logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 12/2006 z dnia 14 kwietnia 2006 r.PROTOK脫艁 NR 12/2006
z dnia 14 kwietnia 2006 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia zgody na obci膮偶enie nieruchomo艣ci hipotek膮. W zwi膮zku z zawarciem umowy na dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynku g艂贸wnego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach” pomi臋dzy Wojewod膮 Zachodniopomorskim a Szpitalem Powiatowym istnieje konieczno艣膰 cz臋艣ciowego pokrycia wydatk贸w inwestycyjnych. 艢rodki na ten cel zostan膮 uzyskane w formie kredytu bankowego. Kredyt zostanie udzielony pod warunkiem jego por臋czenia przez powiat pyrzycki. W celu por臋czenia proponuje si臋 ustanowienie hipoteki na nieruchomo艣ci zabudowanej stanowi膮c膮 dzia艂k臋 nr 119/2 w obr臋bie ewidencyjnym Pyrzyce 12 przy ul. Lipia艅skiej nr 2 i nr 4. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 wniosek w sprawie zorganizowania siedziby Centrum Wspierania Przedsi臋biorczo艣ci na terenie Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU poprzez wydzielenie maj膮tku. Cz臋艣膰 nieruchomo艣ci zespo艂u szk贸艂 zosta艂aby przeznaczona na park przetw贸rstwa 偶ywno艣ci. Wydzielenie maj膮tku pozwoli艂oby na ubieganie si臋 o pozyskiwanie 艣rodk贸w w ramach funduszy strukturalnych. Organizowanie, zarz膮dzanie i utrzymanie CWP b臋dzie nale偶a艂o do Starostwa. Wsp贸艂organizatorem by艂o by Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego - Szczeci艅skie Centrum Przedsi臋biorczo艣ci.
Wniosek nie zawiera 偶adnych informacji na temat koszt贸w tej inwestycji. Przed przyst膮pieniem do jej realizacji nale偶y wykona膰 dokumentacj臋, a jest to wydatek rz臋du 20 tys. z艂. Nieznane s膮 koszty dalszych dzia艂a艅. Nieznane s膮 r贸wnie偶 koszty utrzymania Centrum, kt贸rymi b臋dzie obci膮偶ane Starostwo. Piotr Rybkowski zauwa偶y艂, 偶e przez co najmniej 3, a nawet 4 lata Starostwo b臋dzie musia艂o utrzymywa膰 t臋 jednostk臋. Wcze艣niej nie b臋dzie ona w stanie zdoby膰 艣rodk贸w na swoje utrzymanie. Wicestarosta doda艂, 偶e konieczne b臋dzie zatrudnienie wykwalifikowanych pracownik贸w administracyjnych o specjalno艣ci ksi臋gowego, kadrowego, informatyka. Zarz膮d wyrazi艂 opini臋, 偶e wniosek zawiera zbyt ma艂o informacji, aby mo偶na by艂o podj膮膰 ostateczn膮 decyzj臋.
Starosta zaproponowa艂, aby poprosi膰 Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego, kt贸re jest pomys艂odawc膮 tego projektu, o przygotowanie kalkulacji koszt贸w. Na ich podstawie Zarz膮d podejmie rozmowy z przedstawicielami Stowarzyszenia w celu uzgodnienia stanowiska i podj臋cia ostatecznych decyzji. Zarz膮d przyj膮艂 t臋 propozycj臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta poprosi艂 Andrzeja Jakie艂臋 dyrektora Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki, aby przedstawi艂 spos贸b realizacji zalecenia pokontrolnego RIO dotycz膮cego finansowania etatu kierownika gospodarstwa pomocniczego Zespo艂u Szk贸l Nr 2 RCKU. Dyrektor Andrzej Jakie艂a poinformowa艂, 偶e doprowadzi艂 do spotkania stron z udzia艂em ksi臋gowych Warsztat贸w i Szko艂y w celu rozwi膮zania wskazanego przez RIO problemu. Spotkanie nie przynios艂o bezpo艣redniego skutku natomiast zaowocowa艂o propozycj膮 porozumienia, kt贸re zosta艂o przedstawione Zarz膮dowi do zaopiniowania. Porozumienie zostanie zawarte pomi臋dzy dyrektorem Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU a kierownikiem gospodarstwa pomocniczego. Na jego mocy kierownik b臋dzie zatrudniony na etacie kierownika oraz na ½ etatu jako nauczyciel przedmiot贸w zawodowych. Porozumienie zawiera r贸wnie偶 warunki p艂acowe.
Zalecenie RIO dotyczy艂o r贸wnie偶 urealnienia koszt贸w ogrzewania Warsztat贸w Szkolnych. Dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 przyj膮艂 propozycj臋 kierownika Warsztat贸w okre艣laj膮c膮 pomieszczenia pozostaj膮ce w u偶ytkowaniu gospodarstwa.
Dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 warunkuje zawarcie porozumienia od akceptacji Zarz膮du Powiatu oraz opinii radcy prawnego.
Zarz膮d nie widzi potrzeby uzyskiwania dodatkowej opinii radcy prawnego. Tym bardziej, 偶e wcze艣nie dyrektor nie zgodzi艂 si臋 z opini膮 radcy i doprowadzi艂o to do przegrania sprawy s膮dowej. Zarz膮d pozytywnie zaopiniowa艂 projekt porozumienia w sprawie finansowania etatu kierownika gospodarstwa pomocniczego w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Dyrektor Andrzej Jakie艂a poinformowa艂 Zarz膮d o niespotykanym sposobie wsp贸艂pracy Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU z klubem sportowym dzia艂aj膮cym przy tej szkole. Klub by艂 organizatorem Mistrzostw Polski w Zapasach. Uczestnicy korzystali z zakwaterowania i wy偶ywienia w szkole. Z tego tytu艂u szko艂a zarobi艂a nie ma艂e pieni膮dze. Jednak klub nie otrzyma艂 z tych zysk贸w 偶adnych 艣rodk贸w, a dodatkowo obci膮偶ono go kosztami poniesionymi przez szko艂臋 z powodu odwo艂ania udzia艂u w imprezie cz臋艣ci zawodnik贸w. Dalszym przyk艂adem niew艂a艣ciwych relacji pomi臋dzy szko艂膮 a klubem, kt贸ry przynosi jej chlub臋, jest fakt, 偶e dyrektor nie pojawi艂 si臋 na ceremonii zako艅czenia Mistrzostw.
Dzia艂ania dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU w wielu przypadkach s膮 kontrowersyjne. W dniu dzisiejszym skierowa艂 do Starosty wniosek o udzielenie dw贸ch tygodni urlopu w czasie roku szkolnego jako rekompensaty za utracone ferie zimowe. Ferii zimowych nie m贸g艂 wykorzysta膰 na urlop, gdy偶 w tym czasie przebywa艂 w sanatorium. Wniosek ten nie ma 偶adnych podstaw prawnych i dyrektor nie powinien w ten spos贸b dzia艂a膰.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o wprowadzenie do bud偶etu powiatu nieplanowanych dochod贸w Powiatowego Urz臋du Pracy. Powiatowy Urz膮d Pracy otrzyma艂 odszkodowanie w wysoko艣ci 14 440,28 z艂 za zniszczone na skutek zalania pomieszczenia i sprz臋t. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e mo偶e to nast膮pi膰 na mocy uchwa艂y Rady Powiatu w sprawie zmiany bud偶etu powiatu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na uj臋cie tej zmiany w uchwale Rady Powiatu zgodnie z wnioskiem w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Z kolei Starosta przedstawi艂 wniosek o okre艣lenie sposobu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Okrzei i Wodnej w Lipianach”. Dyrektor Zarz膮du Dr贸g obawia si臋 podj臋cia dzia艂a艅 z powodu braku decyzji o wy艂膮czeniu z inwestycji rob贸t bran偶y elektroenergetycznej. Dlatego zaproponowa艂 alternatywne rozwi膮zanie. Starosta wyja艣ni艂, 偶e decyzja o wy艂膮czeniu z inwestycji rob贸t bran偶y elektroenergetycznej zosta艂a uzgodniona i dokumentacja jest ju偶 przygotowywana. Nale偶y niezw艂ocznie rozpocz膮膰 post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego i po jego rozstrzygni臋ciu przyst膮pi膰 do rob贸t budowlanych z pomini臋ciem zmian w sieci energetycznej. Zarz膮d podj膮艂 tak膮 decyzj臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zatwierdzenie protoko艂u z przetargu nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej budynkiem pralni, administracyjnym i gara偶em o pow. 0,4224 ha przy ul. Jana Paw艂a II w Pyrzycach. Na pierwszy przetarg w wyznaczonym terminie nikt nie stawi艂 si臋 w celu nabycia nieruchomo艣ci. Maciej Jankowski p.o. dyrektor Wydzia艂u Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami zaproponowa艂 og艂osi膰 drugi przetarg za cen臋 r贸wn膮 75 % warto艣ci. Zarz膮d zatwierdzi艂 protok贸艂 i wyrazi艂 zgod臋 na og艂oszenie drugiego przetargu w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Maciej Jankowski przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na og艂oszenie przetargu na zbycie nieruchomo艣ci stanowi膮cej dzia艂k臋 ewidencyjn膮 nr 416/2 po艂o偶onej w obr臋bie Tety艅. W czterech przetargach, z kt贸rych ostatni odby艂 si臋 w czerwcu 2005 r. nie wy艂oniono nabywcy. Ostatnio wp艂yn臋艂a oferta w sprawie nabycia dzia艂ki nr 416/2. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na og艂oszenie przetargu w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Z kolei Maciej Jankowski przedstawi艂 wnioski dotycz膮ce nieruchomo艣ci b臋d膮cej w trwa艂ym zarz膮dzie Domu Dziecka w Czernicach. Ma艂gorzata Zakrzewska z艂o偶y艂a wniosek w sprawie wykupu mieszkania z jednoczesnym pokryciem przez powiat koszt贸w przebudowy i remontu. Kolejny wniosek dotyczy艂 sprzeda偶y lub oddanie w wieczyste u偶ytkowanie gruntu znajduj膮cego si臋 pod gara偶em po艂o偶onym na dzia艂ce nr 59/2, a wybudowanym na jej koszt.
R贸wnie偶 Irena Jagielska z艂o偶y艂a wniosek w sprawie wykupu mieszkania oraz zwrot koszt贸w zwi膮zanych z utrzymaniem lokalu i cz臋艣ci wsp贸lnych.
Maciej Jankowski wyja艣ni艂, 偶e mieszkanie zajmowane przez Ma艂gorzat臋 Zakrzewsk膮 jest mieszkaniem s艂u偶bowym. Zarz膮dca nieruchomo艣ci nigdy nie wyda艂 zgody na przebudow臋 i remont mieszkania, wi臋c nie ma podstaw do zwrotu koszt贸w. Mieszkanie s艂u偶bowe mo偶e zosta膰 przeznaczone na usamodzielnienie si臋 wychowank贸w, dlatego decyzja o jego ewentualnej sprzeda偶y nale偶y do zarz膮dcy nieruchomo艣ci. W kwestii gruntu pod gara偶em brak jest wzmianki o wyra偶eniu zgody na budow臋 gara偶u.
Wsp贸艂w艂a艣ciciel nieruchomo艣ci nie wyra偶a zgody na wyodr臋bnienie samodzielnych lokali mieszkalnych. Z tego powodu wniosek Ireny Jagielskiej w sprawie wykupu mieszkania nie mo偶e zosta膰 zrealizowany.
Zarz膮d, w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za, zdecydowa艂, aby uregulowaniem spraw z wi膮zanych z lokalem mieszkalnym Ma艂gorzaty Zakrzewskiej i Ireny Jagielskiej zaj膮艂 si臋 zarz膮dca, czyli dyrektor Domu Dziecka w Czernicach. Rozstrzygni臋cie w sprawie gruntu pod gara偶em Zarz膮d pozostawi艂 Wydzia艂owi Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami.
Nast臋pnie Maciej Jankowski przedstawi艂 wniosek Burmistrza Pyrzyc o uwzgl臋dnienie operatu szacunkowego parteru Ratusza w Pyrzycach wykonanego na zlecenie Burmistrza, podczas ustnego przetargu na sprzeda偶 udzia艂贸w powiatu. Cena wywo艂awcza udzia艂贸w powiatu wynosi 920 000 z艂. Na tak膮 warto艣膰 dokonali wyceny rzeczoznawcy. Burmistrz Pyrzyc zleci艂 wykonanie operatu szacunkowego przez innych rzeczoznawc贸w, kt贸rzy okre艣lili warto艣膰 tej samej nieruchomo艣ci na kwot臋 525 672 z艂. Burmistrz proponuje skierowanie pod obrady Rady Miejskiej wniosku o nabycie nieruchomo艣ci pod warunkiem przyj臋cia warto艣ci 525 672 z艂. Zarz膮d, w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za, zgodzi艂 si臋 obni偶y膰 cen臋 wywo艂awcz膮 do kwoty 720 tys. z艂 traktuj膮c to ust臋pstwo jako ostateczne. Zarz膮d nie zamierza w tej sprawie prowadzi膰 dalszych negocjacji.
Maciej Jankowski przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na zastosowanie trybu zam贸wienia publicznego „z wolnej r臋ki” na „wdro偶enie zintegrowanego systemu ewidencji grunt贸w i budynk贸w GEO-INFO V na terenie powiatu pyrzyckiego”. Wicestarosta wyja艣ni艂, 偶e zintegrowany system powstanie z po艂膮czenia posiadanej ju偶 przez powiat cz臋艣ci opisowej SITGMIN-2001 oraz cz臋艣ci geometrycznej EWMAPA. System zosta艂 ju偶 w du偶ej cz臋艣ci wdro偶ony w powiecie pyrzyckim i najprostsze oraz najbezpieczniejsze jest utrzymanie tego systemu. Przej艣cie na inny grozi utrat膮 ju偶 posiadanej bazy danych. Rozszerzenie licencji jest mo偶liwe w trybie „z wolnej r臋ki”, zapewnia du偶e bezpiecze艅stwo techniczne i organizacyjne wdro偶enia systemu, nie wymaga szkolenia kadr zwi膮zanego ze zmian膮 oprogramowania.
Robert Betyna zwr贸ci艂 uwag臋 na wysokie koszty nadzoru autorskiego oraz brak informacji o kosztach realizacji zam贸wienia. W bud偶ecie te偶 nie ma zabezpieczonych na ten cel 艣rodk贸w.
Wicestarosta wyja艣ni艂, 偶e jeste艣my w stanie pozyska膰 艣rodki od G艂贸wnego Geodety w stopniu wystarczaj膮cym na wdro偶enie systemu.
Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zawarcie umowy z firm膮 System Info Sp. z o. o. z Poznania na „wdro偶enie zintegrowanego systemu ewidencji grunt贸w i budynk贸w GEO-INFO V na terenie powiatu pyrzyckiego” w trybie „z wolnej r臋ki” w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za, 1 przeciw.
Maciej Jankowski przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na wykonanie zewn臋trznej studni wodomierzowej na terenie nieruchomo艣ci by艂ego o艣rodka zdrowia w Tetyniu. Zalewanie piwnicy na skutek nieszczelno艣ci instalacji kanalizacyjnej uniemo偶liwia odczytywanie stanu licznika poboru wody. Znajdowanie si臋 tam przy艂膮czy wodoci膮gowych mo偶e doprowadzi膰 do ska偶enia wody. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.
Piotr Rybkowski zauwa偶y艂, 偶e w tym roku, podobnie jak w poprzednich, przetargi na zakup emulsji do remont贸w dr贸g odbywaj膮 si臋 zbyt p贸藕no.
Starosta poinformowa艂 Zarz膮d, 偶e Jan Olewicz Komendant Powiatowy Policji przechodzi na emerytur臋 i w nied艂ugim czasie to stanowisko obejmie jego nast臋pca.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:

Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5...........................................
Pyrzyce, dnia14 kwietnia 2006 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2006-04-27 13:25:25
Data ostatniej modyfikacji : 2006-04-27 13:25:25
Liczba wy艣wietle艅 : 3065licznik odwiedzin: 11420431