logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
przetarg nieograniczony na:

budow臋 wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szk贸艂 nr 1 w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 2

ZARZ膭D POWIATU PYRZYCKIEGO
OG艁ASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOW臉 WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ
PRZY ZESPOLE SZK脫艁 NR 1 W PYRZYCACH, UL. LIPIA艃SKA 2

Nazwa i adres zamawiaj膮cego: Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego, Starostwo Powiatowe w Pyrzycach ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce.

Imi臋, nazwisko, telefon i adres e-mailowy osoby upowa偶nionej do kontakt贸w: Mariusz Majak, tel. 091 570 07 57 wew. 121, rzecznik@pyrzyce.pl

Adresy internetowe:
- og贸lny adres zamawiaj膮cego: www.pyrzyce.pl

Opis przedmiotu zam贸wienie oraz zakres zam贸wienia:
Przedmiotem zam贸wienia jest budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach przy ulicy Lipia艅skiej 2.

Przedmiot zam贸wienia obejmuje:
 wykonanie rob贸t ziemnych;
 wykonanie podbudowy pod nawierzchni臋;
 wykonanie obrze偶y betonowych;
 wykonanie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej;
 monta偶 urz膮dze艅 sportowych;
 monta偶 pi艂kochwyt贸w,
 wykonanie chodnika
 wynonanie ogrodzenia.

Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia stanowi dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob贸t budowlanych.

Oferty cz臋艣ciowe: zamawiaj膮cy nie dopuszcza mo偶liwo艣ci sk艂adania ofert cz臋艣ciowych.

Oferty wariantowe: zamawiaj膮cy nie dopuszcza mo偶liwo艣ci sk艂adania ofert wariantowych.

Termin wykonania zam贸wienia: 15 czerwca 2007 r.

Wadium: 12 000 z艂, nale偶y je wnie艣膰 w jednej z form wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych.

Opis warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu:
1. posiadanie autoryzacji wystawionej przez producenta nawierzchni syntetycznej poliuretanowej, kt贸ra potwierdza posiadanie przez oferenta odpowiednich kwalifikacji;
2. posiadanie uprawnie艅 do wykonywania okre艣lonej dzia艂alnosci lub czynno艣ci;
3. posiadanie niezb臋dnej wiedzy i do艣wiadczenia oraz potencja艂u technicznego, a tak偶e dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia:
a) odpowiedni potencja艂 kadrowy, w szczeg贸lno艣ci kierownik budowy posiadajacy uprawnienie do kierowania robotami budowlanymi o specjalno艣ci konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej;
b) do艣wiadczenie zawodowe - wykonawca musi wykaza膰, 偶e w okresie ostatnich pi臋ciu lat (a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alnosci jest kr贸tszy, to w tym okresie) uko艅czy艂 z nale偶yt膮 staranno艣ci膮 realizacj臋 co najmniej trzech zada艅 odpowiadaj膮cych swoim rodzajem robotom stanowi膮cym przedmiot zam贸wienia, o warto艣ci nie mniejszej ni偶 300.000 z艂 brutto ka偶de;
c) potencja艂 sprz臋towy - wykonawca musi dysponowa膰 sprz臋tem budowlanym niezb臋dnym do wykonania zam贸wienia;
4. znajdowanie si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia, tj. wykonawca musi mie膰 dost臋p lub dysponowa膰 艣rodkami finansowymi wystarczajacymi do realizacji przedmiotu zam贸wienia, okre艣lonymi na sum臋 300.000 z艂, bez uwzglednienia zobowiaza艅 z tytu艂u innych zam贸wie艅;
5. posiada膰 艣rednioroczny przych贸d ze sprzeda偶y w ci膮gu ostatnich trzech lat w zakresie rob贸t budowlanych w wysokosci 500.000 z艂.

Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tych warunk贸w:
Na podstawie za艂膮czonych do oferty wymaganych dokument贸w - jak wskazano w SIWZ, na zasadzie spe艂nia - nie spe艂nia.

Informacja o o艣wiadczeniach i dokumentach, jakie maj膮 dostarczy膰 wykonawcy w celu potwierdzenia spe艂niania warunk贸w w post臋powaniu:
1. o艣wiadczenia zgodne z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1, 2 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych, z艂o偶one na formularzach za艂膮czonych do SIWZ;
2. aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru albo aktualne za艣wiadczenia o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, wystawionego nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert;
3. aktualne za艣wiadczenia naczelnika w艂a艣ciwego urz臋du skarbowego oraz w艂a艣ciwego oddzia艂u ZUS lub KRUS potwierdzaj膮cyh odpowiednio, 偶e wykonawca nie zalega z op艂acaniem podatk贸w, op艂at oraz sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne i spo艂eczne, lub za艣wiadczenie, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert;
4. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre艣lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych, wystawiona nie wcze艣niej ni偶 6 miesiecy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert;
5. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre艣lonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych, wystawiona nie wcze艣niej ni偶 6 miesiecy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert;
6. wykaz wykonanych rob贸t budowlanych w okresie ostatnich pi臋ciu lat przed dniem wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, odpowiadaj膮cych swoim rodzajem i warto艣ci膮 robotom budowlanym stanowi膮cym przedmiot zam贸wienia, z podaniem ich warto艣ci oraz daty i miejsca wykonania oraz za艂膮czeniem dokument贸w potwierdzaj膮cych, 偶e roboty te zosta艂y wykonane nale偶ycie;
7. wykaz niezb臋dnych do wykonania zam贸wienia narz臋dzi i urz膮dze艅, jakimi dysponuje wykonawca;
8. informacja na temat przeci臋tnej liczby zatrudnionych pracownik贸w lub liczebno艣ci personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, je偶eli przedmiotem zam贸wienia s膮 roboty budowlane lub us艂ugi;
9. wykaz os贸b i podmiot贸w, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonaniu zam贸wienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do艣wiadczenia i wykszta艂cenia niezb臋dnych do wykonania zam贸wienia, a tak偶e zakresu wykonywanych przez nich czynno艣ci;
10. dokumenty stwierdzaj膮ce, 偶e osoby kt贸re uczestniczy膰 b臋d膮 w wykonaniu zam贸wienia, posiadaj膮 wymagane uprawnienia, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅, tj. wskazanie uprawnionego kierownika budowy, kopia uprawnie艅 budowlanych, aktualne za艣wiadczenie o przynale偶no艣ci do w艂a艣ciwej izby samorz膮du zawodowego;
11. sprawozdanie finansowe albo jego cz臋艣膰, a je偶eli podlega badaniu przez bieg艂ego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowo艣ci r贸wnie偶 z opini膮 odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego cz臋艣ci, a w przypadku wykonawc贸w nie zobowi膮zanych do sporz膮dzania sprawozdania finansowego innych dokument贸w, okre艣laj膮cych obroty oraz zobowi膮zania i nale偶no艣ci - za okres trzech lat obrotowych, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - za ten okres;
12. informacja banku lub SKOK-u, w kt贸rych wykonawca posiada rachunek potwierdzaj膮cej wysoko艣膰 posiadanych 艣rodk贸w finansowych lub zdolno艣膰 kredytow膮 wykonawcy, wystawion膮 nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert - potwierdzaj膮c膮 dost臋p do 艣rodk贸w w wys. co najmniej 300.000 z艂;
13. polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj膮cy, 偶e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci.

Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej obowiazuj膮 regulacje zawarte w Rozporz膮dzeniu Prezesa Rady Ministr贸w z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzaj贸w dokument贸w, jakich mo偶e 偶膮da膰 zamawiajacy od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mog膮 by膰 sk艂adane (Dz. U. Nr 87 poz. 605).

Szczeg贸艂owy wykaz dokument贸w sk艂adaj膮cych si臋 na kompletn膮 ofert臋 zamieszczono w SIWZ.

Specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia:
- adres internetowy, pod kt贸rym b臋dzie zamieszczona specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.pyrzyce.samorzady.pl
- w cenie 30 z艂 do odbioru w siedzibie zamawiaj膮cego w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 4, w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego u inspektora Mariusza Majaka - w poniedzia艂ek od godz. 8.00 do 16.00, od wtorku do pi膮tku w godz. od 7.30 do 15.30, tel. (091) 570 07 57, faks (091) 570 05 12 lub za zam贸wieniem pocztowym (koszty przesy艂ki obci膮偶aj膮 zamawiaj膮cego.

Termin sk艂adania ofert: 23 marca 2007 r. do godz. 10.00.

Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie: cena - 100 %.

Miejsce sk艂adania ofert: siedziba zamawiaj膮cego – Sekretariat Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, pok贸j 106 (I pietro), 74-200 Pyrzyce, ul. Lipia艅ska 4 lub listownie na adres zamawiaj膮cego.

Termin otwarcia ofert: 23 marca 2007 godz. 10.30.

Miejsce otwarcia ofert: siedziba zamawiaj膮cego, sala nr 209.

Termin zwi膮zania ofert膮: 30 dni.

Termin przekazania og艂oszenia do publikacji prezesowi UZP: 19 lutego 2007 r.
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC579.5 KB POBIERZdruk og艂oszenia ZP-3002007-02-20 09:15:53709
.ZIP6672.9 KB POBIERZSIWZ2007-02-21 11:21:22749
.DOC27 KB POBIERZWyja艣nienia nr 1 do SIWZ2007-03-02 12:02:48736
.DOC27 KB POBIERZWyja艣nienia nr 2 do SIWZ2007-03-12 08:02:57663
.DOC21 KB POBIERZWyja艣nienia nr 3 do SIWZ2007-03-21 11:53:33659
.DOC30 KB POBIERZinformacja o wykluczeniu wykonawcy2007-03-29 12:14:21663
.DOC25.5 KB POBIERZinformacja o wyborze oferty2007-03-29 12:14:54652

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2007-02-19 15:35:54
Data ostatniej modyfikacji : 2007-02-19 15:35:54
Liczba wy艣wietle艅 : 3640licznik odwiedzin: 11836100