logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2006-2010
od 15 marca 2007 r. do 24 kwietnia 2007 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 15 marca 2007 r. do 24 kwietnia 2007 r.

Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu w dniach:
1. 19 marca 2007 r.
2. 29 marca 2007 r.
3. 11 kwietnia 2007 r.


I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu:

- W sprawie za艂o偶enia szko艂y ponadgimnazjalnej w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Pyrzycach.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu:

- W sprawie okre艣lenia uk艂adu wykonawczego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2007 r.
- W sprawie przekazania niekt贸rych uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 planowanych wydatk贸w kierownikom jednostek organizacyjnych.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2007.
- W sprawie og艂oszenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Dziecka w Czernicach, regulaminu komisji konkursowej i powo艂ania jej sk艂adu.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:

- W sprawie wprowadzenia nowego kierunku kszta艂cenia w Policealnej Szkole w Zespole Szk贸艂 Nr 1. Na podstawie danych z Powiatowego Urz臋du Pracy istnieje na rynku pracy zapotrzebowanie na opiekunki do dzieci. W odpowiedzi na takie zapotrzebowanie proponuje si臋 wprowadzenia kszta艂cenia w tej specjalno艣ci. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na rozpocz臋cie dzia艂a艅 maj膮cych na celu uzyskanie wymaganych opinii i uruchomienia tego kierunku kszta艂cenia.
- W sprawie wniosku o przyznanie dodatku motywacyjnego dla pe艂ni膮cej obowi膮zki dyrektora Domu Dziecka w Czernicach. Poprzedni dodatek zosta艂 przyznany na czas do 31 marca 2007 r. W zwi膮zku konieczno艣ci膮 przed艂u偶enia powierzenia pe艂nienia obowi膮zk贸w dyrektora wynikaj膮c膮 z braku rozstrzygni臋cia konkursu na to stanowisko, przyznano dodatek motywacyjny na okres od 1 kwietnia 2007 r. nie d艂u偶ej ni偶 do dnia 30 wrze艣nia 2007 r. w niezmienionej wysoko艣ci, tj. 30 % wynagrodzenia zasadniczego. Mo偶liwie szybko zostanie og艂oszony nast臋pny konkurs na to stanowisko.
- W sprawie wniosku Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Os贸b z Upo艣ledzeniem Umys艂owym o dofinansowanie Warsztatu Terapii Zaj臋ciowej w Nowielinie w roku 2007. Na podstawie zapis贸w ustawowych koszty dzia艂alno艣ci warsztat贸w s膮 wsp贸艂finansowane ze 艣rodk贸w PFRON w 95 % oraz z innych 藕r贸de艂 w wymiarze 5 %. Na rok 2007 te 5 % stanowi kwota ponad 22 tys. z艂. Zapewnienie 5 % koszt贸w jest warunkiem otrzymania 艣rodk贸w z PFRON. St膮d wniosek o przekazanie przez powiat wymaganej kwoty. Zarz膮d skierowa艂 wniosek do Samorz膮dowego Konwentu Powiatu Pyrzyckiego. Je偶eli gminy nie b臋d膮 mog艂y zapewni膰 w ca艂o艣ci potrzebnej kwoty, to brakuj膮c膮 cz臋艣膰 mo偶e uzupe艂ni膰 powiat.
- W sprawie wniosku o przed艂u偶enie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego w Pyrzycach. Zarz膮d zdecydowa艂 odst膮pi膰 od trybu konkursowego i zebra膰 wymagane opinie, aby przed艂u偶y膰 powierzenie stanowiska obecnemu dyrektorowi na kolejne 5 lat.
- W sprawie wniosku o przed艂u偶enie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyrzycach. Zarz膮d zdecydowa艂 odst膮pi膰 od trybu konkursowego i zebra膰 wymagane opinie w celu przed艂u偶enia powierzenia stanowiska obecnemu dyrektorowi na kolejne 5 lat
- W sprawie wniosku o wykup lokalu mieszkalnego, wynajmowanego przez Jadwig臋 Czerniawsk膮, po艂o偶onego w budynku administracyjnym Starostwa. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na sprzeda偶 tego lokalu z jednoczesnym zapewnieniem, 偶e nie podejmie dzia艂a艅 zmierzaj膮cych do rozwi膮zania umowy najmu.
- W sprawie wniosku o rozstrzygni臋cie o sposobie zap艂aty op艂aty adiacenckiej, wynikaj膮cej z podzia艂u dzia艂ki nr 344 po艂o偶onej przy ul. Jana Paw艂a II w Pyrzycach. Burmistrz Pyrzyc naliczy艂 Powiatowi op艂at臋, kt贸r膮 po bezskutecznych odwo艂aniach jeste艣my zmuszeni zap艂aci膰. Na skutek podzia艂u powsta艂y cztery dzia艂ki, z kt贸rych jedna jest przeznaczona na uliczk臋 piesz膮. Proponuje si臋 zaoferowa膰 Burmistrzowi nabycie tej dzia艂ki za cen臋 op艂aty adiacenckiej. Zgodnie z planem zagospodarowania, dzia艂ka ta powinna by膰 w艂asno艣ci膮 Gminy. W przypadku braku zainteresowania Burmistrza t膮 propozycj膮 zostanie przekazana Gminie op艂ata adiacencka, a dzia艂ka wystawiona na sprzeda偶.
- W sprawie wniosku o umorzenie op艂aty za umieszczenie reklamy w pasie drogowym. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na umorzenie op艂aty. Zarz膮d przedstawi Radzie projekt uchwa艂y zmniejszaj膮cej stawki za reklamy i prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej w pasie drogowym. B臋dzie to znaczne u艂atwienie dla przedsi臋biorc贸w i widoczny przejaw troski samorz膮du o rozw贸j gospodarczy powiatu.
- W sprawie wniosk贸w Zarz膮du Dr贸g Powiatowych o wyra偶enie zgody na wszcz臋cie post臋powania w trybie przetargu na 艣wiadczenie us艂ug transportowych oraz na zakup emulsji asfaltowej. Zakupy te s膮 konieczne do prowadzenia remont贸w na drogach. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o akceptacj臋 wydatk贸w Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007. Zarz膮d zaakceptowa艂 plan.
- W sprawie wniosku o ustalenie wynagrodzenia dodatkowego dyrektorowi Szpitala Powiatowego i dyrektorowi Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego za IV kwarta艂 2006 r. w pe艂nej wysoko艣ci. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.

IV. Przyj臋to informacje:

- W sprawie wydanych decyzji Starosty Pyrzyckiego o skierowaniu do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach.
- W sprawie aktualnej sytuacji Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie.
- W sprawie dzia艂alno艣ci Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2007 r. - dop艂aty bezpo艣rednie, wdra偶anie programu PROW 2007-2013.
- W sprawie kontroli w Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie.
- W sprawie wynik贸w przetargu na budow臋 boiska wielofunkcyjnego ze sztuczn膮 nawierzchni膮 przy Zespole Szk贸艂 Nr 1.
- W sprawie dzia艂alno艣ci Powiatowego Urz臋du Pracy, realizacja programu przeciwdzia艂ania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.
- W sprawie dzia艂alno艣ci Powiatowego Centrum Wsparcia Przedsi臋biorczo艣ci.
- W sprawie funkcjonowania Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach i 呕abowie.
- W sprawie Niepublicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach - "Medycyna Szkolna".
- W sprawie stanu bazy sportowo - rekreacyjnej w powiecie ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem obiekt贸w powiatowych.
- W sprawie dzia艂alno艣ci Powiatowego Rzecznika Konsument贸w.
- W sprawie oceny sytuacji finansowej Szpitala Powiatowego i Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego oraz wysoko艣ci kontraktu z NFZ na 2007 rok.
- W sprawie sprawozdania z dzia艂alno艣ci Szpitala Powiatowego za IV kwarta艂 2006 r.
- W sprawie sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego za IV kwarta艂 2006 r.
- W sprawie wynik贸w kontroli Najwy偶szej Izby Kontroli
- W sprawie wynik贸w kontroli Komisji Rewizyjnej.

V. Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:

19 marca
- Wywiad ze Starost膮 Pyrzyckim w Radiu VOX FM Lipiany.
20 marca
- Posiedzenie Wojew贸dzkiej Rady Zatrudnienia.
- Posiedzenie Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.
23 marca
- Spotkanie z Tadeuszem Drabikiem dyrektorem ZUS w Szczecinie.
24 marca
- XXXVI Bieg Grafit贸w.
28 marca
- 艢niadanie Wielkanocne Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pyrzyckim Domu Kultury.
- Spotkanie z Burmistrzem Pyrzyc oraz Dyrektorem PPK w Pyrzycach w sprawie awarii kolektora na ul. Kwiatowej.
29 marca
- XI Edycja Turnieju "Skok wzwy偶 przy muzyce" w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach.
- IV Mi臋dzyszkolny Turniej Matematyczny dla uczni贸w klas I-III "Z matematyk膮 za pan brat" w Szkole Podstawowej w 呕abowie.
30 marca
- Rozstrzygni臋cie konkursu na pisank臋 i palm臋 wielkanocn膮 w Pyrzyckim Domu
Kultury.
- Wieczornica pt. "Dzie艅 pami臋ci o Janie Pawle II" w Szkole Podstawowej w Okunicy.
31 marca
- IV Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe LZS Gmin Powiatu Pyrzyckiego.
- 1 kwietnia
- Turniej pi艂ki no偶nej w ramach akcji "Rusz si臋 cz艂owieku" pod patronatem PZU 呕YCIE S.A. w hali OSiR w Pyrzycach.

2 kwietnia
- Uroczysto艣ci po艂膮czone z procesj膮 w rocznic臋 艣mierci Jana Paw艂a II.
3 kwietnia
- Fina艂 Powiatowy Indywidualnych Bieg贸w Prze艂ajowych w 呕abowie.
- Zgromadzenie Og贸lne Zwi膮zku Powiat贸w Polskich w dniach 3-4 kwietnia w Warszawie.
4 kwietnia
- Spotkanie z Wojewod膮 Zachodniopomorskim w sprawie sytuacji Szpitala Powiatowego i powstania zast臋pczego Centrum Powiadamiania Ratunkowego.
5 kwietnia
- Nagranie 偶ycze艅 艣wi膮tecznych w Radiu VOX FM Lipiany oraz TVK "AURA".
11 kwietnia
- Spotkanie z okazji 艢wiatowego Dnia Zdrowia.
- Spotkanie z przedstawicielami Gminy Pyrzyce i Komendy Powiatowej Policji w Szkole Podstawowej Nr 2 w sprawie organizacji ruchu przy szkole.
12 kwietnia
- Posiedzenie Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu.
13 kwietnia
- IX Mi臋dzynarodowe Mistrzostwa Polski Radnych w Halowej Pi艂ce No偶nej w dniach 13-15 kwietnia w Wolsztynie.
- XV Zgromadzenie Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w Szczecinku.
16 kwietnia
- Posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli.
17 kwietnia
- Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami.
18 kwietnia
- Posiedzenie Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu.
19 kwietnia
- Konkurs poezji 艣piewanej i recytowanej w j臋zyku angielskim, niemieckim i fi艅skim w Zespole Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach.
- Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla M艂odzie偶y Gimnazjalnej w Publicznym
Gimnazjum w Pyrzycach.
- Powiatowe Eliminacje Turnieju Bezpiecze艅stwa w Ruchu Drogowym w O艣rodku
Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach.
- XXXI Olimpiada Wiedzy i Umiej臋tno艣ci Rolniczych w dniach 19-21 kwietnia w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach.
20 kwietnia
- Dni Olimpijczyka.
- Otwarcie wystawy Romka Fija艂kowskiego "P贸艂 偶artem, p贸艂 serio" w Pyrzyckim
Domu Kultury.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2007-07-30 09:42:24
Data ostatniej modyfikacji : 2007-07-30 09:42:24
Liczba wy艣wietle艅 : 2622licznik odwiedzin: 11796167