logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 13/2007 z dnia 30 maja 2007 r.PROTOK脫艁 Nr 13/2007
z dnia 30 maja 2007 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e zmiany polegaj膮 na podziale 艣rodk贸w na stypendia dla uczni贸w i student贸w oraz przekazaniu ich poszczeg贸lnym plac贸wkom. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2007. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e uchwa艂膮 zostaj膮 wprowadzone dotacje celowe otrzymane z bud偶etu pa艅stwa na pomoc spo艂eczn膮. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU o wyra偶enie zgody na dokonanie przeniesie艅 艣rodk贸w mi臋dzy rozdzia艂ami w planie wydatk贸w szko艂y. We wniosku brak by艂o jasnego uzasadnienia. Andrzej Jakie艂a dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki w swojej opinii wyrazi艂 przypuszczenie, 偶e mo偶e chodzi o przesuni臋cie 艣rodk贸w powsta艂ych z oszcz臋dno艣ci na zakupie energii, b臋d膮cych skutkiem 艂agodnej zimy. 艢rodki te zostan膮 przeznaczone na wydatki p艂acowe, ale nie wiadomo dok艂adnie, dla kogo. Mo偶e jest to zwi膮zane z planowanymi odej艣ciami nauczycieli na wcze艣niejsz膮 emerytur臋. Starosta zaproponowa艂, aby nie rozpatrywa膰 tego wniosku w takiej formie i skierowa膰 go do uzupe艂nienia i wyja艣nienia. Zarz膮d wyrazi艂 na to zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
W dalszej cz臋艣ci spotkania Starosta przedstawi艂 wniosek o zabezpieczenie 艣rodk贸w na udzia艂 powiatu w "Dniach Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego". Wioletta Balcerzyk-Dryga艣 przedstawi艂a koszty zwi膮zane z udzia艂em powiatu w tej imprezie. Szacuje si臋 je na 5-6 tys. z艂. Plan wydatk贸w na promocj臋 w roku 2007 wynosi艂 20 tys. z艂. W obecnej chwili wydatki zaksi臋gowane w rozdziale Promocja ju偶 t臋 kwot臋 przekroczy艂y. Sytuacja taka wynik艂a z niew艂a艣ciwego klasyfikowania wydatk贸w. Wiele z nich nie ma nic wsp贸lnego z promocj膮. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e dotychczas nie analizowano wydatk贸w na promocj臋 i nie jest znana kwota potrzebna w tym rozdziale. Zaproponowa艂, aby ustali膰 rodzaj wydatk贸w, kt贸re mog膮 by膰 klasyfikowane w tym rozdziale, wyliczy膰 wielko艣膰 wydatk贸w w pierwszym p贸艂roczu wed艂ug tak ustalonego klucza i okre艣li膰 wydatki do ko艅ca roku 2007. W trakcie dyskusji rozwa偶ano, jakie wydatki mog膮 by膰 klasyfikowane w rozdziale Promocja, a jakie trzeba przenie艣膰 do rozdzia艂u Starostwo. Wicestarosta zaproponowa艂, aby nie dofinansowywa膰 imprez szkolnych i zawod贸w, kt贸re nie maj膮 zasi臋gu powiatowego. Dyrektor Andrzej Jakie艂a wyja艣ni艂, 偶e tego rodzaju wydatki s膮 finansowane z subwencji o艣wiatowej. Wyb贸r, kt贸ry wniosek o dofinansowanie, zostanie zrealizowany podlega ostrym kryteriom. G艂贸wnym kryterium jest charakter ponadgminny imprezy.
Wicestarosta zaproponowa艂 powo艂anie zespo艂u, kt贸ry ustali rodzaj wydatk贸w, kt贸re mog膮 by膰 klasyfikowane w tym rozdziale, wyliczy wielko艣膰 wydatk贸w w pierwszym p贸艂roczu na promocj臋 i okre艣li przewidywane wydatki do ko艅ca roku 2007. W zespole tym powinny znale藕膰 si臋 osoby z Wydzia艂u Finansowego oraz odpowiedzialne za promocj臋. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i zobowi膮za艂 Skarbnika do powo艂ania takiego zespo艂u w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie podj臋to dyskusj臋 o udziale powiatu pyrzyckiego w "Dniach Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego". Z regu艂y, co roku wszystkie powiaty prezentuj膮 swoje walory. Jest to znakomita okazja do promocji powiatu i nawi膮zania kontakt贸w. Nasz powiat ma do zaoferowania wiele atrakcji turystycznych i nale偶y je reklamowa膰. Zarz膮d uzna艂, 偶e nale偶y wygospodarowa膰 konieczne 艣rodki i wzi膮膰 udzia艂 w tej imprezie. Zarz膮d podj膮艂 tak膮 decyzj臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek Komendanta Powiatowego Policji o pomoc i wsparcie finansowe w przygotowaniu dokumentacji zwi膮zanej z modernizacj膮 budynku Komendy. Wnioskowana kwota to 1 830 z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przeznaczenie takiej kwoty na dofinansowanie przygotowania dokumentacji. Zarz膮d zobowi膮za艂 Skarbnika do uzgodnienia formy realizacji wniosku i przekazania dofinansowania. Zarz膮d podj膮艂 tak膮 decyzj臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wydawania przez Powiat Pyrzycki czasopisma pod nazw膮 "Nasz Powiat. Magazyn Samorz膮dowy Powiatu Pyrzyckiego." Na podstawie decyzji Zarz膮du z poprzedniego posiedzenia zostaje powo艂ana pi臋cioosobowa redakcja, kt贸r膮 kieruje Piotr Kowalski jako redaktor naczelny. Cz艂onkami redakcji s膮 pracownicy Starostwa. Uchwa艂a daje upowa偶nienie do zarejestrowania wydawnictwa i zobowi膮zuje redakcj臋 do wydania pierwszego numeru do dnia 30 wrze艣nia 2007 r. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 informacj臋 o osobach skierowanych do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w okresie od 29 marca do 9 maja 2007 r. W tym okresie wydano 27 skierowa艅. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋.

Ad. 5.

Starosta przedstawi艂 informacje przygotowane pod obrady Rady Powiatu oraz komisji sta艂ych Rady.
- Ocena skupu zb贸偶 ze zbior贸w 2006 r. i przygotowanie do skupu zb贸偶 zbior贸w 2007 r. w Powiecie.
- Informacja Inspektoratu Ochrony Ro艣lin i Nasiennictwa, Powiatowego Lekarza Weterynarii, Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pyrzycach za rok 2006.
- Ochrona 艣rodowiska na terenie powiatu pyrzyckiego, zagro偶enia i podejmowane dzia艂ania w celu ich wyeliminowania.
- Fundusze Unii Europejskiej oraz ocena dzia艂a艅 maj膮cych na celu ich pozyskanie.
Nast臋pna informacja dotyczy艂a aktualnej sytuacji Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach w Likwidacji. Zosta艂a ona uzupe艂niona opini膮 radcy prawnego. Wierzyciele zaskar偶yli uchwa艂臋 Rady Powiatu o przed艂u偶eniu terminu likwidacji. W s膮dzie trwaj膮 trzy procesy. W jednym z nich zapad艂 ju偶 wyrok NSA oddalaj膮cy skarg臋. Mo偶na przypuszcza膰, 偶e w pozosta艂ych sprawach nast膮pi podobne rozstrzygni臋cie. Inn膮 strategi臋 przyj臋艂a firma windykacyjna skupuj膮ca wierzytelno艣ci SPZOZ. Wyst膮pi艂a ona na drog臋 s膮dow膮 zarzucaj膮c powiatowi zaniedbanie obowi膮zk贸w doprowadzaj膮ce do zad艂u偶enia SPZOZ. Wyrok s膮du pierwszej instancji oddali艂 偶膮danie, ale mo偶na si臋 spodziewa膰 apelacji.
Z kolei Starosta przedstawi艂 informacje o wynikach kontroli wewn臋trznej w Zak艂adzie Opieku艅czo-Leczniczym oraz w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym. Obie kontrole nie wykaza艂y wi臋kszych nieprawid艂owo艣ci w dzia艂alno艣ci i gospodarowaniu mieniem oraz gospodarce finansowej.

Ad. 6.

Skarbnik Powiatu przedstawi艂 pismo Banku Ochrony 艢rodowiska dotycz膮ce wcze艣niejszego wykupu obligacji. Bank podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie naliczenia dodatkowych koszt贸w z tytu艂u wcze艣niejszego wykupu obligacji. Dopiero teraz Bank wyja艣ni艂, 偶e nie znalaz艂 nabywcy na obligacje powiatu. Posiadaczem obligacji jest nadal Bank i musimy wykupi膰 obligacje na warunkach Banku. Przetrzymywanie na koncie powiatu 艣rodk贸w na wykup obligacji przynios艂o korzy艣膰 w postaci odsetek od lokaty. Jednocze艣nie negocjacje z Bankiem przynios艂y obni偶enie op艂aty manipulacyjnej Spowodowa艂o to tak膮 sytuacj臋, 偶e je偶eli teraz wykupimy obligacje, nawet p艂ac膮c dodatkowe op艂aty, to nie b臋dziemy musieli wygospodarowywa膰 dodatkowych 艣rodk贸w. Jednocze艣nie zniknie obci膮偶enie bud偶etu d艂ugiem publicznym. Pozwoli to na wyemitowanie przewidzianej na ten rok serii obligacji i pozyskaniu 艣rodk贸w na zaplanowane wydatki. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na natychmiastowy wykup obligacji w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 ofert臋 firmy FHU "Skaner" na rejestracj臋 d藕wi臋kow膮 obrad sesji oraz nagrywania program贸w publicystycznych. Wyprodukowane pliki mog艂yby by膰 emitowane przez rozg艂o艣ni臋 radiow膮 lub udost臋pniane w Internecie. Starosta doda艂, 偶e mamy podpisana umow臋 z Radiem VOX FM Lipiany na 艣wiadczenie us艂ug rejestracji i emisji program贸w. W dyskusji rozwa偶ano mo偶liwo艣膰 obni偶enia koszt贸w. Op艂aty ponoszone z tytu艂u umowy z Radiem s膮 w skali roku znacznym wydatkiem. Bior膮c pod uwag臋 zamiar wydawania czasopisma zastanawiano si臋, na co lepiej jest przeznaczy膰 艣rodki. Zarz膮d zdecydowa艂, aby podj膮膰 rozmowy z Radiem VOX FM Lipiany o aneksowaniu umowy i obni偶eniu ceny za emisj臋 program贸w. R贸wnocze艣nie mo偶na negocjowa膰 z FHU "Skaner" warunki ewentualnej umowy na przygotowywanie program贸w. Zarz膮d podj膮艂 tak膮 decyzj臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta poinformowa艂 o planowanym na dzie艅 5 czerwca spotkaniu w sprawie utworzenia w Pyrzycach inkubatora przedsi臋biorczo艣ci na bazie Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU.
Wicestarosta poinformowa艂 o planowanym powo艂aniu dyrektora Domu Dziecka w Czernicach. Dwa konkursy nie doprowadzi艂y do wyboru dyrektora tej plac贸wki. Do ko艅ca wakacji nadal b臋dzie pe艂ni膰 funkcj臋 p.o. dyrektora osoba powo艂ana przez Zarz膮d. Planuje si臋 z dniem 1 wrze艣nia powo艂a膰 do pe艂nienia obowi膮zk贸w dyrektora Zdzis艂awa Wudarczyka. Jego przygotowanie zawodowe i wcze艣niejsze do艣wiadczenie w kierowaniu t膮 plac贸wk膮 daje gwarancj臋 jej stabilnego funkcjonowania.
Nast臋pnie Wicestarosta poinformowa艂 o wynikach rozm贸w dyrekcji Warsztat贸w Terapii Zaj臋ciowej w Nowielinie z w艂adzami gmin. Rozmowy dotyczy艂y przekazania pomocy finansowej na dzia艂alno艣膰 jednostki. Aby otrzymywa膰 dotacj臋 WTZ musz膮 pozyska膰 5 % 艣rodk贸w z innych 藕r贸de艂. Stanowi to kwot臋 23 tys. z艂. Liczono na pomoc samorz膮d贸w. Niestety 偶adna gmina nie wyrazi艂a zgody na przekazanie jakiejkolwiek kwoty. W艂adze powiatu b臋d膮 musia艂y przej膮膰 na siebie ten ci臋偶ar.
Ostatnia informacja dotyczy艂a strajku w Szpitalu Powiatowym. Przez jedn膮 dob臋 Szpital nie b臋dzie wykonywa艂 zabieg贸w i porad na znak poparcia dla akcji og贸lnopolskiej.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

....................................
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
Pyrzyce, dnia 30 maja 2007 r. 5...........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2007-05-31 13:23:08
Data ostatniej modyfikacji : 2007-06-28 08:11:05
Liczba wy艣wietle艅 : 2486

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  31.05.2007 12:23poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12462642