logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2002-2006
od 27 pa藕dziernika 2005 r. do 28 grudnia 2005 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 27 pa藕dziernika 2005 r. do 28 grudnia 2005 r.


Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu w dniach:
1. 3 listopada 2005 r.
2. 15 listopada 2005 r.
3. 18 listopada 2005 r.
4. 25 listopada 2005 r.
5. 3 grudnia 2005 r.
6. 14 grudnia 2005 r.
7. 21 grudnia 2005 r.
8. 28 grudnia 2005 r.I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu:

- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2005.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2005.
- W sprawie wydatk贸w, kt贸rych niezrealizowane planowane kwoty nie wygasaj膮 z up艂ywem roku bud偶etowego 2005 r.
- W sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2006.
- W sprawie nabycia od Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego przez Powiat Pyrzycki nieruchomo艣ci oznaczonych dzia艂kami ewidencyjnymi nr 25/4 obr臋b ewidencyjny Pyrzyce 2 i nr 117/3 obr臋b ewidencyjny Pyrzyce 5, obydwie w udziale 143/1000.
- W sprawie przyj臋cia Powiatowej Strategii Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych w Powiecie Pyrzyckim.
- W sprawie odrzucenia wezwania do usuni臋cia naruszenia prawa.
- W sprawie zamiaru likwidacji Technikum Handlowego 3-letniego w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU.
- W sprawie zamiaru likwidacji Technikum Rolniczego 3-letniego w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU.
- W sprawie zamiaru likwidacji Technikum Mechanizacji Rolnictwa 3-letniego w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU.
- W sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szko艂y Zawodowej Specjalnej w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU.
- W sprawie zamiaru likwidacji Powiatowego O艣rodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli.
- W sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendi贸w w roku szkolnym 2005/2006 dla uczni贸w ...
- W sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendi贸w w roku akademickim 2005/2006 dla student贸w ...
- W sprawie zmiany Statutu Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.
- W sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.
- W sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu:

- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2005.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2005.
- W sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach.
- W sprawie wyra偶enia zgody na zaci膮gni臋cie kredytu przez dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.
- W sprawie powo艂ania Komisji Stypendialnej do rozpatrywania wniosk贸w student贸w o przyznanie stypendium.
- W sprawie upowa偶nienia dyrektor贸w szk贸艂 do wykonywania obowi膮zk贸w Powiatu Pyrzyckiego w zakresie realizacji programu stypendialnego w roku szkolnym 2005/2006.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:

- W sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie zmian w planach wydatk贸w jednostek organizacyjnych powiatu.
- W sprawie wsp贸艂finansowania modernizacji ulicy Sienkiewicza w Pyrzycach. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na udzia艂 w tym zadaniu.
- W sprawie wyboru sposobu realizacji zadania utrzymania czysto艣ci ulic na terenie miasta Lipiany i Pyrzyce. Do czasu rozstrzygni臋cia przetargu zadanie b臋dzie realizowane przez dotychczasow膮 za艂og臋.
- W sprawie rozstrzygni臋cia, czy dyrektor Zarz膮du Dr贸g Powiatowych dzia艂a艂 na szkod臋 Starostwa przy zawieraniu umowy na wykonanie wniosk贸w do ZPORR. Umowa zawarta ustnie nie zosta艂a zapisana i pomimo odrzucenia wniosku nie by艂o podstaw do odmowy zap艂aty za przygotowanie wniosku. za dopuszczenie do takiej sytuacji Zarz膮d udzieli艂 dyrektorowi ZDP upomnienia.
- W sprawie wyra偶enia zgody na podniesienie op艂at za 艣wiadczenie us艂ug medialnych przez Radio Plus Lipiany. Po przeprowadzeniu negocjacji Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zwi臋kszenie op艂at o 100 z艂 miesi臋cznie.
- W sprawie udzielenia wsparcia finansowego Komitetowi Budowy Pomnika Jana Paw艂a II w Pyrzycach. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przeznaczenie kwoty 11 tys. z艂 na ten cel.
- W sprawie wniosku dyrektora Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki o ustalenie dodatk贸w motywacyjnych na okres od dnia 1 grudnia 2005 r. do dnia 31 stycznia 2006 r. dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych podleg艂ych Starostwu Powiatowemu w Pyrzycach. Zarz膮d utrzyma艂 dotychczasow膮 wysoko艣膰 dodatk贸w za wyj膮tkiem dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2, kt贸remu obni偶ono dodatek z 40 do 30 % na podstawie z艂ej oceny jego pracy.
- W sprawie wniosku p.o. Dyrektora Wydzia艂u GGN w zwi膮zku z przes艂anym przez Geotermi臋 Pyrzyce projektem porozumienia tr贸jstronnego dotycz膮cego zad艂u偶enia SP ZOZ w likwidacji i rozdysponowania prawa w艂asno艣ci nieruchomo艣膰 zabudowanej dzia艂ki 157/6 i 157/5 o 艂膮cznej powierzchni 2441m2, w obr臋bie ewidencyjnym 8 m. Pyrzyce w udziale 2370/1000 - Plac Ratuszowy 1. Zarz膮d zatwierdzi艂 projekt porozumienia pod warunkiem, 偶e przekazanie nieruchomo艣ci ca艂kowicie wygasi wzajemne zobowi膮zania rozliczane porozumieniem. Porozumienie zostanie podpisane po akceptacji przez Gmin臋 Pyrzyce ceny nieruchomo艣ci okre艣lonej na 920 tys. z艂.
- W sprawie sporz膮dzenia projektu budowlanego na „Budow臋 chodnika wzd艂u偶 drogi powiatowej nr 1562Z Mechowo-Letnin” i ewentualnej budowy w roku 2006. Zarz膮d Powiatu uzna艂, 偶e nale偶y wykona膰 projekt budowlany ze 艣rodk贸w powiatu, natomiast rozpocz臋cie realizacji inwestycji uwarunkowa膰 uzyskaniem gwarancji ze strony Gminy Pyrzyce, o co najmniej 50 % partycypacji w kosztach rob贸t.


IV. Przyj臋to informacje:

- W sprawie bie偶膮cej sytuacji Szpitala Powiatowego, Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego oraz SP ZOZ w likwidacji. Na koniec ka偶dego miesi膮ca Zarz膮d otrzymuje informacje z tych jednostek i stale monitoruje ich funkcjonowanie.
- W sprawie kontroli wewn臋trznych przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych powiatu: Zarz膮dzie Dr贸g Powiatowych, Domu Pomocy Spo艂ecznej, Szpitalu Powiatowym, Powiatowym Mi臋dzyszkolnym O艣rodku Sportowym, Starostwie.
- W sprawie wydania opinii w sprawie zgody na korzystanie z dzia艂ki stanowi膮cej w艂asno艣膰 powiatu.
- W sprawie realizacji zada艅 Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pyrzycach,
- W sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXII/119/04 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2005,
- W sprawie zwo艂ania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego.
- W sprawie analizy dzia艂alno艣ci Pa艅stwowej Inspekcji Sanitarnej.
- W sprawie realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Spo艂ecznemu i Przest臋pczo艣ci w艣r贸d dzieci i m艂odzie偶y.
- W sprawie realizacji unijnych program贸w stypendialnych oraz innych form pomocy materialnej uczniom.
- W sprawie realizacji g艂贸wnych zada艅 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w roku 2005.

V. Sprawy r贸偶ne:
Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:

27 pa藕dziernika
- XLII Sesja Rady Miejskiej w Pyrzycach.
28 pa藕dziernika
- Konwent Starost贸w Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w Stargardzie Szczeci艅skim.
30 pa藕dziernika
- „Jesienna Biesiada 2005” w Bielicach.
2 listopada
- Spotkanie zespo艂u ds. pozyskiwania funduszy unijnych.
- Spotkanie z pani膮 Teres膮 Wasi艂ek Dyrektorem Centrum Edukacyjnego OMNIBUS w Pyrzycach w sprawie zasad funkcjonowania szkolnictwa niepublicznego.
3 listopada
- Fina艂 konkursu „Jesieni膮 malowane” w Pyrzyckim Domu Kultury.
4 listopada
- Spotkanie z w艂a艣cicielem firmy KOMPLET INVEST s.c. Panem Tomaszem Granops w sprawie z艂o偶onej skargi. Spotkanie z Arturem Gluzi艅skim przedstawicielem Ministerstwa Polityki Spo艂ecznej – Departamentu Po偶ytku Publicznego w sprawie wsp贸艂pracy administracji publicznej z organizacjami pozarz膮dowymi oraz wst臋pnego projektu Programu Operacyjnego Spo艂ecze艅stwo Obywatelskie.

7 listopada
- Spotkanie w sprawie rozdysponowania przekazanego sprz臋tu studyjnego przez delegacj臋 ze Szwecji.
- Spotkanie z Prezesem Geotermii Pyrzyce nt. warunk贸w umowy por臋czenia zobowi膮zania Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.
9 listopada
- Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
10 listopada
- Uroczysta Sesja Rady Powiatu z okazji Narodowego 艢wi臋ta Niepodleg艂o艣ci.
- Spotkanie w jednostce 12 Batalionu Zaopatrzenia z okazji obchod贸w 艢wi臋ta Jednostki.
11 listopada
- Sk艂adanie kwiat贸w przed Pomnikiem Katy艅skim oraz Pomnikiem Pami臋ci w Pyrzycach.
12 listopada
- Uroczysto艣膰 Narodowego 艢wi臋ta Niepodleg艂o艣ci po艂膮czona z obchodami rocznic patriotycznych przypadaj膮cych w 2005r. w Lipianach.
14 listopada
- Spotkanie z wykonawc膮 firmy REMDR脫G w sprawie inwestycji drogi Rzepnowo – ul. R贸wna i Mechowo-Letnin.
- Seminarium „Postawmy na Nowoczesno艣膰” po艣wi臋cone prezentacji Strategii Spo艂ecze艅stwa Informacyjnego w Wojew贸dztwie Zachodniopomorskim na lata 2006-2015 oraz Programu Operacyjnego „Nauka, nowoczesne technologie i spo艂ecze艅stwo informacyjne 2007-2013” w Szczecinie.
15 listopada
- Spotkanie z Prezesem Zarz膮du W艂adys艂awem Szandorowskim firmy AGROMA S.A. w sprawie mo偶liwo艣ci uruchomienia na terenie Pyrzyc dzia艂alno艣ci.
- Spotkanie z przedstawicielem firmy Rajska Kraina w sprawie oferty pomocy rolnikom w uruchomieniu sieci gospodarstw ogrodniczych i agroturystycznych oraz pozyskiwaniu funduszy.
19 listopada
- V Turniej Pi艂ki Siatkowej Radnych i Cz艂onk贸w Zarz膮du Powiatu Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w Goleniowie.
21 listopada
- Spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.
24 listopada
- XLIII Sesja Rady Miejskiej w Pyrzycach.
25 listopada
- II Powiatowy Sejmik Nauczycieli Wychowania Fizycznego.
29 listopada
- XXVI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach.
30 listopada
- Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu.
1 grudnia
- Spotkanie biznesowe w Teatrze Wsp贸艂czesnym w Szczecinie. Spotkanie w Narodowym Funduszu Zdrowia w Szczecinie w sprawie kontraktu dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.2 grudnia
- Mi臋dzyszkolny Konkurs Recytatorski „Poezja Mistrza Adama”, kt贸ry odby艂 si臋 w Bibliotece Publicznej w Lipianach. Otwarcie sali sportowej w Warnicy. Koncert Jesienny pt. „...dla Bu艂ata i innych” w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach.
- Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegat贸w zorganizowany przez Lig臋 Obrony Kraju Zarz膮d Powiatowy w Pyrzycach.
3 grudnia
- Obchody „Dni Honorowego Krwiodawstwa” oraz podsumowanie konkursu plastycznego „Krew Darem 呕ycia”, kt贸ry odby艂 si臋 w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.
5 grudnia
- Konwent Starost贸w w Bia艂ogardzie na temat kontraktowania 艣wiadcze艅 zdrowotnych na rok 2006.
6 grudnia
- Spotkanie z przedstawicielem firmy Drobimex w sprawie pozwolenia na budow臋.
- Spotkanie z panem Sylwestrem Chruszczem eurodeputowanym LPR.
- Sesja RM w Pyrzycach w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wod臋 i zbiorowego odprowadzania 艣ciek贸w.
11 grudnia
- Bia艂a Niedziela pod has艂em „Sprawd藕 swoje zdrowie”.
12 grudnia
- Spotkanie z dyrektorem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nt. obsady stanowiska kierowniczego w Pyrzycach.
- Uroczyste otwarcie biura poselskiego w Stargardzie Szczeci艅skim pos艂a na Sejm RP pana Grzegorza Napieralskiego i pos艂a na Sejm RP pana Jacka Piechoty.
13 grudnia
- Otwarcie wystawy Przegl膮d Tw贸rczo艣ci Os贸b Niepe艂nosprawnych „Jeste艣my w艣r贸d was” w Urz臋dzie Miejskim w Pyrzycach.
- Szkolenie realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Aktywne wsparcie rozwoju przedsi臋biorczo艣ci lokalnej-Pyrzyce” w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.
14 grudnia
- Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
- Spotkanie wigilijno-艣wi膮teczne w Banku Gospodarki 呕ywno艣ciowej S.A. w Szczecinie.
15 grudnia
- Spotkanie op艂atkowe „Wigilia dla samotnych” w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach.
16 grudnia
- Spotkanie op艂atkowe w siedzibie Klubu Oficer贸w Rezerwy LOK w Pyrzycach.
- Uroczysto艣膰 wr臋czenia Medali za D艂ugoletnie Po偶ycie Ma艂偶e艅skie w Urz臋dzie Miejskim w Pyrzycach.
17 grudnia
- Spotkanie op艂atkowe w Wiejskim Domu Kultury w Tetyniu.
19 grudnia
- Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami.
- Ocena prac w ZS RCKU w Pyrzycach nades艂anych na IV Powiatowy Konkurs Szopek Bo偶onarodzeniowych.

20 grudnia
- Posiedzenie Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu.
- Spotkanie 艣wi膮teczno-noworoczne w Zamku Ksi膮偶膮t Pomorskich w Szczecinie.
- Spotkanie podsumowuj膮ce wyniki w sporcie kwalifikowanym w 2005 r. w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.
- Spotkanie wigilijne w Domu Dziecka w Czernicach.
21 grudnia
- Posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli.
22 grudnia
- Spotkanie Koalicyjne w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.
23 grudnia
- Spotkanie op艂atkowo-wigilijne w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2006-01-16 13:52:22
Data ostatniej modyfikacji : 2006-01-16 13:52:22
Liczba wy艣wietle艅 : 3325licznik odwiedzin: 11426803