logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 30/2006 z dnia 9 pa藕dziernika 2006 r.PROTOK脫艁 NR 30/2006
z dnia 9 pa藕dziernika 2006 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 wniosek o zabezpieczenie dla Domu Dziecka w Czernicach 艣rodk贸w w wysoko艣ci 23 tys. z艂. Mariusz Przybylski dyrektor Wydzia艂u Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej wyja艣ni艂, 偶e 艣rodki te b臋d膮 stanowi艂y na udzia艂 w艂asny w realizacji projektu „Dochodzenie do standard贸w Domu Dziecka w Czernicach”. Dofinansowanie w wysoko艣ci 55 tys. z艂, po podpisaniu stosownej umowy, b臋dzie pochodzi艂o ze 艣rodk贸w bud偶etu pa艅stwa w ramach Kontraktu Wojew贸dzkiego. Wed艂ug opinii Skarbnika w bud偶ecie nie ma 艣rodk贸w pozwalaj膮cych na wygospodarowanie takiej kwoty. Jedyn膮 mo偶liwo艣ci膮 jest zwi臋kszenie deficytu bud偶etu. Bior膮c pod uwag臋 znaczn膮 wysoko艣膰 dofinansowania Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na podpisanie umowy i zabezpieczenie 艣rodk贸w w wysoko艣ci 23 tys. z艂 na udzia艂 w艂asny. Decyzja zosta艂a podj臋ta w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
W zwi膮zku z decyzj膮 o realizacji projektu „Dochodzenie do standard贸w Domu Dziecka w Czernicach” przygotowana zosta艂a uchwa艂a Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego dla Domu Dziecka w Czernicach. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o wprowadzenie zmian do umowy por臋czenia z dnia 18 kwietnia 2006 r. zawartej pomi臋dzy Powiatem Pyrzyckim a Geotermi膮 Pyrzyce. Zmiany powoduj膮 przyj臋cie przez Zarz膮d dodatkowego obci膮偶enia i por臋czenia zobowi膮za艅 Szpitala Powiatowego na kwot臋 200 tys. z艂. Dyrektor Szpitala za ka偶dym razem przenosi ci臋偶ar odpowiedzialno艣ci za stan finansowy jednostki na Zarz膮d. Istniej膮 inne mo偶liwo艣ci por臋czenia, kt贸re mo偶e uruchomi膰 dyrektor nie anga偶uj膮c w to Zarz膮du. Mo偶e to by膰 na przyk艂ad por臋czenie w formie weksla lub cesji na kontrakcie z NFZ. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na wprowadzenie do umowy por臋czenia zmian w proponowanej we wniosku formie, wyrazi艂 zgod臋 na wystawienie weksla przez dyrektora Szpitala. Decyzja zosta艂a podj臋ta w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Kolejny wniosek dotyczy艂 zwi臋kszenia 艣rodk贸w finansowych przeznaczonych na dzia艂alno艣膰 Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci. Sta艂y wzrost liczby sk艂adanych wniosk贸w spowodowa艂, 偶e bud偶et Zespo艂u nie wystarcza na pokrycie koszt贸w dzia艂alno艣ci Zespo艂u. Finansowanie zada艅 Zespo艂u nale偶y do Wojewody, gdy偶 s膮 to zadania zlecone z zakresu administracji rz膮dowej. W pierwszej kolejno艣ci ten wniosek powinien trafi膰 do Wojewody. Dlatego Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na zwi臋kszenie 艣rodk贸w z bud偶etu powiatu. Zaproponowano wyst膮pienie do Wojewody w tej sprawie. Decyzj臋 podj臋to w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie planu finansowego Zarz膮du Dr贸g Powiatowych na rok 2006 o kwot臋 141 760,10 z艂. 艢rodki te zostan膮 przeznaczone na dodatkowe zadania w ramach bie偶膮cego utrzymania dr贸g. Pomimo zgody Zarz膮du Powiatu na realizacj臋 tych zada艅, obecna sytuacja bud偶etu nie pozwala na zwi臋kszenie planu finansowego ZDP. Realne mo偶liwo艣ci sfinansowania tych zada艅 mo偶na b臋dzie oceni膰 dopiero po uchwaleniu zmiany bud偶etu powiatu na rok 2006. Projekt uchwa艂y w tej sprawie zostanie przed艂o偶ony Radzie Powiatu 25 pa藕dziernika 2006 r.
Piotr Rybkowski wyrazi艂 niezadowolenie z tempa prac na drodze do Za艂臋偶a. Zarz膮d podj膮艂 decyzj臋 o jej modernizacji i do tej pory nic nie zosta艂o zrobione. Dopiero teraz, pod koniec roku, wyceniono koszt remontu. Mo偶na by艂o to zrobi膰 du偶o wcze艣niej. Nie doprowadzono do spotkania z dyrektorem kopalni kruszyw, nie uzyskano deklaracji o nieodp艂atnym przekazaniu kruszywa. Niedawno namalowano przej艣cia dla pieszych i to po wielu interwencjach. Teraz zn贸w odk艂ada si臋 realizacj臋 tego zadania.
Starosta zaproponowa艂 od艂o偶enie rozpatrzenia tego wniosku. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o przekazanie na konto Gminy Pyrzyce op艂aty adiacenckiej w wysoko艣ci 10 502 z艂 wynikaj膮cej ze wzrostu warto艣ci po podziale dzia艂ki nr 344 w obr臋bie ewidencyjnym 9 miasta Pyrzyce. Ta kwota jest wymagalna od dnia 9 grudnia 2004 r. na podstawie decyzji Samorz膮dowego Kolegium Odwo艂awczego. Obecnie toczy si臋 post臋powanie odwo艂awcze i jest rozpatrywany wniosek o kasacj臋. Wyrok NSA zapadnie w pierwszym lub drugim kwartale 2007 r. Proponuje si臋 wyst膮pi膰 do Burmistrza Pyrzyc z pro艣b膮 o odroczenie obowi膮zku zap艂aty op艂aty adiacenckiej do czasu zapadni臋cia wyroku NSA. Jednocze艣nie nale偶y wnioskowa膰 o nie naliczanie odsetek w czasie odroczenia. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przyj臋cie tego trybu post臋powania w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 projekty uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie uchwalenia statut贸w Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach, Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie oraz Domu Dziecka w Czernicach. Te jednostki, na podstawie ustawy o finansach publicznych dzia艂aj膮 w oparciu o statuty, kt贸re nadaje im Rada Powiatu. Zarz膮d przyj膮艂 przedstawione projekty w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie przyj臋cia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2007. Na podstawie ustawy o po偶ytku publicznym i o wolontariacie Rada Powiatu ma obowi膮zek uchwali膰 programu wsp贸艂pracy na ka偶dy rok. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Kolejny projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego dotyczy艂 uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przest臋pczo艣ci oraz Porz膮dku Publicznego i Bezpiecze艅stwa Obywateli Powiatu Pyrzyckiego na lata 2006-2010. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.


Ad. 4.

Andrzej Jakie艂a dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawi艂 propozycj臋 wysoko艣ci dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych. Dodatki motywacyjne przyznaje si臋 na okres od 1 pa藕dziernika 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. dla:
- dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach 35%
- dyrektora Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego w Pyrzycach 40%
- dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyrzycach 30%
- dyrektora Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego w Pyrzycach 15%
Natomiast dla p.o. dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂towania Ustawicznego w Pyrzycach przyznaje si臋 dodatek motywacyjny na okres od 1 pa藕dziernika do 30 listopada 2006 r. w wysoko艣ci - 45% wynagrodzenia zasadniczego.
Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Nast臋pnie dyrektor Andrzej Jakie艂a przedstawi艂 propozycj臋 podzia艂u 艣rodk贸w na nagrody dla dyrektor贸w i pracownik贸w plac贸wek o艣wiatowych. Nagrody przyznawane s膮 z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 艢rodki na ten cel s膮 zabezpieczone w bud偶ecie powiatu. W jednym przypadku, w Zespole Szk贸艂 Nr 2, opr贸cz nagrody dla dyrektora zaproponowano przyznanie nagrody wicedyrektorowi. W zwi膮zku ze zmian膮 na stanowisku dyrektora te osoby wykaza艂y si臋 bardzo du偶ym zaanga偶owaniem i prac膮 przez okres wakacji przygotowuj膮c plac贸wk臋 do nowego roku. Robert Betyna uwa偶a艂, 偶e nie powinno si臋 robi膰 wyj膮tku przyznaj膮c nagrod臋 wicedyrektorowi. Natomiast Wicestarosta zasugerowa艂, aby w zwi膮zku z bardzo trudn膮 sytuacj膮, w jakiej podj臋li si臋 kierowa膰 szko艂膮, podnie艣膰 im wysoko艣膰 nagrody. Zarz膮d zatwierdzi艂 propozycj臋 podzia艂u 艣rodk贸w na nagrody w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za, 1 wstrzymuj膮cy si臋.
Nast臋pnie dyrektor Andrzej Jakie艂a przedstawi艂 protok贸艂 z post臋powania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie pierwszego etapu budowy boiska wielofunkcyjnego ze sztuczn膮 nawierzchni膮 przy Zespole Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach. W wyznaczonym terminie nie zg艂osi艂 si臋 偶aden oferent. Przyczyn膮 tego by艂 zbyt p贸藕ny termin wykonania prac przypadaj膮cy na miesi膮c listopad, grudzie艅. Technologia wykonania boiska wymaga temperatur powy偶ej 12 0 C. Og艂oszenie przetargu wynika艂o z faktu udzielenia dotacji na ten przez Marsza艂ka Wojew贸dztwa. Przyj臋cie dotacji by艂o mo偶liwe pod warunkiem wykorzystania jej w roku 2006. W zaistnia艂ej sytuacji nie b臋dzie mo偶na skorzysta膰 z tego dofinansowania. Jest jeszcze mo偶liwo艣膰 uznania tych 艣rodk贸w jako nie wygasaj膮ce w roku 2006 i wydatkowania ich w roku 2007. Je偶eli zostanie to usankcjonowane, to procedura przetargowa zostanie wznowiona wiosn膮 2007 r. Zarz膮d zatwierdzi艂 protok贸艂 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 5.

Starosta przedstawi艂 informacj臋 o osobach skierowanych do ZOL-u w terminie od 4 sierpnia do 29 wrze艣nia 2006 r. W tym okresie do ZOL-u zosta艂o skierowanych 30 os贸b. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋.Ad. 6.

Starosta przedstawi艂 informacje w sprawie:
- dzia艂alno艣ci Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie;
- dzia艂alno艣ci Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego;
- realizacji zada艅 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem rodzin zast臋pczych;
- sprawozdania z prac Zarz膮du Powiatu.
Informacje te zosta艂y przygotowane pod obrady Rady Powiatu. Zarz膮d przyj膮艂 informacje w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

....................................
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5...........................................
Pyrzyce, dnia 9 pa藕dziernika 2006 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2006-10-17 08:20:56
Data ostatniej modyfikacji : 2006-10-17 08:20:56
Liczba wy艣wietle艅 : 2366licznik odwiedzin: 10372011