logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2002-2006
od 8 lutego 2006 r. do 22 marca 2006 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 8 lutego 2006 r. do 22 marca 2006 r.


Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu w dniach:
1. 22 lutego 2006 r.
2. 6 marca 2006 r.
3. 14 marca 2006 r.
4. 20 marca 2006 r.
5. 22 marca 2006 r.

I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu:

- W sprawie autopoprawki do projektu bud偶etu powiatu pyrzyckiego na rok 2006.
- W sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w roku 2006.
- W sprawie w sprawie Regulaminu okre艣laj膮cego tryb i kryteria przyznawania w roku 2006 nagr贸d dla nauczycieli szk贸艂 i plac贸wek prowadzonych przez Powiat Pyrzycki.
- W sprawie likwidacji Zasadniczej Szko艂y Zawodowej Specjalnej w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU.
- W sprawie likwidacji szk贸艂 w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU.
- W sprawie likwidacji Powiatowego O艣rodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Pyrzycach.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu:

- W sprawie upowa偶nienia do dzia艂ania w imieniu Powiatu dotycz膮c膮 pozyskiwania 艣rodk贸w finansowych na realizacj臋 zada艅 z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy.
- W sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach do podejmowania decyzji wi膮偶膮cych oraz realizacji projekt贸w w ramach Dzia艂ania 1.2 „Perspektywy dla m艂odzie偶y” pod nazw膮 „OD EFS-u DO SUKCESU” oraz w ramach Dzia艂ania 1.3 „Przeciwdzia艂anie i zwalczanie d艂ugotrwa艂ego bezrobocia” pod nazw膮 „AKTYWIZACJA Z EFS-u, GWARANCJ膭 SUKCESU”.
- W sprawie ustalenia wysoko艣ci kwoty por臋czenia przez Zarz膮d Powiatu zobowi膮zania kredytowego na realizacj臋 projekt贸w inwestycyjnych w ramach funduszy strukturalnych przez Szpital Powiatowy w Pyrzycach.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:

- W sprawie planu zada艅 inwestycyjnych na drogach powiatowych przewidzianych do realizacji w roku 2006. Zarz膮d zatwierdzi艂 plan.
- W sprawie wyra偶enie zgody na wszcz臋cie post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup emulsji asfaltowej oraz na 艣wiadczenie us艂ug transportowych przy remontach cz膮stkowych dr贸g powiatowych. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie zawarcia przez Starostwo umowy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Lokalnego Pomerania na 艣wiadczenie us艂ug informacyjnych i doradczych z zakresu funduszy pomocowych. Zarz膮d pozytywnie zaopiniowa艂 to porozumienie.
- W sprawie zatwierdzenia planu wydatk贸w Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006. W planie uj臋to wszystkie z艂o偶one wnioski.
- W sprawie wydania opinii o zamiarze rozszerzenia oferty edukacyjnej Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. B臋dzie to wprowadzenie nowych zawod贸w w Zasadniczej Szkole Zawodowej. Zarz膮d wyda艂 pozytywn膮 opini臋.
- W sprawie dodatku motywacyjnego dla dyrektora Domu Dziecka w Czernicach. Zarz膮d przyzna艂 dodatek w wysoko艣ci 30 % wynagrodzenia zasadniczego na okres do 30 czerwca 2006 r.

IV. Przyj臋to informacje:

- W sprawie wykonania bud偶etu powiatu w roku 2005.
- W sprawie wsparcia gospodarstw rolnych ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej realizowanych przez ARiMR.
- W sprawie stanu S艂u偶by Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej w Powiecie Pyrzyckim.
- W sprawie kontroli wewn臋trznej w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU.
- W sprawie decyzji o skierowaniu do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach.
- W sprawie kontroli realizacji wniosk贸w i zalece艅 wydanych przez Komisj臋 Rewizyjn膮 w roku 2005 oraz realizacji uchwa艂 Rady Powiatu.
- W sprawie kontroli przeprowadzonej przez Komisj臋 Rewizyjn膮 w Zespole Szk贸艂 Nr 1.
- W sprawie wydatk贸w inwestycyjnych na drogach powiatowych w roku 2005.
- W sprawie dotychczasowej wsp贸艂pracy Powiatowego Centrum Wspierania Przedsi臋biorczo艣ci dzia艂aj膮cego przy Starostwie z Zachodniopomorskim Stowarzyszeniem Rozwoju Gospodarczego.

V. Sprawy r贸偶ne:
Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:

9 lutego
- Spotkanie z Prezesem Geotermii Pyrzyce – negocjacje w sprawie kompensaty d艂ugu SP ZOZ w Likwidacji w zamian za udzia艂y Powiatu w nieruchomo艣ci przy Placu Ratuszowym w Pyrzycach (parter Ratusza).
10 lutego
- Uroczysto艣ci w Lipianach z okazji 66 rocznicy I zsy艂ki na Sybir i 60 rocznicy szcz臋艣liwego powrotu do Ojczyzny.
13 lutego
- Posiedzenie z Rad膮 Powiatow膮 Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Przelewicach w sprawie mo偶liwo艣ci powi臋kszania rodzinnych gospodarstw rolnych z Zasobu W艂asno艣ci Rolnej Skarbu Pa艅stwa oraz wsp贸艂pracy samorz膮du lokalnego z samorz膮dem rolniczym w roku 2006.
14 lutego
- Spotkanie ze Zwi膮zkiem Zawodowym „Solidarno艣膰” Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.
- Walne Zgromadzenie przedstawicieli cz艂onk贸w Zarz膮du Gminnej Sp贸艂ki Wodnej Przelewice.
- Szkolenie w ramach projektu pt. „Regionalne seminaria i warsztaty budowania 艣wiadomo艣ci innowacji technologicznych w oparciu o nowoczesne rozwi膮zania IT” w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.
- Konkurs recytacji poezji angielskiej, niemieckiej, francuskiej i rosyjskiej w Zespole Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach.
15 lutego
- Mistrzostwa Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w tenisie sto艂owym szk贸艂 gimnazjalnych i podstawowych w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach.
- Walne Zgromadzenie przedstawicieli cz艂onk贸w Zarz膮du Gminnej Sp贸艂ki Wodnej Bielice.
- XXX Plebiscyt „Na najlepszego sportowca 2005 r.” w Zespole Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach – LKS Spartakus.
16 lutego
- Spotkanie z Dyrektorem Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie w sprawie por臋czenia kredytu bankowego na realizacj臋 inwestycji: termomodernizacji i wyposa偶enia w sprz臋t Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.
17 lutego
- Konferencja po艣wi臋cona podsumowaniu roku dzia艂alno艣ci Powiatowego Centrum Wsparcia Przedsi臋biorczo艣ci w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.
19 lutego
- „Zimowa Biesiada Kulinarna” w Mielnie.
20 lutego
- Spotkanie z ks. pra艂atem dr Aleksandrem Ziejewskim oraz ks. mgr Piotrem Twar贸g w sprawie dzia艂ania sp贸艂ek wodnych oraz udzia艂u poszczeg贸lnych parafii posiadaj膮cych na terenie Powiatu Pyrzyckiego grunty rolne.
- X Walne Zebranie Cz艂onk贸w Stowarzyszenia Zwi膮zku Producent贸w Zb贸偶 Ziemi Pyrzyckiej w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.
21 lutego
- Konwent Starost贸w w Szczecinie w sprawie wyst臋powania epidemii ptasiej grypy w bezpo艣rednim s膮siedztwie Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.
22 lutego
- Spotkanie z Prezesem Sp贸艂ki „Prescon” w Kozielicach.
- Spotkanie z W贸jtem Gminy Kozielice oraz z ks. Zdzis艂awem J臋druszek proboszczem parafii Kozielice w sprawie odbudowy ko艣cio艂a w 艁ozicach.
24 lutego
- Walne Zgromadzenie Sp贸艂ki Wodnej Pyrzyce.
- Spotkanie zarz膮dc贸w dr贸g i Policji w sprawie organizacji ruchu drogowego na osiedlu mieszkaniowym Pod Lipami w Pyrzycach.
- Spotkanie z Przewodnicz膮cym Rady Nadzorczej Wac艂awem Klukowskim oraz z Prezesem Zarz膮du Sp贸艂ki Elewar Warszawa Januszem Kuffel w sprawie Elewator Pyrzyce – wagon zbo偶owy.
28 lutego
- Spotkanie z Kuratorem O艣wiaty Jerzym Kotl臋g膮 w sprawie Realizacji Programu Naprawczego ZS Nr 2 RCKU w Pyrzycach.
1 marca
- Posiedzenie Powiatowego Zespo艂u Reagowania Kryzysowego w Starostwie.
2 marca
- Spotkanie w Zachodniopomorskim Stowarzyszeniu Rozwoju Gospodarczego.
- Spotkanie w Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
- Spotkanie z Marsza艂kiem Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego Zygmuntem Meyerem w sprawie nadanych odznacze艅 Gryfa Zachodniopomorskiego.
- Spotkanie z Lekarzem Wojew贸dzkim w sprawie sieci szpitali.
- Spotkanie w siedzibie Departamentu Polityki Regionalnej w Szczecinie dotycz膮ce koordynacji rozwoju regionalnego.
3 marca
- Spotkanie dotycz膮ce organizacji III Igrzysk Samorz膮d贸w Gminnych Powiatu Pyrzyckiego.
4 marca
- Uroczysto艣膰 z okazji 61 rocznicy Walk o Pyrzyce.
5 marca
- I Otwarty Turniej Par Bryd偶a Sportowego o Puchar Burmistrza Pyrzyc.
7 marca
- Spotkanie z Dyrektorem ZS Nr 2 RCKU w sprawie wynik贸w rekontroli dotycz膮cej realizacji zalece艅 RIO wydanych Gospodarstwu Pomocniczemu ZS Nr 2 RCKU w Pyrzycach.
8 marca
- Spotkanie z Dyrektorem Wydzia艂u Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami oraz Dyrektorem Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w sprawie regulacji stanu prawnego dr贸g i dzia艂ek.
9 marca
- Spotkanie z Lekarzem Wojew贸dzkim, Dyrektorem Szpitala Powiatowego oraz Dyrektorem Wydzia艂u Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej w sprawie koncepcji polityki zdrowotnej na terenie wojew贸dztwa zachodniopomorskiego, w aspekcie funkcjonowania plac贸wek s艂u偶by zdrowia na terenie Powiatu Pyrzyckiego.
10 marca
- Spotkanie z Dyrektorem ANR w Szczecinie Stanis艂awem St臋pniem oraz cz艂onkiem Zespo艂u doradczego Modernizacji Rolnictwa Wac艂awem Klukowskim w sprawie Parku Przetw贸rstwa Rolno-Spo偶ywczego na bazie nieruchomo艣ci b臋d膮cej w posiadaniu ANR po by艂ych sadach.
- Prezentacja dorobku naukowego prof. Edwarda Rymara w Pyrzyckim Domu Kultury.
14 marca
- Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami.
- Spotkanie z przedstawicielem firmy PGF URTICA Waldemarem Krupiarz w sprawie rozwi膮za艅 systemowych funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.
16 marca
- Posiedzenie Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu.
- IX Zgromadzenie Og贸lne Zwi膮zku Powiat贸w Polskich w Warszawie (16-17 marca).
17 marca
- Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
- Szkolenie „Finansowanie dzia艂alno艣ci mikroprzedsi臋biorstw z funduszy pomocowych Unii Europejskiej – Dzia艂anie 3.4” w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.
18 marca
- III Igrzyska Samorz膮d贸w Gminnych Powiatu Pyrzyckiego.
- „Pierwszy Dzie艅 Wiosny 2006” w Domu Dziecka w Czernicach.
20 marca
- Posiedzenie Rady Spo艂ecznej Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.
- Posiedzenie Komisji Bud偶etowej.
- Spotkanie Komitetu Budowy Pomnika Jana Paw艂a II w Pyrzycach.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2006-04-27 13:27:11
Data ostatniej modyfikacji : 2006-04-27 13:27:11
Liczba wy艣wietle艅 : 3029licznik odwiedzin: 11430152