logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 39/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r.PROTOK脫艁 NR 39/2005
z dnia 14 grudnia 2005 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na zwi臋kszenie planu wydatk贸w Powiatowego Urz臋du Pracy w roku 2005. W bie偶膮cym roku wyst膮pi艂y nieplanowane dochody zwi膮zane z op艂atami za energi臋 ciepln膮 od dzier偶awc贸w pomieszcze艅. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e wnioskowane zmiany mog膮 by膰 wprowadzone uchwa艂膮 Rady Powiatu w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2005. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na uj臋cie tych zmian w projekcie uchwa艂y Rady Powiatu w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na zwi臋kszenie planu wydatk贸w Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w roku 2006. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e nie zosta艂 jeszcze uchwalony bud偶et pa艅stwa i nie s膮 znane ostateczne kwoty dotacji i subwencji na rok 2006. W zwi膮zku z tym wprowadzanie zmian do projektu bud偶etu na przysz艂y rok jest przedwczesne. Zarz膮d od艂o偶y艂 rozpatrzenie wniosku do czasu otrzymania informacji o ostatecznych kwotach dotacji i subwencji na rok 2006.
Kolejny wniosek dotyczy艂 wyra偶enia zgody na refundacj臋 koszt贸w naprawy wyrwy przy kracie na jeziorze Rokitno. Wniosek zosta艂 z艂o偶ony przez Polski Zwi膮zek W臋dkarski Ko艂o w Pyrzycach na 艣rodki z Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej. Halina Korzeniewicz wyrazi艂a zdziwienie, 偶e Fundusz jeszcze posiada wolne 艣rodki. Rada So艂ecka w Nieborowie stara艂a si臋 o 艣rodki z tego Funduszu na sadzonki drzew li艣ciastych i ich wniosek zosta艂 odrzucony. Z dyskusji wynik艂o, 偶e opr贸cz powiatowego funduszu s膮 jeszcze fundusze gminne. Zakres dzia艂ania funduszu powiatowego powinien obejmowa膰 zadania o szerszym oddzia艂ywaniu. Niemniej jednak Zarz膮d przyj膮艂 wniosek, aby zosta艂a przygotowana informacja o wszystkich wnioskach, kt贸re w ci膮gu roku wp艂yn臋艂y do Funduszu i jak膮 ich cz臋艣膰 zrealizowano. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na refundacj臋 koszt贸w wyrwy przy kracie na jeziorze Rokitno w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.
Starosta poprosi艂 Andrzeja Jakie艂臋 dyrektora Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki, aby przedstawi艂 projekty uchwa艂 zwi膮zanych z o艣wiat膮. Dyrektor Jakie艂a om贸wi艂 projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Handlowego 3-letniego w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU, Technikum Rolniczego 3-letniego w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU, Technikum Mechanizacji Rolnictwa 3-letniego w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU, Zasadniczej Szko艂y Zawodowej Specjalnej w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU oraz Powiatowego O艣rodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli. Dyrektor Jakie艂a wyja艣ni艂, 偶e likwidacja szk贸艂 nast臋puje na skutek wchodzenia w 偶ycie reformy systemu o艣wiaty oraz braku naboru do tych szk贸艂. Uchwa艂y o likwidacji szko艂y b臋dzie mo偶liwa po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora O艣wiaty. Zarz膮d przyj膮艂 przedstawione projekty w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie dyrektor Jakie艂a przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendi贸w w roku szkolnym 2005/2006 dla uczni贸w ... oraz projekt uchwa艂y Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendi贸w w roku akademickim 2005/2006 dla student贸w ... Zmianie uleg艂o rozporz膮dzenie o zasadach naliczania dochod贸w i ta zmiana musi zosta膰 uwzgl臋dniona w ww. uchwa艂ach. Zarz膮d przyj膮艂 projekty w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
W zwi膮zku z okre艣lon膮 procedur膮 realizacji programu stypendialnego zosta艂a przygotowana uchwa艂a Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie upowa偶nienia dyrektor贸w szk贸艂 do wykonywania obowi膮zk贸w Powiatu Pyrzyckiego w zakresie realizacji programu stypendialnego w roku szkolnym 2005/2006. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.
Wicestarosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany Statutu Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego. Zwi膮zek powsta艂 w celu realizacji okre艣lonych zada艅. Dla realizacji tych zada艅 musi by膰 zabezpieczenie ich finansowania. Art. 67 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorz膮dzie powiatowym okre艣la, 偶e statut zwi膮zku winien okre艣la膰 „zasady udzia艂u w kosztach wsp贸lnej dzia艂alno艣ci, zyskach i pokrywania strat zwi膮zku”. W Statucie Zwi膮zku brak jest regulacji wymaganych w/w przepisem. Ponadto nale偶y upro艣ci膰 procedur臋 dokonywania zmiany Statutu Zwi膮zku. Projekt uchwa艂y uwzgl臋dnia te wszystkie wymagania. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie odrzucenia wezwania do usuni臋cia naruszenia prawa. Zarzut naruszenia prawa postawi艂 wierzyciel likwidowanego SPZOZ. Jest to drugi przypadek. Rada Powiatu wcze艣niej odrzuci艂a wezwanie wierzyciela. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 6.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Rada Spo艂eczna przy Szpitalu Powiatowym podj臋艂a uchwa艂臋 Zmiana polega na rozszerzeniu dzia艂alno艣ci o dodatkowe poradnie. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.


Ad. 7.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach. Do Zak艂adu kieruje si臋 Iren臋 Betyn臋, Janin臋 Piekutowsk膮, Leona Sobskiego, Stanis艂aw臋 Wawrzynieck膮, Janine Gielnik, Mari臋 Hubick膮, W艂adys艂awa Walczyka, Helen臋 Mr贸wk臋, Iren臋 Danielewsk膮, Stanis艂awa Szczepanika, Mari臋 Cydzik, Celin臋 Bursk膮, Genowef臋 Hejman i Iren臋 Kowalewsk膮. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za. Robert Betyna nie podpisa艂 uchwa艂y, gdy偶 w tym czasie opu艣ci艂 posiedzenie. Starosta zwr贸ci艂 uwag臋, 偶e uchwa艂a zosta艂a przedstawiona Zarz膮dowi zbyt p贸藕no. Osoby przygotowuj膮ce uchwa艂臋 powinny zadba膰 o zgodno艣膰 merytoryczn膮 i terminow膮 danych zawartych w uchwale. Zarz膮d zgodzi艂 si臋 z tym stanowiskiem.

Ad. 8.
Starosta przedstawi艂 protok贸艂 kontroli w Powiatowym Mi臋dzyszkolnym O艣rodku Sportowym przeprowadzonej przez Komisj臋 Rewizyjn膮. Zarz膮du zapozna艂 si臋 z protoko艂em.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 informacj臋 w sprawie realizacji unijnych program贸w stypendialnych oraz innych form pomocy materialnej uczniom. Informacja te b臋dzie tematem obrad Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Kolejna informacja dotyczy艂a realizacji g艂贸wnych zada艅 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w roku 2005. Ocena realizacji tych zada艅 jest w tematem obrad najbli偶szej sesji Rady Powiatu. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 9.
Dyrektor Jakie艂a poprosi艂 Zarz膮d o wys艂uchanie informacji dotycz膮cej nauczyciela Zespo艂u szk贸艂 Nr 2 RCKU Pana W. Kruszewskiego. Nauczyciel zwr贸ci艂 si臋 do Pana Starosty z pro艣b膮 o pomoc w przywr贸ceniu do pracy w zwi膮zku z odmown膮 decyzj膮 ZUS w sprawie przyznania emerytury. Po zapoznaniu si臋 z wyst膮pieniem oraz za艂膮czonymi dokumentami dyrektor Jakie艂a wyst膮pi艂 do radcy prawnego o opini臋 prawn膮. Po otrzymaniu opinii prawnej pozytywnej dla nauczyciela zosta艂o przygotowane wyst膮pienie Pana Starosty do dyrektora szko艂y z pro艣b膮 o uwzgl臋dnienie wniosku by艂ego pracownika. Pan dyrektor zakwestionowa艂 opini臋 prawn膮 i do dnia posiedzenia Zarz膮du sprawy nie za艂atwi艂. Propozycje, jakie zosta艂y przed艂o偶one nauczycielowi nie za艂atwiaj膮 sprawy (nowa umowa o prac臋 a nie przywr贸cenie do pracy na czas okre艣lony do 30 czerwca br., zmiana stanowiska, zmiana sta偶u zawodowego nauczyciela).
Poniewa偶 dyrektor szko艂y podj膮艂 pr贸by jednostronnego przedstawienia problemu cz艂onkom Zarz膮du dyrektor Wydzia艂u poprosi艂 o umo偶liwienie om贸wienia sprawy w oparciu o dokumenty, jakie s膮 w Starostwie.
Skarbnik poinformowa艂 Zarz膮d o stanie zaawansowania procedury emisji obligacji oraz o sposobie rozdysponowania otrzymanych 艣rodk贸w.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:

Waldemar Durkin Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
Pyrzyce, dnia 14 grudnia 2005 r. 5...........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2005-12-27 13:02:50
Data ostatniej modyfikacji : 2005-12-27 13:02:50
Liczba wy艣wietle艅 : 2555licznik odwiedzin: 11808125