logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 2/2006 z dnia 20 stycznia 2006 r.PROTOK脫艁 NR 2/2006
z dnia 20 stycznia 2006 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.
Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie. W zwi膮zku z likwidacj膮 filii DPS w Lipianach nale偶y t臋 zmian臋 odzwierciedli膰 w Regulaminie Organizacyjnym. Bior膮c pod uwag臋 wcze艣niej wprowadzone zmiany oraz zmian臋 przepis贸w prawnych uchyla si臋 Regulamin z roku 2002 i uchwala nowy, zawieraj膮cy dotychczasowe i proponowane aktualnie zmiany. Proponuje si臋 zmieni膰 liczb臋 miejsc, gdy偶 od jej ilo艣ci zale偶y wysoko艣膰 koszt贸w utrzymania jednego pensjonariusza. Za ubieg艂y rok przy 100 miejscach koszt wynosi艂 1814 z艂. Po obni偶eniu liczby miejsc do 80 koszt ten wzro艣nie do 2267 z艂. Zmniejszenie liczby miejsc poprawi standard, ale wzrost koszt贸w utrzymania mo偶e odstraszy膰 potencjalnych pensjonariuszy. Starosta zauwa偶y艂, 偶e mo偶na wprowadzi膰 bardziej oszcz臋dny spos贸b gospodarowania i obni偶y膰 koszty utrzymania. W jego opinii istniej膮 takie mo偶liwo艣ci. Zaproponowa艂 przeprowadzenie kontroli gospodarki finansowej w celu sprawdzenia, jakimi rezerwami dysponuje jednostka. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na niezw艂oczne zlecenie dora藕nej kontroli, a podj臋cie uchwa艂y od艂o偶ono do czasu opracowania wynik贸w kontroli.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach. Wiktor To艂oczko dyrektor PUP wyja艣ni艂, 偶e w celu dostosowania stanowisk pracy do zmieniaj膮cych si臋 zada艅 PUP, wynikaj膮cych z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zmienia si臋 za艂膮cznik do schematu organizacyjnego PUP. Zmiany dotycz膮 mi臋dzy innymi po艣rednik贸w pracy, doradc贸w zawodowych, specjalist贸w ds. program贸w, ds. rozwoju zawodowego i szkole艅. Zmiany nie powoduj膮 dodatkowych zatrudnie艅 ani zmian w bud偶ecie. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie upowa偶nienia Starosty Pyrzyckiego do wydawania decyzji o skierowaniu do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach. Na poprzednim posiedzeniu Zarz膮d podj膮艂 decyzj臋 o upowa偶nieniu Starosty w tym zakresie. Zobowi膮zuje si臋 te偶 Starost臋 do informowania Zarz膮du o wydanych skierowaniach na najbli偶szym posiedzeniu Zarz膮du. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Ad. 3.

Wicestarosta przedstawi艂 projekt promesy na zawarcie umowy o uruchomieniu sieci monitoringu miejskiego. Telewizja Kablowa AURA, kt贸ra ju偶 zacz臋艂a inwestowa膰 w sie膰 monitoringu, zaproponowa艂a udzielenia jej gwarancji podpisania umowy na sfinansowanie trzech punkt贸w monitorowania po uchwaleniu bud偶etu powiatu na rok 2006. Koszty zostan膮 ustalone w wyniku negocjacji. Miejsca usytuowania kamer zostan膮 ustalone po konsultacjach, mi臋dzy innymi z policj膮. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na udzielenie promesy w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku o upowa偶nienie dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych do zawierania um贸w w oparciu o zam贸wienie w trybie z wolnej r臋ki na 艣wiadczenie us艂ug zimowego utrzymania w zakresie od艣nie偶ania dr贸g powiatowych sprz臋tem ci臋偶kim w sytuacjach wyj膮tkowych. Z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (art. 67) wynika, 偶e zamawiaj膮cy mo偶e udzieli膰 zam贸wienia z wolnej r臋ki je偶eli ze wzgl臋du na wyj膮tkow膮 sytuacj臋 niewynikaj膮ca z przyczyn lez膮cych po stronie zamawiaj膮cego, kt贸rej nie m贸g艂 on przewidzie膰, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zam贸wienia, a nie mo偶na zachowa膰 termin贸w okre艣lonych dla innych tryb贸w udzielenia zam贸wienia. Zarz膮d zgodzi艂 si臋 z tym, 偶e dyrektor mo偶e korzysta膰 z tego zapisu i dokonywa膰 zam贸wie艅 w trybie z wolnej r臋ki w okre艣lonych sytuacjach.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 protok贸艂 kontroli wewn臋trznej w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Halina Korzeniewicz zauwa偶y艂a, 偶e po raz kolejny kontrola wykaza艂a te same b艂臋dy zwi膮zane z prowadzeniem ksi臋gowo艣ci. Krzysztof Jastrz臋bski G艂贸wny Specjalista ds. Kontroli wyja艣ni艂, 偶e dyrektor otrzyma艂 zalecenia uporz膮dkowania systemu obiegu dokument贸w i obieca艂 to zrobi膰 do czasu rekontroli. Poza tym wi臋kszych nieprawid艂owo艣ci w funkcjonowaniu szko艂y nie stwierdzono. Na pytanie Piotra Rybkowskiego o wsp贸lny system finansowo-ksi臋gowy Skarbnik odpowiedzia艂, 偶e cz臋艣膰 jednostek ju偶 zakupi艂a ten system, a pozosta艂e zostan膮 w艂膮czone w tym roku. 艢rodki na ten cel zostan膮 zabezpieczone w rezerwie bud偶etowej. Zarz膮d zatwierdzi艂 protok贸艂 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 sprawozdanie z realizacji planu kontroli wewn臋trznych w II p贸艂roczu 2005 r. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 odpowied藕 dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych o sposobie realizacji wniosk贸w pokontrolnych skierowanych do ZDP po kontroli przeprowadzonej przez Komisj臋 Rewizyjn膮. Zarz膮d zapozna艂 si臋 z informacj膮. Starosta zaproponowa艂, aby protoko艂y kontroli Komisji Rewizyjnej i informacje o realizacji wniosk贸w by艂y przekazywane r贸wnie偶 G艂贸wnemu Specjali艣cie ds. Kontroli. Zarz膮d uzna艂 t臋 propozycj臋 za zasadn膮. Sekretarz Powiatu zobowi膮za艂 si臋 do systematycznego przekazywania tych informacji Specjali艣cie ds. Kontroli.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 informacje przygotowane pod obrady Rady Powiatu na temat:
- stanu bezpiecze艅stwa w powiecie pyrzyckim, realizacji powiatowego programu zapobiegania przest臋pczo艣ci oraz ochrony bezpiecze艅stwa,
- realizacji uchwa艂 i wniosk贸w Rady Powiatu Pyrzyckiego w roku 2005.
Zarz膮d przyj膮艂 przedstawione informacje w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Ad. 5.

Wicestarosta poinformowa艂 o ofertach, kt贸re wp艂yn臋艂y do Starostwa. Pierwsza dotyczy przeprowadzenia post臋powa艅 na otrzymanie dofinansowania ze 艣rodk贸w UE termomodernizacji obiekt贸w powiatowych. Jego zdaniem nale偶y skorzysta膰 z tej mo偶liwo艣ci i poprosi膰 o przedstawienie projektu umowy dla skonkretyzowanych budynk贸w. Tym bardziej, 偶e zap艂ata za przygotowanie wniosku wraz z dokumentacj膮 nast膮pi tylko w przypadku przyj臋cia wniosku do realizacji. Druga oferta dotyczy wykonania studium wykonalno艣ci w oparciu o fundusze rz膮du Hiszpanii. Jest to zwi膮zane z promocj膮 Hiszpanii w krajach Unii i beneficjent nie ponosi za wykonanie studium 偶adnych koszt贸w. Wicestarosta zaproponowa艂 upowszechnienie tej informacji w艣r贸d urz臋d贸w gmin, gdy偶 ta oferta jest g艂贸wnie do nich kierowana. Jednocze艣nie nale偶y uruchomi膰 powiatowy zesp贸艂 ds. pozyskiwania funduszy pomocowych, pod przewodnictwem Andrzeja Drabczyka, aby umo偶liwi膰 jednostkom powiatowym skorzystanie z tej oferty.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.Sporz膮dzi艂:

Miros艂aw Gryczka

Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5...........................................


Pyrzyce, dnia 20 stycznia 2006 r.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2006-02-02 09:38:11
Data ostatniej modyfikacji : 2006-02-02 09:38:11
Liczba wy艣wietle艅 : 2620licznik odwiedzin: 11431410