logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 19/2004 z dnia 10 maja 2004 r.PROTOK脫艁 NR 19/2004
z dnia 10 maja 2004 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.


Ad. 2.

Ryszard Grzesiak p.o. dyrektora Szpitala Powiatowego przedstawi艂 wyniki finansowe Szpitala za I kwarta艂 2004 r. W uzupe艂nieniu informacji prezentowanej na posiedzeniu Rady Powiatu dyrektor Grzesiak poinformowa艂 o podejmowanych dzia艂aniach maj膮cych na celu poprawienie sytuacji kadrowej poprzez zatrudnienie piel臋gniarek i lekarzy. Sta艂e monitorowanie wykonywania us艂ug pozwala na wprowadzanie zmian dostosowuj膮cych ofert臋 zak艂adu do potrzeb. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Iwona Zibrowska om贸wi艂a funkcjonowanie Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w marcu 2004 r. Poinformowa艂a r贸wnie偶 o wyst膮pieniu do NFZ o zwi臋kszenie limitu przyj臋cia pacjent贸w ZOL. Wykonywane us艂ugi ponadlimitowe uzasadniaj膮 ten wniosek. Starosta obieca艂 poprze膰 ten wniosek podczas spotkania z dyrektorem NFZ.
Zarz膮d podj膮艂 decyzj臋 o przyznaniu pe艂nego wynagrodzenia za miesi膮c marzec dla dyrektora ZOL.
Starosta przedstawi艂 protok贸艂 z szacowania koszt贸w zwi膮zanych z nielegalnym pobytem piel臋gniarek w budynku Starostwa. Nie wszystkie koszty zosta艂y w tym protokole sprecyzowane. Starosta poleci艂 uzupe艂ni膰 protok贸艂 i ponownie przedstawi膰 Zarz膮dowi.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o wyb贸r przedstawiciela Zarz膮du Powiatu do komisji konkursowej na stanowisko Ordynatora Oddzia艂u Zabiegowego w Szpitalu Powiatowym. Zaproponowa艂 kandydatur臋 Haliny Korzeniewicz, kt贸ra wyrazi艂a zgod臋. Ze wzgl臋du na mnogo艣膰 obowi膮zk贸w mo偶e si臋 zdarzy膰, 偶e nie b臋dzie mog艂a uczestniczy膰 we wszystkich posiedzeniach komisji. Zarz膮d podj膮艂 decyzj臋 o wytypowaniu dodatkowo drugiego przedstawiciela w osobie Piotra Rybkowskiego.
Starosta przedstawi艂 odpowied藕 dyrektora Domu Pomocy Spo艂ecznej na zarzuty MKOZ NSZZ „Solidarno艣膰”. Jest to kolejne pismo 艣wiadcz膮ce o konflikcie pomi臋dzy dyrektorem ZDP a przewodnicz膮cym organizacji zwi膮zkowej. Starosta zaproponowa艂 aby dyrektor Wydzia艂u Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej zorganizowa艂 spotkanie obu stron z udzia艂em Starosty w celu wyja艣nienia spornych spraw.

Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie powo艂ania dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Na to stanowisko powo艂ano Ryszarda Grzesiaka od dnia 1 maja 2004 r. W zwi膮zku z tym, 偶e jest on dyrektorem Wydzia艂u Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej w Starostwie zostanie mu udzielony urlop bezp艂atny. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie sprzeda偶y w formie ustnego przetargu nieograniczonego niezabudowanej dzia艂ki ewidencyjnej oznaczonej nr 416/2 o pow. 0,2155 ha, po艂o偶onej w obr臋bie ewidencyjnym Tety艅. Dzia艂ka ta zosta艂a wydzielona z nieruchomo艣ci po by艂ym o艣rodku zdrowia. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Maciej Jankowski przedstawi艂 wniosek w sprawie wynajmu mieszkania w nieruchomo艣ci po by艂ym o艣rodku zdrowia w Tetyniu. Zarz膮d podj膮艂 wcze艣niej decyzj臋 o przeznaczeniu tej nieruchomo艣ci na sprzeda偶. Zawarcie umowy najmu utrudni艂oby proces sprzeda偶y. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na wynaj臋cie i oddali艂 wniosek w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Maciej Jankowski przedstawi艂 wysoko艣ci bonifikaty, kt贸ra zostanie zaproponowana Marsza艂kowi Wojew贸dztwa przy sprzeda偶y udzia艂贸w w budynku przy ul. G艂owackiego 22. Marsza艂ek wyrazi艂 zgod臋 na sprzeda偶 udzia艂贸w przy zastosowaniu bonifikaty, proponuj膮c, aby jej wysoko艣膰 ustali艂 nabywca. Zarz膮d podj膮艂 decyzj臋, aby wyj艣ciow膮 wysoko艣膰 bonifikaty przyj膮膰 jako r贸wnowarto艣膰 udzia艂贸w okre艣lon膮 w decyzji przekazania nieruchomo艣ci przez Wojewod臋 Zachodniopomorskiego w roku 2000.
Starosta przedstawi艂 projekty decyzji o warunkach zabudowy:
- nieruchomo艣ci nr 131/7 w obr. geodez. nr 3 miasta Pyrzyce,
- nieruchomo艣ci nr 47 w miejscowo艣ci Ryszewko, gm. Pyrzyce,
- nieruchomo艣ci nr 5/39 w miejscowo艣ci 呕ab贸w, gm. Pyrzyce,
- nieruchomo艣ci nr 431/8 przy ul. Warszawskiej w Pyrzycach,
- nieruchomo艣ci nr 118 w obr. geodez. nr 12 miasta Pyrzyce,
- nieruchomo艣ci nr 248/6 w obr. geodez. nr 9 miasta Pyrzyce.
Zarz膮d uzgodni艂 przedstawione projekty w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 informacje z dzia艂alno艣ci Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Wydzia艂u Architektury i Budownictwa. Zarz膮d przyj膮艂 przedstawione informacje w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa kierownikowi Powiatowego Urz臋du Pracy do zawarcia porozumienia dotycz膮cego realizacji projekt贸w program贸w pomocowych „Lepszy start” oraz „Praca dla bezrobotnych z terenu Powiatu Pyrzyckiego”. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 5.

Andrzej Jakie艂a dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawi艂 opini臋 na temat propozycji utworzenia Centrum Informacji Turystycznej w Pyrzycach wysuni臋tej przez Burmistrza Pyrzyc. Takie Centrum mo偶e powsta膰 na zako艅czenie dzia艂a艅 maj膮cych na celu rozw贸j turystyki w powiecie. Pierwszym dzia艂aniem powinno by膰 przyj臋cie programu rozwoju turystyki. Zarz膮d zgodzi艂 si臋 z t膮 opini膮. Program rozwoju turystyki b臋dzie tematem dyskusji na posiedzeniu Konwentu Samorz膮dowego Powiatu Pyrzyckiego.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o dofinansowanie XXV Pyrzyckich Spotka艅 z Folklorem. Dyrektor Andrzej Jakie艂a przedstawi艂 zakres pomocy powiatu w organizacji tej imprezy w latach poprzednich. Zaproponowa艂, aby r贸wnie偶 w tym roku przeznaczy膰 kwot臋 do 4 tys. z艂 na zakwaterowanie uczestnik贸w Spotka艅 w jednostkach powiatowych. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na tak膮 form臋 pomocy w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek Komendanta Wojew贸dzkiego Policji o przeprowadzenia bada艅 ankietowych dotycz膮cych poczucia bezpiecze艅stwa w艣r贸d mieszka艅c贸w powiatu pyrzyckiego. Badania takie przeprowadzone we wszystkich powiatach pozwol膮 na ocen臋 poczucia bezpiecze艅stwa na terenie wojew贸dztwa. W roku poprzednim Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na udzia艂 w badaniach. Wobec kolejnej pro艣by Komendanta wi臋kszo艣膰 cz艂onk贸w Zarz膮du wyrazi艂a zgod臋 na wzi臋cie udzia艂u w badaniach socjologicznych. Zdaniem Roberta Betyny takie badania mo偶na wykona膰 niezale偶nie i przy mniejszych kosztach np. jako temat pracy magisterskiej. Decyzja zosta艂a podj臋ta w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za, 1 przeciw.
Starosta przedstawi艂 ofert臋 na opracowanie planu rozwoju lokalnego. Wobec zrealizowanego w ubieg艂ym roku projektu Rozwoju Lokalnego Zarz膮d nie widzi potrzeby skorzystania z tej oferty.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na przeprowadzenie przetarg贸w nieograniczonych na 艣wiadczenie us艂ug w zakresie mechanicznego koszenia poboczy dr贸g powiatowych oraz na odnow臋 oznakowania poziomego. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przeprowadzenie przetarg贸w w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za. Piotr Rybkowski zwr贸ci艂 uwag臋, 偶e termin na te przetargi jest ju偶 zbyt p贸藕ny i na przysz艂o艣膰 powinny one by膰 og艂aszane wcze艣niej. Andrzej Wabi艅ski wyja艣ni艂, 偶e bud偶et powiatu uchwalono bardzo p贸藕no i wcze艣niejsze przeznaczenie 艣rodk贸w na ten cel nie by艂o mo偶liwe.
Kolejny wniosek dotyczy艂 wyra偶enia zgody na likwidacj臋 艣rodka trwa艂ego -piaskarki, b臋d膮cego na wyposa偶eniu Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przeprowadzenie ekspertyzy i na sprzeda偶 wg ceny wynikaj膮cej z ekspertyzy, w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 6.

Starosta przedstawi艂 tre艣膰 uchwa艂y Rady Gminy w Przelewicach w sprawie nie wyra偶enia zgody na zmian臋 warunk贸w pracy i p艂acy radnego Marka Kiba艂y. Wobec takiego stanowiska Zarz膮d nie ma prawnych mo偶liwo艣ci odwo艂ania Marka Kiba艂y ze stanowiska Zarz膮du Dr贸g Powiatowych. Tym samym zostaj膮 zaniechane, wcze艣niej podj臋te w tym kierunku, dzia艂ania Zarz膮du.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wyst膮pienia pokontrolne po kontroli problemowej Wojewody Zachodniopomorskiego w Powiatowym Urz臋dzie Pracy w Pyrzycach. O wykonaniu zalece艅 zawartych w wyst膮pieniu, b膮d藕 o podj臋tych dzia艂aniach na rzecz ich realizacji lub nie podj臋ciu takich dzia艂a艅 nale偶y powiadomi膰 Wojewod臋 do dnia 16 maja 2004 r.
Z kolei Starosta przedstawi艂 odpowied藕 dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 na pozew Stanis艂awa 艁uckiego w sprawie o odwo艂anie go ze stanowiska dyrektora.

Ad. 7.

Piotr Rybkowski zwr贸ci艂 si臋 z pro艣b膮 o wyja艣nienie jak b臋d膮 pobierane op艂aty za zaj臋cie pasa drogowego w przypadku przybud贸wek i gank贸w dom贸w stoj膮cych przy drodze. Wicestarosta wyja艣ni艂, 偶e inwentaryzacja zwi膮zana z nieruchomo艣ciami, na kt贸rych znajduj膮 si臋 drogi wci膮偶 nie jest zako艅czona i jest z tym zwi膮zane wiele nie艣cis艂o艣ci. Do tej pory nie by艂y pobierane op艂aty za tego rodzaju zaj臋cie pasa drogowego i z pewno艣ci膮 do czasu uporz膮dkowania dokumentacji nie b臋d膮 pobierane.
Druga sprawa poruszona przez Piotra Rybkowskiego dotyczy艂a funkcjonowania sp贸艂ek wodnych. Starosta wyja艣ni艂, 偶e obecna z艂a sytuacja powsta艂a na skutek niegospodarno艣ci Rejonowego Zarz膮du Sp贸艂ek Wodnych. Obecnie nowy Zarz膮d zaczyna przywraca膰 w艂a艣ciwy spos贸b funkcjonowania sp贸艂ek.
Na zako艅czenie Starosta poinformowa艂 o przygotowaniach do udzia艂u w manifestacji „W obronie pacjenta”, kt贸ra odb臋dzie si臋 12 maja w Warszawie. Z Powiatu Pyrzyckiego we藕mie w niej udzia艂 grupa ok. 20 os贸b, przedstawicieli samorz膮du i s艂u偶by zdrowia.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin


Pyrzyce, dnia 10 maja 2004 r.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-06-09 13:52:23
Data ostatniej modyfikacji : 2004-06-09 13:52:23
Liczba wy艣wietle艅 : 3113

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  09.06.2004 12:43poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11420420