logo
logo
Rada Powiatu » porz膮dek obrad Rady
XXX SESJA RADY POWIATU
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


PORZ膭DEK OBRAD
XXX SESJI RADY POWIATU
NA DZIE艃 28 GRUDNIA 2005 ROKU
godz. 12.00 Starostwo Powiatowe w Pyrzycach

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2. Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.

3. Przyj臋cie protoko艂u z obrad XXVIII i XXIX sesji Rady Powiatu.

4. Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Realizacja g艂贸wnych zada艅 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w roku 2005;
 Opinie komisji,
 Dyskusja,
 Przyj臋cie informacji.

7. Projekt uchwa艂y w sprawie okre艣lenia warunk贸w cz臋艣ciowe-go lub ca艂kowitego zwolnienia rodzic贸w z op艂at za pobyt dziecka w rodzinie zast臋pczej oraz osoby pe艂noletniej, do czasu uko艅czenia szko艂y, w kt贸rej rozpocz臋艂a nauk臋 przed osi膮gni臋ciem pe艂noletno艣ci, a tak偶e za pobyt dziecka w pla-c贸wce opieku艅czo-wychowawczej (proj. 149);
 Opinia Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Oby-wateli,
 Dyskusja,
 Podj臋cie uchwa艂y.

8. Projekt uchwa艂y w sprawie przyj臋cia Powiatowej Strategii Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych w Powiecie Pyrzyc-kim (proj. 158);
 Opinia Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Oby-wateli,
 Dyskusja,
 Podj臋cie uchwa艂y.

9. Projekt uchwa艂y w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Handlowego 3-letniego w Zespole Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Cen-trum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach (proj. 159);
 Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu,
 Dyskusja,
 Podj臋cie uchwa艂y.

10. Projekt uchwa艂y w sprawie zamiaru likwidacji Techni-kum Rolniczego 3-letniego w Zespole Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach (proj. 160);
 Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu,
 Dyskusja,
 Podj臋cie uchwa艂y.

11. Projekt uchwa艂y w sprawie zamiaru likwidacji Zasadni-czej Szko艂y Zawodowej Specjalnej w Zespole Szk贸艂 Nr 2 Rol-nicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach (proj. 161);
 Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu,
 Dyskusja,
 Podj臋cie uchwa艂y.

12. Projekt uchwa艂y w sprawie zamiaru likwidacji Powiato-wego O艣rodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Py-rzycach (proj. 162);
 Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu,
 Dyskusja,
 Podj臋cie uchwa艂y.

13. Projekt uchwa艂y w sprawie zamiaru likwidacji Techni-kum Mechanizacji Rolnictwa 3-letniego w Zespole Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach (proj. 166);
 Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu,
 Dyskusja,
 Podj臋cie uchwa艂y.

14. Projekt uchwa艂y w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendi贸w w roku akademickim 2005/2006 dla student贸w maj膮cych na sta艂e zameldowanie na terenie powiatu pyrzyckiego (proj. 168);
 Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu,
 Dyskusja,
 Podj臋cie uchwa艂y.

15. Projekt uchwa艂y w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendi贸w w roku szkolnym 2005/2006 uczniom szk贸艂 ponadgimnazjal-nych, prowadzonych przez powiat pyrzycki, umo偶liwiaj膮cych uzyskanie 艣wiadectwa dojrza艂o艣ci lub 艣wiadectwa matural-nego (proj. 167);
 Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu,
 Dyskusja,
 Podj臋cie uchwa艂y.

16. Projekt uchwa艂y w sprawie zmiany Statutu Zwi膮zku Ce-lowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego (proj. 164);
 Opinia Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geode-zji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami,
 Dyskusja,
 Podj臋cie uchwa艂y.

17. Projekt uchwa艂y w sprawie odrzucenia wezwania do usuni臋cia naruszenia prawa (proj. 163);
 Opinia Komisji Bud偶etowej,
 Dyskusja,
 Podj臋cie uchwa艂y.

18. Projekt uchwa艂y w sprawie zatwierdzenia zmiany w Sta-tucie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach (proj. 165);
 Opinia Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Oby-wateli,
 Dyskusja,
 Podj臋cie uchwa艂y

19. Sprawozdanie z rocznej dzia艂alno艣ci sta艂ych komisji Ra-dy.
 Dyskusja,
 Przyj臋cie sprawozda艅.

20. Projekt uchwa艂y w sprawie przyj臋cia planu pracy Komi-sji Rewizyjnej na rok 2006;
 Dyskusja,
 Podj臋cie uchwa艂y

21. Projekt uchwa艂y w sprawie przyj臋cia planu pracy Rady Powiatu na rok 2006;
 Opinie Komisji,
 Dyskusja,
 Podj臋cie uchwa艂y.

22. Informacja o analizie z艂o偶onych o艣wiadcze艅 maj膮tko-wych Naczelnika II Urz臋du Skarbowego w Szczecinie.

23. Informacja dyrektor贸w Szpitala Powiatowego oraz Za-k艂adu Opieku艅czo – Leczniczego w Pyrzycach o sytuacji jed-nostek.

24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

25. Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.

26. Zamkni臋cie obrad XXX sesji Rady Powiatu.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2005-12-14 18:43:16
Data ostatniej modyfikacji : 2005-12-14 18:43:16
Liczba wy艣wietle艅 : 1662

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  14.12.2005 17:44poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12639296