logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 4/2004 z dnia 27 stycznia 2004 r.
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


PROTOK脫艁 NR 4/2004
z dnia 27 stycznia 2004 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 zalecenia pokontrolne wynikaj膮ce z kontroli w Zarz膮dzie Dr贸g Powiatowych. Cz艂onkowie Zarz膮du otrzymali wyja艣nienia dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych na stawiane mu zarzuty. Wiele zalece艅 pokontrolnych zosta艂o zrealizowanych. Niemniej jednak powsta艂e nieprawid艂owo艣ci 藕le 艣wiadcz膮 o pracy dyrektora. Starosta zauwa偶y艂, 偶e takiego stanu rzeczy nie mo偶na tolerowa膰 i zaproponowa艂, aby wyst膮pi膰 do Rady Gminy Przelewice, kt贸rej Marek Kiba艂a jest cz艂onkiem z wnioskiem o wyra偶enie zgody na rozwi膮zanie z nim umowy o prac臋.
Przy okazji Starosta poruszy艂 spraw臋 planu remont贸w dr贸g powiatowych, kt贸ra by艂a tematem posiedzenia Samorz膮dowego konwentu Powiatu Pyrzyckiego. Uzgodniono, ze nale偶y jeszcze raz zweryfikowa膰 ten plan w oparciu o zamierzenia poszczeg贸lnych gmin.
Halina Korzeniewicz zaproponowa艂a przeprowadzenie bli偶szej oceny stawianych dyrektorowi zarzut贸w, gdy偶 w protokole kontroli znajduje si臋 wiele drobnych, a nawet nieistotnych uchybie艅. Wicestarosta popar艂 to stanowisko m贸wi膮c, 偶e nale偶y wykona膰 zestawienie nieprawid艂owo艣ci i spos贸b ich naprawy.
Starosta zaproponowa艂, aby na nast臋pne posiedzenie Zarz膮du Wydzia艂 nadzoruj膮cy ZDP przygotowa艂 takie zestawienie i wyszczeg贸lnienie dzia艂a艅, kt贸re 艣wiadcz膮 o z艂ym zarz膮dzaniu, a nie da艂y si臋 wyeliminowa膰 lub naprawi膰. Zarz膮d przyj膮艂 propozycj臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na wszcz臋cie post臋powania przetargowego na wykonanie projekt贸w budowlanych dla inwestycji:
– przebudowa ul. G艂owackiego w mie艣cie Pyrzyce,
– przebudowa ul. Okrzei i Wodnej w mie艣cie Lipiany,
– przebudowa drogi powiatowej nr 1778Z Przelewice-granica powiatu, odcinek Rosiny-P艂o艅sko,
– przebudowa drogi powiatowej nr 1561Z Polnik-Brzesko, odcinek w miejscowo艣ci Letnin.
Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na wszcz臋cie post臋powania przetargowego na wykonanie projekt贸w budowlanych trzech pierwszych inwestycji. Ostatnia z tych inwestycji zosta艂a zaplanowana na wniosek Wac艂awa Klukowskiego. Pose艂 Wac艂aw Klukowski zadeklarowa艂 zdobycie 艣rodk贸w na przebudow臋 drogi powiatowej nr 1561Z. Do czasu wywi膮zania si臋 pos艂a z tej deklaracji nie nale偶y podejmowa膰 dzia艂a艅 zwi膮zanych z t膮 inwestycj膮. Nale偶y wcze艣niej uzyska膰 opini臋 Komisji Bud偶etowej, kt贸ra przygotowywa艂a plan remont贸w oraz w贸jt贸w i burmistrz贸w. Po uzyskaniu tych opinii zostan膮 wytypowane inwestycje do realizacji w nast臋pnej kolejno艣ci. Zarz膮d podj膮艂 taka decyzj臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach o roz艂o偶enie na raty sp艂aty po偶yczki w wysoko艣ci 15 tys. z艂 udzielonej na podstawie umowy z dnia 17 grudnia 2003 r. Proponuje si臋 dokonanie sp艂aty w miesi臋cznych ratach po 3 tys. z艂 w okresie do 30 czerwca 2004 r.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek SPZOZ w Pyrzycach w likwidacji o przesuni臋cie terminu sp艂aty po偶yczki udzielonej na podstawie umowy z dnia 31 grudnia 2003 r. do dnia 30 czerwca 2004 r.
Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na realizacj臋 tych wniosk贸w w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Kolejny wniosek dotyczy艂 wyra偶enia zgody na zmian臋 terminu zwrotu po偶yczki w wysoko艣ci 67 900 z艂 udzielonej z bud偶etu powiatu Szpitalowi Powiatowemu w grudniu 2003 r. Wnioskodawca proponuje termin do ko艅ca czerwca 2004 r. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na sp艂at臋 po偶yczki w trzech ratach, p艂atnych do ko艅ca ka偶dego miesi膮ca od marca do maja 2004 r.
Starosta przedstawi艂 wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zwolnienie z op艂at za wynajem pomieszcze艅 biurowych Starostwa Powiatowego w Pyrzycach. Bud偶et Inspektoratu przyznawany przez Wojewod臋 nie pozwala na porycie wszystkich ponoszonych wydatk贸w. Starostwo przeznacza cz臋艣膰 艣rodk贸w na dofinansowanie dzia艂alno艣ci Inspektoratu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na ponoszenie koszt贸w utrzymania Inspektoratu na okres pierwszego kwarta艂u 2004 r w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za. W tym czasie nale偶y wyst膮pi膰 do Wojewody o zwi臋kszenie bud偶etu Inspektoratu. Na koniec kwarta艂u nale偶y sporz膮dzi膰 zestawienie koszt贸w funkcjonowania jednostki i dost臋pnych 艣rodk贸w. Po analizie zestawienia Zarz膮d podejmie decyzj臋 o rodzaju pomocy na przysz艂o艣膰.
Starosta przedstawi艂 stanowisko Rady Pedagogicznej Szko艂y Podstawowej w Okunicy dotycz膮ce sytuacji w Domu Dziecka w Czernicach oraz odpowied藕 dyrektora Domu Dziecka w Czernicach. Cz艂onkowie Zarz膮du otrzymali r贸wnie偶 opini臋 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie przeniesienia wychowank贸w Domu Dziecka w Czernicach ze Szko艂y Podstawowej w Okunicy. Wszystkie te wyst膮pienia zwi膮zane s膮 z domniemanym planowaniem likwidacji szko艂y w Okunicy. Sprawa ta by艂a omawiana na posiedzeniu Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli. Stanowisko Zarz膮du jest sp贸jne ze stanowiskiem Komisji. Ze strony Powiatu nie b臋d膮 podejmowane 偶adne dzia艂ania maj膮ce na celu doprowadzenie do likwidacji szko艂y w Okunicy. Nie jest planowane przeniesienie wychowank贸w Domu Dziecka w Czernicach ze Szko艂y Podstawowej w Okunicy. W sprawie zarzut贸w dotycz膮cych sytuacji w Domu Dziecka i zachowania uczni贸w w szkole Starosta zadeklarowa艂 doprowadzenie do spotkania z dyrektorami plac贸wek w celu za艂agodzenia sporu.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zatwierdzenia og艂oszenia II przetargu na sprzeda偶 udzia艂贸w Starostwa w budynku Ratusza w Pyrzycach. Wniosek zawiera艂 tre艣膰 og艂oszenia i regulamin przetargu. Pierwszy przetarg nie przyni贸s艂 rozstrzygni臋cia. Nie osi膮gni臋to r贸wnie偶 porozumienia z Burmistrzem Pyrzyc w sprawie zamiany nieruchomo艣ci. Zarz膮d podj膮艂 decyzj臋 o og艂oszeniu II przetargu w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o uzgodnienie projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozielice. Zarz膮d uzgodni艂 projekt w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.


Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 do wiadomo艣ci pismo Mi臋dzyzak艂adowej organizacji NSZZ Solidarno艣膰 przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach kierowane do Burmistrza Pyrzyc z pro艣b膮 o zainteresowanie si臋 i pomoc w zapewnieniu 艣wiadcze艅 medycznych dla mieszka艅c贸w powiatu.
Robert Betyna poinformowa艂 o mo偶liwo艣ciach uzyskania pomocy ze 艣rodk贸w PFRON i Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego w roku 2004 i przekaza艂 materia艂y informacyjne cz艂onkom Zarz膮du.
Wicestarosta przedstawi艂 opini臋 prawn膮 w sprawie mo偶liwo艣ci udzielania pomocy finansowej SPZOZ w likwidacji. Wed艂ug tej opinii nie ma mo偶liwo艣ci udzielania jakiejkolwiek dotacji z bud偶etu powiatu. Po偶yczka mo偶e by膰 udzielona na podstawie uchwa艂y Rady Powiatu w sprawie okre艣lenia maksymalnej kwoty po偶yczek udzielanych przez Zarz膮d w roku bud偶etowym. Istotne jest przy tym okre艣lenie mo偶liwo艣ci sp艂aty po偶yczki.
Nast臋pnie rozmawiano o sytuacji Szpitala Powiatowego. Na nast臋pne posiedzenie zarz膮du zostanie przygotowany raport o stanie Szpitala. Wicestarosta poinformowa艂, 偶e wcze艣niej odb臋dzie si臋 posiedzenie Rady Spo艂ecznej, kt贸ra powinna r贸wnie偶 zapozna膰 si臋 z tym raportem.
Na zako艅czenie Wicestarosta zda艂 sprawozdanie z przebiegu spotkania Zespo艂u Rozwoju Lokalnego. Na tym spotkaniu, podsumowuj膮cym prace Zespo艂u, zosta艂y przedstawione wyniki ankiet i analiz sytuacji spo艂eczno-gospodarczej powiatu. Jest to obszerny materia艂, kt贸ry przedstawia obraz naszego powiatu wielu dziedzinach. Wnioski wyci膮gni臋te z jego studiowania powinny zosta膰 wykorzystane do planowania kierunk贸w dzia艂a艅 rozwoju powiatu.
Na tym zako艅czono posiedzenie. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂: Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

Miros艂aw Gryczka


Pyrzyce, dnia 27 stycznia 2004 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-06-09 13:24:02
Data ostatniej modyfikacji : 2004-06-09 13:24:02
Liczba wy艣wietle艅 : 1888

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  09.06.2004 12:48poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  07.07.2004 08:01poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11628286