logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2002-2006
od 29 czerwca 2006 r. do 27 wrze艣nia 2006 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 29 czerwca 2006 r. do 27 wrze艣nia 2006 r.

Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu w dniach:
1. 30 czerwca 2006 r.
2. 5 lipca 2006 r.
3. 20 lipca 2006 r.
4. 28 lipca 2006 r.
5. 17 sierpnia 2006 r.
6. 24 sierpnia 2006 r.
7. 6 wrze艣nia 2006 r.
8. 26 wrze艣nia 2006 r.

I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu:

- W sprawie Statutu Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach.
- W sprawie nadania Statutu Starostwu Powiatowemu w Pyrzycach.
- W sprawie zasad i trybu korzystania z powiatowych obiekt贸w i urz膮dze艅 u偶yteczno艣ci publicznej.
- W sprawie zmiany Uchwa艂y Nr VII/45/03 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 maja 2003 r. zmienionej Uchwa艂膮 Nr IX/51/03 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 19 sierpnia 2003 r., zmienionej Uchwa艂膮 Nr XX/113/04 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 27 pa藕dziernika 2004 r. oraz zmienionej Uchwa艂膮 Nr XXVIII/161/05 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 26 pa藕dziernika 2005. Projekt uchwa艂y przesuwa termin likwidacji SPZOZ w Pyrzycach na 31 grudnia 2008 r.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na 2006 rok.
- W sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.
- W sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu:

- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2006. Zmiany by艂y podyktowane konieczno艣ci膮 przesuni臋膰 艣rodk贸w mi臋dzy paragrafami.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2006. Uchwa艂膮 t膮 zosta艂y wprowadzone dotacje celowe przyznane przez Wojewod臋 Zachodniopomorskiego. Mi臋dzy innymi uj臋to w tej uchwale kwot臋 50 tys. z艂, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zada艅 w zakresie osi膮gni臋cia standard贸w w domach pomocy spo艂ecznej prowadzonych przez powiat.
- W sprawie wytycznych do sporz膮dzenia informacji o stanie mienia Powiatu Pyrzyckiego za rok 2006.
- W sprawie wytycznych do opracowania projektu bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2007 rok.
- W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za rok 2005.
- W sprawie 藕r贸de艂 pokrycia straty bilansowej Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za rok 2005.
- W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach za rok 2005.
- W sprawie 藕r贸de艂 pokrycia straty bilansowej Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach za rok 2005.
- W sprawie powo艂ania komisji konkursowej w celu wy艂onienia kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego w Pyrzycach. W wyniku przeprowadzonego konkursu Komisja Konkursowa wybra艂a kandydatur臋 Piotra Olecha. Ten wyb贸r uzyska艂 pozytywn膮 opini臋 Kuratora O艣wiaty. Zarz膮d powierzy艂 stanowisko dyrektora Piotrowi Olechowi podejmuj膮c uchwa艂臋 w tej sprawie.
- W sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej ulicy Rynek w miejscowo艣ci Trzci艅sko Zdr贸j. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.
- W sprawie wyra偶enia zgody na lotnicze u偶ytkowanie terenu przez Szpital Powiatowy w Pyrzycach. Szpital uzyska艂 zezwolenie Burmistrza Pyrzyc na lotnicze u偶ytkowanie terenu. Uchwa艂a jest niezb臋dna do legalizacji l膮dowiska.
- W sprawie zbycia dzia艂ki zabudowanej budynkiem by艂ej pralni szpitala. Kolejny ju偶 przetarg nie przyni贸s艂 rozstrzygni臋cia z powodu braku ofert na zakup. Zarz膮d podj膮艂 decyzj臋 o odst膮pieniu od og艂aszania przetargu nieograniczonego na rzecz negocjacji ceny na sprzeda偶 tej nieruchomo艣ci od obecnej ceny wywo艂awczej.
- W sprawie odwo艂ania Jana Ko艂oszycza ze stanowiska dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach. Powodem podj臋cia tej uchwa艂y by艂o niew艂a艣ciwe kierowanie jednostk膮 oraz z艂a gospodarka finansowa, jak r贸wnie偶 doprowadzenie do obni偶enia poziomu i masowego rezygnowania uczni贸w z nauki w tej szkole. Kurator, po sprawdzeniu wynik贸w pracy dyrektora, pozytywnie zaopiniowa艂 zamiar jego odwo艂ania ze stanowiska dyrektora.
- W sprawie powierzenia obowi膮zku pe艂nienia funkcji dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach Pani Jolancie Kocanowskiej-Hajdu艂a. Pe艂nienie obowi膮zk贸w dyrektora powierzono na okres maksymalnie sze艣ciu miesi臋cy, do czasu rozstrzygni臋cia konkursu na stanowisko dyrektora.
- W sprawie stanowiska Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego dotycz膮cego wprowadzenia zmian w projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013. W zwi膮zku z prowadzonymi konsultacjami spo艂ecznymi projektu Programu, Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego, podobnie jak zarz膮dy powiat贸w, kt贸re charakteryzuj膮 si臋 szczeg贸lnie wysok膮 stop膮 bezrobocia, zwraca si臋 o wprowadzenie do Programu dodatkowego priorytetu pod nazw膮 „Rozw贸j spo艂eczno - gospodarczy powiat贸w o wysokiej stopie bezrobocia”.
- W sprawie zwo艂ania sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Pyrzyckiego. Konieczno艣膰 zwo艂ania sesji nadzwyczajnej wynik艂a z potrzeby podj臋cia uchwa艂y Rady Powiatu w celu kasowego zabezpieczenia 艣rodk贸w finansowych na realizacj臋 zaplanowanych w uchwale bud偶etowej na rok 2006 wydatk贸w. Zarz膮d przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXIX/167/05 Rady Powiatu Pyrzyckiego dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie emisji obligacji Powiatu Pyrzyckiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarz膮d. Zmiana polega艂a na zwi臋kszeniu emisji obligacji o kwot臋 500 tys. z艂.
- W sprawie przyj臋cia tre艣ci og艂oszenia i specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie pierwszego etapu budowy boiska wielofunkcyjnego ze sztuczn膮 nawierzchni膮 przy Zespole Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach oraz w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia tego post臋powania.
- W sprawie zawieszenia w pe艂nieniu obowi膮zk贸w dyrektora Domu Dziecka w Czernicach.
- W sprawie zbycia 艣rodk贸w trwa艂ych b臋d膮cych na wyposa偶eniu Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

- W sprawie uniewa偶nienia uchwa艂y Nr 27/2001 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie powo艂ania Powiatowego Centrum Zarz膮dzania Kryzysowego w Pyrzycach. Zmiana przepis贸w wymaga, aby Centrum by艂o powo艂ane zarz膮dzeniem Starosty.
- W sprawie og艂oszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:

- W sprawie wniosku o por臋czenie zobowi膮za艅 Szpitala Powiatowego na rzecz Geotermii Pyrzyce do wysoko艣ci 200 tys. z艂. Zarz膮d wyrazi zgod臋 na to, 偶e kwota 1.000.000 z艂 odzyskana z kredytu inwestycyjnego w ramach rozliczenia si臋 Szpitala Powiatowego ze 艣rodk贸w ZPORR przeznaczona zostanie na zabezpieczenie sp艂aty wierzycieli.
- W sprawie przekazania 艣rodk贸w uzyskanych z zamro偶enia diet radnych na zakup laparoskopu dla Szpitala Powiatowego. Zakupu jeszcze nie dokonano, ale mo偶na przekaza膰 艣rodki na konto Szpitala z przeznaczeniem na ten cel. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przekazanie 艣rodk贸w na konto Szpitala.
- W sprawie wyboru wariantu podzia艂u 艣rodk贸w finansowych z funduszy strukturalnych przeznaczonych dla region贸w w latach 2007-2013. Zarz膮d popar艂 stanowisko Zachodniopomorskiej Platformy Obywatelskiej wskazuj膮ce pierwszy wariant algorytmu bazuj膮cego na wska藕nikach liczby ludno艣ci, poziomu PKB per capita oraz poziomu bezrobocia. Ten wariant algorytmu podzia艂u 艣rodk贸w, stwarza najwi臋ksze szanse i mo偶liwo艣ci wzrostu konkurencyjno艣ci rejonu wojew贸dztwa zachodniopomorskiego.
- W sprawie wyra偶enia zgody na wszcz臋cie post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na dostaw臋 znak贸w drogowych pionowych i s艂up贸w do znak贸w oraz na budow臋 cz臋艣ci chodnik贸w w miejscowo艣ci Bielice. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wyra偶enia zgody na wszcz臋cie post臋powania o udzielenie zam贸wienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie odnowy oznakowania poziomego na drogach. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego o rozwi膮zaniu porozumienia z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie prowadzenia przez Powiat Pyrzycki spraw z zakresu wydawania paszport贸w. Punkt paszportowy w Pyrzycach b臋dzie przyjmowa艂 wnioski o wydanie paszportu do dnia 30 listopada 2006 r.
- W sprawie wydania opinii dla Programu Ochrony 艢rodowiska dla Gminy Lipiany. Zarz膮d zaopiniowa艂 pozytywnie Program.
- W sprawie zatwierdzenia wysoko艣ci dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych na okres od 1 lipca 2006 r. do 30 wrze艣nia 2006 r. Zarz膮d zatwierdzi艂 dodatki w wysoko艣ciach:
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 35%
- dyrektor Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego 40%
- dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 30%
- dyrektor Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego 15%
- p.o. dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU na okres od 5 lipca do 30 wrze艣nia 2006 r. w wysoko艣ci - 45% wynagrodzenia zasadniczego.
- dyrektor Domu Dziecka w Czernicach 30% wynagrodzenia zasadniczego na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2006 r.
- W sprawie wniosku Burmistrza Pyrzyc o z艂o偶enie o艣wiadczenia o odst膮pieniu od skorzystania z prawa odwo艂ania darowizny lokali mieszkalnych w budynku nr 59 w Brzesku. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na ich sprzeda偶 przez Gmin臋 Pyrzyce pod warunkiem przekazania na rzecz powiatu 艣rodk贸w uzyskanych ze sprzeda偶y pomniejszonych o koszty sporz膮dzenia dokumentacji.
- W sprawie wniosku Burmistrza Pyrzyc o przesuni臋cie terminu sp艂aty przysz艂ych rat za nabycie udzia艂贸w powiatu w budynku Ratusza na rok 2007. Wcze艣niej Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na sprzeda偶 udzia艂贸w w systemie ratalnym, przy czym pierwsza rata w wysoko艣ci 525 672 z艂 by艂aby zap艂acona przy podpisaniu umowy w roku 2006. Przesuni臋cie terminu sp艂aty nie daje 偶adnych gwarancji, 偶e w p贸藕niejszym terminie zostanie podpisana umowa. W celu zabezpieczenia realizacji transakcji Zarz膮d zgodzi艂 si臋 przesun膮膰 termin sp艂aty rat na rok 2007, pod warunkiem zawarcia umowy przedwst臋pnej i wp艂acenia przez Gmin臋 Pyrzyce zaliczki w wysoko艣ci 200 tys. z艂.
- W sprawie wniosku dyrektora Szpitala Powiatowego o wyra偶enie zgody na rozbi贸rk臋 wiaty samochodowej. Wiata znajduje si臋 na terenie zaplanowanej budowy rampy podjazdowej. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na wyci臋cie 4 drzew rosn膮cych na terenie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Wyci臋cie drzew konieczne jest ze wzgl臋du na budow臋 krytego podjazdu dla karetek sanitarnych Szpitalnego oddzia艂u Ratunkowego. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie zaopiniowania Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Lipiany. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.

IV. Przyj臋to informacje:

- W sprawie dzia艂a艅 podj臋tych i zrealizowanych przez Zarz膮d Dr贸g Powiatowych na drodze Pyrzyce - Za艂臋偶e.
- W sprawie kontroli wewn臋trznej w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach, w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym, w Zarz膮dzie Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach i w Zespole Szk贸l Nr 1.
- W sprawie wydanych decyzji Starosty Pyrzyckiego o skierowaniu do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach.
- W sprawie realizacji zada艅 przyj臋tych do planu kontroli na I p贸艂rocze 2006 r.
- W sprawie dzia艂alno艣ci Szpitala Powiatowego i Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w II kwartale oraz w I p贸艂roczu 2006 r.
- W sprawie kontroli NIK w zakresie funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w Powiecie Pyrzyckim.
- W sprawie wykonania bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego za I p贸艂rocze 2006 r.
- W sprawie Ochrony 艣rodowiska na terenie powiatu pyrzyckiego, zagro偶e艅 i podejmowanych dzia艂a艅 w celu ich wyeliminowania.
- W sprawie stanu melioracji w Powiecie Pyrzyckim.
- W sprawie dzia艂a艅 powiatu w zakresie kultury i ochrony d贸br kultury.
- W sprawie dzia艂alno艣ci Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Wydzia艂u Architektury i Budownictwa.
- W sprawie wspierania os贸b niepe艂nosprawnych, wsp贸艂pracy z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Os贸b z Upo艣ledzeniem Umys艂owym ko艂o w Pyrzycach.
- W sprawie realizacji zada艅 ograniczaj膮cych skutki niepe艂nosprawno艣ci – Warsztaty Terapii Zaj臋ciowej w Nowielinie.
- W sprawie funkcjonowania O艣rodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Nowielinie.
- W sprawie realizacji bud偶et贸w plac贸wek o艣wiatowych prowadzonych przez powiat.
- W sprawie realizacji planu modernizacji dr贸g.
V. Sprawy r贸偶ne:
Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:

29 czerwca
- LII Sesja Rady Miejskiej w Pyrzycach.
30 czerwca
- Posiedzenie Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Publicznego Powiatu Pyrzyckiego.
1 lipca
- Zjazd Oddzia艂u Powiatowego Zwi膮zku Ochotniczych Stra偶y Po偶arnych RP w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.
4 lipca
- Debata Regionalna inauguruj膮ca etap konsultacji spo艂ecznych programu wojew贸dzkiego w sprawie „Strategii rozwoju gospodarki morskiej w wojew贸dztwie zachodniopomorskim do roku 2015” oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 w Szczecinie.
- Spotkanie z Pos艂em na Sejm RP Pani膮 Regin膮 Wasilewsk膮 - Kita w sprawie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.
7 lipca
- Uroczysto艣膰 Jubileuszu 60-lecia Gminnej Sp贸艂dzielni "Samopomoc Ch艂opska" w Pyrzycach.
11 lipca
- Spotkanie w Zachodniopomorskim Urz臋dzie Wojew贸dzkim w sprawie wypowiedzenia przez Wojewod臋 Zachodniopomorskiego porozumienia dotycz膮cego punktu paszportowego.
- Spotkanie w Urz臋dzie Marsza艂kowskim z udzia艂em Mariusza Holickiego cz艂onka Zarz膮du Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego, Dyrektora Wojew贸dzkiego
Oddzia艂u NFZ, Zwi膮zk贸w Zawodowych Szpitala Powiatowego w Pyrzycach oraz
Dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach w sprawie podwy偶ek dla
pracownik贸w Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.
- Obchody 20-lecia powstania Sp贸艂dzielni Mieszkaniowej w Lipianach.
13 lipca
- Spotkanie w sprawie organizacji Dni Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego pod
has艂em „Morze Przygody” w Mielnie.
14 lipca
- Uroczysto艣膰 nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w My艣liborzu.
15 lipca
- „II Spotkanie z Partyzantami” w dniach 15-16 lipca w Lipianach.
19 lipca
- Konferencja „Regionalny Program Operacyjny Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013” w Urz臋dzie Miasta w Bia艂ogardzie.
20 lipca
- Konferencja „Regionalny Program Operacyjny Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013” w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.
- Uroczysto艣ci z okazji 艢wi臋ta Policji w Filharmonii Szczeci艅skiej.
21 lipca
- Spotkanie w sprawie organizacji Dni Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego pod
has艂em „Morze Przygody”.
22 lipca
- XXI Piknik Eterowy w Lipianach.
24 lipca
- Spotkanie z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach z okazji 艢wi臋ta Policji.
27 lipca
- Posiedzenie Zespo艂u Reagowania Kryzysowego.
31 lipca
- Walne Zgromadzenie Cz艂onk贸w Stowarzyszenia Zwi膮zku Producent贸w Zb贸偶 Ziemi Pyrzyckiej w Bielicach.
- Po偶egnanie ks. Dziekana Waldemara Gasztkowskiego proboszcza parafii p.w. Naj艣wi臋tszej Maryi Panny Bolesnej w Pyrzycach.
2 sierpnia
- Spotkanie z Maciejem Soch膮 Kuratorem S膮du Rodzinnego w Stargardzie Szczeci艅skim w sprawie przeniesienia Stowarzyszenia Wspierania samorz膮d贸w lokalnych i Inicjatyw Spo艂ecznych „Europa XXI” ze Stargardu Szczeci艅skiego do Pyrzyc.
3 sierpnia
- Spotkanie w sprawie organizacji konferencji pt. „Dziecko krzywdzone - lokalny system pomocy”.
8 sierpnia
- Spotkanie z Ryszardem Rakowskim dyrektorem Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci w sprawie trwaj膮cych w Pyrzycach kolonii dla szczeg贸lnie
uzdolnionych dzieci z ca艂ej Polski.
9 sierpnia
- Konferencja pt. „Dziecko krzywdzone - lokalny system pomocy” na temat
utworzenia w Pyrzycach (pierwszego w Wojew贸dztwie Zachodniopomorskim)
Centrum Pomocy Dziecku Krzywdzonemu.
13 sierpnia
- Koncert Muzyki i Poezji w Ko艣ciele p.w. Wniebowzi臋cia Naj艣wi臋tszej Marii
Panny w Pyrzycach.
16 sierpnia
- Wystawa malarstwa i rysunku w Pyrzyckim Domu Kultury.
17 sierpnia
- Spotkanie z przedstawicielami „艢wiat Biznesu” w sprawie mo偶liwo艣ci
zamieszczenia na 艂amach publikacji „艢wiat Biznesu” informacji nt. Powiatu
Pyrzyckiego w zwi膮zku ze zbli偶aj膮c膮 si臋 kolejn膮 edycj膮 Dni Wojew贸dztwa
Zachodniopomorskiego w Mielnie.
19 sierpnia
- Obchody 艢wi臋ta Dnia Wojska Polskiego w Stargardzie Szczeci艅skim.
23 sierpnia
- Spotkanie Zespo艂u powo艂anego do spraw organizacji Centrum Pomocy Dziecku
Krzywdzonemu z przedstawicielami organizacji pozarz膮dowych: Tomaszem
Piechowiakiem - Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny” oraz Krzysztofem Soch膮 -
Stowarzyszenie „Europa 21”.
24 sierpnia
- Spotkanie w sprawie organizacji Dni Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego pod has艂em „Morze Przygody” w Mielnie.
- Posiedzenie Komisji Bud偶etowej.
- XXXV nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Pyrzyckiego.
25 sierpnia
- Uroczysto艣ci z okazji „艢wi臋ta Brygady” w Stargardzie Szczeci艅skim.
26 sierpnia
- Do偶ynki Powiatowo-Gminne w Lipianach.
27 sierpnia
- Do偶ynki Archidiecezjalne w Pyrzycach.
- Ods艂oni臋cie Pomnika „Mieszka艅cy Ziemi Pyrzyckiej Janowi Paw艂owi II”.
29 sierpnia
- Podsumowanie funkcjonowania Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego w Polsce oraz nowe perspektywy na lata 2007-2013.
- Spotkanie z Wojew贸dzkim Inspektorem Sanitarnym w sprawie zmian kadrowych w Pa艅stwowej Inspekcji Sanitarnej w Pyrzycach.
- Spotkanie w Zachodniopomorskim Urz臋dzie Wojew贸dzkim w Wydziale Spraw
Obywateli i Migracji w sprawie punktu paszportowego w Pyrzycach.
30 sierpnia
- Spotkanie z Kuratorem S膮du Rodzinnego w sprawie organizacji pomocy rodzinom i dzieciom krzywdzonym.
31 sierpnia
- LIII Sesja Rady Miejskiej w Pyrzycach.
1 wrze艣nia
- Obchody 60-lecia Zespo艂u Szk贸艂 w Kozielicach.
- Z艂o偶enie wi膮zanek kwiat贸w pod Pomnikiem Pami臋ci w Pyrzycach w 67 Rocznic臋 Wybuchu II Wojny 艢wiatowej.
2 wrze艣nia
- Do偶ynki Gminne w Kozielicach.
- Obchody Jubileuszu 60-lecia organizacji my艣liwych Ziemi Szczeci艅skiej w O艣rodku Strzelectwa My艣liwskiego PZ艁 w Pucicach.
3 wrze艣nia
- Do偶ynki Powiatowo-Gminne w Barlinku.
4 wrze艣nia
- Rozpocz臋cie roku szkolnego 2006/2007 w Zespole Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego, w Zespole Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach, w O艣rodku Szkolno-Wychowawczym.
- Wr臋czenie sztandaru po艂膮czone z Gminn膮 Inauguracj膮 roku szkolnego 2006/2007 Szko艂y Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach.
5 wrze艣nia
- Spotkanie z Grzegorzem Ordonem Prezesem "BS System" Odlewni 呕eliwa w Pyrzycach w sprawie wp艂ywaj膮cych skarg mieszka艅c贸w na zanieczyszczanie 艣rodowiska.
8 wrze艣nia
- Rozpocz臋cie prac Komisji w sprawie wyja艣nienia sytuacji w Domu Dziecka w Czernicach.
8-9 wrze艣nia
- Dni Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego pod has艂em „Zachodniopomorskie - morze przygody” w Mielnie.
10 wrze艣nia
- XIX Barzkowickie Targi Rolne "AGRO POMERANIA 2006" w Barzkowicach.
11-12 wrze艣nia
- Konwent Przewodnicz膮cych Rad Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.
12 wrze艣nia
- Spotkanie przewodnicz膮cych rad powiat贸w z kierownictwem Zachodniopomorskiego Zrzeszenia LZS.
13 wrze艣nia
- Inauguracja roku szkolnego 2006/2007 nowo powsta艂ej Pyrzyckiej Szko艂y
Muzycznej.
14 wrze艣nia
- Posiedzenie Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu.
16 wrze艣nia
- Gminno-Parafialne Uroczysto艣ci Do偶ynkowe w Warnicach.
- Uroczyste podpisanie Umowy Partnerskiej o wsp贸艂pracy mi臋dzy Gmin膮 Warnice i Gmin膮 Spantekow (Niemcy) w Domu Stra偶aka.
17 wrze艣nia
- Z艂o偶enie kwiat贸w pod tablic膮 pami膮tkow膮 przy Ko艣ciele p.w. 艢w. Ottona w Pyrzycach w 67 rocznic膮 agresji ZSRR na Polsk臋.
- Gminne Do偶ynki "艢wi臋to Plon贸w" w Przelewicach.
18 wrze艣nia
- Uroczysto艣ci obchod贸w 67 rocznicy agresji ZSRR na Polsk臋, w Kozielicach.
19 wrze艣nia
- Konferencja "Dobre praktyki IW EQUAL w zakresie wspierania powrotu na rynek pracy os贸b bezrobotnych" w Szczecinie.
- Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
20 wrze艣nia
- Posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli.

21 wrze艣nia
- Posiedzenie Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Publicznego Powiatu Pyrzyckiego.
22 wrze艣nia
- Spotkanie podsumowuj膮ce IV edycj臋 Dni Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.
- Zawody Strzeleckie o „Puchar Starosty Pyrzyckieg” w 呕abowie.
23 wrze艣nia
- Otwarcie wystawy - Prezentacja tw贸rczo艣ci os贸b niepe艂nosprawnych „Warto mimo wszystko” w Lipianach.
25 wrze艣nia
- Szkolenie z zakresu I pomocy przedmedycznej w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.
- Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami.
26 wrze艣nia
- Spotkanie informacyjne w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach - III edycja
projektu „Aktywne wspieranie rozwoju przedsi臋biorczo艣ci lokalnej - Pyrzyce”.
- Posiedzenie Komisji Bud偶etowej.


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2006-09-28 14:45:44
Data ostatniej modyfikacji : 2006-09-28 14:45:44
Liczba wy艣wietle艅 : 4098licznik odwiedzin: 11430110