logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2002-2006
od 29 czerwca 2005 r. do 21 wrze艣nia 2005 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 29 czerwca 2005 r. do 21 wrze艣nia 2005 r.

Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu w dniach:
1. 30 czerwca 2005 r.
2. 13 lipca 2005 r.
3. 28 lipca 2005 r.
4. 3 sierpnia 2005 r.
5. 11 sierpnia 2005 r.
6. 25 sierpnia 2005 r.
7. 30 sierpnia 2005 r.
8. 5 wrze艣nia 2005 r.
9. 20 wrze艣nia 2005 r.


I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu:

- W sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2005 roku.
- W sprawie Regulaminu okre艣laj膮cego tryb i kryteria przyznawania nagr贸d dla nauczycieli szk贸艂 i plac贸wek prowadzonych przez Powiat Pyrzycki.
- W sprawie przyj臋cia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2006.
- W sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXXIX/227/02 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 8 pa藕dziernika 2002 r. w sprawie wyboru banku do obs艂ugi bankowej bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2005.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu:

- W sprawie okre艣lenia uk艂adu wykonawczego bud偶etu Powiatu na 2005 r.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2005.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2005.
- W sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach.
- W sprawie zasad i trybu przeprowadzania czynno艣ci kontrolnych w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.
- W sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli funkcjonalnej w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.
- W sprawie pozbawienia kategorii dr贸g powiatowych ulic na terenie miasta Chojna.
- W sprawie wytycznych do sporz膮dzania informacji o stanie mienia Powiatu Pyrzyckiego za rok 2005.
- W sprawie wytycznych do opracowania projektu bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2006.
- W sprawie przyj臋cia tre艣ci og艂oszenia i specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na prowadzenie kompleksowej obs艂ugi bankowej Powiatu Pyrzyckiego oraz w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenie tego post臋powania.
- W sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego dla Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie.
III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:

- W sprawie okre艣lenia wysoko艣ci dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w jednostek o艣wiatowych. Dodatki przyznano dyrektorom szk贸艂 si臋 na kolejne 3 miesi膮ce w dotychczasowej wysoko艣ci. Dyrektorowi Domu Dziecka w Czernicach przyznano dodatek wy偶szy o 10 % na okres 6 miesi臋cy.
- W sprawie wniosku o uruchomienie prowizorycznego strze偶onego k膮pieliska letniego dla dzieci sp臋dzaj膮cych wakacje w mie艣cie. Zarz膮d zdecydowa艂, aby w tym roku wstrzyma膰 si臋 z realizacj膮 tego projektu. W zwi膮zku z planami Gminy Warnice o zagospodarowaniu pla偶y w Wierzbnie nale偶y nawi膮za膰 wsp贸艂prac臋 i wspom贸c W贸jta Gminy Warnice w zorganizowaniu strze偶onego k膮pieliska w Wierzbnie.
- W sprawie wniosku o przekazanie 艣rodk贸w na dofinansowanie adaptacji pomieszcze艅 Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach dla os贸b zatrzymanych w celu wytrze藕wienia. Przeciwdzia艂anie alkoholizmowi jest zadaniem gmin, dlatego Zarz膮d wyst膮pi艂 do gmin Powiatu Pyrzyckiego z pro艣b膮 o w艂膮czenie si臋 w dofinansowanie adaptacji pomieszcze艅.
- W sprawie podzia艂u 艣rodk贸w funduszu 艣wiadcze艅 socjalnych nauczycieli emeryt贸w i rencist贸w w 2005 r. W zwi膮zku ze wzrostem wynagrodze艅 pracownik贸w w roku 2005 o 3 % Zarz膮d zaakceptowa艂 propozycj臋 podwy偶szenia odpisu na ZF艢S r贸wnie偶 o 3 %.
- W sprawie zmian organizacyjno-finansowych w gospodarstwie pomocniczym Warsztaty Szkolne Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Zmiany maj膮 na celu usuni臋cie nieprawid艂owo艣ci wykazanych podczas kontroli RIO. Zarz膮d zaleci艂 zmieni膰 plan finansowy gospodarstwa ujmuj膮c w kosztach gospodarstwa pobory kierownika wraz z pochodnymi, urealni膰 koszty ogrzewania warsztat贸w przyjmuj膮c rzeczywist膮 powierzchni臋 u偶ytkow膮 oraz rozwi膮za膰 kwesti臋 warunk贸w zatrudnienia kierownika.
- W sprawie wyra偶enia zgody na korekt臋 planu finansowego Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
- W sprawie wyra偶enia zgody na zmian臋 planu wydatk贸w bud偶etowych Zespo艂u szk贸艂 Nr 2 RCKU w zakresie wynagrodze艅.
- W sprawie refundacji ze 艣rodk贸w Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiskai Gospodarki Wodnej koszt贸w wykonania operatu wodnoprawnego na pob贸r w贸d podziemnych utylizacj臋 odpad贸w dla Szpitala Powiatowego.
- W sprawie og艂oszenia przetarg贸w na sprzeda偶 dw贸ch nieruchomo艣ci: budynku by艂ej pralni szpitala oraz udzia艂贸w w budynku ratusza.
- W sprawie wyra偶enia zgody na wszcz臋cie przez Zarz膮d Dr贸g Powiatowych post臋powania przetargowego na zimowe utrzymanie dr贸g w sezonie 2005/2006 oraz 2006/2007.
- W sprawie wyra偶enia zgody na wszcz臋cie post臋powania przetargowego na wykonanie odnowy oznakowania poziomego.
- W sprawie umo偶liwienia roz艂o偶enia na raty op艂at za zaj臋cie pasa drogowego przez przewo藕nika Paan-bus Sp. z o. o. oraz w艂a艣ciciela pawilonu handlowego w Ryszewie. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na roz艂o偶enie op艂at na raty.
- W sprawie wniosk贸w o zmian臋 uchwa艂y okre艣laj膮cej wysoko艣膰 stawek op艂at za zaj臋cie pasa drogowego. Po przeanalizowaniu wysoko艣ci op艂at w s膮siednich powiatach oraz szacunkowych wp艂yw贸w Zarz膮d uzna艂, 偶e nie jest celowe zmienianie wysoko艣ci tych stawek op艂at.


- W sprawie realizacji inwestycji „Modernizacja Drogi Mechowo-Letnin”. Powiatowi przyznano dofinansowanie w kwocie 700 tys. z艂 ze 艣rodk贸w rezerwy subwencji og贸lnej. Zdecydowano inwestycj臋 podzieli膰 i realizowa膰 w dw贸ch etapach, W pierwszym etapie do ko艅ca br. zrealizowany b臋dzie z otrzymanej subwencji odcinek od Mechowa do dawnej szko艂y w miejscowo艣ci G贸rne. Drugi etap od szko艂y w G贸rnym do skrzy偶owania przed miejscowo艣ci膮 Letnin zrealizowany b臋dzie w roku przysz艂ym.
- W sprawie zawarcia porozumienia z Gmin膮 Bielice na wsp贸ln膮 realizacj臋 inwestycji budowy chodnika wzd艂u偶 drogi powiatowej Nr 155 OZ Pars贸w- B臋dgoszcz w miejscowo艣ci Babin. Na mocy porozumienia Powiat sfinansuje wykonanie dokumentacji budowlanej, a Gmina wykona roboty budowlane.
- W sprawie dalszego post臋powania z drogami pozbawionymi kategorii drogi powiatowej. W roku 2000 niekt贸re ulice w mie艣cie Pyrzyce i Lipiany uchwa艂膮 Rady Powiatu zosta艂y pozbawione kategorii drogi powiatowej. Minister w艂a艣ciwy ds. transportu nie zaliczy艂 ich do w艂a艣ciwej kategorii dr贸g publicznych. Od 1 stycznia 2001 r. drogi te utraci艂y status drogi publicznej. Aby przywr贸ci膰 tym drogom charakter dr贸g publicznych konieczne b臋dzie uchylenie w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci uchwa艂y Rady Powiatu z roku 2000. Wcze艣niej jednak nale偶y ustali膰, kto jest w艂a艣cicielem gruntu, na kt贸rym znajduje si臋 droga.
- W sprawie sporz膮dzenia dokumentacji na przebudow臋 drogi w Za艂臋偶u. Aby tak膮 dokumentacj臋 wykona膰 nale偶y wcze艣niej uregulowa膰 stan prawny drogi. Prowadzone s膮 rozmowy z Gmin膮 Kozielice o przej臋ciu niekt贸rych odcink贸w. Po zawarciu stosownych porozumie艅 zostanie zlecone wykonanie dokumentacji na koszt powiatu z zastrze偶eniem p艂atno艣ci z bud偶etu w roku 2006.
- W sprawie umorzenia po偶yczki w kwocie 1,125 mln. z艂 udzielonej SPZOZ w Pyrzycach. Po zako艅czeniu likwidacji SPZOZ w Pyrzycach wszelkie zobowi膮zania stan膮 si臋 zobowi膮zaniami powiatu, wi臋c jest to tylko decyzja formalna.
- W sprawie uchwa艂y Rady Miejskiej w Lipianach dotycz膮cej oddania w u偶yczenie nieruchomo艣ci, na kt贸rej mie艣ci si臋 filia Domu Pomocy Spo艂ecznej. Trwaj膮ce od lat starania o przej臋cie od Gminy Lipiany tego budynku nie przynios艂y rezultatu. W czerwcu tego roku Zarz膮d podj膮艂 decyzj臋 o likwidacji filii DPS w Lipianach. Budynek by艂 przekazany w u偶yczenie na mocy kr贸tkoterminowej umowy. Nie by艂o, zatem podstaw do inwestowania w ten obiekt, a wymaga on generalnego remontu. Poza tym dochody filii nie pokrywaj膮 wydatk贸w na jej utrzymanie. Wolne miejsca w pozosta艂ych filiach DPS pozwalaj膮 na zakwaterowanie pensjonariuszy z Lipian. Wypowiedziano umow臋 u偶yczenia z dniem 30 wrze艣nia 2005 r. W sierpniu mieszka艅cy filii przeprowadzili akcj臋 protestacyjn膮. Na skutek nag艂o艣nienia tej sprawy w mediach Rada Miejskiej w Lipianach podj臋艂a uchwa艂臋 o oddaniu powiatowi nieruchomo艣ci zajmowanej przez fili臋 DPS w u偶yczenie na okres 25 lat. Uchwa艂臋 podj臋to 9 wrze艣nia 2005 r. W tym czasie wszyscy mieszka艅cy byli ju偶 przeniesieni do DPS w 呕abowie. Ilo艣膰 miejsc w dw贸ch domach jest wystarczaj膮ca na potrzeby powiatu. Nie ma wi臋c potrzeby inwestowa膰 olbrzymich 艣rodk贸w w remont budynku w Lipianach. W zwi膮zku z tym Zarz膮d nie skorzysta z tej oferty i nie zawrze umowy u偶yczenia.
- W sprawie desygnowania przedstawiciela organu za艂o偶ycielskiego do komisji konkursowej na stanowisko ordynatora oddzia艂u urazowo-ortopedycznego w Szpitalu Powiatowym. Zarz膮d zaproponowa艂, aby w komisji uczestniczy艂 przewodnicz膮cy Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli Walenty Darczuk oraz dyrektor Wydzia艂u Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej Mariusz Marek Przybylski.
- W sprawie wyra偶enia zgody na wykorzystania herbu powiatu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na u偶ycie herbu na kartach pocztowych, kt贸re b臋d膮 wydane z okazji 60-lecia Zawodowego Po偶arnictwa na Pomorzu Zachodnim.
- W sprawie przyj臋cia rozwi膮za艅 systemowych dla Szpitala Powiatowego. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na podj臋cie dzia艂a艅 w celu utworzenia Niepublicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej wspomagaj膮cego prac臋 Szpitala. Jednostka b臋dzie sp贸艂k膮 kapita艂ow膮 ze 100 % udzia艂em Powiatu.

IV. Przyj臋to informacje:

- W sprawie bie偶膮cej sytuacji Szpitala Powiatowego, Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego oraz SP ZOZ w likwidacji. Na koniec ka偶dego miesi膮ca Zarz膮d otrzymuje informacje z tych jednostek i stale monitoruje ich funkcjonowanie.
- W sprawie poziomu zrealizowanych godzin ponadwymiarowych w szko艂ach w roku szkolnym 2004/2005.
- W sprawie realizacji bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego za I p贸艂rocze 2005 r.
- W sprawie dzia艂a艅 zmierzaj膮cych do poprawy stanu 艣rodowiska na terenie powiatu pyrzyckiego.
- W sprawie wsparcia gospodarstw rolnych z terenu powiatu pyrzyckiego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej realizowanego przez ARiMR.
- W sprawie dzia艂alno艣ci O艣rodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Nowielinie.
- W sprawie realizacji zada艅 ograniczaj膮cych skutki niepe艂nosprawno艣ci - Warsztaty Terapii Zaj臋ciowej w Nowielinie.
- W sprawie dzia艂a艅 ograniczaj膮cych dost臋p do 艣rodk贸w odurzaj膮cych uczni贸w szk贸艂 w powiecie pyrzyckim.
- W sprawie dzia艂alno艣ci Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w I p贸艂roczu 2005 r.
- W sprawie realizacji bud偶etu za I p贸艂rocze w jednostkach obj臋tych dzia艂aniem Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu.
- W sprawie oceny naboru do szk贸艂 ponadgimnazjalnych, kierunki zmian w ofercie edukacyjnej.
- W sprawie dzia艂a艅 zmierzaj膮cych do poprawy stanu 艣rodowiska na terenie powiatu pyrzyckiego.

V. Sprawy r贸偶ne:
Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:

30 czerwca
- Obrady XXVII sesji Rady Gminy w Warnicach.
- Obrady XXXIX sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach.
2 lipca
- Posiedzenie Wojew贸dzkiej Komisji Dialogu Spo艂ecznego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w Urz臋dzie Wojew贸dzkim w Szczecinie.
2 lipca
- Spotkanie z Wiceburmistrz Pyrzyc Pani膮 Teres膮 Jasi艅sk膮 w sprawie dzia艂ki Nr 43.
5 lipca
- Konferencja w Szczecinie „Marka Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego – za艂o偶enia, korzy艣ci i metody wdra偶ania”.

- Spotkanie z przedstawicielami firmy Sygma Business Consulting z Wroc艂awia Prezesem Panem dr Maciejem Sygitem oraz Panem dr in偶. Przemys艂awem Piotrowskim. Spotkanie dotyczy艂o wybranych problem贸w zwi膮zanych z gminnymi inwestycjami ciep艂owniczymi opartymi na odnawialnych 藕r贸d艂ach energii.
6 lipca
- Warsztaty w Szczecinie „Marka Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego – za艂o偶enia, korzy艣ci i metody wdra偶ania”.
- Spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury w Warszawie z Podsekretarzem Stanu ds. gospodarki morskiej Panem Witoldem G贸rskim w sprawie zmiany kategorii dr贸g powiatowych na drogi miejskie w Lipianach i w Pyrzycach oraz w sprawie przyznanych 艣rodk贸w z rezerwy Ministerstwa Infrastruktury na drogi Mechowo-Letnin.
7 lipca
- Spotkanie ze Starost膮 Powiatu Drawskiego, Komendantem Powiatowej Stra偶y Po偶arnej w Drawsku oraz Dyrektorem Wydzia艂u Zarz膮dzania Kryzysowego w sprawie wsp贸艂pracy w dziedzinie ochrony ludno艣ci oraz wymianie do艣wiadcze艅 nt. funkcjonuj膮cych w obu powiatach Centrum Powiadamiania Ratunkowego.
12 lipca
- Spotkanie z przedstawicielami jednostek samorz膮dowych oraz z przedstawicielami podmiot贸w gospodarczych dzia艂aj膮cych na terenie Powiatu Pyrzyckiego w sprawach organizacyjnych III Dni Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.
15 lipca
- Uroczyste otwarcie kopalni kruszyw mineralnych ZA艁臉呕E w Za艂臋偶u.
- Uroczysta odprawa z okazji 艢wi臋ta Policji, kt贸ra odby艂a si臋 w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.
16 lipca
- Piknik Eterowy, kt贸ry odby艂 si臋 w Lipianach.
17 lipca
- Uroczysto艣膰 nadania Sztandaru Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w Lubiatowie.
19 lipca
- Spotkanie z Dyrektorem Zarz膮du Dr贸g Powiatowych oraz wykonawc膮 Firmy Remdr贸g w sprawie om贸wienia zako艅czenia remontu drogi Rzepnowo – Pyrzyce ul. R贸wna.
- Spotkanie z przedstawicielem Drobimex Sp. z o.o. w sprawie mo偶liwo艣ci inwestycyjnych w Pyrzycach.
20 lipca
- Spotkanie z Naczelnikiem Urz臋du Skarbowego w Pyrzycach w sprawie prowadzonej kampanii „I Ty mo偶esz pom贸c Szpitalowi”.
- Spotkanie z Prezesem nowo powsta艂ej firmy Prygnitz w Lipianach w sprawie uzgodnienia warunk贸w i odbioru ko艅cowego zak艂adu.
23 lipca
- Centralne Obchody 艢wi臋ta Policji w Szczecinie.
25 lipca
- Spotkanie z Komendantem Wojew贸dzkiej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej w Szczecinie w sprawie sfinansowania zakupu samochodu stra偶ackiego.
- Spotkanie z inwestorami zainteresowanymi zagospodarowaniem jeziorka w Pyrzycach w okolicach ul. Niepodleg艂o艣ci i rzeki Siciny wraz z przyleg艂ymi terenami.
26 lipca
- Walne zgromadzenie Zwi膮zku Producent贸w Zb贸偶 Ziemi Pyrzyckiej.
27 lipca
- Komisja Bud偶etowa.
- Spotkanie z firmami skupuj膮cymi zbo偶e.
- Spotkanie z dyr. Centrum Obs艂ugi Inwestor贸w Urz臋du Marsza艂kowskiego Januszem Gawro艅skim i przedstawicielami firmy TERNARY.
28 lipca
- Podpisanie umowy PEFRON na zakup samochodu dla OPS z Pyrzyc, Warnic i Bielic.
3 sierpnia
- Posiedzenie Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.
4 sierpnia
- Posiedzenie Rady Spo艂ecznej Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach.
5 sierpnia
- Spotkanie organizacyjne dotycz膮ce tegorocznej edycji Dni Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego, kt贸re odby艂o si臋 w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.
10 sierpnia
- Zgromadzenie Og贸lne Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w Ko艂obrzegu.
11 sierpnia
- Spotkanie za艂o偶ycielskie Stowarzyszenia „Nasz Szpital” w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.
16 sierpnia
- Konwent Starost贸w w Szczecinku.
17 sierpnia
- Spotkanie z przedstawicielami OREW I WTZ w Nowielinie w sprawie pomocy w znalezieniu pomieszczenia dla WTZ w zwi膮zku ze zwi臋kszon膮 liczb膮 dzieci.
19 sierpnia
- Spotkanie z przedstawicielem firmy Sygma Business Consulting w sprawie wybranych problem贸w zwi膮zanych z inwestycjami ciep艂owniczymi opartych na odnawialnych 藕r贸d艂ach energii.
23 sierpnia
- Spotkanie z W贸jtem Gminy Bielice Panem Janem Adamskim w celu om贸wienia dalszych dzia艂a艅 zmierzaj膮cych do budowy chodnika w Babinku.
24 sierpnia
- Spotkanie z Dow贸dc膮 Jednostki Wojskowej w Stargardzie Szczeci艅skim w zwi膮zku z obchodami 艢wi臋ta Sybirak贸w w Lipianach.
- Spotkanie z W贸jtem Gminy Warnice Panem Ireneuszem Szyma艅skim w sprawie dokumentacji na drog臋 powiatow膮 na terenie Gminy Warnice.
27 sierpnia
- Uroczyste zako艅czenie wsp贸lnej inwestycji Powiatu i Gminy Pyrzyce dotycz膮cej budowy chodnika w Czernicach.
29 sierpnia
- Samorz膮dowy Konwent Powiatu Pyrzyckiego.
31 sierpnia
- 膯wiczenia aplikacyjne podmiot贸w, instytucji i stra偶y, kt贸re wezm膮 udzia艂 w powiatowo-gminnych 膰wiczeniach 30 wrze艣nia br.
- Otwarcie nowo powsta艂ej firmy PRIGNITZ Meble Pomorskie w Lipianach.
1 wrze艣nia
- Uroczyste rozpocz臋cie roku szkolnego 2005/2006 w: Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym, Zespole Szk贸艂 Nr 1 oraz w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU.
- Otwarcie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kozielicach.
- Spotkanie „Witaj w domu”, kt贸re odby艂o si臋 w Domu Dziecka w Czernicach.
2 wrze艣nia
- Otwarcie hali widowiskowo-sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Przelewicach.
3 wrze艣nia
- Gminne Do偶ynki Gminy Pyrzyce w Nieborowie.
- Gminne Do偶ynki Gminy Bielice.
- Festyn rekreacyjno-sportowym w Kozielicach.
4 wrze艣nia
- Do偶ynki Archidiecezjalnych w Pyrzycach.
5 wrze艣nia
- Uroczyste wr臋czenie akt贸w nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, kt贸re odby艂o si臋 w Szkole Podstawowej Nr 2 w My艣liborzu.
6 wrze艣nia
- Spotkanie z Dyrektorem Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w sprawie remontu drogi w Za艂臋偶u i przekazania drogi powiatowej na rzecz gminy.
- Komisja Rewizyjna.
9 wrze艣nia
- Targi Rolne w Barzkowicach.
- Posiedzenie Zespo艂u Reagowania Kryzysowego.
10 wrze艣nia
- Otwarcie Stowarzyszenia Lipia艅ski Klub Motorowy „PARTYZANCI” w Lipianach.
- Powiatowo-Gminne 艢wi臋to Plon贸w w Karsku.
- Gminnych Do偶ynki w Warnicach.
12 wrze艣nia
- Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami.
- Spotkanie z przedstawicielami firmy w sprawie monitoringu na terenie Pyrzyc i Lipian.
14 wrze艣nia
- Posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli w O艣rodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Nowielinie.
15 wrze艣nia
- Posiedzenie Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu.
16 wrze艣nia
- Dni Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w Policach.
- Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach na temat „Struktura i dzia艂alno艣膰 Pomocy Spo艂ecznej w Powiecie Pyrzyckim” z udzia艂em delegacji zagranicznej ze Szwecji i Holandii.
- III Mistrzostwa Polski w Pi艂ce No偶nej 7-osobowej Kobiet Polskiego Towarzystwa Spo艂eczno Sportowego „SPRAWNI RAZEM”.
17 wrze艣nia
- Do偶ynki Powiatowo-Gminne w Przelewicach.
19 wrze艣nia
- Rozprawa wodno-prawna nt. pozwole艅 wodno-prawnych dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach na pob贸r wody i zrzutu 艣ciek贸w.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2005-09-26 09:16:38
Data ostatniej modyfikacji : 2005-09-26 09:16:38
Liczba wy艣wietle艅 : 5060licznik odwiedzin: 11430133