logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 16/2004 z dnia 14 kwietnia 2004 r.PROTOK脫艁 NR 16/2004
z dnia 14 kwietnia 2004 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Na posiedzenie Zarz膮du zosta艂 zaproszony Zygmunt Brzu艣nian, kt贸ry w wyniku przeprowadzonego konkursu musia艂 ust膮pi膰 ze stanowiska zast臋pcy dyrektora ds. lecznictwa Szpitala Powiatowego. W uznaniu zas艂ug w procesie tworzenia nowej jednostki Starosta wr臋czy艂 panu Brzu艣nianowi list gratulacyjny i podzi臋kowa艂 w imieniu Zarz膮du za owocn膮 wsp贸艂prac臋.

Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie:
- zatwierdzenia Programu Ochrony 艢rodowiska Powiatu Pyrzyckiego na lata 2004-2011. Cz艂onkowie Zarz膮du otrzymali wcze艣niej program w wersji elektronicznej i mieli mo偶liwo艣膰 zapoznania si臋 z nim. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
- przyj臋cia Planu Gospodarki Odpadami na terenie Powiatu Pyrzyckiego na lata 2004 – 2007. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 wniosek w sprawie okre艣lenia warto艣ci maj膮tku przekazanego Szpitalowi Powiatowemu w Pyrzycach. W czasie likwidacji SPZOZ w Pyrzycach przekazano maj膮tek tej jednostki na rzecz powiatu, a nast臋pnie Szpitalowi Powiatowemu. Warto艣膰 tego maj膮tku oceniano na podstawie zapis贸w ksi臋gowych, a konieczne jest dokonanie jego wyceny przez rzeczoznawc臋. Starosta zaproponowa艂, aby uzyska膰 w tej sprawie opini臋 radcy prawnego i rozpocz膮膰 procedur臋 wyboru rzeczoznawcy. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na takie post臋powanie w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Przy okazji Ryszard Grzesiak p.o. dyrektor Szpitala Powiatowego poinformowa艂 o bie偶膮cej sytuacji jednostki. Wynik finansowy za miesi膮c marzec jest dodatni i sytuacja jednostki si臋 stabilizuje. Uzupe艂niana jest obsada piel臋gniarska i lekarska. Piotr Rybkowski zaproponowa艂, aby, je偶eli to mo偶liwe zatrudni膰 lekarza ginekologa kobiet臋. Zainteresowany by艂 r贸wnie偶, tym czy obowi膮zki nowego zast臋pcy dyrektora ds. lecznictwa nie koliduj膮 z jego prac膮 na oddziale i poza szpitalem. Ryszard Grzesiak wyja艣ni艂, 偶e jest zadowolony z pracy swojego zast臋pcy, kt贸ry bardzo dobrze wywi膮zuje si臋 z powierzonych mu obowi膮zk贸w. W sprawie zatrudnienia ginekologa kobiety rozumie barier臋 psychologiczn膮 m艂odych pacjentek i prowadzi rozmowy w tej sprawie z pani膮 doktor, kt贸ra obecnie ko艅czy specjalizacj臋.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek Burmistrza Pyrzyc o dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach. Radiow贸z mia艂by s艂u偶y膰 dzielnicowym z terenu Gminy Pyrzyce. Piotr Rybkowski zaprotestowa艂 przeciw faworyzowaniu jednej gminy. Powiat mo偶e dofinansowywa膰 dzia艂ania o charakterze ponadgminnym. R贸wnie偶 Halina Korzeniewicz by艂a przeciw temu wnioskowi. Skarbnik wyja艣ni艂, ze obecne prawo nak艂ada obowi膮zek zap艂aty 40 % podatku od darowizny na rzecz policji. Wobec obecnej trudnej sytuacji finansowej powiatu nie ma mo偶liwo艣ci dofinansowania policji. Zarz膮d odrzuci艂 wniosek Burmistrza w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na wszcz臋cie procedury przetargowej na zadanie „Modernizacja drogi kategorii powiatowej nr 41-623 Mechowo-Letnin”. Zadanie mo偶e zosta膰 dofinansowane z programu PAOW. 艢rodki stanowi膮ce wk艂ad w艂asny s膮 zabezpieczone w bud偶ecie powiatu na rok 2004. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na wszcz臋cie procedury przetargowej w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
W zwi膮zku z odwo艂aniem pa艅stwa Jarosi艅skich od decyzji o konieczno艣ci zwrotu bonifikaty udzielonej przy zakupie mieszkania Starosta zaproponowa艂 rozpatrzenie mo偶liwo艣ci rozwi膮zania tej sprawy. Mo偶liwe jest dokonanie kompensaty bonifikaty za wierzytelno艣ci nale偶ne pani Jarosi艅skiej z tytu艂u pracy w SPZOZ lub roz艂o偶enie sp艂aty na raty. Wysoko艣膰 rat i termin powinien by膰 uzgodniony z zainteresowanymi. Wobec tego nale偶y uzyska膰 opini臋 radcy prawnego w sprawie mo偶liwo艣ci kompensaty i zaprosi膰 pa艅stwa Jarosi艅skich na posiedzenie Zarz膮du w celu wynegocjowania sposobu zwrotu bonifikaty. Zarz膮d podj膮艂 tak膮 decyzj臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.

J贸zef Burcan likwidator SPZOZ w Pyrzycach przedstawi艂 informacj臋 o bie偶膮cej sytuacji likwidowanej jednostki. Zosta艂 ju偶 przygotowany bilans zamkni臋cia jednostki. Obecnie przygotowywana jest list膮 wierzycieli, kt贸rzy potwierdzaj膮 swoim podpisem fakt zapoznania si臋 z list膮 wierzycieli. Starosta zwr贸ci艂 uwag臋, 偶e ka偶dy z pracownik贸w musi si臋 znale藕膰 na tej li艣cie i podpisa膰 j膮. Nast臋pnie trzeba bilans podda膰 weryfikacji. W tym celu nale偶y to zleci膰 bieg艂emu rewidentowi. Dlatego nale偶y ju偶 rozpocz膮膰 procedur臋 wyboru bieg艂ego. Z uwzgl臋dnieniem tych uwag Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Iwona Zibrowska dyrektor Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach przedstawi艂a sprawozdanie finansowe za 2003 r. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za. Piotr Rybkowski nawi膮zuj膮c do aktualnej sytuacji Zak艂adu wyrazi艂 zaniepokojenie sytuacj膮 finansow膮 jednostki. Zarz膮d zajmie si臋 obecn膮 sytuacj膮 ZOL-u na jednym z kolejnych posiedze艅.
Agnieszka Odachowska dyrektor Domu Dziecka w Czernicach przedstawi艂a bie偶膮c膮 sytuacj臋 w Domu Dziecka w Czernicach. Obecnie plac贸wka spe艂nia wszystkie normy poza tym, 偶e nie jest prowadzona w systemie rodzinkowym. Liczba wychowank贸w osi膮gn臋艂a maksymaln膮 warto艣膰 i brak jest mo偶liwo艣ci wygospodarowania dodatkowych powierzchni. Dom przyjmuje r贸wnie偶 dzieci z powiatu stargardzkiego na podstawie porozumienia, w wyniku, kt贸rego dzieci do lat 3 przyjmowane s膮 do Domu Ma艂ego Dziecka w Stargardzie Szczeci艅skim. Sytuacja w szkole w Okunicy jest poprawna dzieci nie sprawiaj膮 szczeg贸lnych problem贸w wychowawczych. Czas wolny jest wype艂niony zaj臋ciami z wychowawcami oraz dzi臋ki sponsorom odbywaj膮 si臋 imprezy sportowo-rekreacyjne i wyjazdy.
Wcze艣niej by艂 rozpatrywany przez Zarz膮d wniosek o udzielenie po偶yczki w wysoko艣ci 5 tys. z艂. Ze wzgl臋du na sytuacj臋 finansow膮 powiatu nie udzielono takiej po偶yczki. Niemniej jednak Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e mo偶na pom贸c jednostce poprzez przekazanie zaliczkowo tej kwoty do czasu otrzymania dotacji. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przekazania takiej zaliczki w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad.5.

Starosta poinformowa艂 o wyst膮pieniu do organ贸w 艣cigania z informacj膮 o pope艂nieniu przest臋pstwa przez piel臋gniarki okupuj膮ce budynek Starostwa. Jako kierownik jednostki, jak膮 jest Starostwo nie mo偶e dopu艣ci膰 do dalszego trwania takiej sytuacji. W trosce o jako艣膰 pracy urz臋du i bezpiecze艅stwo musia艂 podj膮膰 tak膮 decyzj臋. Zwr贸ci艂 si臋 r贸wnie偶 do policji z pro艣b膮 o usuni臋cie nielegalnie przebywaj膮cych w budynku piel臋gniarek. Starostwo nie jest instytucj膮, kt贸ra mo偶e by膰 stron膮 w sporze pomi臋dzy piel臋gniarkami a SPZOZ. Zarz膮d w pe艂ni popar艂 dzia艂ania Starosty.
Robert Betyna w nawi膮zaniu do decyzji Zarz膮du z posiedzenia w dniu 6 kwietnia 2004 r. w sprawie zakupu pojemnik贸w do selektywnej zbi贸rki odpad贸w poinformowa艂, 偶e pogl膮d, i偶 w ko艅cu wszystkie odpady trafiaj膮 na jedno wysypisko jest b艂臋dny. Z informacji od dyrektora PPK wynika, 偶e wyselekcjonowane odpady s膮 zagospodarowywane i w zwi膮zku z tym Robert Betyna podtrzyma艂 sw贸j wniosek o zakupienie pojemnik贸w do selektywnej zbi贸rki odpad贸w i ustawieniu ich na terenie Starostwa. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na taki zakup w ramach 艣rodk贸w z PFO艢iGW w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

Pyrzyce, dnia 14 kwietnia 2004 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-06-09 13:51:40
Data ostatniej modyfikacji : 2004-06-09 13:51:40
Liczba wy艣wietle艅 : 2944

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  09.06.2004 12:38poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 10371671