logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 29/2005 z dnia 20 wrze艣nia 2005 r.PROTOK脫艁 NR 29/2005
z dnia 20 wrze艣nia 2005 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.
Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXXIX/227/02 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 8 pa藕dziernika 2002 r. w sprawie wyboru banku do obs艂ugi bankowej bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego. W uchwale tej przed艂u偶a si臋 okres obowi膮zywania umowy o dwa miesi膮ce, do ko艅ca roku 2005. Zmiana taka jest podyktowana konieczno艣ci膮 dotrzymania termin贸w prowadzonego nowego post臋powania przetargowego na to zadanie oraz mo偶liwo艣ci膮 skorzystania ze 艣rodk贸w debetu na rachunku podstawowym w tym okresie. Projekt uzyska艂 pozytywn膮 opini臋 RIO. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach. Do Zak艂adu kieruje si臋 Aldon臋 Wyzi艅sk膮, Filomen臋 Kruszewsk膮 i Stanis艂awa Witkowskiego. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Kolejna uchwa艂a Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego dotyczy艂a powierzenia przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego dla Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie. Powiat otrzyma艂 艣rodki na budow臋 windy osobowej w DPS filia w Pyrzycach. Do przeprowadzenia post臋powania przetargowego upowa偶niono dyrektora tej jednostki. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 4.
Starosta om贸wi艂 wyniki kontroli Domu Dziecka w Czernicach w zakresie prawid艂owo艣ci ustalenia 艣redniego kosztu utrzymania wychowanka w roku 2005. Kontrola wykaza艂a nieprawid艂owo艣ci i naruszenie dyscypliny finans贸w. W zwi膮zku z tym zwr贸ci艂 si臋 do Zarz膮du o zaproponowanie dalszego post臋powania w tej sprawie. Robert Betyna zasugerowa艂, 偶e win臋 r贸wnie偶 ponosi PCPR b臋d膮ce jednostk膮 nadzoruj膮c膮 dzia艂alno艣膰 Domu Dziecka. Zaproponowa艂, aby z ostatecznymi decyzjami poczeka膰 do czasu zako艅czenia kontroli w PCPR.
Wicestarosta wyja艣ni艂, 偶e PCPR nie ponosi odpowiedzialno艣ci za gospodark臋 finansow膮 Domu Dziecka, ale zgodzi艂 si臋 na od艂o偶enie tego tematu do nast臋pnego posiedzenia Zarz膮du.
Zarz膮d w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za, zdecydowa艂 oceni膰 wyniki kontroli w Domu Dziecka i PCPR na kolejnym posiedzeniu.

Ryszard Grzesiak dyrektor Szpitala Powiatowego przedstawi艂 sprawozdanie z dzia艂alno艣ci jednostki w miesi膮cu lipcu 2005 r. G艂贸wnie na skutek zwi臋kszenia obsady personelu medycznego wzros艂y koszty utrzymania Szpitala. Nie zosta艂 zwi臋kszony, jak si臋 spodziewano, kontrakt z NFZ i spowodowa艂o to strat臋 rz臋du 80 tys. z艂. Obecnie zosta艂a wprowadzane zmiany organizacyjne maj膮ce na celu ograniczenie koszt贸w. Jest to mi臋dzy innymi zmniejszanie zatrudnienia, ograniczanie liczby dy偶ur贸w, zmniejszanie dodatk贸w do pensji, zast臋powanie drogich lek贸w ta艅szymi.
Robert Betyna ponownie wyrazi艂 swoje wcze艣niejsze stanowisko, 偶e nie mo偶na wierzy膰 w obietnice w艂adz NFZ, a trzeba podj膮膰 jakie艣 dzia艂ania w oparciu o posiadane mo偶liwo艣ci.
Nast臋pnie Iwona Zibrowska dyrektor Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego przedstawi艂a sprawozdanie z dzia艂alno艣ci swojej jednostki w miesi膮cu lipcu 2005 r. Po trudnych pocz膮tkach funkcjonowania tej plac贸wki nast膮pi艂 okres bardzo dobrych wynik贸w. Plac贸wka nie tylko si臋 bilansuje, ale zaczyna przynosi膰 dochody.
Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdania w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Mariusz Marek Przybylski dyrektor Wydzia艂u Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej przedstawi艂 opracowany przy udziale dyrektora Szpitala plan rozwi膮za艅 systemowych dla Szpitala Powiatowego. Planuje si臋 mi臋dzy innymi utworzenie Niepublicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej wspomagaj膮cego prac臋 Szpitala. Jednostka b臋dzie sp贸艂k膮 kapita艂ow膮 ze 100 % udzia艂em Powiatu. Jej dzia艂alno艣膰 b臋dzie polega艂a na 艣wiadczeniu us艂ug komercyjnych.
Zarz膮d zaakceptowa艂 plan rozwi膮za艅 z zastrze偶eniem, 偶e nale偶y go dopracowa膰 i uszczeg贸艂owi膰. W wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na podj臋cie dzia艂a艅 w celu utworzenia Niepublicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej wspomagaj膮cego prac臋 Szpitala.
Starosta zaproponowa艂 przyznanie wynagrodzenia dla dyrektora Szpitala i dyrektora ZOL w pe艂nej wysoko艣ci. Piotr Rybkowski przypomnia艂, 偶e nie wykonanie planu mia艂o by膰 odzwierciedlane w wysoko艣ci wynagrodzenia. W przypadku dyrektora Szpitala nale偶a艂oby wynagrodzenie zmniejszy膰.
Wicestarosta zauwa偶y艂, 偶e mimo pogorszenia wyniku finansowego wszelkie dzia艂ania dyrektora Szpitala przynosz膮 pozytywne efekty - wzrasta poziom us艂ug. dzia艂ania takie by艂y podejmowane w uzgodnieniu i za zgod膮 Zarz膮du.
Piotr Rybkowski przyzna艂 racj臋, 偶e w lipcu taka sytuacja by艂a przewidywana, ale nie spe艂nienie obietnic NFZ powinno skutkowa膰 redukcj膮 zatrudnienia ju偶 w sierpniu.
Zarz膮d przyzna艂 wynagrodzenie za lipiec 2005 r. dla dyrektora Szpitala i dyrektora ZOL w pe艂nej wysoko艣ci w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na korekt臋 planu finansowego Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Istniej膮ce oszcz臋dno艣ci w dzia艂alno艣ci planuje si臋 przeznaczy膰 na podwy偶k臋 wynagrodze艅 pracownik贸w. Piotr Rybkowski skrytykowa艂 takie zamierzenia. Jego zdaniem jest zbyt wiele brak贸w w bud偶ecie, 偶e oszcz臋dno艣ci mo偶na wykorzysta膰 do innych cel贸w ni偶 podwy偶ka wynagrodze艅. Starosta wyja艣ni艂, 偶e s膮 to 艣rodki, kt贸re mog膮 by膰 wykorzystane tylko w tej jednostce. Przesuni臋cia mi臋dzy paragrafami nie maj膮 wp艂ywu na bud偶et. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na korekt臋 planu finansowego w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za. Piotr Rybkowski i Robert Betyna wstrzymali si臋 od g艂osowania.


Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na zmian臋 planu wydatk贸w bud偶etowych Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU w zakresie wynagrodze艅. Zmiany dotycz膮 wyp艂aty dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli, z kt贸rymi rozwi膮zano stosunek pracy. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Kolejny wniosek dotyczy艂 zgody na refundacj臋 ze 艣rodk贸w Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej koszt贸w wykonania operatu wodno-prawnego na pob贸r w贸d podziemnych i utylizacj臋 odpad贸w dla Szpitala Powiatowego. 艢rodki znajduj膮ce si臋 na rachunku Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej umo偶liwiaj膮 takie dzia艂anie. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na refundacj臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o og艂oszenia przetarg贸w na sprzeda偶 nieruchomo艣ci: budynku by艂ej pralni szpitala, udzia艂贸w w budynku ratusza. Wcze艣niejsze przetargi nie przynios艂y rezultatu. Nie powiod艂y si臋 r贸wnie偶 negocjacje w sprawie przekazania udzia艂贸w w budynku ratusza wierzycielom SPZOZ. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na og艂oszenie przetarg贸w i zatwierdzi艂 za艂膮czon膮 dokumentacj臋 przetargow膮 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Rady Miejskiej w Lipianach dotycz膮c膮 oddania w u偶yczenie nieruchomo艣ci, na kt贸rej mie艣ci si臋 filia Domu Pomocy Spo艂ecznej. Trwaj膮ce od lat starania o przej臋cie od Gminy Lipiany tego budynku nie przynios艂y rezultatu. W czerwcu tego roku Zarz膮d podj膮艂 decyzj臋 o likwidacji filii DPS w Lipianach. Wypowiedziano umow臋 u偶yczenia z dniem 30 wrze艣nia 2005 r. W sierpniu mieszka艅cy filii przeprowadzili akcj臋 protestacyjn膮. Na skutek nag艂o艣nienia tej sprawy w mediach Rada Miejskiej w Lipianach podj臋艂a uchwa艂臋 o oddaniu powiatowi nieruchomo艣ci zajmowanej przez fili臋 DPS w u偶yczenie na okres 25 lat. Uchwa艂臋 podj臋to 9 wrze艣nia 2005 r. W tym czasie wszyscy mieszka艅cy byli ju偶 przeniesieni do DPS w 呕abowie. Ilo艣膰 miejsc w dw贸ch domach jest wystarczaj膮ca na potrzeby powiatu. Nie ma, wi臋c potrzeby inwestowa膰 olbrzymich 艣rodk贸w w remont budynku w Lipianach. W zwi膮zku z tym Zarz膮d nie skorzysta z tej oferty i nie zawrze umowy u偶yczenia.
Starosta poinformowa艂 r贸wnie偶 o konsekwencjach s艂u偶bowych w stosunku do osoby odpowiedzialnej za zainicjowanie akcji protestacyjnej i powstanie sytuacji kryzysowej filii DPS w Lipianach.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 informacje przygotowane dla radnych:
- funkcjonowanie Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach,
- sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Szpitala Powiatowego w okresie stycze艅-lipiec 2005 r.
Zarz膮d przyj膮艂 te informacje w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 6.
Robert Betyna podzi臋kowa艂 Staro艣cie za interwencj臋 w sprawie dziur w nawierzchni ulicy Mickiewicza. Uszkodzone miejsca zosta艂y ju偶 naprawione.
Nast臋pnie spyta艂, jakie s膮 zasady przydzielania przez Powiatowy Urz膮d Pracy 艣rodk贸w na sta偶e. Gdy偶 艣rodki szybko si臋 sko艅czy艂y i nie wszystkie jednostki mog艂y z tego skorzysta膰.
Kolejne pytanie dotyczy艂o udzia艂u Starostwa w imprezie Kulinarne Dziedzictwo. Starosta ufundowa艂 dwie nagrody dla uczestnik贸w, ale nikt w imieniu Starosty nie wr臋czy艂 tych nagr贸d.

W zwi膮zku z inn膮 imprez膮 - III Mistrzostwa Polski w Pi艂ce No偶nej 7-osobowej Kobiet Polskiego Towarzystwa Spo艂eczno Sportowego „Sprawni Razem” Robert Betyna chcia艂 si臋 dowiedzie膰, czy zaproszenie na te zawody by艂o skierowane do Zarz膮du Powiatu? Od os贸b trzecich dowiedzia艂 si臋 o takich zawodach i podobno cz艂onkowie Zarz膮du byli zaproszeni.
Ostatnia sprawa, kt贸ra go zbulwersowa艂a zwi膮zana by艂a z wizyt膮 delegacji szwedzkiej na uroczysto艣ciach do偶ynkowych w Przelewicach. Jako cz艂onek Zarz膮du nie zosta艂 poinformowany o przyje藕dzie tej delegacji, ani o spotkaniach, kt贸re zosta艂y zaplanowane z jej udzia艂em w jednostkach powiatowych. Wyrazi艂 swoje oburzenie z tego powodu. Poprosi艂 Starost臋, aby zosta艂o przygotowane zestawienie koszt贸w zwi膮zanych z wizyt膮 tej delegacji i wykazem, kto te koszty poni贸s艂. Dodatkowo poprosi艂 o podobne zestawienie zwi膮zane z ostatni膮 wizyt膮 delegacji Powiatu w Szwecji.
Starosta odpowiadaj膮c na te pytania wyja艣ni艂, 偶e rzeczywi艣cie 艣rodki na sta偶e si臋 sko艅czy艂y, ale zosta艂y z艂o偶one wnioski w tej sprawie i wkr贸tce zostanie przyznana nowa pula 艣rodk贸w. Sta偶y艣ci s膮 kierowani do pracy na podstawie porozumienia pomi臋dzy pracodawc膮 a sta偶yst膮. To pracodawca wybiera osob臋, kt贸r膮 chce zatrudni膰. Szersze informacje mo偶na uzyska膰 w Powiatowym Urz臋dzie Pracy i je偶eli jest taka potrzeba, to takie zapytanie zostanie skierowane do dyrektora PUP.
Je偶eli chodzi o udzia艂u Starostwa w imprezie Kulinarne Dziedzictwo, to sytuacja, jaka zaistnia艂a zosta艂a spowodowana przez pani膮 Wiceburmistrz Pyrzyc. Na skutek jej nie艣wiadomego lub celowego dzia艂ania nagrody ufundowane przez Starost臋 wr臋czy艂a jako nagrody Burmistrza. Wywo艂a艂o to oburzenie wielu os贸b. Niekt贸rzy nie omieszkali przekaza膰 jej tego jeszcze w trakcie imprezy. R贸wnie偶 Starosta, kt贸ry w tym czasie by艂 na posiedzeniu komisji nast臋pnego dnia przekaza艂 pani Wiceburmistrz, co o takim zachowaniu my艣li.
Na III Mistrzostwa Polski w Pi艂ce No偶nej 7-osobowej Kobiet zaproszenie by艂o adresowane do Starosty, wi臋c cz艂onkowie Zarz膮du mogli o takiej imprezie nie wiedzie膰. Natomiast wizyta delegacji szwedzkiej by艂a nadzorowana przez jednostki opieki spo艂ecznej. Nie wszystkie koszty da si臋 odtworzy膰. Tym bardziej, 偶e Szwedzi zawsze przywo偶膮 dary, kt贸rych warto艣膰 cz臋sto przekracza koszty przez nas poniesione. Niemniej jednaj taka informacja zostanie przygotowana.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:

Waldemar Durkin Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3........................................
4. .........................................
5...........................................
Pyrzyce, dnia 20 wrze艣nia 2005 r.


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2005-09-26 09:28:08
Data ostatniej modyfikacji : 2005-09-26 09:28:08
Liczba wy艣wietle艅 : 2953licznik odwiedzin: 11814174