logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 15/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r.PROTOK脫艁 Nr 15/2007
z dnia 27 czerwca 2007 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du. Protok贸艂 zosta艂 przyj臋ty w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za. Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Do porz膮dku zaproponowano dwie poprawki. Pierwsza dotyczy艂a uchwalenia autopoprawki Zarz膮du do projektu uchwa艂y Rady Powiatu w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2007. Ten punkt przyj臋to w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za. Edward Sad艂owski zaproponowa艂, aby wyprowadzi膰 z porz膮dku punkt w sprawie dodatkowego wynagrodzenia za I kwarta艂 2007 r. dla dyrektora Szpitala i dyrektora ZOL i od艂o偶y膰 jego rozpatrzenie na czas p贸藕niejszy. Ze wzgl臋du na obecn膮 sytuacj臋 w s艂u偶bie zdrowia i spo艂eczny odbi贸r decyzji dotycz膮cych wynagradzania nale偶a艂oby zaczeka膰 z tym do ustabilizowania si臋 sytuacji. Starosta przytoczy艂 argumenty za tym, 偶e ta sprawa powinna zosta膰 rozstrzygni臋ta ju偶 teraz. Warunki wynagrodzenia s膮 ustalone w umowie o zarz膮dzanie, wynagrodzenie dotyczy I kwarta艂u, a ko艅czy si臋 ju偶 II kwarta艂. Wniosek Edwarda Sad艂owskiego zosta艂 odrzucony w wyniku g艂osowania: 1 g艂os za, 1 g艂os wstrzymuj膮cy si臋 i 3 g艂osy przeciw.

Ad. 2.

Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu przedstawi艂 autopoprawk臋 Zarz膮du do projektu uchwa艂y Rady Powiatu w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2007. W zwi膮zku z decyzj膮 o przyj臋ciu do realizacji projektu Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 "Pyrzycka Akademia Turystyki. M贸j wyb贸r - moja przysz艂o艣膰" oraz przyznaniu 艣rodk贸w na jego realizacj臋 konieczne jest uj臋cie tej kwoty w bud偶ecie. Zarz膮d przyj膮艂 autopoprawk臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie bud偶etu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na rok 2007. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e zadania Inspektoratu nale偶膮 do zada艅 zleconych z zakresu administracji rz膮dowej i jedyn膮 mo偶liwo艣ci膮 pozyskania dodatkowych 艣rodk贸w jest skierowanie wniosku Zarz膮du w tej sprawie do Wojewody. Skarbnik zobowi膮za艂 si臋 do przygotowania takiego wniosku, zawieraj膮cego dok艂adne wyliczenia 艣rodk贸w potrzebnych na pokrycie wydatk贸w zwi膮zanych z dzia艂alno艣ci膮 Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na to, aby Skarbnik przygotowa艂 wniosek do Wojewody, w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla niepublicznych szk贸艂 o uprawnieniach szk贸艂 publicznych oraz plac贸wek niepublicznych funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego. Wysoko艣膰 dotacji zosta艂a ustalona na podstawie wydatk贸w ponoszonych przez okoliczne powiaty. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zasad dofinansowania doskonalenia nauczycieli w 2007 roku w szko艂ach i plac贸wkach o艣wiatowych prowadzonych przez powiat pyrzycki. 艢rodki na doskonalenie nauczycieli s膮 zabezpieczone w bud偶ecie. Zasady zosta艂y pozytywnie zaopiniowane przez zwi膮zki zawodowe. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z boisk sportowych. Regulamin zosta艂 zaakceptowany przez Zarz膮d na poprzednim posiedzeniu. Przez okres wakacji korzystanie z boisk dla uczni贸w b臋dzie bezp艂atne. Po wakacjach zapisy regulaminu b臋d膮 weryfikowane i w razie konieczno艣ci mog膮 by膰 zmienione. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 wniosek w sprawie sprzeda偶y udzia艂贸w powiatu w nieruchomo艣ci przy Placu Ratuszowym 1 w Pyrzycach. Pomimo spotka艅 z przedstawicielami Rady Miejskiej w Pyrzycach i Burmistrzem Pyrzyc oraz zgody w kwestii przeznaczenia ca艂ego budynku Ratusza na dzia艂alno艣膰 samorz膮du Gminy Pyrzyce, nie dosz艂o do zawarcia porozumienia w sprawie sprzeda偶y udzia艂贸w powiatu Gminie Pyrzyce. Rada i Burmistrz Pyrzyc byli poinformowani, 偶e w takim przypadku nieruchomo艣膰 b臋dzie wystawiona na sprzeda偶 w formie przetargu nieograniczonego. Zarz膮d musi wykona膰 zapisy uchwa艂y bud偶etowej i sprzeda膰 nieruchomo艣膰. W pierwszej kolejno艣ci zaproponowa艂 sprzeda偶 Gminie Pyrzyce. Teraz w celu sprzeda偶y nale偶y og艂osi膰 przetarg. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na og艂oszenie przetargu nieograniczonego w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek w sprawie wyra偶enia zgody na zniesienie wsp贸艂w艂asno艣ci nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Czernicach. Nieruchomo艣膰 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym, a udzia艂 powiatu wynosi 50 %. Mieszka艅cy staraj膮 si臋 od roku 1999 o wykupienie mieszka艅 na w艂asno艣膰. Dotychczas wsp贸艂w艂a艣ciciel nie wyra偶a艂 zgody na zniesienie wsp贸艂w艂asno艣ci ze wzgl臋du na roszczenia praw do powierzchni uzyskanej w wyniku przebudowy. Uniemo偶liwia艂o to wyodr臋bnienie i sprzeda偶 lokali mieszkalnych. Wobec wysokich koszt贸w zniesienia wsp贸艂w艂asno艣ci na drodze s膮dowej, proponuje si臋 zawarcie ugody. W zamian za zrzeczenie si臋 powierzchni 24 m2 powiat b臋dzie m贸g艂 wyodr臋bni膰 lokale i dokona膰 ich sprzeda偶y. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zawarcie ugody w celu zniesienia wsp贸艂w艂asno艣ci, w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 5.

Ryszard Grzesiak dyrektor Szpitala Powiatowego w Pyrzycach przedstawi艂 sprawozdanie rzeczowo-finansowe Szpitala za I kwarta艂 2007 r. Wynik finansowy, mimo tego, 偶e jest ujemny, jest zgodny z za艂o偶onym w planie finansowym. Jednostka zabiega o zwi臋kszenie kontraktu z NFZ. Podstaw膮 do zwi臋kszenia kontraktu jest wykazanie, 偶e Szpital rzeczywi艣cie wykonuje us艂ugi w zakresie szerszym ni偶 uj臋ty w kontrakcie. Skutkuje to niestety stratami finansowymi, gdy偶 za wykonane zabiegi ponadlimitowe NFZ nie p艂aci. Pracownicy domagaj膮 si臋 podwy偶ek p艂ac. Spe艂nienie tych postulat贸w uzale偶nione jest g艂贸wnie od wysoko艣ci kontraktu. W obecnej chwili nie ma takich mo偶liwo艣ci. Nale偶y w pierwszej kolejno艣ci zredukowa膰 zad艂u偶enie i zbilansowa膰 bud偶et. Jako zadanie priorytetowe dyrektor wskaza艂 zdobycie 艣rodk贸w na uregulowanie funduszu 艣wiadcze艅 socjalnych za rok 2006. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Iwona Zibrowska dyrektor Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach przedstawi艂a sprawozdanie rzeczowo-finansowe Zak艂adu za I kwarta艂 2007 r. Pomimo miesi臋cznych waha艅, tym okresie bud偶et jednostki bilansowa艂 si臋. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wnioski dyrektora Wydzia艂u Zdrowia o przyznanie dodatkowego wynagrodzenia za I kwarta艂 2007 r. dla dyrektora Szpitala i dyrektora ZOL w pe艂nej wysoko艣ci. Dodatek jest sk艂adnikiem wynagrodzenia ustalonego w umowie i obni偶enie jego wysoko艣ci lub nie wyp艂acenie mo偶e nast膮pi膰 w przypadku negatywnej oceny pracy dyrektora. Zarz膮d wysoko ocenia prac臋 dyrektor贸w i nie ma podstaw do ich karania.
Edward Sad艂owski zauwa偶y艂, 偶e ta ocena powinna si臋 odby膰 na podstawie regulaminu oceniania. Poda艂 przyk艂ad dzia艂alno艣ci Zarz膮du ZIR w przypadku trudno艣ci finansowych. Aby pracownicy otrzymali wyp艂at臋, to Zarz膮d rezygnowa艂 z pobierania diety. Zaproponowa艂, aby zawiesi膰 wyp艂at臋 dodatkowego wynagrodzenia na okres do ko艅ca roku, ze wzgl臋du na niepokoje spo艂eczne zwi膮zane z funkcjonowaniem s艂u偶by zdrowia. Jego zdaniem zosta艂oby to odebrane przez pracownik贸w Szpitala jako poparcie ich postulat贸w i wytworzy艂o dobry klimat do negocjacji. Zastrzeg艂, 偶e nie jest to zwi膮zane z merytoryczn膮 ocen膮 pracy dyrektora. Prac臋 dyrektora ocenia pozytywnie.
Ireneusz Paw艂owski wyrazi艂 obaw臋, 偶e decyzja Zarz膮du o wstrzymaniu wyp艂aty wynagrodzenia b臋dzie odebrana jako z艂a ocena pracy dyrektora. Taki pogl膮d wyrazi艂 r贸wnie偶 Marek Mazur.
Starosta podda艂 pod g艂osowanie wniosek o przyznanie dodatkowego wynagrodzenia za I kwarta艂 2007 r. dla dyrektora Szpitala i dyrektora ZOL w pe艂nej wysoko艣ci. Zarz膮d zdecydowa艂 o przyznaniu dodatkowego wynagrodzenia za I kwarta艂 2007 r. dla dyrektora Szpitala w pe艂nej wysoko艣ci w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za, 1 wstrzymuj膮cy si臋 oraz o przyznaniu dodatkowego wynagrodzenia za I kwarta艂 2007 r. dla dyrektora ZOL w pe艂nej wysoko艣ci, w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 6.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie opinii o zaliczeniu dr贸g do kategorii dr贸g gminnych. Uchwa艂a dotyczy艂a sze艣ciu odcink贸w dr贸g w Gminie Pyrzyce. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dr贸g powiatowych. Uchwa艂a dotyczy艂a odcinka drogi w powiecie my艣liborskim, z miejscowo艣ci Gi偶yn do drogi powiatowej nr 2112Z. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wnioski o zawarcie porozumie艅 powiatu z gminami na wsp贸艂realizacj臋 inwestycji na drogach powiatowych przebiegaj膮cych przez dan膮 gmin臋. Porozumienia dotyczy艂y wsp贸艂realizacji budowy chodnika wzd艂u偶 drogi powiatowej z Gmin膮 Warnice oraz wsp贸艂realizacji remontu chodnika wzd艂u偶 drogi powiatowej z Gmin膮 Lipiany. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zawarcie porozumie艅 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 7.

Starosta przekaza艂 cz艂onkom Zarz膮du podzi臋kowania od Marsza艂ka Wojew贸dztwa za udzia艂 powiatu w Dniach Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.
Nast臋pnie przedstawi艂 odpowied藕 na wniosek Burmistrza Pyrzyc o zmian臋 przeznaczenia budynku Przychodni Rejonowej. Zgodnie z wcze艣niejsz膮 decyzj膮 Zarz膮du zmiana przeznaczenia nast膮pi po zrzeczeniu si臋 przez Gmin臋 Pyrzyce darowizny budynku Przychodni Dzieci臋cej. Pismo zawiera tak膮 w艂a艣nie propozycj臋.
Edward Sad艂owski poprosi艂, aby cz艂onkowie Zarz膮du byli informowani o porz膮dkach sesji rad gmin. Cz艂onkowie Zarz膮du powinni uczestniczy膰 w sesjach gminnych, je偶eli s膮 omawiane tematy zwi膮zane z dzia艂alno艣ci膮 powiatu. Starosta obieca艂, ze poruszy ten temat na spotkaniu Samorz膮dowego Konwentu Powiatu Pyrzyckiego.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

....................................
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5...........................................


Pyrzyce, dnia 27 czerwca 2007 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2007-07-30 09:51:11
Data ostatniej modyfikacji : 2007-07-30 09:51:11
Liczba wy艣wietle艅 : 2334licznik odwiedzin: 12475322