logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 3/2007 z dnia 19 stycznia 2007 r.PROTOK脫艁 Nr 3/2007
z dnia 19 stycznia 2007 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Prz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.
Wicestarosta Jaros艂aw Stankiewicz przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2007 roku. Regulamin uchwalany jest corocznie. Projekt zosta艂 skonsultowany ze zwi膮zkami zawodowymi i zaopiniowano go pozytywnie. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Andrzej Jakie艂a dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie Regulaminu okre艣laj膮cego tryb i kryteria przyznawania w 2007 roku nagr贸d dla nauczycieli szk贸艂 i plac贸wek prowadzonych przez Powiat Pyrzycki. Projekt nie r贸偶ni si臋 od uchwa艂y obowi膮zuj膮cej w roku poprzednim. Na nagrody przeznacza si臋 1 % planowanych p艂ac zasadniczych nauczycieli. Nagrody przyznawane s膮 z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie dyrektor Andrzej Jakie艂a przedstawi艂 wniosek o zatwierdzenie zmiany w strukturze organizacyjnej zespo艂u kierowniczego Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Nowy dyrektor szko艂y zaproponowa艂 likwidacj臋 dw贸ch etat贸w kierowniczych i w to miejsce stworzenie stanowiska trzeciego wicedyrektora. Usprawni to organizacj臋 kierowania szko艂膮 oraz ograniczy koszty. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Dyrektor Andrzej Jakie艂a przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na zwolnienie dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU z tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru zaj臋膰 dydaktycznych. Dyrektor szko艂y obj膮艂 obowi膮zki w trakcie roku szkolnego, jest w trakcie opracowywania i wdra偶ania program贸w naprawczych zwi膮zanych z trudn膮 sytuacj膮 szko艂y. Powinien mie膰 swobod臋 dzia艂ania w tym zakresie, dlatego odci膮偶enie go od pracy dydaktycznej jest zasadne. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zwolnienie dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU z tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru zaj臋膰 dydaktycznych na okres do 23 czerwca 2007 r., w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Podobny wniosek dotyczy艂 wyra偶enia zgody na zwolnienie wicedyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU, by艂ego kierownika Warsztat贸w szkolnych z tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru zaj臋膰 dydaktycznych. Kierownikowi Warsztat贸w obejmuj膮cemu funkcj臋 wicedyrektora zwi臋kszono zakres obowi膮zk贸w. Jednocze艣nie brakuje godzin dydaktycznych z przedmiot贸w zawodowych do podzia艂u pomi臋dzy zatrudnionych nauczycieli. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zwolnienie wicedyrektora ds. administracyjno-technicznych i warsztat贸w szkolnych z tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru zaj臋膰 dydaktycznych na okres do 23 czerwca 2007 r., w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie odwo艂ania i powo艂ania Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Zak艂adzie Opieku艅czo-Leczniczym w Pyrzycach. Mariusz Marek Przybylski dyrektor Wydzia艂u Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej wyja艣ni艂, 偶e sk艂ad Rady zmienia si臋 ze wzgl臋du na zmiany po wyborach samorz膮dowych. Ka偶da z gmin powiatu ma w radzie swojego przedstawiciela, kt贸ry najcz臋艣ciej jest radnym. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Kolejny projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego dotyczy艂 odwo艂ania i powo艂ania Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 informacj臋 o osobach przyj臋tych do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w okresie od 27 grudnia 2006 r. do 15 stycznia 2007 r. Przyj臋cia s膮 dokonywane na podstawie decyzji Starosty w imieniu Zarz膮du, dlatego Starosta ma obowi膮zek poinformowania Zarz膮du o wydanych decyzjach. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 wniosek o roz艂o偶enie na raty sp艂aty nale偶no艣ci za zaj臋cie pasa drogowego przez sklep Zofii Lisztwan w miejscowo艣ci Ryszewo. Jednorazowa roczna op艂ata stanowi znaczny wydatek, dlatego Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zap艂at臋 nale偶no艣ci za rok 2007 w czterech kwartalnych ratach p艂atnych do ko艅ca ka偶dego kwarta艂u, w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Edward Sad艂owski zwr贸ci艂 uwag臋, 偶e wniosek Zofii Listwan nie zawiera 偶adnego uzasadnienia i nale偶y w przysz艂o艣ci wymaga膰, aby wnioskodawcy szerzej, informowali Zarz膮d, dlaczego sk艂adaj膮 wniosek.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 na temat stanu s艂u偶by zdrowia i opieki spo艂ecznej w Powiecie Pyrzyckim. Informacja b臋dzie tematem obrad Rady Powiatu. Ze wzgl臋du na jej obszerno艣膰 om贸wiono tylko nieliczne aspekty. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 sprawozdanie z realizacji planu kontroli w II p贸艂roczu 2006 r. Kontrole wewn臋trzne, prowadzone przez G艂贸wnego Specjalist臋 ds. Kontroli musz膮 obejmowa膰 minimum 5 % wydatk贸w podleg艂ych jednostek organizacyjnych. Wszystkie wykryte uchybienia, uj臋te w wyst膮pieniach pokontrolnych zosta艂y usuni臋te. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie, w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu poinformowa艂, 偶e do Starosty wp艂yn臋艂o pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej informuj膮ce, 偶e w dniu 24 stycznia odb臋dzie si臋 posiedzenie Kolegium Izby, na kt贸rym b臋dzie badana uchwa艂a Nr 66/2006 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu. Zastrze偶enia RIO dotycz膮 zmian dokonanych w planach finansowych powiatowych funduszach celowych. Kompetencje w tej sprawie posiada wy艂膮cznie Rada Powiatu. W posiedzeniu Kolegium ma prawo uczestniczy膰 przedstawiciel Zarz膮du. Skarbnik poprosi艂 Zarz膮d o udzielenie mu upowa偶nienia do reprezentowania Zarz膮du na tym spotkaniu. Wyja艣ni艂, 偶e Zarz膮d wcze艣niej dokonywa艂 podobnych zmian wed艂ug procedur okre艣lonych uchwa艂膮 Rady i RIO nie wnosi艂o zastrze偶e艅. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na udzielenie Skarbnikowi upowa偶nienia do reprezentowania Zarz膮du na posiedzenie Kolegium Izby, w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Skarbnik poinformowa艂, 偶e transakcja ulokowania kwoty 6 milion贸w z艂 pochodz膮cych z emisji obligacji, w postaci papier贸w d艂u偶nych zosta艂a zako艅czona. Termin lokaty trwa do 19 lutego. Powiat uzyska z tego tytu艂u blisko 20 tys. z艂 odsetek. Wi膮偶e si臋 to z konieczno艣ci膮 wprowadzenia zmian w projekcie bud偶etu. Termin wykupu oraz warunki zostan膮 ustalone z bankiem.
Z kolei Skarbnik przedstawi艂 stan informatyzacji procedur finansowych w jednostkach organizacyjnych powiatu. Wi臋kszo艣膰 pracuje na oprogramowaniu firmy SIGID, kt贸re cieszy si臋 dobr膮 opini膮 w艣r贸d u偶ytkownik贸w. Przej艣cie wszystkich jednostek na ten sam rodzaj oprogramowania stworzy艂oby jednolit膮 powiatow膮 platform臋 u艂atwiaj膮ca wszelki przep艂yw informacji finansowych. Dodatkowo zakup oprogramowania dla naszych jednostkach mo偶liwy jest na bardzo korzystnych warunkach, z rabatem 25 %, a nawet 50 % przy powieleniu programu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zakup oprogramowania SIGID dla wszystkich jednostek jeszcze w I p贸艂roczu 2007 r. i upowa偶ni艂 Skarbnika do dokonania zakup贸w, w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Edward Sad艂owski zwr贸ci艂 uwag臋, 偶e na schemacie organizacyjnym Starostwa Powiatowego w projekcie uchwa艂y w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego brakuje Zarz膮du Powiatu. Jego zdaniem Zarz膮d wykonuje swoje zadania przy pomocy Starostwa i na schemacie powinna zosta膰 uwidoczniona ta zale偶no艣膰.
Miros艂aw Gryczka Sekretarz Powiatu wyja艣ni艂, 偶e schemat organizacyjny Starostwa dotyczy tylko tej jednostki, a na jej czele znajduje si臋 Starosta. Odniesienie do organ贸w powiatu mo偶na przedstawi膰 na schemacie organizacyjnym powiatu.

Ad. 6.
Starosta poinformowa艂 o realizacji wniosku Edwarda Sad艂owskiego o uzupe艂nienie informacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o planowane dzia艂ania na rok 2007 w ramach wdra偶ania Programu Rozwoju Obszar贸w Wiejskich. Uzupe艂nienie zosta艂o ju偶 przekazane do Biura Rady i radni otrzymaj膮 je na posiedzeniach komisji.
Nast臋pnie Starosta odczyta艂 odpowied藕 Burmistrza Pyrzyc na apel dyrektora Szpitala Powiatowego o zakup przez Gmin臋 Pyrzyce dw贸ch pomp infuzyjnych. Burmistrz poinformowa艂, 偶e bud偶et Gminy jeszcze nie zosta艂 uchwalony, dlatego taka forma pomocy jest niemo偶liwa. Jednak w trosce o Szpital Burmistrz zadeklarowa艂 zakup jednej pompy ze swoich prywatnych 艣rodk贸w.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
Pyrzyce, dnia 19 stycznia 2007 r. 5...........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2007-01-22 13:44:56
Data ostatniej modyfikacji : 2007-01-22 13:44:56
Liczba wy艣wietle艅 : 2377licznik odwiedzin: 12476659