logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 12/2007 z dnia 11 maja 2007 r.
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


PROTOK脫艁 Nr 12/2007
z dnia 11 maja 2007 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2007. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e uchwa艂膮 zostaj膮 wprowadzone dotacje celowe otrzymane z bud偶etu pa艅stwa na prace geodezyjne wynikaj膮ce z potrzeby uregulowania stanu prawnego dzia艂ki ewidencyjnej pod drog膮 powiatow膮 w gminie Bielice. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za. Edward Sad艂owski wyrazi艂 zadowolenie z powodu post臋pu prac w sprawie, kt贸ra wywo艂a艂a wiele konflikt贸w pomi臋dzy mieszka艅cami Bielic, tym bardziej, 偶e sam by艂 inicjatorem dzia艂a艅, maj膮cych na celu jej rozwi膮zanie.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyboru dw贸ch cz艂onk贸w Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego do komisji dokonuj膮cej inwentaryzacji mienia Skarbu Pa艅stwa przejmowanego z mocy prawa przez Powiat Pyrzycki. Zgodnie z rozporz膮dzeniem Rady Ministr贸w, w sk艂ad komisji inwentaryzacyjnej opr贸cz dw贸ch przedstawicieli wojewody wchodzi dw贸ch przedstawicieli zarz膮du powiatu. Do sk艂adu komisji Zarz膮d powo艂a艂 Marka Mazura i Edwarda Sad艂owskiego. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 informacj臋 o uniewa偶nieniu decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wysoko艣ci odszkodowania dla powiatu za cztery nieruchomo艣ci przej臋te pod budow臋 trasy S 3. Podstaw膮 ustalenia wysoko艣ci odszkodowania by艂 operat wykonany przez GDDKiA uwzgl臋dniaj膮cy jedynie warto艣膰 gruntu. Zarz膮d Powiatu zakwestionowa艂 ten operat domagaj膮c si臋 uwzgl臋dnienia r贸wnie偶 warto艣ci infrastruktury. Wojewoda wyda艂 decyzje nieuwzgl臋dniaj膮ce uwag Zarz膮du Powiatu. Po wniesieniu przez Zarz膮d odwo艂ania Minister Budownictwa uchyli艂 decyzje Wojewody. Obecnie Wojewoda ma obowi膮zek wyda膰 nowe decyzje w sprawie wysoko艣ci odszkodowania.
W dalszej cz臋艣ci spotkania Starosta przedstawi艂 informacj臋 o przebiegu spotkania z Burmistrzem Pyrzyc w sprawie wykupu parteru Ratusza i propozycj臋 Zarz膮du w tej sprawie. Stanowisko Zarz膮du opiera si臋 na za艂o偶eniu, 偶e budynek Ratusza powinien w ca艂o艣ci nale偶e膰 do Gminy Pyrzyce i s艂u偶y膰 administracji. Z drugiej, jednak strony Zarz膮d jest zdeterminowany do sprzeda偶y swoich udzia艂贸w w tym roku. Dlatego propozycja sprzeda偶y zostanie w pierwszej kolejno艣ci przedstawiona Burmistrzowi. Sprzeda偶 mo偶e nast膮pi膰 w dwojaki spos贸b. Za cen臋 720 tys. z艂 p艂atn膮 got贸wk膮 lub za cen臋 920 tys. z艂 w trzyletnim systemie ratalnym. Pierwsza rata w wysoko艣ci 520 tys. z艂 p艂atna w tym roku i dwie raty po 200 tys. z艂 p艂atne w kolejnych latach. Zarz膮d zaakceptowa艂 takie rozwi膮zanie w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za. Po pisemnym przedstawieniu propozycji odb臋dzie si臋 spotkanie w celu sfinalizowania, trwaj膮cych od d艂u偶szego czasu, negocjacji.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 wniosek o zmian臋 wysoko艣ci dodatku funkcyjnego dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1. W zwi膮zku z wej艣ciem w 偶ycie "Regulaminu wynagradzania nauczycieli szk贸艂 i plac贸wek prowadzonych przez Powiat Pyrzycki w roku 2007", proponuje si臋 zmian臋 wysoko艣ci dodatku funkcyjnego dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1. W tej plac贸wce funkcjonuje 17 oddzia艂贸w. Zgodnie z regulaminem wysoko艣膰 dodatku funkcyjnego mo偶e wynosi膰 od 40 do 60 % wynagrodzenia zasadniczego. Zarz膮d zatwierdzi艂 dodatek funkcyjny w wysoko艣ci 40 % wynagrodzenia zasadniczego, od 1 stycznia 2007 r. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie przewodniczenie zebraniu Starosta przekaza艂 Wicestaro艣cie, gdy偶 musia艂 si臋 uda膰 na inne spotkanie.
Wicestarosta przedstawi艂 wniosek o rozszerzenie oferty edukacyjnej Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Propozycja by艂a szeroko omawiana przez dyrektora szko艂y na poprzednim posiedzeniu. Zarz膮d zaakceptowa艂 przedstawion膮 ofert臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 5.

Wicestarosta przedstawi艂 wniosek o uzgodnienie planu zagospodarowania przestrzennego. Projekt planu dotyczy艂 terenu po艂o偶onego w obr臋bie geodezyjnym Czarnowo w gminie Kozielice. Na tym terenie nie przewiduje si臋 realizacji zada艅 samorz膮du powiatowego. Zarz膮d uzgodni艂 projekt w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 6.

Wicestarosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany w Statucie Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie. W statucie stosowane s膮 r贸偶ne nazwy: "DPS Pyrzyce" oraz "DPS w Pyrzycach". Zmiana dotyczy ujednolicenia nazwy jednostki. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 7.

Wicestarosta przedstawi艂 informacj臋 zawieraj膮c膮 analiz臋 funkcjonowania systemu przyznawania stypendi贸w dla uczni贸w, kt贸ra zosta艂a przygotowana pod obrady Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Ad. 8.

W dalszej cz臋艣ci posiedzenia Zarz膮d obradowa艂 w sk艂adzie czteroosobowym, z tym, 偶e nieobecny by艂 Edward Sad艂owski, a powr贸ci艂 Starosta. Przed odej艣ciem, Edward Sad艂owski zaproponowa艂, aby Zarz膮d rozwa偶y艂 mo偶liwo艣膰 og艂oszenia konkursu pod nazw膮 "Najbardziej estetyczne so艂ectwo w powiecie". Konkurs taki aktywizowa艂by wszystkich mieszka艅c贸w do dba艂o艣ci o swoje otoczenie. Zako艅czenie konkursu by艂oby elementem uroczysto艣ci do偶ynkowych.
Drug膮 spraw膮, o kt贸rej wspomnia艂 Edward Sad艂owski, by艂 problem w kontaktach z Bankiem Ochrony 艢rodowiska. Zaproponowa艂 interwencj臋 w tej sprawie, ale poprosi艂 o upowa偶nienie Zarz膮du i Starosty do takich dzia艂a艅. Starosta udzieli艂 takiego upowa偶nienia.
Starosta przedstawi艂 Zarz膮dowi propozycj臋 powo艂ania wydawnictwa informacyjnego, kt贸re przedstawia艂oby mieszka艅com powiatu zadania realizowane przez administracj臋 powiatow膮. W wielu powiatach funkcjonuj膮 takie wydawnictwa i w opinii wielu starost贸w taki kontakt z mieszka艅cami si臋 sprawdza. W naszym powiecie informacje s膮 rozpowszechniane przez Internet, telewizj臋 kablow膮, lokalne radio. Te formy s膮 dost臋pne tylko ograniczonej ilo艣ci odbiorc贸w. Najbardziej dost臋pnym 艣rodkiem przekazu jest czasopismo. Cz艂onkowie Zarz膮du zgodzili si臋 z takim pogl膮dem i poparli t臋 inicjatyw臋. W trakcie dyskusji rozwa偶ano wysoko艣膰 koszt贸w takiej publikacji i mo偶liwo艣ci finansowe powiatu. Sceptycznie przyj臋to wniosek o wsp贸艂finansowanie przez gminy, ale mo偶na przedstawi膰 t臋 propozycj臋 na spotkaniu Samorz膮dowego Konwentu Powiatu Pyrzyckiego. Wydawnictwo powinno mie膰 charakter czysto informacyjny, bez opinii i polemik. Wiadomo艣ci b臋d膮 pochodzi艂y z jednostek powiatowych i wydzia艂贸w Starostwa. Redakcj膮 zajmie si臋 trzyosobowy zesp贸艂: dw贸ch pracownik贸w zajmuj膮cych si臋 promocj膮 oraz pe艂nomocnik Starosty ds. Funduszy Pomocowych. Druk b臋dzie si臋 odbywa艂 w oparciu o sprz臋t techniczny Starostwa. Nak艂ad pocz膮tkowo szacowany jest na 200 egzemplarzy 8 lub 12 stronicowej broszury formatu A 4. Do ustalenia jest cz臋stotliwo艣膰 wydawania i forma kolporta偶u. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na podj臋cie dzia艂a艅 w celu powo艂ania takiego wydawnictwa.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 potrzeb臋 wymiany samochodu s艂u偶bowego. Obecnie u偶ywany pochodzi z roku 2000. Jest on mocno eksploatowany. Korzystaj膮 z niego pracownicy Starostwa i jednostek powiatowych. Wzrastaj膮 koszty coraz cz臋stszych napraw. Wicestarosta zauwa偶y艂, 偶e samoch贸d s艂u偶bowy wykorzystywany jest bardzo cz臋sto do transportu baga偶u, r贸偶nego rodzaju materia艂贸w i sprz臋t贸w. Dlatego nale偶a艂oby rozwa偶y膰, czy nie by艂oby zasadnym kupienie wersji combi. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na podj臋cie dzia艂a艅 w celu zakupu nowego samochodu s艂u偶bowego. W bud偶ecie powiatu na ten rok nie ma zabezpieczonych 艣rodk贸w na ten cel. Dlatego wymagane b臋dzie przygotowanie na najbli偶sz膮 sesj臋 Rady Powiatu uchwa艂y w sprawie zmiany w bud偶ecie. Zarz膮d zaakceptowa艂 taki spos贸b post臋powania w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta poinformowa艂 Zarz膮d o pi艣mie dyrektora Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, w kt贸rym sugeruje, aby Zarz膮d zapewni艂 Stacji samodzieln膮 siedzib臋, kt贸ra b臋dzie jej w艂asno艣ci膮. Obecnie siedziba znajduje si臋 w budynku Ratusza na zasadzie dzier偶awy, ale po sprzeda偶y udzia艂贸w powiatu b臋dzie musia艂a si臋 przenie艣膰. Kolejna dzier偶awa nie jest pozytywnie postrzegana przez Wojewod臋.
Z kolei Starosta poinformowa艂 Zarz膮d o propozycji firmy brokerskiej prowadz膮cej sprawy ubezpieczeniowe Starostwa. Firma proponuje kompleksowe ubezpieczenie maj膮tku powiatu. Jednolitym ubezpieczeniem zosta艂yby obj臋te wszystkie jednostki organizacyjne. Upro艣ci艂oby to procedury wyboru ubezpieczyciela, odci膮偶y艂oby dyrektor贸w jednostek w tym zakresie i zmniejszy艂oby koszty ubezpiecze艅 jednostek. Zostanie przeprowadzony audyt i w przypadku wymiernych korzy艣ci b臋d膮 podpisane umowy z dyrektorami jednostek.
Wicestarosta poinformowa艂 Zarz膮d o wyniku kolejnego konkursu na stanowisko dyrektor Domu Dziecka w Czernicach. Konkurs nie zosta艂 rozstrzygni臋ty, gdy偶 nie zg艂osi艂 偶aden kandydat. W tej sytuacji nadal b臋dzie tylko osoba pe艂ni膮ca obowi膮zki dyrektora.
Ireneusz Paw艂owski poinformowa艂 Zarz膮d o og艂oszeniu konkursu przez Zarz膮d Dr贸g Powiatowych na zakup ci膮gnika wielofunkcyjnego do prac drogowych oraz o og艂oszeniu konkursu na stanowisko pracy. Jednostka potrzebuje pracownika do prowadzenia ewidencji dr贸g i most贸w.
Nast臋pnie Ireneusz Paw艂owski poprosi艂 Zarz膮d o pozwolenie na wypo偶yczenie na rzecz Sp贸艂dzielni PSS p艂ytek chodnikowych pochodz膮cych z rozbi贸rki. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋, proponuj膮c nawet ich sprzeda偶 po obni偶onej cenie.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5...........................................

Pyrzyce, dnia 11 maja 2007 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2007-05-31 13:23:08
Data ostatniej modyfikacji : 2007-05-31 13:23:08
Liczba wy艣wietle艅 : 1605

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  28.06.2007 07:11poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12639388