logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 20/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.PROTOK脫艁 NR 20/2006
z dnia 30 czerwca 2006 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Wicestarosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.

Wicestarosta poprosi艂 Andrzeja Wabi艅skiego Skarbnika Powiatu o przedstawienie uchwa艂 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego. Pierwsza uchwa艂a dotyczy艂a zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2006. Zmiany by艂y podyktowane konieczno艣ci膮 przesuni臋膰 艣rodk贸w mi臋dzy paragrafami. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pna uchwa艂a Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego dotyczy艂a zmiany bud偶etu powiatu na rok 2006. Uchwa艂膮 t膮 zosta艂y wprowadzone dotacje celowe przyznane przez Wojewod臋 Zachodniopomorskiego. Mi臋dzy innymi uj臋to w tej uchwale kwot臋 50 tys. z艂, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zada艅 w zakresie osi膮gni臋cia standard贸w w domach pomocy spo艂ecznej prowadzonych przez powiat. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Z kolei Wicestarosta przedstawi艂 wniosek o por臋czenie zobowi膮za艅 Szpitala Powiatowego na rzecz Geotermii Pyrzyce do wysoko艣ci 200 tys. z艂. Nie wywi膮zywanie si臋 Szpitala z porozumienia dotycz膮cego sp艂at zad艂u偶enia spowodowa艂o, ze Geotermia zagrozi艂a zaprzestaniem dostaw energii cieplnej z dniem 1 lipca 2006 r. Odst膮pienie od tej decyzji warunkuje uzyskaniem por臋czenia zobowi膮za艅 Szpitala przez Zarz膮d Powiatu. W uzasadnieniu wniosku brakuje wskazania 藕r贸de艂 pokrycia zad艂u偶enia. Zarz膮d mo偶e domniemywa膰, 偶e por臋czaj膮c zobowi膮zania godzi si臋 na ich p贸藕niejsz膮 sp艂at臋. W bud偶ecie powiatu nie ma ju偶 艣rodk贸w, z kt贸rych mo偶na by te sp艂at臋 zrealizowa膰. Dotychczasowe dzia艂ania wspomagaj膮ce Szpital obci膮偶y艂y bud偶et powiatu w takim stopniu, 偶e nie ma ju偶 mo偶liwo艣ci swobodnego gospodarowania. Trac膮 na tym inne jednostki, kt贸re nie mog膮 liczy膰 na pomoc Zarz膮du. Poza tym wniosek zosta艂 z艂o偶ony w dniu 29 czerwca, a od艂膮czenie energii okre艣lono na 1 lipca. Termin do podj臋cia decyzji, kt贸ry wyznaczy艂 Zarz膮dowi dyrektor Szpitala nie pozwala na szczeg贸艂ow膮 analiz臋. Gdyby wniosek zawiera艂 propozycj臋 przyj臋cia por臋czenia z deklaracj膮 dyrektora, 偶e przyjmuje obowi膮zek sp艂aty zobowi膮zania w ca艂o艣ci na pocz膮tku roku 2007, to Zarz膮d maj膮c taka gwarancj臋, m贸g艂by udzieli膰 por臋czenia. Chocia偶 Zarz膮d nie jest ju偶 sk艂onny do kolejnych akt贸w przyjmowania na siebie odpowiedzialno艣ci za Szpital. Za jednostk臋 odpowiada dyrektor, to on powinien podejmowa膰 decyzje i bra膰 za nie odpowiedzialno艣膰. Nie musi za niego por臋cza膰 Zarz膮d, dyrektor mo偶e wystawi膰 weksel, mo偶e ustanowi膰 cesj臋 艣rodk贸w z NFZ. W taki spos贸b post臋puje wi臋kszo艣膰 dyrektor贸w i w naszym powiecie te偶 powinna si臋 ta praktyka upowszechni膰. Zarz膮d przyj膮艂 takie stanowisko i odrzuci艂 wniosek w obecnej formie, w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Skarbnik poinformowa艂 Zarz膮d, 偶e up艂ywa termin przekazania 艣rodk贸w uzyskanych z zamro偶enia diet radnych z przeznaczeniem na zakup laparoskopu dla Szpitala Powiatowego. Zakupu jeszcze nie dokonano, ale mo偶na przekaza膰 艣rodki na konto Szpitala z przeznaczeniem na ten cel. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przekazanie 艣rodk贸w na konto Szpitala w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Wicestarosta przedstawi艂 stanowisko Zachodniopomorskiej Platformy Obywatelskiej w sprawie wyboru wariantu podzia艂u 艣rodk贸w finansowych z funduszy strukturalnych przeznaczonych dla region贸w w latach 2007-2013. Popiera ono pierwszy wariant algorytmu bazuj膮cego na wska藕nikach liczby ludno艣ci, poziomu PKB per capita oraz poziomu bezrobocia. Ten wariant algorytmu podzia艂u 艣rodk贸w, stwarza najwi臋ksze szanse i mo偶liwo艣ci wzrostu konkurencyjno艣ci rejonu wojew贸dztwa zachodniopomorskiego. Zarz膮d przyj膮艂 stanowisko popieraj膮ce ten wyb贸r w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.

Wicestarosta przedstawi艂 uchwa艂y Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za rok 2005,
- 藕r贸de艂 pokrycia straty bilansowej Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za rok 2005,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach za rok 2005,
- 藕r贸de艂 pokrycia straty bilansowej Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach za rok 2005.
Sprawozdania i okre艣lenia 藕r贸de艂 pokrycia strat bilansowych zosta艂y przyj臋te przez komisje spo艂eczne. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4.

Wicestarosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie powo艂ania komisji konkursowej w celu wy艂onienia kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego w Pyrzycach. Na przedstawicieli organu prowadz膮cego Zarz膮d wyznaczy艂 Piotra Rybkowskiego jako przewodnicz膮cego oraz Walentego Darczuka i Dariusza Jagiel艂臋 jako cz艂onk贸w. Wszyscy oni s膮 cz艂onkami Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Wicestarosta przedstawi艂 zaproszenie do udzia艂u Powiatu Pyrzyckiego w tegorocznych Dniach Wojew贸dztwa. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na udzia艂. Jako pe艂nomocnika do spraw organizacyjnych wyznaczono Sekretarza Powiatu.
Andrzej Jakie艂a dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawi艂 aktualn膮 sytuacj臋 w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Potwierdza ona, 偶e obecny dyrektor nie powinien dalej zajmowa膰 tego stanowiska. Kurator w pi艣mie z dnia 20 czerwca 2006 r. pozytywnie zaopiniowa艂 zamiar odwo艂ania Jana Ko艂oszycza ze stanowiska dyrektora. W zwi膮zku z tym, na pocz膮tku przysz艂ego tygodnia, Zarz膮d poprosi dyrektora Ko艂oszycza o z艂o偶enie rezygnacji, a tym samym umo偶liwienie przeprowadzenia procedury wyboru nowego dyrektora w taki spos贸b, aby nie zak艂贸ci膰 pracy szko艂y.Ad. 5.

Wicestarosta przedstawi艂 wnioski o wyra偶enie zgody na wszcz臋cie post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na dostaw臋 znak贸w drogowych pionowych i s艂up贸w do znak贸w oraz na budow臋 cz臋艣ci chodnik贸w w miejscowo艣ci Bielice. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Wicestarosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej ulicy Rynek w miejscowo艣ci Trzci艅sko Zdr贸j. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 6.

Wicestarosta przedstawi艂 protoko艂y z kontroli Komisji Rewizyjnej w Starostwie oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Zarz膮d zwr贸ci艂 uwag臋 na wykraczanie komisji poza kompetencje. Komisja wnioskuje o zwi臋kszenie 艣rodk贸w na dzia艂alno艣膰 jednostki.

Ad. 7.

Piotr Rybkowski wyrazi艂 niezadowolenie z powodu braku informacji na temat dzia艂a艅 na drodze Pyrzyce-Za艂臋偶e. Pomimo decyzji Zarz膮du maj膮cych powstrzyma膰 niszczenie drogi w tej sprawie nic si臋 nie zmieni艂o. Droga jest nadal niszczona. Wicestarosta zapewni艂, 偶e spotkanie zainteresowanych stron odb臋dzie si臋, gdy tyko Zarz膮d Dr贸g Powiatowych opracuje kosztorysy i harmonogram dzia艂a艅.

Na tym spotkanie zako艅czono. Wicestarosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.Sporz膮dzi艂:

Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5...........................................
Pyrzyce, dnia 30 czerwca 2006 r.


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2006-07-04 14:23:37
Data ostatniej modyfikacji : 2006-07-04 14:23:37
Liczba wy艣wietle艅 : 2385licznik odwiedzin: 11420595