logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 7/2007 z dnia 13 marca 2007 r.PROTOK脫艁 Nr 7/2007
z dnia 13 marca 2007 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.
Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 wniosek Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu o przeznaczenie dodatkowych 艣rodk贸w na sport. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e w projekcie bud偶etu nie ma wolnych 艣rodk贸w, kt贸re mo偶na by przeznaczy膰 na ten cel. Zrealizowanie tego wniosku wymaga艂oby zmniejszenia wydatk贸w w innym rozdziale, a co za tym idzie przekonstruowania ca艂ego bud偶etu. W ci膮gu roku b臋d膮 wprowadzana zmiany w bud偶ecie. Je偶eli pojawi膮 si臋 dodatkowe wp艂ywy, to przy okazji takiej zmiany b臋dzie mo偶na przeznaczy膰 pewne 艣rodki na sport. Zarz膮d negatywnie zaopiniowa艂 wniosek, we藕mie jednak go pod uwag臋 i w trakcie roku bud偶etowego, w miar臋 mo偶liwo艣ci przeznaczy dodatkowe 艣rodki na sport. Taka decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 dwa wnioski dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Pierwszy wniosek dotyczy艂 uruchomienia rozdzia艂u 80140 CKUiP w zakresie dochod贸w i wydatk贸w. Zwi膮zane jest to z uzyskaniem dochodu w wysoko艣ci 19 tys. z艂. Drugi wniosek dotyczy艂 przeznaczenia nadwy偶ki bilansowej za rok 2006 z Warsztat贸w Szkolnych dla jednostki macierzystej. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e obydwa wnioski wymagaj膮 uchwa艂y Rady Powiatu w sprawie zmiany bud偶etu. Zarz膮d nie jest kompetentny do wprowadzenia tych zmian. Aby Zarz膮d m贸g艂 przygotowa膰 projekt uchwa艂y Rady Powiatu, to wnioski powinny wp艂yn膮膰 do Zarz膮du, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem sesji Rady. Z tego wzgl臋du Zarz膮d nie mo偶e uwzgl臋dni膰 tych wniosk贸w i przed艂o偶y膰 Radzie na najbli偶szej sesji. Proponuje si臋 powt贸rne z艂o偶enie wniosk贸w w wymaganym terminie przed kolejn膮 sesj膮 Rady. Zarz膮d podj膮艂 taka decyzj臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 wniosek o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Plan obejmuje miejscowo艣膰 Siemczyn w Gminie Kozielice. Powiat nie planuje 偶adnych inwestycji na tym terenie. Projekt uzgodniono w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 tre艣膰 wyst膮pienia Zarz膮du Mi臋dzyzak艂adowej Organizacji Zwi膮zkowej NSZZ „Solidarno艣膰” przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach o podj臋cie negocjacji w sprawie ustalenia przyrostu wynagrodze艅 w 2007 r. Wyst膮pienie by艂o skierowane do dyrektora Szpitala. Obecny na posiedzeniu Zarz膮du dyrektor Szpitala wyja艣ni艂, 偶e zwi膮zki zawodowe powo艂uj膮 si臋 na zapisy ustawy o negocjacyjnym systemie kszta艂towania przyrostu przeci臋tnych wynagrodze艅 i na ustalony na rok 2007 wska藕nik przyrostu wynagrodze艅. Z prawnego punktu widzenia maj膮 tak膮 mo偶liwo艣膰. Natomiast bior膮c pod uwag臋 sytuacj臋 finansow膮 jednostki, obecnie nie jest mo偶liwy wzrost wynagrodze艅. Podwy偶ki b臋d膮 mo偶liwe dopiero po doprowadzeniu do bilansowania si臋 dzia艂alno艣ci Szpitala. Zosta艂o przygotowane porozumienie w tej sprawie i jest negocjowane ze zwi膮zkami. R贸wnocze艣nie prowadzone s膮 rozmowy o zwi臋kszenie kontraktu dla Szpitala. Ich pozytywne zako艅czenie mo偶e stanowi膰 podstaw臋 do rozwa偶a艅 o podwy偶szeniu wynagrodze艅.
Miros艂aw Gryczka Sekretarz Powiatu przedstawi艂 informacj臋 o wynikach kontroli Komisji Rewizyjnej dotycz膮cej realizacji wybranych uchwa艂 Rady Powiatu oraz wniosk贸w i zalece艅 wydanych przez Komisj臋 Rewizyjn膮. Komisja nie wyda艂a zalece艅 pokontrolnych. Zarz膮d zatwierdzi艂 protok贸艂 kontroli w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wykaz decyzji o skierowaniu do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋.
Miros艂aw Gryczka przedstawi艂 informacj臋 o kosztach utrzymania pomieszcze艅 biurowych w budynku przy Placu Ratuszowym 1. Wi臋kszo艣膰 pomieszcze艅 jest wynajmowana za symboliczn膮 op艂at膮 dotycz膮c膮 g艂贸wnie medi贸w. Powodem jest to, 偶e s膮 to jednostki powiatowe np. powiatowa stacja Sanitarno-Epidemiologiczna lub stowarzyszenia. Skutkuje to brakiem zysku z wynajmu lokali, a nawet przynosi straty. Planowane podwy偶ki wynikaj膮ce z rewaloryzacji o wska藕nik inflacji nie wiele zmieni膮 te sytuacj臋. Nale偶a艂oby rozwa偶y膰 zmian臋 zasad wynajmu tych pomieszcze艅, ale musia艂oby si臋 to odby膰 kosztem dotychczasowych najemc贸w. Bardziej w艂a艣ciwym jest przyspieszenie procedur zmierzaj膮cych do sprzeda偶y pomieszcze艅.

Ad. 5.

Starosta powita艂 osoby zaproszone na posiedzenie Zarz膮du w celu rozwa偶enia mo偶liwo艣ci zagospodarowania budynk贸w internatu Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Nast臋pnie przedstawi艂 pismo Waldemara Lemiesza dyrektora szko艂y, w kt贸rym poinformowa艂 on Zarz膮d o mo偶liwych dzia艂aniach. Internat m贸g艂by s艂u偶y膰 uczniom wszystkich szk贸艂 ponadgimnazjalnych. Mo偶na wyj艣膰 z ofert膮 zakwaterowania i wy偶ywienia do firm budowlanych i instytucji szkoleniowych oraz grup kolonijnych. Promocja tej oferty powinna odbywa膰 si臋 w Internecie. Oferta powinna by膰 te偶 skierowana do instytucji dzia艂aj膮cych w rolnictwie np. ARiMR, O艣rodki Doradztwa Rolniczego. Zdaniem dyrektora takie dzia艂ania powinny w ci膮gu 2-3 lat doprowadzi膰 do zr贸wnowa偶enia wp艂yw贸w i koszt贸w utrzymania obiektu. Oferta edukacyjna zwi膮zana z rolnictwem nie powinna ulec wi臋kszej zmianie.
Marian Os臋kowski Wicedyrektor uzupe艂ni艂 t臋 informacj臋 o dane dotycz膮ce kszta艂cenia zawodowego. Utrzymywanie takiego profilu nauczania wynika z posiadania takiej, a nie innej kadry pedagogicznej, szczeg贸lnie w dziedzinie przedmiot贸w zawodowych. Szko艂a rozwija dzia艂alno艣膰 w zakresie szkolenia kursowego g艂贸wnie dla rolnik贸w. Wicedyrektor wspomnia艂 te偶 o wielko艣ci obiekt贸w plac贸wki, kt贸re s膮 niewsp贸艂mierne do ilo艣ci uczni贸w i kosztowne w utrzymaniu. Wydzier偶awianie hal i pomieszcze艅 jest utrudnione ze wzgl臋du na oddalenie od centrum miasta.
Joanna Milewska Wicedyrektor powiedzia艂a o umieszczeniu w ofercie edukacyjnej szko艂y wielozawodowej, kt贸rej uczniowie praktyk臋 zawodow膮 odbywaj膮 u przysz艂ego pracodawcy. Planowane jest powo艂anie technikum agrobiznesu, kt贸re nie wymaga specjalistycznej bazy.
Jolanta Kocanowska-Hajdu艂a zwr贸ci艂a uwag臋 na trudno艣ci z uzyskaniem zatrudnienia przez absolwent贸w Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Aby temu zapobiec nale偶y zaproponowa膰 inny rodzaj kszta艂cenia przy wykorzystaniu istniej膮cej bazy lub z niewielkimi modernizacjami. W tym celu planuje si臋 uruchomienie technikum informatycznego.
Dyrektor Waldemar Lemiesz doda艂, 偶e s膮 rozprowadzane ankiety w gimnazjach w celu oszacowania ilo艣ci uczni贸w chc膮cych kontynuowa膰 nauk臋 w Zespole Szk贸艂 Nr 2.
Starosta poprosi艂 Andrzeja Jakie艂臋 dyrektora Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki o przedstawienie innych mo偶liwo艣ci dalszego funkcjonowania internatu.
Dyrektor Andrzej Jakie艂a zwr贸ci艂 uwag臋 na to, 偶e internatu nie mo偶na rozpatrywa膰 w oderwaniu od szko艂y. Nale偶y tak dostosowa膰 struktur臋 oddzia艂贸w, aby uczniowie o r贸偶nych zdolno艣ciach mogli kontynuowa膰 nauk臋 w tym samym kierunku w szkole zawodowej i w technikum. W szkole powinien zosta膰 uruchomiony o艣rodek kursowy na bazie pomieszcze艅 dydaktycznych w internacie. Kolejnym wa偶nym elementem dzia艂alno艣ci szko艂y powinno zosta膰 kszta艂cenie zaoczne. Jest to popularny rodzaj kszta艂cenia. Nie brakuje ch臋tnych w szko艂ach ju偶 dzia艂aj膮cych. Nale偶y pozyskiwa膰 艣rodki i w pierwszej kolejno艣ci przeznacza膰 je na popraw臋 wyposa偶enia dydaktycznego. Drugim wa偶nym elementem jest kadra pedagogiczna. Trzeba wykorzysta膰 wszelkie mo偶liwo艣ci zatrudnienia specjalist贸w lub poszerza膰 kwalifikacje ju偶 pracuj膮cych nauczycieli. Istotne jest te偶, aby utrzyma膰 w szkole o艣rodki egzaminowania i mie膰 nauczycieli egzaminator贸w.
W kwestii zagospodarowania internatu jest kilka mo偶liwo艣ci. Bior膮c pod uwag臋 niski stopie艅 wykorzystania mo偶na go zlikwidowa膰. Mo偶na wy艂膮czy膰 cz臋艣膰 dzia艂ki szkolnej i przekaza膰 powiatowi do wykorzystania na inne cele. Inn膮 koncepcj膮 jest przeznaczenie jednego budynku na M艂odzie偶owy O艣rodek Socjoterapeutyczny dla uczni贸w w wieku 12-16 lat. Na utrzymanie takiego o艣rodka powiat otrzymuje subwencj臋 pa艅stwow膮. Mo偶na te偶 na parter i I pi臋tro jednego budynku przeprowadzi膰 Dom Dziecka z Czernic. W drugim budynku jedno pi臋tro przeznaczy膰 na internat, a pozosta艂e przeznaczy膰 na us艂ugi hotelarskie lub schroniska m艂odzie偶owego. Mo偶liwym, ale najmniej realnym, jest przeniesienie do budynku internatu, Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego, a do budynku O艣rodka przeprowadzenie Dom Dziecka i jeszcze innej plac贸wk臋, gdy偶 O艣rodek jest za du偶y dla tej ilo艣ci dzieci.
Starosta rozpoczynaj膮c dyskusj臋 wyrazi艂 niezadowolenie z jako艣ci przygotowanej przez dyrektora Waldemara Lemiesza koncepcji dalszego prowadzenia szko艂y. Zawiera ona kilka og贸lnik贸w i za艂o偶e艅, kt贸re nie s膮 poparte 偶adn膮 analiz膮. Plany dzia艂a艅 i ich wyniki opieraj膮 si臋 na przypuszczeniach.
Wicestarosta zauwa偶y艂, 偶e zosta艂y zmarnowane dwa miesi膮ce przeznaczone na przygotowanie tego dokumentu. Oczekiwa艂 dokumentu zawieraj膮cego analizy koszt贸w, por贸wna艅 i symulacji. Przytoczony doch贸d kuchni internatu nie daje 偶adnej informacji, gdy偶 nie zawiera ani koszt贸w jego uzyskania, ani mo偶liwo艣ci zwi臋kszenia wydajno艣ci, czy ograniczenia tych koszt贸w. Powinno zosta膰 przygotowane sprawozdanie z dzia艂alno艣ci i koszt贸w w minionym okresie, ocena tego sprawozdania i na tej podstawie dopiero wyb贸r dzia艂a艅, kt贸re mog膮 poprawi膰 funkcjonowanie plac贸wki.
Mieczys艂aw Mularczyk odni贸s艂 si臋 do promocji w Internecie. Jego zdaniem strona internetowa powinna ju偶 funkcjonowa膰. Za艂o偶enie jej w maju, czy czerwcu ju偶 nie ma sensu. Zakwaterowania dla kolonii szuka si臋 ju偶 teraz. R贸wnie偶 on zauwa偶y艂 brak rzetelnego okre艣lenia zysk贸w uzyskiwanych z dzia艂alno艣ci dodatkowej. Wskaza艂 mo偶liwo艣ci szerszego wyst臋powania z ofert膮 edukacyjn膮. W kwestii zakwaterowania firm budowlanych stwierdzi艂, 偶e znakomit膮 okazj膮 jest planowana budowa trasy szybkiego ruchu S 3, ale dyrektor nic nie zrobi艂 w tej sprawie. Natomiast on ma ju偶 podpisan膮 umow臋 na dow贸z pracownik贸w do pracy przy tej budowie.
Edward Sad艂owski wskaza艂 na potrzeb臋 po艂膮czenia funkcji szko艂y z dzia艂aniami innych organizacji i instytucji rolniczych dzia艂aj膮cych w powiecie. Wyrazi艂 zadowolenie ze wsp贸艂pracy szko艂y z O艣rodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Zapotrzebowanie na szkolenia i kursy dla rolnik贸w jest du偶e, s膮 na to 艣rodki, a szko艂a dysponuje odpowiedni膮 baz膮. Wspomnia艂 o planach powo艂ania powiatowej rady rolniczej, kt贸ra by skupia艂a przedstawicieli instytucji rolniczych i wyznacza艂a kierunki rozwoju powiatu w dziedzinie rolnictwa. Je偶eli chodzi o zagospodarowanie internatu, to by艂 przeciwny przenoszeniu tutaj dzieci ze Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego.
Miros艂aw Gryczka popar艂 ide臋 stworzenia centrum skupiaj膮cego instytucje rolnicze. Ju偶 wcze艣niej planowano zebra膰 je w jednym budynku. Obecnie mo偶na powr贸ci膰 do tego tematu i zaproponowa膰 budynek internatu na siedzib臋 tych instytucji.
Ireneusz Paw艂owski wyrazi艂 obaw臋, 偶e za dwa, trzy lata, kt贸re dyrektor uwa偶a za wystarczaj膮ce, by szko艂a bilansowa艂a swoje dochody i wydatki, mo偶e b臋dzie trzeba plac贸wk臋 zlikwidowa膰. Z przedstawionej informacji nie wynika 偶adna mo偶liwo艣膰 naprawy sytuacji ekonomicznej.
Marek Olech poinformowa艂, 偶e Komisja O艣wiaty, Kultury i Sportu b臋dzie obradowa艂 na temat organizacji szko艂y i wypracuje swoje stanowisko. Jemu natomiast brakuje w艣r贸d kadry kierowniczej osoby odpowiedzialnej za organizacj臋 i dzia艂ania typowo menad偶erskie. Poszerzaj膮c dzia艂ania szko艂y w innych dziedzinach np. sport, kultura, mo偶na zach臋ci膰 wi臋ksz膮 ilo艣膰 uczni贸w do nauki w tej szkole.
Starosta wyrazi艂 obaw臋, 偶e dyrektor oczekuje od Zarz膮du wypracowania odpowiedniej recepty na wszystkie problemy szko艂y i b臋dzie pr贸bowa艂 te zalecenia realizowa膰. Wyja艣ni艂, 偶e szko艂膮 nie zawiaduje Zarz膮d. Jest to obowi膮zkiem dyrektora.
Cytuj膮c pismo dyrektora wskaza艂 brak podstaw do skutk贸w, kt贸re on przewiduje po up艂ywie 2-3 lat. Nie sp贸jne s膮 te偶 za艂o偶enia oferty edukacyjnej, kt贸ra wed艂ug dyrektora nie powinna si臋 zmieni膰, a z dyskusji wynika, 偶e wszyscy wskazuj膮 konieczno艣膰 zmian. Nowy dyrektor wiedzia艂, 偶e b臋dzie musia艂 naprawia膰 b艂臋dy poprzednika i Zarz膮d go z tego obowi膮zku nie zwalnia. Zosta艂 stracony czas, ale dyrektor nadal musi to zadanie wykona膰.
Dyrektor Waldemar Lemiesz wyja艣ni艂, 偶e przedstawiaj膮c swoj膮 koncepcj臋 rozwoju szko艂y zasugerowa艂 jedynie, jakimi dziedzinami chcia艂by si臋 zaj膮膰. Nie zamierza艂 samodzielnie podejmowa膰 decyzji. Jego zdaniem g艂贸wne decyzje podejmuje Zarz膮d, a dyrektor ma wykonywa膰 polecenia Zarz膮du. Mia艂 nadziej臋, 偶e dzisiaj dowie si臋 czym ma si臋 zaj膮膰.
Starosta wyrazi艂 dezaprobat臋 wobec takiej postawy. Inaczej widzi prac臋 dyrektora i rol臋 Zarz膮du, ale w takim razie Zarz膮d b臋dzie musia艂 wypracowa膰 plan dzia艂a艅 i narzuci膰 go dyrektorowi, bo inaczej w szkole nic si臋 nie zmieni.
W trakcie dyskusji pojawi艂o si臋 kilka koncepcji i projekt贸w, kt贸re zostan膮 przeanalizowane. Starosta z艂o偶y艂 wniosek, aby dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki, w terminie trzech tygodni przedstawi艂 Zarz膮dowi koncepcj臋 zagospodarowania internatu. Istotnym elementem tego wniosku jest, aby w pracach nad t膮 koncepcj膮 bra艂 czynny udzia艂 Waldemar Lemiesz dyrektor szko艂y. Zarz膮d podj膮艂 wniosek w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 6.

Starosta poinformowa艂 Zarz膮d o spotkaniach, w kt贸rych ostatnio bra艂 udzia艂. Dotyczy艂y one sytuacji finansowej szpitali powiatowych i mo偶liwo艣ci pozyskiwania 艣rodk贸w z Regionalnego Programu Operacyjnego. Poinformowa艂 r贸wnie偶 o wyborach do Rady Spo艂ecznej przy NFZ oraz do w艂adz Stowarzyszenia Euroregionu Pomerania. Kolejna informacja dotyczy艂a zbli偶aj膮cych si臋 termin贸w otwarcia ofert na konkurs na stanowisko dyrektora Domu Dziecka oraz na budow臋 wielofunkcyjnego boiska szkolnego.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

....................................


Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5...........................................

Pyrzyce, dnia 13 marca 2007 r.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2007-03-30 07:32:51
Data ostatniej modyfikacji : 2007-03-30 07:32:51
Liczba wy艣wietle艅 : 2432licznik odwiedzin: 12482945