logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2002-2006
od 21 wrze艣nia 2005 r. do 26 pa藕dziernika 2005 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 21 wrze艣nia 2005 r. do 26 pa藕dziernika 2005 r.

Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu w dniach:
1. 5 pa藕dziernika 2005 r.
2. 12 pa藕dziernika 2005 r.
3. 25 pa藕dziernika 2005 r.


I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu:

- W sprawie zmiany uchwa艂y Nr VII/45/03 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 maja 2003 r. zmienionej uchwa艂膮 Nr IX/51/03 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 19 sierpnia 2003 r. oraz zmienionej uchwa艂膮 Nr XX/113/04 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 27 pa藕dziernika 2004 r.
- W sprawie zaliczenia do kategorii dr贸g powiatowych i ustalenia przebiegu drogi Sulimirze-Nowogr贸dek Pomorski.
- W sprawie wyboru banku do obs艂ugi bankowej bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego.
- W sprawie zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2005.
- W sprawie okre艣lenia warunk贸w cz臋艣ciowego lub ca艂kowitego zwolnienia rodzic贸w z op艂at za pobyt dziecka w rodzinie zast臋pczej oraz osoby pe艂noletniej, do czasu uko艅czenia szko艂y, w kt贸rej rozpocz臋艂a nauk臋 przed osi膮gni臋ciem pe艂noletno艣ci, a tak偶e za pobyt dziecka w plac贸wce opieku艅czo-wychowawczej.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu:

- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2005.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2005.
- W sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:

- W sprawie wprowadzenia aneks贸w do um贸w o zarz膮dzanie zawartych z dyrektorem Szpitala Powiatowego i Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego. Aneksy dotycz膮 zmiany okresu przyznawania wynagrodzenia przez Zarz膮d oraz podstawy do okre艣lenia jego wysoko艣ci. Okres jednomiesi臋czny zmieniono na kwartalny, a realizacj臋 planu b臋d膮c膮 podstaw膮 okre艣lenia wysoko艣ci wynagrodzenia zast膮piono pozytywn膮 ocen膮 pracy.
- W sprawie wyp艂aty odsetek od zaleg艂ych wynagrodze艅 by艂ych pracownik贸w SPZOZ. W s膮dzie tocz膮 si臋 sprawy o odzyskanie nale偶no艣ci likwidowanego szpitala. Ich zako艅czenie nie nast膮pi przed ko艅cem roku 2006. Do tego czasu nie ma mo偶liwo艣ci wyp艂aty wnioskowanych odsetek. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na wyp艂at臋 odsetek.
- W sprawie nieprawid艂owo艣ci ustalenia 艣redniego kosztu utrzymania wychowanka Domu Dziecka w roku 2005. Kontrola wykaza艂a, 偶e za nieprawid艂owo艣ci, kt贸re wp艂yn臋艂y na zani偶enie koszt贸w utrzymania win臋 ponosi dyrektor Domu Dziecka w Czernicach. Zarz膮d skierowa艂 do dyrektora Domu Dziecka pisemne upomnienie z jednoczesnym ostrze偶eniem o konsekwencjach w przypadku pojawienia si臋 podobnych nieprawid艂owo艣ci w przysz艂o艣ci.
- W sprawie pro艣by emerytowanego nauczyciela o zakwalifikowanie jego wcze艣niejszego odej艣cia na emerytur臋 w ramach „programu dobrowolnych odej艣膰 na wcze艣niejsz膮 emerytur臋 nauczycieli”. Program obejmuje nauczycieli, kt贸rzy rozwi膮zali umow臋 z dniem 31 sierpnia 2005 r. Wnioskodawca odszed艂 na emerytur臋 z dniem 1 stycznia 2005 r. wi臋c nie jest obj臋ty „programem”. Zarz膮d nie m贸g艂 zrealizowa膰 jego wniosku w ramach obowi膮zuj膮cej uchwa艂y.
- W sprawie przyznania dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych na okres od 1 pa藕dziernika 2005 r. do 30 listopada 2005 r.
- W sprawie podzia艂u 艣rodk贸w na nagrody dla dyrektor贸w i wyr贸偶niaj膮cych si臋 nauczycieli plac贸wek o艣wiatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
- W sprawie z艂o偶enia o艣wiadczenia o odst膮pieniu od skorzystania z prawa odwo艂ania darowizny w odniesieniu do lokali mieszkalnych w budynku nr 59 w Brzesku. Zarz膮d udzieli艂 Gminie Pyrzyce zgody na sprzeda偶 lokali pod warunkiem przekazania na rzecz powiatu uzyskanych 艣rodk贸w (ceny nieruchomo艣ci pomniejszonej o koszty sporz膮dzenia niezb臋dnej dokumentacji).
- W sprawie zwi臋kszenia dochod贸w i wydatk贸w w bud偶ecie Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Szko艂a podnios艂a standard internatu i dzi臋ki temu wzros艂o zainteresowanie noclegami pracownik贸w zamiejscowych. Zwi臋kszy艂y si臋 wp艂ywy z us艂ug 艣wiadczonych przez jednostk臋.
- W sprawie zwi臋kszenia dotacji dla Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej. Zwi臋kszenie dotacji o wska藕nik inflacji zosta艂o zagwarantowane w zawartym porozumieniu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zwi臋kszenie dotacji na rok 2005 o kwot臋 600 z艂.
- W sprawie zwi臋kszenia dotacji dla O艣rodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Nowielinie w bud偶ecie na 2005 r. Starostwo otrzyma艂o metryczk臋 subwencji w kwietniu 2005 r. po uchwaleniu bud偶etu. Dyrektor OREW zosta艂a poinformowana, 偶e dotacja zostanie powi臋kszona do nale偶nej wysoko艣ci po korekcie bud偶etu.
- W sprawie przyznania dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej na unieszkodliwienie odpad贸w powsta艂ych w wyniku wymiany cementowo-azbestowego pokrycia dachu na blaszane w miejscowo艣ci Chab贸wko oraz na zakup drzew i krzew贸w dla parafii 艣w. Stanis艂awa w Kozielicach.

IV. Przyj臋to informacje:

- W sprawie bie偶膮cej sytuacji Szpitala Powiatowego, Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego oraz SP ZOZ w likwidacji. Na koniec ka偶dego miesi膮ca Zarz膮d otrzymuje informacje z tych jednostek i stale monitoruje ich funkcjonowanie.
- W sprawie stanu rolnictwa w powiecie pyrzyckim.
- W sprawie problem贸w wychowawczych m艂odzie偶y szkolnej oraz program贸w profilaktycznych realizowanych w szko艂ach,
- W sprawie realizacji zada艅 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem rodzin zast臋pczych,
- W sprawie wspierania os贸b niepe艂nosprawnych, wsp贸艂praca z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Os贸b z Upo艣ledzeniem Umys艂owym Ko艂o w Pyrzycach,
- W sprawie oceny realizacji programu rozwoju kultury fizycznej i sportu w powiecie pyrzyckim w roku 2005,
- W sprawie funkcjonowania gminnych o艣rodk贸w pomocy spo艂ecznej powiatu pyrzyckiego.

V. Sprawy r贸偶ne:
Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:

26 wrze艣nia
- Spotkanie z wykonawc膮 firmy REMDR脫G w sprawie inwestycji drogi Rzepnowo – ul. R贸wna.
- Spotkanie z przedstawicielem TVK „AURA” w sprawie monitoringu w Pyrzycach.
28 wrze艣nia
- Wojew贸dzki Miting Lekkoatletyczny LZS z okazji 35-lecia LKS SPARTAKUS pod patronatem Starosty Pyrzyckiego.
29 wrze艣nia
- Spotkanie z Bartoszem Mickiewiczem Dziekanem Ekonomii Akademii Rolniczej w Szczecinie.
- Spotkanie z przedstawicielem TVK „AURA” w sprawie monitoringu w Pyrzycach.
- XLI Sesja Rady Miejskiej w Pyrzycach.
30 wrze艣nia
- Powiatowo-gminne 膰wiczenia obrony cywilnej i reagowania kryzysowego na terenie Powiatu Pyrzyckiego.
1 pa藕dziernika
- III Rajd Integracyjny „Nie izoluj mnie” w Nowielinie.
4 pa藕dziernika
- Podsumowanie Dni Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.
5 pa藕dziernika
- Uroczysta Gala Edycji Regionalnej Og贸lnopolskiego Rankingu „LIDERZY EKSPORTU” w Szczecinie.
10-11 pa藕dziernika
- Seminarium „Przedsi臋biorczo艣膰, rynek pracy, biznes – partnerstwo w regionie” z udzia艂em Radnych Sejmiku Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego oraz Zarz膮du Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w 艁uk臋cinie.
11 pa藕dziernika
- Spotkanie w Starostwie Powiatowym z organizacjami pozarz膮dowymi w sprawie wyboru partnera lokalnego.
12 pa藕dziernika
- Podpisanie porozumienia w sprawie wsp贸艂pracy w ramach Partnera Lokalnego organizacji pozarz膮dowych.
- Wydzia艂owa Inauguracja Roku Akademickiego 2005/2006 Wydzia艂u Ekonomiki i Organizacji Gospodarki 呕ywno艣ciowej Akademii Rolniczej w Szczecinie.
13 pa藕dziernika
- Uroczyste Obchody Dnia Bia艂ej Laski i 30-lecie dzia艂alno艣ci Polskiego Zwi膮zku Niewidomych Zarz膮d Ko艂a w Pyrzycach.
- Uroczysto艣膰 z okazji Dnia Edukacji Narodowej w O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach.
14 pa藕dziernika
- Uroczysto艣膰 z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach.
- Spotkanie podsumowuj膮ce Do偶ynki Powiatowo-Gminne, kt贸re odby艂y si臋 17 wrze艣nia br. w Przelewicach.
17 pa藕dziernika
- Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Starostwie Powiatowym.
18 pa藕dziernika
- Komisja Bud偶etowa w terenie – kontrola dr贸g powiatowych.
19 pa藕dziernika
- Posiedzenie Powiatowego Zespo艂u Reagowania Kryzysowego w sprawie przygotowania Powiatu Pyrzyckiego do zwalczania „Ptasiej grypy”.
- Komisja Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli.
20 pa藕dziernika
- Posiedzenie Komisji Bud偶etowej.
- Dzie艅 Seniora.
21 pa藕dziernika
- Spotkanie w sprawie monitoringu na terenie Powiatu Pyrzyckiego.
24 pa藕dziernika
- Posiedzenie Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2006-01-16 13:51:54
Data ostatniej modyfikacji : 2006-01-16 13:51:54
Liczba wy艣wietle艅 : 2663licznik odwiedzin: 11430139