logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 21/2004 z dnia 26 maja 2004 r.PROTOK脫艁 NR 21/2004
z dnia 26 maja 2004 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.


Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zasad dofinansowania doskonalenia nauczycieli w 2004 roku w szko艂ach i plac贸wkach o艣wiatowych prowadzonych przez powiat pyrzycki. Piotr Rybkowski by艂 przeciwny podpisaniu tej uchwa艂y. Swoj膮 akceptacj臋 uwarunkowa艂 przedstawieniem sprawozdania z dzia艂alno艣ci i przep艂ywu 艣rodk贸w finansowych Powiatowego O艣rodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli. Jego zdaniem 艣rodki zapisane w uchwale s膮 za wysokie i nieadekwatne do dzia艂a艅 prowadzonych przez O艣rodek. Andrzej Jakie艂a Dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki wyja艣ni艂, 偶e uchwa艂a nie dotyczy tyko doradztwa, ale szeroko poj臋tego doskonalenia nauczycieli. Zosta艂a ona przygotowana w oparciu o analiz臋 wydatk贸w w roku poprzednim i taka analiza mo偶e zosta膰 przedstawiona Zarz膮dowi. Na utrzymanie Powiatowego O艣rodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli zostanie wydana mniejsza kwota ni偶 w latach poprzednich. 艢rodki zapisane w uchwale zostan膮 przeznaczone na szkolenia nauczycieli w zwi膮zku z tworzeniem pracowni naukowych. Piotr Rybkowski sugerowa艂, 偶e 艣rodki na funkcjonowanie doradztwa s膮 zbyt du偶e i mo偶na by je zmniejszy膰. Dyrektor Jakie艂a wyja艣ni艂, 偶e s膮 to 艣rodki wydzielone i przeznaczone na doradztwo zgodnie z rozporz膮dzeniem Ministra. Zaproponowa艂 od艂o偶enie decyzji o podj臋ciu uchwa艂y. W tym czasie dostarczy analiz臋 wydatk贸w w roku poprzednim oraz poprosi o sprawozdanie z dzia艂alno艣ci i przep艂ywu 艣rodk贸w finansowych Powiatowego O艣rodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na t臋 propozycj臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na dokonanie zmian planu wydatk贸w bud偶etowych Domu Dziecka w Czernicach. Zmiany b臋d膮 polega艂y na przesuni臋ciu 艣rodk贸w z planowanych wydatk贸w na wynagrodzenia na zwi臋kszenie planu zakup贸w mi臋dzy innymi oleju opa艂owego, energii i 偶ywno艣ci. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na dokonanie zmian proponowanych we wniosku w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 propozycje dotycz膮ce mo偶liwych procedur zwrotu bonifikaty udzielonej pa艅stwu Jarosi艅skim przy sprzeda偶y mieszkania. Pierwsza propozycja polega艂a na 偶膮daniu wp艂aty kwoty g艂贸wnej w okre艣lonym terminie, a druga na podpisaniu porozumienia o kompensacji wierzytelno艣ci. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na podpisanie umowy stanowi膮cej za艂膮cznik do wniosku ze zmian膮 polegaj膮c膮 na w prowadzeniu zapisu o rezygnacji obu stron z odsetek od kwoty g艂贸wnej, w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 projekty decyzji o warunkach zabudowy:
– nieruchomo艣ci nr 229/1 w miejscowo艣ci Tety艅, gm. Kozielice,
– nieruchomo艣ci nr 178/24, przy ul. Dworcowej w Pyrzycach,
– nieruchomo艣ci nr 40/1, w obr. geodez. Nr 7 m. Pyrzyce,
– nieruchomo艣ci nr 40/2, w obr. geodez. Nr 7 m. Pyrzyce,
– nieruchomo艣ci nr 58 w miejscowo艣ci M艂yny, gm. Pyrzyce,
– nieruchomo艣ci nr 86 w obr. geodez. Nr 5 m. Pyrzyce.
Zarz膮d uzgodni艂 przedstawione projekty w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 4.

Iwona Zibrowska przedstawi艂a informacj臋 o funkcjonowaniu Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach w kwietniu 2004 r. NFZ nie wyrazi艂 zgody na zwi臋kszenie limitu przyj臋cia pacjent贸w ZOL. Miesi膮c kwiecie艅 zamkn膮艂 si臋 ujemnym wynikiem finansowym spowodowanym mi臋dzy innymi konieczno艣ci膮 zwi臋kszonych zakup贸w w ko艅cu miesi膮ca no okres wolnych dni na pocz膮tku maja. Jako spos贸b poprawy finansowej jednostki pani dyrektor wskaza艂a zwi臋kszenie przyj臋膰 pacjent贸w na zasadach komercyjnych. Jednocze艣nie spyta艂a, czy Zarz膮d mo偶e przesun膮膰 o kolejny miesi膮c termin sp艂aty po偶yczki. Piotr Rybkowski zauwa偶y艂, 偶e mimo wszystko straty przynoszone przez jednostk臋 s膮 zbyt du偶e. Przy okazji Skarbnik Andrzej Wabi艅ski poinformowa艂, 偶e takie dzia艂ania powoduj膮 pogarszanie si臋 sytuacji bud偶etu powiatu. Brak wp艂yw贸w ze sp艂aty po偶yczek jak i zaplanowanych dochod贸w ze sprzeda偶y mienia mo偶e doprowadzi膰 do niewyp艂acalno艣ci podatk贸w i ubezpiecze艅.
Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 i wyrazi艂 zgod臋 na wyp艂at臋 pe艂nego wynagrodzenia za kwiecie艅 dyrektorowi w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za, 1 wstrzymuj膮cy si臋.
Ryszard Grzesiak przedstawi艂 informacj臋 o wynikach finansowych Szpitala Powiatowego za miesi膮c kwiecie艅 2004 r. Pomimo trudno艣ci w pocz膮tkowych miesi膮cach dzia艂alno艣ci, w miesi膮cu kwietniu jednostka uzyska艂a wynik dodatni, a w przeliczeniu na cztery miesi膮ce tego roku uda艂o si臋 zbilansowa膰 bud偶et. Szpital podejmuje dzia艂ania promocyjne. Zosta艂a przygotowana akcja „bia艂a niedziela” dla mieszka艅c贸w powiatu. Informacj臋 o dzia艂alno艣ci szpitala rozpowszechniono informacj臋 na terenie ca艂ego wojew贸dztwa. Planowane s膮 dalsze dzia艂ania modernizacyjne i organizacyjne. Planuje si臋 mi臋dzy innymi zrezygnowanie z tworzenia oddzia艂u ratownictwa medycznego, r贸wnie偶 korzystne b臋dzie odst膮pienie od przeprowadzenia konkursu na ordynator贸w. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wyja艣nienie w sprawie pobierania op艂at przez PODGIK za us艂ugi dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Zdaniem Andrzeja Wabi艅skiego nie powinno si臋 pobiera膰 op艂at od Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, takie praktyki s膮 prowadzone w innych powiatach. Zarz膮d zdecydowa艂, w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za, aby przeanalizowa膰 t臋 spraw臋, uzyska膰 opini臋 prawn膮 i rozpatrzy膰 ponownie na kolejnym posiedzeniu Zarz膮du.
Przy okazji Andrzej Wabi艅ski zaproponowa艂, aby od 1 maja br. aneksowa膰 umowy najmu lokali, b臋d膮cych w艂asno艣ci膮 powiatu i wprowadzi膰 spos贸b rozlicze艅 polegaj膮cy na refakturowaniu tylko koszt贸w za media bez pobierania op艂at za czynsz. Op艂aty za czynsz, zgodnie z nowymi przepisami, s膮 obci膮偶one 22 procentowym podatkiem.

Ad. 5.

Piotr Rybkowski zapyta艂 czy zosta艂a wyja艣niona sprawa zap艂aty za samoch贸d stra偶acki przekazany Komendzie Powiatowej. Starosta wyja艣ni艂, 偶e jest w tej sprawie um贸wiony na rozmow臋 z Komendantem Powiatowym i Wojew贸dzkim.
Druga sprawa poruszona przez Piotra Rybkowskiego dotyczy艂a remont贸w dr贸g w Gminie Kozielice. Roboty nie obj臋艂y dojazd贸w do miejscowo艣ci Mielno. Konieczna jest tez weryfikacja oznakowania pionowego, gdy偶 wiele znak贸w jest zniszczonych. Starosta zapewni艂, 偶e porozmawia w tej sprawie z dyrektorem Zarz膮du Dr贸g Powiatowych.
Andrzej Wabi艅ski poinformowa艂 o stanie zaawansowania procedury wyboru banku na emisj臋 obligacji. Zaproszenie do przetargu wys艂ano do pi臋ciu bank贸w: BO艢, BG呕, BGK, Millenium i Nordea. Termin sk艂adania ofert up艂ywa 12 czerwca br. Jednocze艣nie poinformowa艂, 偶e w uchwale Rady Powiatu w sprawie emisji obligacji zosta艂 dostrze偶ony b艂膮d polegaj膮cy na wpisaniu w jednym miejscu 9 zamiast 10 lat. B艂膮d b臋dzie sprostowany na nast臋pnej sesji Rady.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

Pyrzyce, dnia 26 maja 2004 r.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-06-09 13:52:52
Data ostatniej modyfikacji : 2004-06-09 13:52:52
Liczba wy艣wietle艅 : 3156

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  09.06.2004 12:45poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11420742