logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 30/2005 z dnia 5 pa藕dziernika 2005 r.PROTOK脫艁 NR 30/2005
z dnia 5 pa藕dziernika 2005 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta poprosi艂 Krzysztofa Kunce, kt贸ry pe艂ni艂 funkcj臋 Szefa Powiatowego Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego w czasie powiatowo-gminnych 膰wicze艅 zarz膮dzania kryzysowego i obrony cywilnej w dniu 30 wrze艣nia 2005 r., aby przedstawi艂 przebieg i ocen臋 tych 膰wicze艅. 膯wiczenia odbywa艂y si臋 na terenie trzech gmin i obejmowa艂y takie zdarzenia jak wypadek drogowy z udzia艂em cysterny i ska偶enie terenu, wykrycie ogniska pryszczycy oraz atak bioterrorystyczny w budynku administracyjnym. W pozorowanych akcjach wzi臋艂o udzia艂 oko艂o 500 os贸b w tym s艂u偶by obrony cywilnej, s艂u偶by medyczne, policja, stra偶 po偶arna, powiatowe i wojew贸dzkie inspekcje weterynarii, sanitarno-epidemiologiczne, ochrony 艣rodowiska i inne. Jako obserwatorzy w 膰wiczeniach brali udzia艂 przedstawiciele instytucji wojew贸dzkich i s膮siednich powiat贸w. W ich ocenie 膰wiczenia by艂y najlepiej zorganizowane i przeprowadzone spo艣r贸d podobnych akcji na terenie wojew贸dztwa w ci膮gu ostatnich lat. Pomimo tak pochlebnych ocen nie ustrze偶ono si臋 drobnych uchybie艅 i b艂臋d贸w, kt贸re zosta艂y dostrze偶one przez cz艂onk贸w Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego. Te niedoci膮gni臋cia z pewno艣ci膮 zostan膮 naprawione przy kolejnych 膰wiczeniach.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany uchwa艂y Nr VII/45/03 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 maja 2003 r. zmienionej uchwa艂膮 Nr IX/51/03 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 19 sierpnia 2003 r. oraz zmienionej uchwa艂膮 Nr XX/113/04 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 27 pa藕dziernika 2004 r. Uchwa艂a ta przed艂u偶a okres likwidacji SPZOZ w Pyrzycach do ko艅ca roku 2006. Przed艂u偶enie terminu likwidacji spowodowane jest trwaj膮cymi procesami s膮dowymi o odzyskanie nale偶no艣ci likwidowanej jednostki. Termin zako艅czenia proces贸w przewidywany jest nie pr臋dzej jak do ko艅ca 2006 r., co w g艂贸wnym stopniu jest uzale偶nione od pracy s膮du. Odzyskanie wymienionych nale偶no艣ci pozwoli na zaspokojenie zobowi膮za艅 wobec wierzycieli. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach. Do Zak艂adu kieruje si臋 Wier臋 D臋bowsk膮, Mari臋 Go艂臋biowsk膮, Tadeusza Paklep臋, Waldemara Borowika, Jadwig臋 Wiktorsk膮 i Krzysztofa Malinowskiego. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.


Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 aneksy do um贸w o zarz膮dzanie zawartych z dyrektorem Szpitala Powiatowego i Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego. Aneksy dotycz膮 zmiany okresu przyznawania wynagrodzenia przez Zarz膮d oraz podstawy do okre艣lenia jego wysoko艣ci. Okres jednomiesi臋czny zmieniono na kwartalny, a realizacj臋 planu b臋d膮c膮 podstaw膮 okre艣lenia wysoko艣ci wynagrodzenia zast膮piono pozytywn膮 ocen膮 pracy. Zarz膮d zatwierdzi艂 aneksy w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wnioski w sprawie wyp艂aty odsetek od zaleg艂ych wynagrodze艅 by艂ych pracownik贸w SPZOZ. Wniosek w tej sprawie z艂o偶ony przez by艂ych pracownik贸w SPZOZ zosta艂 poparty przez Zarz膮d Mi臋dzyzak艂adowej Organizacji NSZZ Solidarno艣膰. Przed rokiem wyp艂acono wszystkim by艂ym pracownikom zaleg艂e wynagrodzenia. Powiat zmuszony by艂 zaci膮gn膮膰 kredyt na ten cel w wysoko艣ci 6 milion贸w z艂. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e obecna sytuacja bud偶etu powiatu jest taka, 偶e konieczne jest dalsze kredytowanie dzia艂alno艣ci. W s膮dzie tocz膮 si臋 sprawy o odzyskanie nale偶no艣ci likwidowanego szpitala. Ich zako艅czenie nie nast膮pi przed ko艅cem roku 2006. Do tego czasu nie ma mo偶liwo艣ci wyp艂aty wnioskowanych odsetek. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na wyp艂at臋 odsetek od zaleg艂ych wynagrodze艅 by艂ych pracownik贸w SPZOZ w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wyniki kontroli Domu Dziecka w Czernicach i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie prawid艂owo艣ci ustalenia 艣redniego kosztu utrzymania wychowanka w roku 2005. Kontrola wykaza艂a, 偶e za nieprawid艂owo艣ci, kt贸re wp艂yn臋艂y na zani偶enie koszt贸w utrzymania win臋 ponosi dyrektor Domu Dziecka w Czernicach. Dyrektor Wydzia艂u Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej zaproponowa艂 skierowanie do dyrektora Domu Dziecka pisemnego upomnienia z jednoczesnym ostrze偶eniem o konsekwencjach w przypadku pojawienia si臋 podobnych nieprawid艂owo艣ci w przysz艂o艣ci. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zastosowanie takiego 艣rodka dyscyplinuj膮cego w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 pro艣b臋 emerytowanego nauczyciela o zakwalifikowanie jego wcze艣niejszego odej艣cia na emerytur臋 w ramach „programu dobrowolnych odej艣膰 na wcze艣niejsz膮 emerytur臋 nauczycieli”. Program zosta艂 przyj臋ty uchwa艂膮 Rady Powiatu w dniu 29 czerwca 2005 r. i obejmuje nauczycieli, kt贸rzy rozwi膮zali umow臋 z dniem 31 sierpnia 2005 r. Wnioskodawca odszed艂 na emerytur臋 z dniem 1 stycznia 2005 r. wi臋c nie jest obj臋ty „programem”. Zarz膮d nie mo偶e zrealizowa膰 jego wniosku w ramach obowi膮zuj膮cej uchwa艂y. Decyzj臋 o odrzuceniu wniosku Zarz膮d podj膮艂 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Andrzej Jakie艂a przedstawi艂 propozycj臋 dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych:
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 - 35 %
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU - 40 %
- dyrektor Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego - 40 %
- dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - 30 %
- dyrektor Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego - 15 %
Dodatki b臋d膮 przyznane na okres od 1 pa藕dziernika 2005 r. do 30 listopada 2005 r. Zarz膮d zatwierdzi艂 wysoko艣膰 proponowanych dodatk贸w w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Andrzej Jakie艂a przedstawi艂 propozycj臋 podzia艂u 艣rodk贸w na nagrody dla dyrektor贸w i wyr贸偶niaj膮cych si臋 nauczycieli plac贸wek o艣wiatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Dla dyrektor贸w zespo艂贸w szk贸艂 Nr 1 i Nr 2 po 1 000 z艂, dyrektorowi SOSW - 1 200 z艂, dyrektorowi PPP - 900 z艂, dyrektorowi PMOS - 700 z艂. Dla dw贸ch szczeg贸lnie si臋 wyr贸偶niaj膮cych nauczycieli w ZS Nr 1, czterech w ZS Nr 2, dw贸ch w SOSW i jednego w PPP nagrody w wysoko艣ci 800 z艂. Zarz膮d zatwierdzi艂 proponowany podzia艂 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek w sprawie z艂o偶enia o艣wiadczenia o odst膮pieniu od skorzystania z prawa odwo艂ania darowizny w odniesieniu do lokali mieszkalnych w budynku nr 59 w Brzesku. Nieruchomo艣膰 stanowi膮ca o艣rodek zdrowia z zapleczem mieszkalnym by艂a przedmiotem darowizny na cel ochrony zdrowia. Zarz膮d Powiatu w roku 2001 rozpatrywa艂 ju偶 t臋 spraw臋. W swoim rozstrzygni臋ciu wyrazi艂 zgod臋 na sprzeda偶 lokali pod warunkiem przekazania na rzecz powiatu uzyskanych 艣rodk贸w (ceny nieruchomo艣ci pomniejszonej o koszty sporz膮dzenia niezb臋dnej dokumentacji). Wicestarosta zaproponowa艂, aby podtrzyma膰 wcze艣niejsze stanowisko Zarz膮du. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 6.

Starosta przedstawi艂 protoko艂y kontroli Komisji Rewizyjnej w Zarz膮dzie Dr贸g Powiatowych oraz w Zak艂adzie Opieku艅czo-Leczniczym w zakresie gospodarki finansowej i realizacji zada艅. Nast臋pnie przedstawi艂 informacj臋 o stanie rolnictwa w powiecie pyrzyckim. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:

Waldemar Durkin Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3........................................
4. .........................................
5...........................................
Pyrzyce, dnia 5 pa藕dziernika 2005 r.Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2005-10-18 13:54:44
Data ostatniej modyfikacji : 2005-10-18 13:54:44
Liczba wy艣wietle艅 : 2406licznik odwiedzin: 11420509