logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 31/2005 z dnia 12 pa藕dziernika 2005 r.PROTOK脫艁 NR 31/2005
z dnia 12 pa藕dziernika 2005 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.
Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Ryszard Grzesiak przedstawi艂 sprawozdanie finansowe Szpitala Powiatowego za miesi膮c sierpie艅 2005 r. Planowane straty by艂y na poziomie 44 tys. z艂 natomiast faktyczny wynik to strata rz臋du 97 tys. z艂. Spowodowane to by艂o g艂贸wnie zwi臋kszeniem zatrudnienia i wzrostem koszt贸w leczenia. Piotr Rybkowski zauwa偶y艂, 偶e znaczne przekroczenie planu wyst臋puje w us艂ugach obcych i spyta艂 jak d艂ugo jeszcze lekarze b臋d膮 generowa膰 zad艂u偶enie. Dyrektor Grzesiak wyja艣ni艂, 偶e us艂ugi obce s膮 zwi膮zane z wykonywaniem kosztownych bada艅 laboratoryjnych, ale nie mo偶na z nich ca艂kowicie zrezygnowa膰. Natomiast w obszarze wynagrodze艅 dla personelu zosta艂y podj臋te zdecydowane dzia艂ania. Zwolniono cz臋艣膰 lekarzy. Zosta艂y zmniejszone pensje, zniesiono wszelkie dodatki i premie. Stwarza to zagro偶enie, 偶e personel b臋dzie odchodzi艂 ze szpitala. Ju偶 cz臋艣膰 piel臋gniarek z艂o偶y艂a wypowiedzenia. Dalsze wprowadzanie ogranicze艅 wydatk贸w odbije si臋 negatywnie na funkcjonowaniu Szpitala. Odr臋bny problem stanowi ogrzewanie budynku. Prowadzone s膮 negocjacje ugodowe z Geotermi膮 Pyrzyce.
Nast臋pnie Iwona Zibrowska przedstawi艂a sprawozdanie finansowe Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego za miesi膮c sierpie艅 2005 r. W tym miesi膮cu wzros艂y dochody z tytu艂u op艂at od pacjent贸w. Spowodowa艂o to przekroczenie planowanych dochod贸w o ok. 3 tys. z艂.
Zarz膮d, w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za, przyj膮艂 przedstawione informacje i zdecydowa艂 o przekazaniu sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego pod obrady komisji Rady Powiatu w celu wypracowania stanowiska dotycz膮cego dalszej dzia艂alno艣ci Szpitala.
Starosta zaproponowa艂 wyp艂acenie wynagrodzenia za miesi膮c sierpie艅 2005 r. dla dyrektora Szpitala i dyrektora ZOL w pe艂nej wysoko艣ci. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zaliczenia do kategorii dr贸g powiatowych i ustalenia przebiegu drogi Sulimirze-Nowogr贸dek Pomorski. Odcinek tej drogi, pomimo 偶e znajduje si臋 na terenie powiatu pyrzyckiego nie by艂 sklasyfikowany jako droga powiatowa, a stanowi ci膮g drogi powiatowej na terenie powiatu my艣liborskiego. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach. Do Zak艂adu kieruje si臋 Halin臋 Bocian, W艂adys艂awa Jaromierskiego, Leokadi臋 Jurak, Helen臋 Jarmakowicz, Ariel臋 Stefa艅sk膮, Jana Maciejewskiego, Janin臋 Bu艂gajewsk膮, J贸zefa St臋pnia, Mari臋 Sinkowsk膮, Adel臋 Grotek i Urszul臋 Maczug臋. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2005. Zmiana jest zwi膮zana z dotacj膮 celow膮 Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dofinansowanie zakup贸w 艣rodk贸w dydaktycznych, niezb臋dnych do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 5.

Starosta przedstawi艂 wniosek w sprawie zwi臋kszenia dochod贸w i wydatk贸w w bud偶ecie Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Szko艂a podnios艂a standard internatu i dzi臋ki temu wzros艂o zainteresowanie noclegami pracownik贸w zamiejscowych. Zwi臋kszy艂y si臋 wp艂ywy z us艂ug 艣wiadczonych przez jednostk臋. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zwi臋kszenie dochod贸w i wydatk贸w zgodnie z wnioskiem, w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek w sprawie zwi臋kszenia dotacji dla Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej. Zwi臋kszenie dotacji o wska藕nik inflacji zosta艂o zagwarantowane w zawartym porozumieniu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zwi臋kszenie dotacji Na rok 2005 o kwot臋 600 z艂, w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Z kolei Starosta przedstawi艂 wniosek w sprawie zwi臋kszenia dotacji dla O艣rodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Nowielinie w bud偶ecie na 2005 r. Starostwo otrzyma艂o metryczk臋 subwencji w kwietniu 2005 r. po uchwaleniu bud偶etu. Dyrektor OREW zosta艂a poinformowana, 偶e dotacja zostanie powi臋kszona do nale偶nej wysoko艣ci po korekcie bud偶etu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zwi臋kszenie dotacji, w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Ostatni wniosek dotyczy艂 doposa偶enia Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w pomoce dydaktyczne. Andrzej Jakie艂a wyja艣ni艂, 偶e w latach poprzednich na skutek z艂ej organizacji pracy szko艂y wyst臋powa艂y braki w bud偶ecie st膮d nie inwestowano w pomoce dydaktyczne. Obecnie, po wprowadzeniu zmian organizacyjnych, bud偶et zaczyna si臋 bilansowa膰. Umo偶liwi to planowanie zakup贸w pomocy naukowych. Pomoc z bud偶etu powiatu b臋dzie mo偶liwa tylko w przypadku wolnych 艣rodk贸w, kt贸re mog膮 si臋 ujawni膰 pod koniec roku. Dlatego dyrektor Jakie艂a zaproponowa艂 rozpatrzy膰 ten wniosek powt贸rnie w grudniu 2005 r. Obecnie szko艂a otrzyma pracowni臋 komputerow膮, rzutnik multimedialny, przeno艣ny komputer oraz wyposa偶enie do studia telewizyjnego.
Robert Betyna zauwa偶y艂, 偶e wyposa偶enie tej plac贸wki jest du偶o gorsze ni偶 w wielu gimnazjach. Uczniowie przychodz膮cy do pierwszej klasy liceum doznaj膮 rozczarowania. Bez poprawy bazy nie da si臋 zrealizowa膰 zamiaru zbudowania szko艂y o wysokim poziomie nauczania przygotowuj膮cej uczni贸w do dalszej nauki na studiach.
Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na powt贸rne rozpatrzenie wniosku w grudniu br. w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.Ad. 6.

Starosta przedstawi艂 protok贸艂 kontroli wewn臋trznej w Domu Pomocy Spo艂ecznej Pyrzycach z siedziba w 呕abowie w zakresie przestrzegania procedur kontroli finansowej. Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 informacje w sprawie:
- problem贸w wychowawczych m艂odzie偶y szkolnej oraz program贸w profilaktycznych realizowanych w szko艂ach,
- realizacji zada艅 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem rodzin zast臋pczych,
- wspierania os贸b niepe艂nosprawnych, wsp贸艂praca z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Os贸b z Upo艣ledzeniem Umys艂owym Ko艂o w Pyrzycach,
- oceny realizacji programu rozwoju kultury fizycznej i sportu w powiecie pyrzyckim w roku 2005,
- funkcjonowania gminnych o艣rodk贸w pomocy spo艂ecznej powiatu pyrzyckiego,
Zarz膮d przyj膮艂 informacje w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za. Jedynie informacja w sprawie funkcjonowania gminnych o艣rodk贸w pomocy spo艂ecznej zosta艂a oceniona negatywnie. Publikacja ta nie dotyczy tematu. Przedstawia zadania ca艂kowicie pomijaj膮c dzia艂alno艣膰 o艣rodk贸w. Zarz膮d zdecydowa艂 o przekazaniu tej informacji pod obrady komisji tylko dlatego, 偶e zaproszeni przedstawiciele gminnych o艣rodk贸w b臋d膮 mogli przekaza膰 wiadomo艣ci dotycz膮ce ich dzia艂alno艣ci.

Ad. 7.

Wicestarosta zapozna艂 Zarz膮d z tre艣ci膮 wyst膮pienia do Pyrzyckiego Przedsi臋biorstwa Komunalnego w sprawie przekazania tej jednostce dw贸ch dzia艂ek przy ul. M艂odych Technik贸w w ramach kompensaty wierzytelno艣ci SPZOZ.
Nast臋pnie Wicestarosta poinformowa艂, 偶e Zarz膮d Geotermii Pyrzyce jest nadal zainteresowany nabyciem udzia艂贸w powiatu w budynku ratusza i przedstawi艂 projekt tr贸jstronnego porozumienia w tej sprawie.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:

Waldemar Durkin Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3........................................
4. .........................................
5...........................................
Pyrzyce, dnia 12 pa藕dziernika 2005 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2005-10-18 13:57:00
Data ostatniej modyfikacji : 2005-10-18 13:57:00
Liczba wy艣wietle艅 : 2359licznik odwiedzin: 11807759