logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 36/2005 z dnia 25 listopada 2005 r.PROTOK脫艁 NR 36/2005
z dnia 25 listopada 2005 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu PyrzyckiegoLista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 sprawozdania z dzia艂alno艣ci Szpitala Powiatowego w Pyrzycach oraz Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach za miesi膮c wrzesie艅 2005 r. Piotr Rybkowski zwr贸ci艂 uwag臋, 偶e sprawozdania s膮 przygotowane na podstawie wcze艣niejszych sprawozda艅 ze zmienionymi tylko danymi. Zawieraj膮 te same sformu艂owania, a nawet nazw臋 poprzedniego miesi膮ca. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdania w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za z zastrze偶eniem, 偶e w przysz艂o艣ci powinny one by膰 przygotowywane z wi臋ksz膮 staranno艣ci膮.
Starosta zaproponowa艂 ustalenie wysoko艣ci wynagrodzenia dyrektora Szpitala i ZOL za miesi膮c wrzesie艅 2005 r. w pe艂nej wysoko艣ci. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 projekt porozumienia pomi臋dzy Szpitalem Powiatowym a Geotermi膮 Pyrzyce w sprawie sp艂aty zaleg艂ych wierzytelno艣ci. Warunkiem wej艣cia w 偶ycie porozumienia jest zawarcie umowy por臋czenia pomi臋dzy Geotermi膮 Pyrzyce a Powiatem. Radca prawny Starostwa, b臋d膮cy jednocze艣nie cz艂onkiem Rady Nadzorczej Geotermii Pyrzyce, sporz膮dzi艂 opini臋 prawn膮 dotycz膮c膮 projektu umowy por臋czenia. Wicestarosta zaproponowa艂, aby uzyska膰 opini臋 prawn膮 niezale偶nego prawnika i dopiero wtedy podj膮膰 decyzj臋 w sprawie podpisania umowy. Zarz膮d zgodzi艂 si臋 z tym stanowiskiem w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Skarbnik poinformowa艂, 偶e Wojewoda potwierdzi艂 przyznanie dotacji na realizacj臋 projekt贸w dofinansowywanych ze ZPORR na termomodernizacj臋 i zakup sprz臋tu dla Szpitala Powiatowego. Przyj臋cie tych dotacji wi膮偶e si臋 z zabezpieczeniem 艣rodk贸w w wysoko艣ci po 1 mln z艂 na por臋czenie projekt贸w i 750 tys. na zabezpieczenie udzia艂u w艂asnego. Min膮艂 ju偶 termin sk艂adania wniosk贸w o uznanie tych dotacji jako 艣rodk贸w nie wygasaj膮cych z ko艅cem roku, a nie da si臋 ich wykorzysta膰 do ko艅ca roku.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie przyj臋cia Powiatowej Strategii Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych w Powiecie Pyrzyckim. Uchwalenie tej strategii jest wymogiem ustawowym wynikaj膮cym z ustawy o pomocy spo艂ecznej. Realizacja strategii pozwoli na budowanie zintegrowanego systemu pomocy spo艂ecznej na terenie powiatu Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 wniosek w sprawie wyra偶enia zgody na zmian臋 w planie wydatk贸w Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Wnioskuje si臋 o zwi臋kszenie bud偶etu PCPR poprzez przesuni臋cie kwoty 12 500 z艂 z bud偶etu rodzin zast臋pczych. Uzyskane 艣rodki b臋d膮 przeznaczone na op艂at臋 abonamentu programu Lex, zakup materia艂贸w biurowych, p艂ace i nagrody. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek w sprawie wyra偶enia zgody na zmian臋 w planie wydatk贸w Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego. W zwi膮zku z rozwi膮zanie m umowy o prac臋 z pracownikiem administracji wnioskuje si臋 o przeniesienie niewykorzystanych 艣rodk贸w z wynagrodze艅 osobowych do paragraf贸w dotycz膮cych pozosta艂ych wydatk贸w bie偶膮cych. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o ustalenie dodatk贸w motywacyjnych na okres od dnia 1 grudnia 2005 r. do dnia 31 stycznia 2006 r. dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych podleg艂ych Starostwu Powiatowemu w Pyrzycach. Dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki zaproponowa艂 utrzymanie dodatk贸w w dotychczasowej wysoko艣ci. Jednak obserwacja dzia艂alno艣ci dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU w dziedzinie polityki kadrowej i negatywnych skutk贸w jego decyzji wskazuje na to, 偶e dodatek powinien zosta膰 obni偶ony. Zarz膮d w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za zatwierdzi艂 wysoko艣膰 dodatk贸w motywacyjnych na okres od dnia 1 grudnia 2005 r. do dnia 31 stycznia 2006 r. nast臋puj膮co:
- dla dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 - 35 %,
- dla dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU - 30 %,
- dla dyrektora Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego - 40 %
- dla dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - 30 %
- dla dyrektora Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego - 15 %.
Starosta przedstawi艂 wniosek w sprawie wprowadzenia zmian do projektu porozumienia tr贸jstronnego dotycz膮cego zad艂u偶enia SPZOZ w likwidacji i rozdysponowania prawa w艂asno艣ci nieruchomo艣膰 zabudowanej dzia艂ki 157/6 i 157/5 o 艂膮cznej powierzchni 2441 m2, w obr臋bie ewidencyjnym 8 m. Pyrzyce w udziale 2370/1000 - Plac Ratuszowy 1. W projekcie b艂臋dnie zapisano reprezentanta Powiatu w osobie Starosty. O艣wiadczenia woli w sprawach maj膮tkowych powiatu sk艂adaj膮 dwaj cz艂onkowie Zarz膮du. Ponadto nale偶y doda膰 punkt m贸wi膮cy o ca艂kowitym wyga艣ni臋ciu wzajemnych zobowi膮za艅 rozliczanych porozumieniem. Porozumienie zostanie podpisane po akceptacji przez Gmin臋 Pyrzyce ceny nieruchomo艣ci okre艣lonej na 920 tys. z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przes艂anie propozycji zmian zainteresowanym stronom w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 5.

Miros艂aw Gryczka Sekretarz Powiatu przedstawi艂 informacj臋 dotycz膮c膮 obowi膮zuj膮cej procedury naboru na wolne kierownicze stanowiska urz臋dnicze oraz wolne stanowiska urz臋dnicze w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach. W oparciu o ustaw臋 z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorz膮dowych ... zosta艂y okre艣lone procedury naboru na wolne stanowiska urz臋dnicze i kierownicze w Starostwie. Procedura zapewnia jawno艣膰 post臋powania oraz form臋 konkursow膮 dla stanowisk kierowniczych. Wicestarosta zauwa偶y艂, 偶e brak jest unormowa艅 dotycz膮cych naboru pracownik贸w interwencyjnych. Co prawda s膮 oni zatrudniani na podstawie umowy o prac臋 czyli okre艣lone procedury te偶 ich obowi膮zuj膮, ale nale偶y to uszczeg贸艂owi膰.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:

Miros艂aw Gryczka Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
Pyrzyce, dnia 25 listopada 2005 r. 5...........................................


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2005-12-27 12:59:44
Data ostatniej modyfikacji : 2005-12-27 12:59:44
Liczba wy艣wietle艅 : 2450licznik odwiedzin: 11708760