logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2006-2010
od 26 stycznia 2007 r. do 26 lutego 2007 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 26 stycznia 2007 r. do 26 lutego 2007 r.


Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu w dniach:
1. 13 lutego 2007 r.
2. 21 lutego 2007 r.
3. 26 lutego 2007 r.


I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu:

- Projekt Starosty w sprawie odwo艂ania cz艂onka Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego.
- Projekt Starosty w sprawie wyboru cz艂onka Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego.
- W sprawie przyj臋cia Powiatowego Programu Dzia艂a艅 na Rzecz Os贸b Niepe艂nosprawnych w Powiecie Pyrzyckim na lata 2007-2010.
- W sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2007.
- W sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.
- W sprawie okre艣lenia warunk贸w cz臋艣ciowego lub ca艂kowitego zwolnienia rodzic贸w z op艂at za pobyt dziecka w rodzinie zast臋pczej oraz osoby pe艂noletniej, do czasu uko艅czenia szko艂y, w kt贸rej rozpocz臋艂a nauk臋 przed osi膮gni臋ciem pe艂noletnio艣ci, a tak偶e za pobyt dziecka w plac贸wce opieku艅czo-wychowawczej.
-

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu:

- W sprawie przyj臋cia tre艣ci og艂oszenia i specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na budow臋 boiska wielofunkcyjnego ze sztuczn膮 nawierzchni膮 przy Zespole Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach oraz w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia tego post臋powania. Procedury w tej sprawie prowadzono od roku 2006. W roku 2006 powiat otrzyma艂 dofinansowanie inwestycji z Kontraktu wojew贸dzkiego. Zbyt p贸藕no og艂oszono przetarg i ze wzgl臋du na wymagania techniczne budowa nie mog艂a by膰 prowadzona w okresie jesienno-zimowym. Dlatego do konkursu nie przyst膮pi艂 偶aden wykonawca. Na wniosek Zarz膮du 艣rodki przeznaczone na dofinansowanie zosta艂y uznane za nie wygasaj膮ce z ko艅cem roku bud偶etowego i mo偶na inwestycj臋 zrealizowa膰 w roku bie偶膮cym.
- W sprawie og艂oszenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Dziecka w Czernicach, regulaminu komisji konkursowej i powo艂anie jej sk艂adu. Po odwo艂aniu poprzedniego dyrektora w plac贸wce jest wakat. Termin sk艂adania ofert up艂ywa 7 marca 2007 r.
- W sprawie ustalenia rozk艂adu godzin pracy aptek og贸lnodost臋pnych w Powiecie Pyrzyckim.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:

- W sprawie wniosku o zabezpieczenie w bud偶ecie powiatu 艣rodk贸w na pomoc finansow膮 dla Komendy Powiatowej Policji. Policja nie jest jednostk膮 organizacyjn膮 powiatu, mimo to w latach poprzednich Zarz膮d wspiera艂 dzia艂ania Policji w r贸偶nych formach. Zarz膮d wyrazi艂 gotowo艣膰 udzielenia pomocy. Zaproponowano, aby uruchomi膰 powiatowe konto bankowe, na kt贸re b臋dzie mo偶na wp艂aca膰 艣rodki na pomoc Policji. Zebrana kwota zostanie przekazana Policji w formie darowizny.
- W sprawie wniosku o wydanie zezwolenia na rozbi贸rk臋 budynku "chlewni" przy Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Budynek stanowi艂 kiedy艣 element zaplecza gospodarczego szko艂y. Od dawna nie u偶ytkowany, zosta艂 zdewastowany i obecnie nadaje si臋 jedynie do rozbi贸rki. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na rozpocz臋cie procedury administracyjnej, zgodnie z prawem budowlanym, maj膮cej na celu doprowadzenie do rozbi贸rki tego budynku.
- W sprawie umowy z dyrektorem Szpitala Powiatowego na korzystanie z telefonu kom贸rkowego i samochodu osobowego. Ustalono, 偶e koszty ponoszone na te wydatki b臋d膮 pochodzi艂y z bud偶etu Szpitala. Podr贸偶e s艂u偶bowe samochodem osobowym b臋d膮 si臋 odbywa艂y na podstawie delegacji wystawionej przez Starost臋.
- W sprawie pisma Marsza艂ka Wojew贸dztwa o decyzji sprzeda偶y na rzecz powiatu pyrzyckiego udzia艂贸w wojew贸dztwa w budynku przy ul. G艂owackiego 22. Decyzja ta ko艅czy starania powiatu o "odzyskanie" cz臋艣ci budynku. Sekretarz Powiatu i dyrektor Wydzia艂u GGN ustalili z Wicemarsza艂kiem szczeg贸艂y sfinalizowania transakcji.
- W sprawie spotkania z dyrektorem Pyrzyckiego Przedsi臋biorstwa Komunalnego na temat d艂ugu SPZOZ w likwidacji. Dyrektora PPK domaga si臋 podj臋cia dzia艂a艅 i sp艂acenia przez Zarz膮d Powiatu tego d艂ugu. Nie przyjmuje do wiadomo艣ci, 偶e Zarz膮d Powiatu nie jest stron膮 w tej sprawie. Za d艂ugi likwidowanej jednostki odpowiada likwidator. Powiat przejmie zobowi膮zania dopiero po zako艅czeniu procesu likwidacji. Zarz膮d wystosowa艂 wyja艣niaj膮ce pismo w tej sprawie, deklaruj膮c mimo wszystko pomoc w sp艂aceniu wierzytelno艣ci.
- W sprawie umowy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Regionalnego Pomerania na 艣wiadczenie us艂ug informacyjnych i doradztwa w zakresie 艣rodk贸w pomocowych. Stowarzyszenie b臋dzie wspomaga膰 powiat w dziedzinie informacji, szkole艅 i sk艂adania wniosk贸w o 艣rodki pomocowe.
- W sprawie wniosku o zwi臋kszenie planu wydatk贸w Zarz膮du Dr贸g Powiatowych na rok 2007. Z bud偶etu na rok 2007 przeznaczono kwot臋 194 665 z艂 na zap艂at臋 zobowi膮za艅 z roku 2006. Spowodowa艂o to niedob贸r 艣rodk贸w na rok 2007. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zwi臋kszenie planu wydatk贸w na rok 2007 o t臋 kwot臋.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na przeprowadzenie konkursu fotograficznego w艣r贸d uczni贸w szk贸艂 gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu. Tematem b臋dzie przyroda powiatu pyrzyckiego Wsp贸艂organizatorem b臋dzie Wydzia艂 Ochrony 艢rodowiska, Le艣nictwa i Rolnictwa. Finansowanie b臋dzie pochodzi膰 z Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej. Na podstawie uzyskanych materia艂贸w planuje si臋 opracowanie i opublikowanie folderu tematycznego. Zarz膮d popar艂 t臋 inicjatyw臋 i wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na utworzenie w roku szkolnym 2007/2008 nowych oddzia艂贸w klasowych w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach. Poszerzenie oferty edukacyjnej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest potrzebne i mo偶liwe dzi臋ki odpowiedniej bazie oraz dzi臋ki dobrze przygotowanej do pracy z dzie膰mi upo艣ledzonymi, kadrze pedagogicznej. W przysz艂ym roku szkolnym zosta艂 by powo艂any oddzia艂 klasowy dla dzieci upo艣ledzonych umys艂owo w stopniu umiarkowanym i znacznym (szko艂a podstawowa i gimnazjum) oraz klasa przysposabiaj膮ca do zawodu dzieci upo艣ledzonych umys艂owo w stopniu umiarkowanym i znacznym. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na rozpocz臋cie procedury powo艂ania nowych oddzia艂贸w.
- W sprawie odst膮pienia od skorzystania z prawa odwo艂ania darowizny lokali mieszkalnych w budynku nr 59 w Brzesku. Nieruchomo艣膰 ta zosta艂a darowana Gminie Pyrzyce na cele ochrony zdrowia. Burmistrz Pyrzyc wnioskowa艂 w roku 2001, o odwo艂anie darowizny w odniesieniu do lokali mieszkalnych, kt贸re zamierza艂 sprzeda膰 na rzecz najemc贸w. Ustalono, 偶e Zarz膮d wyrazi zgod臋 pod warunkiem przekazania na rzecz powiatu 艣rodk贸w uzyskanych ze sprzeda偶y. W tym roku Burmistrz wycofa艂 si臋 z wcze艣niejszych ustale艅. Zarz膮d Powiatu nie widzi innej mo偶liwo艣ci rozwi膮zanie kwestii sprzeda偶y lokali mieszkalnych przez Gmin臋, jak tylko wed艂ug ustale艅 z roku 2001. W przypadku definitywnej rezygnacji Burmistrza z dalszego prowadzenia sprawy, Zarz膮d podejmie dzia艂ania w celu odzyskania lokali mieszkalnych i sprzeda偶y ich najemcom przez powiat.
- W sprawie sprzeda偶y udzia艂贸w powiatu w budynku Ratusza w Pyrzycach. W maju 2006 r. Burmistrz Pyrzyc z艂o偶y艂 ofert臋 nabycia udzia艂u za cen臋 720 tys. z艂 w trzech ratach. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 pod warunkiem wp艂acenia zaliczki na zabezpieczenie umowy. Burmistrz, do dnia dzisiejszego, nie odpowiedzia艂 na t臋 propozycj臋. Pod koniec stycznia wp艂yn臋艂a oferta nabycia udzia艂贸w powiatu za cen臋 500 tys. z艂 od inwestora z Bydgoszczy. Zarz膮d poinformuje przewodnicz膮cego Rady Miejskiej w Pyrzycach o dotychczasowych ustaleniach oraz wyst膮pi z wnioskiem do Burmistrza o zaj臋cie ostatecznego stanowiska. W przypadku braku zainteresowania Gminy Pyrzyce sfinalizowaniem transakcji uruchomi procedur臋 przetargow膮 na sprzeda偶 udzia艂u powiatu w budynku Ratusza.

IV. Przyj臋to informacje:

- W sprawie wydanych decyzji Starosty Pyrzyckiego o skierowaniu do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach.
- W sprawie stanu bezpiecze艅stwa w powiecie pyrzyckim.
- W sprawie realizacji planu modernizacji i remont贸w dr贸g w roku 2006 oraz zamierze艅 na rok 2007.
- W sprawie realizacji Programu Ochrony 艢rodowiska.
- W sprawie realizacji programu scalania grunt贸w.
- W sprawie szk贸艂 i plac贸wek niepublicznych dzia艂aj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego.
- W sprawie dzia艂alno艣ci szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych prowadzonych przez powiat - oferta edukacyjna na rok szkolny 2007/2008.
- W sprawie stanie bezpiecze艅stwa i problem贸w wychowawczych w szko艂ach w roku szkolnym 2006/2007.
- W sprawie realizacji zimowego wypoczynku m艂odzie偶y w okresie ferii zimowych w roku szkolnym 2006/2007.
- W sprawie dzia艂alno艣ci Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego w Pyrzycach.
- W sprawie kontroli w Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie.
V. Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:

6 grudnia 2006 r.
- Dzie艅 艢w. Miko艂aja. Wizyta w: SOSW w Pyrzycach, OREW w Nowielinie oraz w Domu Dziecka w Czernicach.
15 grudnia
- Spotkanie Op艂atkowe Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Urz臋dzie Miejskim w Pyrzycach.
18 grudnia
- III Sejmik Nauczycieli Wychowania Fizycznego w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.
- Wr臋czenie nagr贸d w konkursie "艢wi膮teczne Impresje" zorganizowanym przez Pyrzycki Dom Kultury.
22 grudnia
- Wr臋czenie nominacji na Dyrektora ZS Nr 2 RCKU, Waldemarowi Lemieszowi.
4 stycznia 2007 r.
- Spotkanie z przedstawicielami Mi臋dzyzak艂adowej Organizacji Zwi膮zkowej NSZZ "Solidarno艣膰" w Szpitalu Powiatowym.
12 stycznia 2007 r.
- Posiedzenie Rady Pedagogicznej Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego.
14 stycznia
- XV Fina艂 Wielkiej Orkiestry 艢wi膮tecznej Pomocy w Pyrzycach.
15 stycznia
- Podsumowanie aktywno艣ci turystycznej m艂odzie偶y szk贸艂 Powiatu Pyrzyckiego w Brzesku.
17 stycznia
- Spotkanie Noworoczne w Miejsko-Gminnym O艣rodku Kultury w Lipianach.
19 stycznia
- Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami.
20 stycznia
- VI Powiatowy Przegl膮d Grup Jase艂kowych w Krzemlinie.
22 stycznia
- Posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli.
23 stycznia
- Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
24 stycznia
- Spotkanie Noworoczne w Warnicach.
- Spotkanie Noworoczne w Przelewicach.
- Konwent Starost贸w Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w Szczecinku.
- Posiedzenie Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu.
25 stycznia
- Posiedzenie Komisji Bud偶etowej.
26 stycznia
- Spotkanie z Karolin膮 Syku艂膮 uczennic膮 PG w Pyrzycach.
30 stycznia
- Samorz膮dowy Konwent Powiatu Pyrzyckiego.


15 lutego
- XXXI Plebiscyt na Najlepszego Sportowca 2006 - LKS Spartakus w ZS Nr 2 RCKU.
- "Kompetentny pracownik - szans膮 rozwoju Powiatu Pyrzyckiego" - wr臋czenie certyfikat贸w uko艅czenia kursu.
16 lutego
- Jubileusz 20-lecia Zespo艂u "Poetica".
17 lutego
- Spotkanie w Domu Dziecka Czernicach.
- Spotkanie z okazji Dnia Seniora w Miel臋cinie.
21 lutego
- IV Turniej Pi艂ki Siatkowej S艂u偶b Mundurowych Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w Kozielicach.
- Samorz膮dowy Konwent Powiatu Pyrzyckiego.
22 lutego
- Spotkanie w Ministerstwie Budownictwa w Warszawie.
- Spotkanie z dyrektorem Zachodniopomorskiego Oddzia艂u Narodowego Funduszu Zdrowia.
23 lutego
- Spotkanie w Powiatowym Urz臋dzie Pracy w Pyrzycach w zwi膮zku z zako艅czeniem prac Powiatowej Rady Zatrudnienia w Pyrzycach w latach 2004-2007.

SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 26 lutego 2007 r. do 14 marca 2007 r.


Odbyto posiedzenie Zarz膮du Powiatu w dniu:
13 marca 2007 r.


V. Podj臋to decyzje Zarz膮du:

- W sprawie wniosku o zabezpieczenie w bud偶ecie powiatu dodatkowych 20 tys. z艂 na sport. Przy obecnej konstrukcji bud偶etu wniesienie takiej poprawki nie jest mo偶liwe. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na realizacj臋 tego wniosku przed uchwaleniem bud偶etu. We藕mie jednak go pod uwag臋 i w trakcie roku bud偶etowego, w miar臋 mo偶liwo艣ci przeznaczy dodatkowe 艣rodki na sport.

VI. Przyj臋to informacje:

- W sprawie wydanych decyzji Starosty Pyrzyckiego o skierowaniu do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach.
- W sprawie wyst膮pienia Zarz膮du Mi臋dzyzak艂adowej Organizacji Zwi膮zkowej NSZZ "Solidarno艣膰" przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach o podj臋cie negocjacji w sprawie ustalenia przyrostu wynagrodze艅 w 2007 r.
- W sprawie koszt贸w utrzymania pomieszcze艅 biurowych w budynku przy Placu Ratuszowym 1.
- W sprawie mo偶liwo艣ci zagospodarowania budynk贸w internatu Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU.

V. Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:

26 lutego
- Konwent Starost贸w Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w Bia艂ogardzie.
1 marca
- Uroczysto艣膰 jubileuszu 70 lecia prof. dr hab. Edwarda Rymara po艂膮czona z wr臋czeniem, po艣wi臋conego jubilatowi tomu "Przegl膮du Zachodniopomorskiego" w gmachu Uniwersytetu Szczeci艅skiego.
- Prezentacja projekt贸w "Klasa moich marze艅" oraz "Plac zabaw moich marze艅" w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach.
2 marca
- 62 rocznica zako艅czenia walk o Pyrzyce.
- Spotkanie Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w Ko艂obrzegu.
5 marca
- Posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli.
6 marca
- Posiedzenie Komisji Bud偶etowej.
7 marca
- Posiedzenie Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu.

8 marca
- Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami.
- Rozstrzygni臋cie powiatowego etapu IX Edycji Og贸lnopolskiego Konkursu
Plastycznego organizowanego przez Wydzia艂 O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Pyrzycach oraz Powiatow膮 Komend臋
Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej pod has艂em: "Kiedy dzwoni臋 po stra偶 po偶arn膮?"
9 marca
- Spotkanie z Miros艂awem Mielniczukiem Sekretarzem Stanu Pe艂nomocnikiem Rz膮du ds. Os贸b Niepe艂nosprawnych i Andrzejem Sochajem Prezesem Zarz膮du Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.
- Spotkanie z Arkadiuszem Litwi艅skim Pos艂em na Sejm RP.
- Wystawa Fotograficzna "Z艂ocieniec w obiektywie" w Pyrzyckim Domu Kultury.
12 marca
- Spotkanie organizacyjne w sprawie prezentacji Powiatu Pyrzyckiego na
XVI Targach Turystycznych MARKET TOUR - "Piknik na Odr膮 2007".
- Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
- Posiedzenie Komisji Bud偶etowej.
- Spotkanie Prezydium Konwentu Starost贸w z Norbertem Obryckim Marsza艂kiem Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.
13 marca
- Szkolenie "ABC prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej" w Starostwie
Powiatowym w Pyrzycach.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2007-07-30 09:41:19
Data ostatniej modyfikacji : 2007-07-30 09:41:19
Liczba wy艣wietle艅 : 2244licznik odwiedzin: 11796067