logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 14/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.PROTOK脫艁 Nr 14/2007
z dnia 14 czerwca 2007 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 wniosek o dokonanie przeniesie艅 pomi臋dzy rozdzia艂ami w bud偶ecie Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Ten wniosek zosta艂 z艂o偶ony powt贸rnie, gdy偶 poprzednio brakowa艂o w nim wyja艣nienia, na co b臋d膮 przeznaczone przesuni臋te 艣rodki. Nowy wniosek, te偶 nie zawiera艂 zrozumia艂ego wyja艣nienia. Skarbnik zauwa偶y艂, 偶e realizacja tego wniosku wymaga uchwa艂y Rady Powiatu, a na podstawie tego wniosku nie b臋dzie mo偶na uzasadni膰 potrzeby podj臋cia tej uchwa艂y. Dlatego Zarz膮d poprosi艂 dyrektora i G艂贸wn膮 Ksi臋gow膮, aby przybyli na posiedzenie i udzielili niezb臋dnych wyja艣nie艅. Po uzyskaniu wyja艣nie艅, czego dotyczy艂y przesuni臋cia, Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na realizacj臋 wniosku w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Skarbnik przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2007. Zmiana wynika艂a z konieczno艣ci wprowadzenia dotacji przyznanej dla Stra偶y Po偶arnej i przekwalifikowania cz臋艣ci niewykorzystanej dotacji dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Skarbnik przedstawi艂 za艂o偶enia do projektu uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2007. W informacji opisowej Skarbnik przedstawi艂 spos贸b zagospodarowania dochod贸w powiatu otrzymanych od organ贸w zewn臋trznych w powi膮zaniu z wnioskami jednostek organizacyjnych o dokonanie zmian w ich planach finansowych. Dodatkowo zostan膮 wprowadzone zmiany w planach finansowych Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przygotowanie projektu uchwa艂y Rady Powiatu w przedstawionej formie, w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Miros艂aw Gryczka Sekretarz Powiatu zauwa偶y艂, 偶e w planowanych wydatkach inwestycyjnych nie zosta艂a uwzgl臋dniona termomodernizacja budynku Starostwa. Konieczno艣膰 przeprowadzenia tej inwestycji by艂a ju偶 podnoszona wielokrotnie. Sekretarz zaapelowa艂, aby w najbli偶szym czasie wygospodarowa膰 艣rodki i przeprowadzi膰 termomodernizacj臋.
Starosta przedstawi艂 ofert臋 Zwi膮zku Kombatant贸w RP i By艂ych Wi臋藕ni贸w Politycznych Ko艂o w Pyrzycach na realizacj臋 zadania publicznego "Poparcie dzia艂a艅 spo艂ecznych Zwi膮zku" wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze 艣rodk贸w publicznych. Zarz膮d ma obowi膮zek rozpatrzy膰 celowo艣膰 realizacji okre艣lonego zadania bior膮c pod uwag臋 priorytety zada艅 publicznych, gwarancj臋 standard贸w realizacji zadania, 艣rodki dost臋pne na jego realizacj臋, korzy艣ci wynikaj膮ce z realizacji zadania. Zadania okre艣lone we wniosku dotyczy艂y bie偶膮cej dzia艂alno艣ci Zwi膮zku i nie mog艂y by膰 zaklasyfikowane do "podtrzymywania tradycji narodowej, piel臋gnowania polsko艣ci oraz rozwoju 艣wiadomo艣ci narodowej, obywatelskiej i kulturowej". Dodatkowo tak okre艣lone zadanie nie znalaz艂o si臋 w艣r贸d zada艅 priorytetowych Zarz膮du na rok 2007. Zarz膮d zdecydowa艂, aby nie og艂asza膰 otwartego konkursu ofert na realizacj臋 wnioskowanego zadania w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.

Andrzej Jakie艂a dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawi艂 uchwa艂y Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie przed艂u偶enia powierzenia stanowiska dyrektora plac贸wki o艣wiatowej. Uchwa艂y dotyczy艂y Teresy Mamos dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Anny Zasadzi艅skiej dyrektora Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego. Zarz膮d wcze艣niej wyrazi艂 zgod臋 na przed艂u偶enia powierzenia stanowiska bez procedury konkursowej. Pozytywn膮 opini臋 wyda艂y Rady pedagogiczne tych plac贸wek oraz Kurator O艣wiaty. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Andrzej Jakie艂a przedstawi艂 regulamin boisk sportowych przy Zespole Szk贸艂 Nr 1. Regulamin okre艣la zasady korzystania z boisk, terminy i godziny udost臋pniania dla poszczeg贸lnych grup wiekowych oraz op艂aty. Zostan膮 zatrudnione dwie osoby, kt贸re b臋d膮 zajmowa艂y si臋 techniczn膮 obs艂ug膮 obiektu i nadzorowaniem przestrzegania regulaminu. Zaproponowano, aby w okresie wakacyjnym korzystanie z boisk by艂o bezp艂atne. Regulamin b臋dzie wywieszony na terenie boisk oraz w 艣rodkach masowego przekazu, w tym na stronach internetowych. Zarz膮d zaakceptowa艂 Regulamin w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 wniosek o zmian臋 siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. W zwi膮zku z planowana sprzeda偶膮 nieruchomo艣ci wynajmowanej obecnie przez Stacj臋 jej dyrektor wnosi o zabezpieczenie innych pomieszcze艅, do kt贸rych mo偶na by przenie艣膰 dzia艂alno艣膰 Stacji. Negocjacje w sprawie sprzeda偶y nieruchomo艣ci przy Placu Ratuszowym jeszcze si臋 nie zako艅czy艂y. Trwaj膮 nadal rozmowy o zagospodarowaniu nieruchomo艣ci, kt贸rych zarz膮dc膮 mo偶e by膰 powiat. W obecnej chwili nie ma jeszcze ostatecznej decyzji, co do nowej lokalizacji Stacji, ale Zarz膮d bierze pod uwag臋 konieczno艣膰 jej zapewnienia. Do czasu, gdy trzeba b臋dzie opu艣ci膰 dotychczas zajmowane pomieszczenia zostanie przygotowana nowa siedziba Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 w sprawie realizacji op艂aty adiacenckiej wynikaj膮cej z podzia艂u dzia艂ki Nr 344 po艂o偶onej przy ul. Jana Paw艂a II. Negocjacje na temat zrealizowania tej op艂aty w formie przej臋cia przez Gmin臋 dzia艂ki 344/3 nie powiod艂y si臋. Dlatego nale偶y niezw艂ocznie przekaza膰 Gminie Pyrzyce naliczon膮 op艂at臋. Natomiast spos贸b rozdysponowania dzia艂ki 344/3 zostanie okre艣lony p贸藕niej. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e 艣rodki na op艂at臋 adiacenck膮 zostan膮 uwzgl臋dnione przy tworzeniu projektu uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2007. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przekazanie op艂aty adiacenckiej, w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.


Ad. 5.

Starosta przedstawi艂 wniosek o zawarcie porozumienia z Gmin膮 Bielice na wsp贸艂realizacj臋 budowy chodnika wzd艂u偶 drogi powiatowej. Zgodnie z wcze艣niejszymi ustaleniami zostanie przeznaczone 40 tys. z艂 na wsp贸ln膮 realizacj臋 zada艅 zwi膮zanych z poprawa infrastruktury drogowej kategorii powiatowej na terenie ka偶dej gminy. Zarz膮d wyrazi艂 zgod膮 na zawarcie porozumienia w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 6.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach. Zmiana dotyczy艂a uaktualnienia danych adresowych jednostki. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 7.

Iwona Zibrowska dyrektor Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego przedstawi艂a sprawozdanie finansowe za rok 2006 oraz plan finansowy Zak艂adu na rok 2007. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie i zatwierdzi艂 plan finansowy na rok 2007 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Katarzyna Borto G艂贸wna Ksi臋gowa przedstawi艂a sprawozdanie finansowe Szpitala Powiatowego za rok 2006 oraz plan finansowy i plan inwestycyjny Szpitala Powiatowego na rok 2007. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie i zatwierdzi艂 plan finansowy na rok 2007 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach za rok 2006. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za rok 2006. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie 藕r贸de艂 pokrycia straty bilansowej Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach za rok 2006. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie 藕r贸de艂 pokrycia straty bilansowej Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za rok 2006. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zbycia 艣rodka trwa艂ego b臋d膮cego na wyposa偶eniu Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Przedmiotem uchwa艂y jest uszkodzony agregat pr膮dotw贸rczy. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o osobach skierowanych do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w okresie od 16 maja do 6 czerwca 2007 r. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋.
Nast臋pnie J贸zef Burcan przedstawi艂 aktualn膮 sytuacj臋 Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach w Likwidacji. J贸zef Burcan jest likwidatorem SPZOZ i prowadzi negocjacje z wierzycielami. Zwr贸ci艂 si臋 do Zarz膮du o udzielenie mu upowa偶nienia do zawierania um贸w ugodowych. Wi膮偶e si臋 to z mo偶liwo艣ci膮 rezygnacji z cz臋艣ci d艂ugu, lub odsetek. Starosta zaproponowa艂, aby przed podj臋ciem decyzji o zawarciu ugody skontaktowa艂 si臋 z Zarz膮dem poprzez Starost臋 lub Wicestarost臋 i zawiera艂 umowy dopiero po akceptacji Zarz膮du.

Ad. 8.

Starosta przedstawi艂 informacj臋 o podejmowanych przez Powiat dzia艂a艅 na rzecz promocji Powiatu Pyrzyckiego oraz wydatkowania 艣rodk贸w finansowych na ten cel. Informacja zosta艂a przygotowana dla Komisji Bud偶etowej. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 9.

Starosta zaprosi艂 cz艂onk贸w Zarz膮du na uroczyste otwarcie wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szk贸艂 Nr 1.
Nast臋pnie przedstawi艂 wyniki bada艅 ankietowych o wyst臋powaniu mobbingu w miejscu pracy. Ankiet臋 przeprowadzono w Szpitalu Powiatowym na zlecenie NSZZ "Solidarno艣膰". Zwr贸cono 50 % ankiet.
Wicestarosta doda艂, 偶e Zarz膮d NSZZ "Solidarno艣膰" zabiega o spotkanie z Zarz膮dem Powiatu w sprawie sytuacji w Szpitalu. Rozmowy b臋d膮 dotyczy艂y wynik贸w ankiety, 艣rodk贸w obiecanych przez Marsza艂ka Wojew贸dztwa na podwy偶k臋 p艂ac, jednorazowej wyp艂aty w formie zapomogi dla pracownik贸w. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zorganizowanie takiego spotkania.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

....................................
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
Pyrzyce, dnia 14 czerwca 2007 r. 5...........................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2007-06-27 13:05:00
Data ostatniej modyfikacji : 2007-06-27 13:05:00
Liczba wy艣wietle艅 : 2392licznik odwiedzin: 12476423