk贸w uj臋tych w kontrakcie z NFZ. Ich wysoko艣膰 nie pokrywa koszt贸w dzia艂alno艣ci Szpitala. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa umo偶liwia umorzenie zaleg艂o艣ci. St膮d starania dyrektora, i informacja o problemie przekazana w艂adzom Gminy Pyrzyce i Powiatu.

Ad. 6.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej drogi nr 1807Z ul. Parkowa w Dobrzanach oraz zaliczeniu jej do kategorii dr贸g gminnych. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 7.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU o realizacji zalece艅 pokontrolnych. Zalecenia zosta艂y wydane po przeprowadzeniu kontroli w kwietniu 2007 r. w zakresie prawid艂owo艣ci gospodarki materia艂owej ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem gospodarowania sprz臋tem komputerowym i audiowizualnym. W opinii G艂贸wnego Specjalisty ds. Kontroli podj臋te przez kierownictwo jednostki dzia艂ania s膮 prawid艂owe i stwarzaj膮 szanse na to by nieprawid艂owo艣ci zosta艂y wyeliminowane i nie powt贸rzy艂y si臋 w przysz艂o艣ci. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 sprawozdanie z realizacji planu kontroli wewn臋trznych w I p贸艂roczu 2007 r. Plan kontroli obejmowa艂 siedem jednostek organizacyjnych. Tematem kontroli by艂o przestrzeganie procedur kontroli dokonywanych wydatk贸w. Zrealizowano pi臋膰 z zaplanowanych kontroli oraz dwie kontrole dora藕ne. Dwie niezrealizowane kontrole zosta艂y przeniesione do planu kontroli na II p贸艂rocze. Zarz膮d Przyj膮艂 sprawozdanie.

Ad. 8.
Starosta przedstawi艂 wyst膮pienie do Wojewody o przekazanie na rzecz powiatu budynku po by艂ej siedzibie Stacji Pogotowia Ratunkowego. Planowane jest wyremontowanie nieuko艅czonego skrzyd艂a w budynku Stra偶y Po偶arnej i przeznaczenie go na siedzib臋 Stacji Pogotowia Ratunkowego. Koszty remontu by艂yby pokryte ze 艣rodk贸w uzyskanych ze sprzeda偶y budynku po by艂ej siedzibie Stacji.
Edward Sad艂owski przedstawi艂 Zarz膮dowi pisma w sprawie skargi mieszka艅ca Kozielic na dzia艂alno艣膰 firmy PRES-CON i przekraczanie dopuszczalnych norm ha艂asu. Pierwsza skarga zosta艂a z艂o偶ona do W贸jta Kozielic, kt贸ry przekaza艂 j膮 Staro艣cie. Na wniosek Starosty Inspekcja Ochrony 艢rodowiska przeprowadzi艂a pomiary ha艂asu. Poziom ha艂asu mie艣ci艂 si臋 w normach okre艣lonych dla zabudowy zagrodowej. Jednak w planie zagospodarowania przestrzennego nie okre艣lono precyzyjnie rodzaju zabudowy. Nie zadowoli艂o to skar偶膮cego i z艂o偶y艂 on kolejn膮 skarg臋. Tym razem do Wojewody na dzia艂alno艣膰 Starosty. Skarga zosta艂a przekazana do rozpatrzenia przez Rad臋 Powiatu. Starosta ponownie zaj膮艂 si臋 spraw膮 i zgodnie z przepisami przekazano j膮 W贸jtowi Kozielic, kt贸ry jest zobowi膮zany precyzyjnie okre艣li膰 rodzaj zabudowy i obowi膮zuj膮ce dla niego normy ha艂asu.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5...........................................

Pyrzyce, dnia 20 lipca 2007 r.


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2007-07-30 09:52:04
Data ostatniej modyfikacji : 2007-07-30 09:52:04
Liczba wy艣wietle艅 : 2106licznik odwiedzin: 11813937