logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 1/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r.PROTOK脫艁 Nr 1/2007
z dnia 11 stycznia 2007 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Prz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.

Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu przedstawi艂 propozycj臋 za艂o偶enie lokaty terminowej z wolnych 艣rodk贸w bud偶etu. Wolne 艣rodki stanowi膮 przych贸d powiatu z emisji obligacji, a s膮 przeznaczone na wcze艣niejszy wykup obligacji w Banku Ochrony 艢rodowiska. Wcze艣niejszy wykup obligacji wymaga z艂o偶enia wniosku z miesi臋cznym wyprzedzeniem. Przez ten okres kwota 6 milion贸w z艂otych, znajduj膮ca si臋 na rachunku powiatu b臋dzie niewykorzystana. Z艂o偶enie tych 艣rodk贸w na lokacie terminowej na okres miesi膮ca przyniesie okre艣lony zysk. Bank Inicjatyw Spo艂eczno Ekonomicznych oferuje lokat臋 z oprocentowaniem 3,75 % lub sprzeda偶 papier贸w d艂u偶nych z oprocentowaniem 3,85 %. Skarbnik zaproponowa艂 zakup papier贸w d艂u偶nych. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie ustalenia g艂贸wnych kierunk贸w dzia艂a艅 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego na lata 2007-2010. Za艂膮cznik do uchwa艂y stanowi lista 15 g艂贸wnych obszar贸w, w kt贸rych Zarz膮d b臋dzie podejmowa艂 dzia艂ania. Lista nie jest zamkni臋ta i mo偶e by膰 modyfikowana w trakcie posiedze艅 komisji Rady Powiatu. Pierwsz膮 zmian臋 zaproponowa艂 Edward Sad艂owski. Jego zdaniem zapis dotycz膮cy rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez wdro偶enie opracowanego programu na lata 2002-2010 nale偶y rozszerzy膰 i zapisa膰 „wdra偶anie i kontynuacj臋” zamiast wdro偶enie. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y, z uwzgl臋dnieniem zaproponowanej zmiany, w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 4.

Andrzej Jakie艂a dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawi艂 wniosek o zatwierdzenie dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych. Zaproponowa艂, aby dodatki ustali膰 nast臋puj膮co:
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach 35%
- dyrektor Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego w Pyrzycach 40%
- dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyrzycach 30%
- dyrektor Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego w Pyrzycach 15%
wynagrodzenia zasadniczego. Te dodatki motywacyjne przyznaje si臋 na okres od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2007 r. Dyrektor Andrzej Jakie艂a poinformowa艂, 偶e przygotowuj膮c t臋 propozycj臋 bra艂 pod uwag臋 wielko艣膰 jednostki oraz ilo艣膰 zada艅 przez ni膮 realizowanych. Edward Sad艂owski spyta艂, czy jest mo偶liwe uwarunkowanie wysoko艣ci dodatk贸w motywacyjnych od szczeg贸lnych osi膮gni臋膰 dyrektor贸w i tym samym zmobilizowanie ich do bardziej efektywnego dzia艂ania. Dyrektor Andrzej Jakie艂a wyja艣ni艂, 偶e organ prowadz膮cy mo偶e motywowa膰 dyrektor贸w poprzez dodatek funkcyjny ustalony przy podpisywaniu umowy o prac臋 oraz dodatek motywacyjny przyznawany okresowo. Dodatkowo jest to nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Przyj臋cie, jako podstawy wysoko艣ci dodatku, wielko艣ci jednostki oraz ilo艣膰 zada艅 wydaje si臋 zasadne. Zarz膮d zatwierdzi艂 dodatki w proponowanej wysoko艣ci, w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie dyrektor Andrzej Jakie艂a przedstawi艂 wniosek o zatwierdzenie dodatku motywacyjnego i dodatku funkcyjnego dla dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Od 1 stycznia stanowisko to zajmuje kandydat wy艂oniony w drodze konkursu. Zaproponowa艂 dodatek funkcyjny w wysoko艣ci 50 % wynagrodzenia zasadniczego natomiast dodatek motywacyjny w wysoko艣ci 45 % wynagrodzenia zasadniczego. W trakcie dyskusji rozwa偶ano r贸偶ne warianty wysoko艣ci dodatku motywacyjnego. Starosta zaproponowa艂 wysoko艣膰 tego dodatku na poziomie 50 %. W wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za, 1 przeciw i 1 wstrzymuj膮cy si臋 Zarz膮d zatwierdzi艂 dodatek motywacyjny w wysoko艣ci 50 % wynagrodzenia zasadniczego na okres od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2007 r. Dodatek funkcyjny ustalono w wysoko艣ci 50 % wynagrodzenia zasadniczego.

Ad. 5.

Monika Lewandowska Specjalista ds. Centrum Wsparcia Przedsi臋biorczo艣ci przedstawi艂a wniosek o powo艂anie Punktu Konsultacyjnego na us艂ugi informacyjne dla Ma艂ych i 艢rednich Przedsi臋biorstw w Starostwie Powiatowym. Polska Agencja Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci realizuje projekt „Budowa sieci Punkt贸w konsultacyjnych w ramach Krajowego Systemu Us艂ug dla Ma艂ych i 艢rednich Przedsi臋biorstw. Wzi臋cie udzia艂u w tym projekcie daje mo偶liwo艣膰 utworzenia Punktu w Starostwie. Finansowanie dzia艂alno艣ci Punktu zapewnia PARP w systemie refundacji kwartalnych z mo偶liwo艣ci膮 prefinansowania w wysoko艣ci 50 % wydatk贸w. Starostwo musi zapewni膰 dwa pomieszczenia biurowe. Na adaptacj臋 i wyposa偶enie tych pomieszcze艅 PARP zapewnia 艣rodki. Przed przyst膮pieniem do projektu konieczne jest wdro偶enie systemu zarz膮dzania jako艣ci膮 w Powiatowym Centrum Wsparcia Przedsi臋biorczo艣ci. Na to dzia艂anie niezb臋dny jest wydatek rz臋du 2 tys. z艂. Jako miejsce lokalizacji Punktu Konsultacyjnego proponuje si臋 adaptowane pomieszczenia w piwnicy budynku Starostwa. W trakcie dyskusji cz艂onkowie Zarz膮du zgodzili si臋 na podj臋cie dzia艂a艅 w celu przyst膮pienia do projektu i sfinansowanie wdro偶enia systemu zarz膮dzania jako艣ci膮. Do czasu z艂o偶enia wniosku Zarz膮d zdecyduje o miejscu lokalizacji Punktu Konsultacyjnego. Taka decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 6.

Ireneusz Paw艂owski przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na usuni臋cie drzew z pasa drogowego drogi powiatowej na odcinku Mechowo-Letnin. Drzewa niszcz膮 nawierzchni臋 drogi , ograniczaj膮 widoczno艣膰 oraz ze wzgl臋du na sw贸j wiek mog膮 ulec po艂amaniu lub zwaleniu stanowi膮c zagro偶enie dla pojazd贸w i pieszych. Zezwolenie na wycink臋 mo偶e wyda膰 Burmistrz Pyrzyc na wniosek Zarz膮du. Ireneusz Paw艂owski wyja艣ni艂, 偶e nie jest jeszcze przygotowany plan wycinki. W najbli偶szych dniach zostanie oceniony stan faktyczny i zostan膮 oznaczone drzewa przeznaczone do wycinki. Wtedy tez b臋dzie mo偶na oszacowa膰, jaki b臋dzie koszt tej operacji. Pozyskane drewno zostanie do dyspozycji Zarz膮du Dr贸g Powiatowych. W przypadku wysokich koszt贸w, zostanie rozwa偶ona mo偶liwo艣膰 przekazania drewna podmiotowi, kt贸ry podejmie si臋 wycinki w zamian za drewno. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Maciej Jankowski dyrektor Wydzia艂u Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody sporz膮dzenie nowego operatu szacunkowego i wniesienie odwo艂ania od decyzji przyznaj膮cej powiatowi odszkodowanie za nieruchomo艣ci przej臋te przez Skarb Pa艅stwa pod budow臋 drogi S 3. Za przej臋te dzia艂ki powiatowi przys艂uguje odszkodowanie. Ich warto艣膰, wynikaj膮ca z operatu szacunkowego wynosi 323 340 z艂. W operacie nie uwzgl臋dniono warto艣ci nawierzchni dr贸g. Uj臋cie tej warto艣ci w operacie znacz膮co podniesie warto艣膰 odszkodowania. Szacunkowo mo偶e to by膰 nawet kwota rz臋du 900 tys. z艂. Na sporz膮dzenie nowego operatu potrzebna jest kwota 4 tys. z艂. Nowy operat powinien by膰 do艂膮czony do odwo艂ania od decyzji. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na sfinansowanie sporz膮dzenia nowego operatu szacunkowego i wniesienie odwo艂ania od decyzji Wojewody w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Edward Sad艂owski zaproponowa艂, aby spr贸bowa膰 zawrze膰 ugod臋 z Wojewod膮. Wojewoda mo偶e zmieni膰 swoj膮 decyzj臋, dlatego Starosta powinien za艂atwi膰 t臋 spraw臋 nie tylko w drodze post臋powania administracyjnego, ale r贸wnie偶 poprzez osobiste spotkania i negocjacje. Ten drugi spos贸b mo偶e doprowadzi膰 do szybszego zako艅czenia sprawy. Starosta zgodzi艂 si臋 z tym i zadeklarowa艂 zorganizowanie spotkania z Wojewod膮 w tej sprawie.

Ad. 7.

Starosta przedstawi艂 sprawozdanie Starosty Pyrzyckiego z dzia艂alno艣ci Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku w 2006 roku. Zgodnie z wymogami ustawy o samorz膮dzie powiatowym sprawozdanie to zosta艂o przekazane do publikacji w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego oraz pod obrady Rady Powiatu. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 8.

Beata Gawdis-Wojnarska przedstawi艂a wniosek o sfinansowanie przez Zarz膮d zakupu sze艣ciu pomp infuzyjnych. Wyja艣ni艂a, 偶e w zwi膮zku z wykryciem wad w dzia艂aniu pomp produkcji firmy „Kwapisz” Prezes Urz臋du Rejestracji Produkt贸w Leczniczych, Wyrob贸w Medycznych i Produkt贸w Biob贸jczych zarz膮dzi艂 wstrzymanie u偶ytkowania tego sprz臋tu. W Szpitalu Powiatowym na podstawie tego zarz膮dzenia wycofano z u偶ytku cztery pompy. Obecnie w Szpitalu funkcjonuj膮 jedynie dwie pompy infuzyjne. Stanowi to realne zagro偶enie zdrowia i 偶ycia pacjent贸w. Zgodnie z normami w szpitalu tej wielko艣ci powinno funkcjonowa膰 28 pomp.
Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e nie ma mo偶liwo艣ci przekazanie jakichkolwiek 艣rodk贸w w formie dotacji. Bud偶et powiatu nie jest jeszcze uchwalony, a dzia艂ania w oparciu o prowizorium bud偶etowe mog膮 dotyczy膰 tylko niezb臋dnych wydatk贸w na dzia艂alno艣膰 bie偶膮c膮. Skarbnik zasugerowa艂, aby zwr贸ci膰 si臋 do instytucji odpowiedzialnych za zaistnia艂膮 sytuacj臋, a nie obarcza膰 samorz膮du kolejnymi obowi膮zkami. jako jedyn膮 mo偶liwo艣膰 przedstawi艂 form臋 po偶yczki z zastrze偶eniem, ze Szpital zobowi膮偶e si臋 do odzyskania 艣rodk贸w na zakup pomp od Ministerstwa, NFZ lub firmy „Kwapisz”.
Starosta zaproponowa艂, aby wstrzyma膰 si臋 z podj臋ciem decyzji do czasu, gdy b臋dzie znane stanowisko Ministra Zdrowia w tej sprawie, kt贸ra sparali偶owa艂a dzia艂ania szpitali w ca艂ym kraju. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za. Termin nast臋pnego spotkania ustalono na dzie艅 15 stycznia o godz. 1200.

Ad. 8.

Edward Sad艂owski zapyta艂, czy Starosta zamierza spotka膰 si臋 jeszcze przed sesj膮 z wierzycielami Szpitala. Wicestarosta, kt贸ry nadzoruje dzia艂alno艣膰 Szpitala wyja艣ni艂, 偶e nie ma takiej potrzeby, gdy偶 ju偶 zosta艂y dokonane niezb臋dne ustalenia. Za najwa偶niejsze dzia艂ania przyj臋to wynegocjowanie wy偶szej warto艣ci kontraktu dla Szpitala oraz zako艅czenie spraw zwi膮zanych z ustaw膮 203. Pozwoli to na spokojne funkcjonowanie Szpitala i nie powi臋kszanie zad艂u偶enia.
Nast臋pnie Edward Sad艂owski poprosi艂 o podj臋cie dzia艂a艅 w celu zlikwidowania uskoku powsta艂ego na drodze pomi臋dzy Parsowem a Babinem na skutek zapadni臋cia si臋 przepustu. Stanowi on powa偶ne zagro偶enie bezpiecze艅stwa ruchu drogowego. Ireneusz Paw艂owski p.o. dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych obieca艂 zbada膰 t臋 spraw臋 i okre艣li膰 konieczne dzia艂ania.
Kolejny wniosek Edwarda Sad艂owskiego dotyczy艂 mo偶liwo艣ci zamontowania progu spowalniaj膮cego na drodze przy szkole w Bielicach. Ireneusz Paw艂owski wyja艣ni艂, 偶e na takiej drodze i w takim miejscu nie mo偶na stosowa膰 prog贸w. Wicestarosta podpowiedzia艂, 偶e dobrym rozwi膮zanie mo偶e by膰 wyznaczenie i oznakowanie w tym miejscu przej艣cia dla pieszych.
Przy tym temacie Miros艂aw Gryczka Sekretarz Powiatu poprosi艂 Ireneusza Paw艂owskiego o powr贸cenie do wniosku z艂o偶onego przez mieszka艅c贸w Pyrzyc o zainstalowanie progu zwalniaj膮cego na skrzy偶owaniu ulic Zabytkowej i Szkolnej.
Starosta poinformowa艂, 偶e jest przygotowywany nowy Regulamin Organizacyjny Starostwa. Projekt uchwa艂y w tej sprawie zostanie wkr贸tce przekazany cz艂onkom Zarz膮du.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

....................................
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5...........................................
Pyrzyce, dnia 11 stycznia 2007 r.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2007-01-22 13:43:18
Data ostatniej modyfikacji : 2007-01-22 13:43:18
Liczba wy艣wietle艅 : 2606licznik odwiedzin: 12481410