logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 34/2005 z dnia 15 listopada 2005 r.PROTOK脫艁 NR 34/2005
z dnia 15 listopada 2005 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2006. Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e jest to wst臋pny projekt bud偶etu. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Skarbnik przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2005. Zmiana podyktowana jest zwi臋kszeniem przez Wojewod臋 dotacji celowych na remont obiektu i zakup sprz臋tu w Komendzie Powiatowej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej oraz dofinansowanie funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Jednocze艣nie ze wzgl臋du na zmniejszenie si臋 liczby mieszka艅c贸w Domu Pomocy Spo艂ecznej zosta艂a zmniejszona dotacja celowa na Dom Pomocy Spo艂ecznej. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie nabycia od Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego przez Powiat Pyrzycki nieruchomo艣ci oznaczonych dzia艂kami ewidencyjnymi nr 25/4 obr臋b ewidencyjny Pyrzyce 2 i nr 117/3 obr臋b ewidencyjny Pyrzyce 5, obydwie w udziale 143/1000. Uchwa艂a ta finalizuje wieloletnie starania powiatu o nabycie czterech pomieszcze艅 biurowych w budynku b臋d膮cym w艂asno艣ci膮 powiatu. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Wicestarosta om贸wi艂 wniosek o wydanie opinii w sprawie zgody na korzystanie z dzia艂ki stanowi膮cej w艂asno艣膰 powiatu. Dzia艂ka o numerze ewidencyjnym 344/2 w obr臋bie Pyrzyce 9 b臋d膮ca w艂asno艣ci膮 NZOZ Eskulap Sp. z o.o. graniczy z dzia艂k膮 o numerze ewidencyjnym 344/3, kt贸ra jest w艂asno艣ci膮 powiatu i w planie zagospodarowania przestrzennego stanowi drog臋 dla ruchu pieszego. Sp贸艂ka Eskulap zwr贸ci艂a si臋 z wnioskiem o wydanie zgody na ustanowienie s艂u偶ebno艣ci gruntowej. Wicestarosta wyja艣ni艂, 偶e obecnie istnieje dost臋p do dzia艂ki nr 344/2 i wydawanie takiej zgody nie jest konieczne. Poza tym w przysz艂o艣ci powiat mia艂by obowi膮zek wybudowania tej drogi. Dlatego zaproponowa艂, aby nie wydawa膰 zgody korzystanie z dzia艂ki stanowi膮cej w艂asno艣膰 powiatu. Zarz膮d zgodzi艂 si臋 z tym stanowiskiem w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach. Do zak艂adu kieruje si臋 Adelajd臋 Karpi艅sk膮, Jadwig臋 艁awrynowicz, Alicj臋 Kowaliszyn, Ludwika Wichur臋, Dominika Aksamita, Mieczys艂awa Maciejewskiego, Mariann臋 Ugarenko, Jadwig臋 呕y艂czy艅sk膮, Edwarda Chloupka i Genowef臋 艁ukaszewicz. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie odrzucenia wezwania do usuni臋cia naruszenia. Zak艂ad Us艂ug Pralniczych b臋d膮cy wierzycielem SPZOZ wzywa do usuni臋cia naruszenia polegaj膮cego na przed艂u偶eniu okresu zako艅czenia likwidacji SPZOZ. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 wniosek w sprawie wyboru sposobu realizacji zadania utrzymania czysto艣ci ulic na terenie miasta Lipiany i Pyrzyce. Z powodu 艣mierci przedsi臋biorcy, kt贸ry by艂 jedynym wykonawc膮 realizuj膮cym to zadanie zachodzi konieczno艣膰 szybkiego powierzenia tego zadania innemu podmiotowi. Proponuje si臋 og艂osi膰 przetarg, a jednocze艣nie, do czasu jego rozstrzygni臋cia, dokona膰 zam贸wienia z wolnej r臋ki na 艣wiadczenie tej us艂ugi na czas okre艣lony. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na taki tryb post臋powania w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o rozstrzygni臋cie, czy dyrektor Zarz膮du Dr贸g Powiatowych dzia艂a艂 na szkod臋 Starostwa przy zawieraniu umowy na wykonanie wniosk贸w do ZPORR. Wnioski nie zosta艂y przyj臋te do realizacji mimo to firma Komplet Inwest s.c. przygotowuj膮ca wnioski domaga艂a si臋 zap艂aty za przygotowanie dokumentacji. Wcze艣niejsze ustne ustalenia, kt贸re mia艂y zabezpiecza膰 interes zleceniodawcy i warunkowa膰 zap艂at臋 przyj臋ciem wniosku do realizacji nie zosta艂y zapisane w stosownej umowie. Sytuacja taka mia艂a miejsce z powodu konieczno艣ci przygotowania wniosku w kr贸tkim czasie i braku porozumienia, co do ostatecznego kszta艂tu umowy. Firma Komplet Inwest s.c. wycofa艂a si臋 z wcze艣niejszych deklaracji. Przed艂u偶aj膮ce si臋 negocjacje doprowadzi艂y do tego, 偶e prace nad wnioskiem zako艅czono, a umowa nie zosta艂a zawarta. Brak umowy nie zwalnia zleceniodawcy od obowi膮zku dokonania zap艂aty za wykonan膮 us艂ug臋. Dlatego doprowadzono do zawarcia ugody i zap艂acono za wykonan膮 dokumentacj臋.
Starosta poinformowa艂, 偶e udzieli艂 upomnienia dyrektorowi Wydzia艂u Infrastruktury Technicznej i Komunikacji za nie dope艂nienie obowi膮zk贸w. Jednocze艣nie zaproponowa艂, aby Zarz膮d udzieli艂 upomnienia dyrektorowi Zarz膮du Dr贸g Powiatowych za zlecanie zada艅 bez zawierania um贸w na pi艣mie. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Kolejny wniosek dotyczy艂 wyra偶enia zgody na podniesienie op艂at za 艣wiadczenie us艂ug medialnych przez Radio Plus Lipiany. Radio Plus proponuje podniesienie op艂at z 800 z艂 do 950 z艂. Zarz膮d nie wyra偶a zgody na zmian臋 wysoko艣ci op艂at. Nale偶y prowadzi膰 negocjacje w takim kierunku, aby utrzyma膰 je na obecnym poziomie. Zarz膮d podj膮艂 tak膮 decyzj臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 list臋 zada艅 inwestycyjnych planowanych do realizacji w okresie 2006-2013 stanowi膮cych element Planu Rozwoju Lokalnego. Zarz膮d zaakceptowa艂 te zadania w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o udzielenie wsparcia finansowego Komitetowi Budowy Pomnika Jana Paw艂a II w Pyrzycach. Zaproponowa艂, aby powiat przeznaczy艂 pewn膮 kwot臋 na budow臋 pomnika. Wicestarosta zauwa偶y艂, 偶e mo偶na by przy okazji zmian bud偶etu na ten rok wygospodarowa膰 jakie艣 艣rodki lub uj膮膰 ten wydatek w bud偶ecie na rok 2006.
Robert Betyna sprzeciwi艂 si臋 wydawaniu pieni臋dzy na budow臋 pomnika Jana Paw艂a II. Jego zdaniem gdyby papie偶 mia艂 wybiera膰 pomi臋dzy finansowaniem budowy pomnika a wydaniem tych pieni臋dzy na inny bardziej po偶yteczny cel, to by wybra艂 to drugie. Przytoczy艂 r贸wnie偶 opinie internaut贸w, kt贸rzy w wi臋kszo艣ci s膮 przeciwni dzia艂aniom Komitetu. Halina Korzeniewicz te偶 opowiedzia艂a si臋 przeciw dofinansowywaniu.
Wobec nieobecno艣ci Piotra Rybkowskiego oraz podzia艂u zda艅 Zarz膮d wstrzyma艂 si臋 z podj臋ciem decyzji do czasu, gdy wypowiedz膮 si臋 wszyscy cz艂onkowie.

Ad. 6.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o realizacji zada艅 Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pyrzycach. Informacja zosta艂a przygotowana zgodnie z planem pracy Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli i b臋dzie tematem obrad na posiedzeniu grudniowym. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wyniki kontroli przeprowadzonych przez Komisj臋 Rewizyjn膮 w Starostwie, Domu Pomocy Spo艂ecznej i Szpitalu. Kontrole dotyczy艂y realizacji zam贸wie艅 publicznych. Komisja stwierdzi艂a wyst臋powanie w kontrolowanych dokumentacjach pewnych uchybie艅. By艂y to mi臋dzy innymi braki podpis贸w, parafek, kontrasygnat Skarbnika, rozbie偶no艣ci w datach. Sekretarz Powiatu wyja艣ni艂, 偶e osoby odpowiedzialne zosta艂y zobowi膮zane do usuni臋cia nieprawid艂owo艣ci i rzetelnego przestrzegania zapis贸w ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych.

Ad. 7.
Halina Korzeniewicz spyta艂a, w jaki spos贸b zareagowali mieszka艅cy ulicy Sienkiewicza na propozycj臋 przebudowy tej ulicy z艂o偶on膮 przez Burmistrza Pyrzyc. Starosta odpowiedzia艂, 偶e mieszka艅cy po otrzymaniu plan贸w przebudowy nie wyrazili zgody na zamkni臋cie wylotu tej ulicy od strony ul. Warszawskiej. Powiat nie ma w planach 偶adnych inwestycji na tej drodze. R贸wnie偶 nie jest planowany remont ulicy Ciep艂owniczej, o kt贸ry tak偶e wnioskowa艂 Burmistrza Pyrzyc. Je偶eli te ulice s膮 tak istotne dla miasta, to powiat ch臋tnie odda je Gminie.
Robert Betyna spyta艂, na jakim etapie jest tworzenie jednej administracji o艣wiatowej oraz kiedy zostanie zmodernizowana administracja Zarz膮du Dr贸g Powiatowych.
Starosta wyja艣ni艂, 偶e ju偶 zosta艂 wprowadzony jednolity system informatyczny w jednostkach o艣wiatowych i na pocz膮tku przysz艂ego roku b臋dzie mo偶na doprowadzi膰 ten zamiar do ko艅ca. Modernizacja administracji ZDP uzale偶niona jest od siedziby. Planowane jest jej przeniesienie i po przeprowadzce b臋d膮 zmiany w administracji.
Nast臋pnie Robert Betyna poprosi艂, aby posiedzenia Zarz膮du odbywa艂y si臋 we wczesnych godzinach rannych, lub po 14 00 , a nie w po艂udnie. Starosta wyja艣ni艂, 偶e posiedzenia s膮 planowane na godzin臋 贸sm膮 rano. Czasami jednak ze wzgl臋du na obiektywne okoliczno艣ci trzeba ten termin zmieni膰.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:

Waldemar Durkin Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
Pyrzyce, dnia 15 listopada 2005 r. 5...........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2005-12-27 12:58:43
Data ostatniej modyfikacji : 2005-12-27 12:58:43
Liczba wy艣wietle艅 : 2605licznik odwiedzin: 11431389