logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 6/2006 z dnia 6 marca 2006 r.PROTOK脫艁 NR 6/2006
z dnia 6 marca 2006 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Starosta poprosi艂 Andrzeja Wabi艅skiego Skarbnika Powiatu o przedstawienie autopoprawki do projektu bud偶etu powiatu pyrzyckiego na rok 2006. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e na podstawie decyzji Wojewody oraz Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej zosta艂y zmienione kwoty dotacji przyznanych naszemu powiatowi. Kolejna poprawka wynika z konieczno艣ci wsparcia Szpitala Powiatowego w realizacji projekt贸w „Termomodernizacji” i „Zakupu sprz臋tu medycznego”. Zmieni膰 nale偶y r贸wnie偶 plan wydatk贸w wykorzystania wolnych 艣rodk贸w pieni臋偶nych na rachunku bankowym powiatu na koniec roku 2005.
Robert Betyna zaproponowa艂 zmniejszenie maksymalnej wysoko艣ci po偶yczek i por臋cze艅 udzielanych przez Zarz膮d. Jego zdaniem za艂o偶ony margines na nieprzewidziane wydatki jest zbyt du偶y. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e jakakolwiek p贸藕niejsza zmiana mo偶e odby膰 si臋 jedynie na sesji Rady. Powoduje to znaczne wyd艂u偶enie procedury.
Zarz膮d przyj膮艂 autopoprawki do projektu bud偶etu powiatu w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za, 1 wstrzymuj膮cy si臋.
Na wniosek Skarbnika Zarz膮d zdecydowa艂, aby na sesj臋 przygotowa膰 jednolity dokument projektu bud偶etu z naniesionymi poprawkami.
Starosta poprosi艂 Zenona Mirowskiego dyrektora Wydzia艂u Ochrony 艢rodowiska, Le艣nictwa i Rolnictwa o przedstawienie planu wydatk贸w Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006. Dyrektor Mirowski przedstawi艂 dziewi臋膰 wniosk贸w instytucji ubiegaj膮cych si臋 o dotacje na rok 2006. Bud偶et Funduszu nie jest wysoki wi臋c proponowane dotacje kszta艂towa艂y si臋 w granicach od 200 z艂 na wycieczki ekologiczne do 5 000 z艂 na modernizacj臋 kot艂owni w臋glowej. Ta ostatnia kwota wzbudzi艂a dyskusj臋. Halina Korzeniewicz uzasadni艂a wysok膮 warto艣膰 ekologiczn膮 tej inwestycji oraz, 偶e jej warto艣膰 to blisko 100 000 z艂. Robert Betyna mia艂 w膮tpliwo艣ci, co do wysoko艣ci dofinansowania zakupu programu komputerowego dla Zwi膮zku Sp贸艂ek Wodnych. Jego zdaniem jest wiele ta艅szych program贸w ewidencyjnych. Dyrektor Mirowski wyja艣ni艂, 偶e nie mo偶e to by膰 prosty program, tylko taki, kt贸ry mo偶e wsp贸艂pracowa膰 z programem do ewidencji grunt贸w. Zarz膮d zaakceptowa艂 plan wydatk贸w w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za, 1 wstrzymuj膮cy si臋.

Ad. 3.

Starosta poprosi艂 Andrzeja Jakie艂臋 dyrektora Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury Sportu i Turystyki, aby przedstawi艂 projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego dotycz膮ce o艣wiaty. Andrzej Jakie艂a wyja艣ni艂, 偶e przygotowany projekt uchwa艂y w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w roku 2006 musi zosta膰 wycofany. Znajduj膮cy si臋 tam zapis o dodatkach dla nauczycieli j臋zyka polskiego za poprawianie zeszyt贸w jest kwestionowany przez nadz贸r Wojewody. Wprowadzenie poprawek do projektu musi zosta膰 zaakceptowane przez zwi膮zki zawodowe. Dyrektor zaproponowa艂 przyj臋cie projektu chwa艂y ze zmian膮 polegaj膮c膮 na wykre艣leniu punktu m贸wi膮cego o dodatkach dla nauczycieli j臋zyka polskiego za poprawianie zeszyt贸w i przedstawienie takiej wersji do zaopiniowania przez zwi膮zki zawodowe. Je偶eli opinia b臋dzie pozytywna, to projekt zostanie skierowany do Rady. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na takie rozwi膮zanie przyjmuj膮c projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie dyrektor Jakie艂a przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie Regulaminu okre艣laj膮cego tryb i kryteria przyznawania w roku 2006 nagr贸d dla nauczycieli szk贸艂 i plac贸wek prowadzonych przez Powiat Pyrzycki. Uchwalenie takiego Regulaminu na ka偶dy rok jest obowi膮zkiem wynikaj膮cym z Karty nauczyciela. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Kolejne projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego dotyczy艂y:
- likwidacji Zasadniczej Szko艂y Zawodowej Specjalnej w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU,
- likwidacji szk贸艂 w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU,
- likwidacji Powiatowego O艣rodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Pyrzycach.
Rada Powiatu podj臋艂a wcze艣niej uchwa艂y o zamiarze likwidacji tych jednostek. Na ich podstawie uzyskano pozytywn膮 opini臋 Kuratora O艣wiaty. Zarz膮d przyj膮艂 te trzy projekty uchwa艂 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Z kolei dyrektor Jakie艂a przedstawi艂 wniosek o wydanie opinii o zamiarze rozszerzenia oferty edukacyjnej Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. B臋dzie to wprowadzenie nowych zawod贸w w Zasadniczej Szkole Zawodowej. Zarz膮d wyda艂 pozytywn膮 opini臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o przyznanie dodatku motywacyjnego dla dyrektora Domu Dziecka w Czernicach. Dodatek jest przyznawany na czas okre艣lony. Z dniem 31 grudnia 2005 r. up艂yn膮艂 okres, na kt贸ry go ostatnio przyznano. Wnioskuje si臋 przyznanie dodatku motywacyjnego dla dyrektora Domu Dziecka w Czernicach w wysoko艣ci 30 % wynagrodzenia zasadniczego na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 r. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 informacj臋 na temat wsparcia gospodarstw rolnych ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej realizowanych przez ARiMR wg stanu na dzie艅 24 lutego 2006 r. Robert Betyna zauwa偶y艂, 偶e informacja jest niepe艂na. jednocze艣nie zadeklarowa艂, 偶e dostarczy informacj臋 uzupe艂niaj膮c膮. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 z zastrze偶eniem, 偶e zostanie uzupe艂niona w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 informacj臋 na temat stanu S艂u偶by Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej w Powiecie Pyrzyckim. Informacja sk艂ada si臋 z opracowa艅 wykonanych przez poszczeg贸lne jednostki. Piotr Rybkowski wyrazi艂 sprzeciw, co do przyj臋cia informacji z艂o偶onej przez dyrektora Domu Dziecka w Czernicach. W informacji tej znajduje si臋 wiele b艂臋d贸w stylistycznych, ortograficznych oraz interpunkcyjnych i z tego wzgl臋du Zarz膮d nie powinien jej firmowa膰 i przekazywa膰 radnym. Starosta poleci艂 wy艂膮czy膰 informacj臋 z Domu Dziecka i zobowi膮za膰 dyrektora jednostki do niezw艂ocznego poprawienia tekstu. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 z zastrze偶eniem, 偶e zostanie uzupe艂niona o poprawiony tekst, w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 5.

Starosta poinformowa艂, 偶e zleci艂 specjali艣cie ds. kontroli Starostwa przeprowadzenie kontroli dotycz膮cej ustale艅 z posiedzenia Zarz膮du w lipcu 2005 r, maj膮cych na celu sprawdzenie sposobu wykonania przez gospodarstwo pomocnicze Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU zalece艅 pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zarz膮d Powiatu zobowi膮za艂 w贸wczas dyrektora szko艂y do wykonania zalece艅 RIO.
Krzysztof Jastrz臋bski G艂贸wny Specjalista ds. Kontroli przedstawi艂 protok贸艂 kontroli wewn臋trznej w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Kontrola wykaza艂a, 偶e dyrektor nie realizuje zalece艅 pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej. RIO zako艅czy艂a kontrol臋 w grudniu 2004 roku. Nadal etat kierownika jednostki pomocniczej jest finansowany z bud偶etu szko艂y. Nie zmieniono r贸wnie偶 sposobu op艂at za ogrzewanie. Warsztaty s膮 obci膮偶ane nieproporcjonalnie wysoko w stosunku do zajmowanej powierzchni. Dodatkowo okaza艂o si臋, 偶e rozliczenia pomi臋dzy warsztatami a szko艂膮 odbywaj膮 si臋 z naruszeniem obowi膮zuj膮cych procedur.
Dyrektor Andrzej Jakie艂a poda艂 inne przyk艂ady niew艂a艣ciwego sposobu kierowania jednostk膮. Na przyk艂ad dyrektor szko艂y powo艂a艂 wicedyrektor贸w, kt贸rzy nie mieli wymaganego wykszta艂cenia i nie wyrazi艂 zgody na podj臋cie przez nich dokszta艂cania. Wyda艂 pisemne polecenie kierownikowi warsztat贸w, aby urz膮dzi艂 pracowni臋 dydaktyczn膮 w okre艣lonym terminie nie przekazuj膮c na ten cel 偶adnych 艣rodk贸w.
Podsumowuj膮c Starosta stwierdzi艂, 偶e Zarz膮d podejmie dzia艂ania w celu naprawienia wyst臋puj膮cych w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU nieprawid艂owo艣ci. Starosta wyst膮pi艂 ju偶 do Kuratora O艣wiaty o dokonanie oceny pracy dyrektora.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:

Waldemar Durkin Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
Pyrzyce, dnia 6 marca 2006 r. 5...........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2006-04-14 08:12:45
Data ostatniej modyfikacji : 2006-04-14 08:12:45
Liczba wy艣wietle艅 : 2599licznik odwiedzin: 11420645