logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 24/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r.PROTOK脫艁 NR 24/2006
z dnia 17 sierpnia 2006 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zwo艂ania sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Pyrzyckiego. Konieczno艣膰 zwo艂ania sesji nadzwyczajnej wynika z potrzeby podj臋cia uchwa艂y Rady Powiatu w celu kasowego zabezpieczenia 艣rodk贸w finansowych na realizacj臋 zaplanowanych w uchwale bud偶etowej na rok 2006 wydatk贸w. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu om贸wi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXIX/167/05 Rady Powiatu Pyrzyckiego dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie emisji obligacji Powiatu Pyrzyckiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarz膮d, kt贸ry b臋dzie tematem obrad sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu. Zmiana b臋dzie polega艂a na zwi臋kszeniu emisji obligacji o kwot臋 500 tys. z艂. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Z kolei Skarbnik przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2006. Zmiany podyktowane s膮 zmianami dotacji celowych dokonanych przez Wojewod臋. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Kolejna uchwa艂a Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego, kt贸r膮 przedstawi艂 Skarbnik, dotyczy艂a wytycznych do sporz膮dzenia informacji o stanie mienia Powiatu Pyrzyckiego za rok 2006. Na podstawie uchwa艂y Rady Powiatu z dnia 29 czerwca 2005 r., Zarz膮d Powiatu zosta艂 zobowi膮zany do uchwalenia wytycznych w terminie do 25 sierpnia 2006 r. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Skarbnik przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wytycznych do opracowania projektu bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2007 rok. Konieczno艣膰 uchwalenia tych wytycznych wynika z ww. uchwa艂y Rady Powiatu. Materia艂y planistyczne powinny by膰 opracowane z uwzgl臋dnieniem wska藕nika wzrostu cen towar贸w i us艂ug, wska藕nika wzrostu wynagrodze艅 oraz wska藕nika wzrostu bie偶膮cych wydatk贸w pozap艂acowych. Zarz膮d przyj膮艂 warto艣ci tych wska藕nik贸w odpowiednio 1,9 %, 0,0 % oraz 1,9 %. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Skarbnik om贸wi艂 aktualn膮 sytuacj臋 bud偶etu powiatu i przedstawi艂 mo偶liwe dzia艂ania przy projektowaniu przysz艂orocznego bud偶etu. Cz艂onkowie Zarz膮du otrzymali informacj臋 z wykonania bud偶etu za I p贸艂rocze bie偶膮cego roku. Skarbnik poprosi艂 o przeanalizowanie tej informacji i sformu艂owanie ewentualnych sugestii dotycz膮cych jej formy.
Starosta przedstawi艂 wniosek o dofinansowanie dzia艂alno艣ci Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w roku 2006 w wysoko艣ci 37 000 z艂 oraz wniosek o dofinansowanie dzia艂alno艣ci Powiatowego Urz臋du Pracy w roku 2006 w wysoko艣ci 25 000 z艂. Bior膮c pod uwag臋 bie偶膮ce wydatki oraz konieczno艣膰 zwi臋kszenia emisji obligacji na ich pokrycie nale偶y w pierwszej kolejno艣ci zako艅czy膰 procedur臋 zwi臋kszenia emisji obligacji, uregulowa膰 zobowi膮zania powiatu i dopiero wtedy b臋dzie mo偶na oceni膰, jakimi 艣rodkami mo偶na dysponowa膰. Starosta zaproponowa艂 od艂o偶enie rozpatrzenia tych wniosk贸w do czasu otrzymania 艣rodk贸w z emisji obligacji. Zarz膮d wyrazi艂 na to zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Kolejny wniosek, kt贸ry przedstawi艂 Starosta dotyczy艂 akceptacji wydatk贸w z Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej na realizacj臋 projektu zagospodarowania zieleni膮 ogrodu przy budynku Starostwa. To zadanie zosta艂o uj臋te w planie wydatk贸w i Fundusz dysponuje 艣rodkami na ten cel. Zarz膮d zaakceptowa艂 wydatki na realizacj臋 zadania w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 wniosek Burmistrza Pyrzyc o z艂o偶enie o艣wiadczenia o odst膮pieniu od skorzystania z prawa odwo艂ania darowizny lokali mieszkalnych w budynku nr 59 w Brzesku. Maciej Jankowski dyrektor Wydzia艂u Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami wyja艣ni艂, 偶e w budynku s膮 cztery mieszkania. Zarz膮d Powiatu w roku 2001 wyrazi艂 zgod臋 na ich sprzeda偶 przez Gmin臋 Pyrzyce pod warunkiem przekazania na rzecz powiatu 艣rodk贸w uzyskanych ze sprzeda偶y pomniejszonych o koszty sporz膮dzenia dokumentacji. Obecnie dw贸ch najemc贸w wyrazi艂o ch臋膰 wykupu mieszka艅. Dyrektor przedstawi艂 kalkulacj臋 koszt贸w przygotowania nieruchomo艣ci do sprzeda偶y i warto艣ci nieruchomo艣ci. Zarz膮d, w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za, wyrazi艂 zgod臋 na sprzeda偶 lokali na warunkach okre艣lonych w protokole uzgodnie艅, stanowi膮cym za艂膮cznik do wniosku.
Kolejny wniosek Burmistrza Pyrzyc dotyczy艂 przesuni臋cia terminu sp艂aty przysz艂ych rat za nabycie udzia艂贸w powiatu w budynku Ratusza na rok 2007. Wcze艣niej Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na sprzeda偶 udzia艂贸w w systemie ratalnym, przy czym pierwsza rata w wysoko艣ci 525 672 z艂 by艂aby zap艂acona przy podpisaniu umowy w roku 2006. Przesuni臋cie terminu sp艂aty nie daje 偶adnych gwarancji, 偶e w p贸藕niejszym terminie zostanie podpisana umowa. W celu zabezpieczenia realizacji transakcji Starosta zaproponowa艂, aby przesun膮膰 termin sp艂aty rat na rok 2007, pod warunkiem zawarcia umowy przedwst臋pnej i wp艂acenia przez Gmin臋 Pyrzyce zaliczki w wysoko艣ci 200 tys. z艂. Zarz膮d wyrazi艂 na to zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek dyrektora Szpitala Powiatowego o wyra偶enie zgody na rozbi贸rk臋 wiaty samochodowej. Wiata znajduje si臋 na terenie zaplanowanej budowy rampy podjazdowej. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na rozbi贸rk臋. Materia艂y uzyskane z rozbi贸rki mog膮 zosta膰 zagospodarowane po uprzedniej akceptacji formy zagospodarowania przez Zarz膮d. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia zgody na lotnicze u偶ytkowanie terenu przez Szpital Powiatowy w Pyrzycach. Szpital uzyska艂 zezwolenie Burmistrza Pyrzyc na lotnicze u偶ytkowanie terenu. Uchwa艂a jest niezb臋dna do legalizacji l膮dowiska. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Starosta przedstawi艂 protok贸艂 z przetargu nieograniczonego na zbycie dzia艂ki zabudowanej budynkiem by艂ej pralni szpitala. Kolejny ju偶 przetarg nie przyni贸s艂 rozstrzygni臋cia z powodu braku ofert na zakup. Zarz膮d zatwierdzi艂 protok贸艂 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za. Dyrektor Jankowski zaproponowa艂 odst膮pienie od og艂aszania przetargu nieograniczonego na rzecz negocjacji. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przeprowadzenie negocjacji ceny na sprzeda偶 tej nieruchomo艣ci od obecnej ceny wywo艂awczej, w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Z kolei Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zasad i trybu korzystania z powiatowych obiekt贸w i urz膮dze艅 u偶yteczno艣ci publicznej. Obowi膮zek okre艣lenia ww. zasad i trybu wynika z ustawy o samorz膮dzie powiatowym. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 sprawozdanie z realizacji zada艅 przyj臋tych do planu kontroli na I p贸艂rocze 2006 r. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wyst膮pienia pokontrolne NIK w zakresie funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w Powiecie Pyrzyckim. Zarz膮d przyj膮艂 wyst膮pienia w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5...........................................


Pyrzyce, dnia 17 sierpnia 2006 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2006-08-18 15:28:41
Data ostatniej modyfikacji : 2006-08-18 15:28:41
Liczba wy艣wietle艅 : 2287licznik odwiedzin: 11431300