logo
logo
Rada Powiatu » porz膮dek obrad Rady
XXVI SESJA RADY POWIATU

NA DZIE艃 29 CZERWCA 2005 ROKU godz. 14.00 sala konferencyjna nr 12 Starostwa Powiatowego ul. Lipia艅ska 4, Pyrzyce

PORZ膭DEK OBRAD
XXVI SESJI RADY POWIATU
NA DZIE艃 29 CZERWCA 2005 ROKU

godz. 14.00 sala konferencyjna nr 12 Starostwa Powiatowego
ul. Lipia艅ska 4, Pyrzyce

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2. Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.

3. Przyj臋cie protoko艂u z obrad XXV sesji Rady Powiatu.

4. Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Dzia艂alno艣膰, osi膮gni臋cia, przygotowanie do nowego roku szkolnego szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych prowadzonych przez powiat;
 Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu,
 Dyskusja,
 Przyj臋cie informacji.

7. Projekt uchwa艂y w sprawie uchwalenia regulaminu wyna-gradzania nauczycieli w 2005 roku (proj. 131);
 Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu,
 Dyskusja,
 Podj臋cie uchwa艂y.

8. Projekt uchwa艂y w sprawie Regulaminu okre艣laj膮cego tryb i kryteria przyznawania nagr贸d dla nauczycieli szk贸艂 i pla-c贸wek prowadzonych przez Powiat Pyrzycki (proj. 132);
 Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu,
 Dyskusja,
 Podj臋cie uchwa艂y.

9. Projekt uchwa艂y w sprawie ustalenia regulaminu okre艣laj膮-cego wysoko艣膰 nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczeg贸艂owych zasad jego przyznawania i wyp艂acania (proj. 138);
 Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu,
 Dyskusja,
 Podj臋cie uchwa艂y.

10. Projekt uchwa艂y w sprawie okre艣lenia zasad rozlicza-nia tygodniowego wymiaru godzin zaj臋膰 nauczycieli i udzie-lania zni偶ek w szko艂ach i plac贸wkach, dla kt贸rych Powiat Pyrzycki jest organem prowadz膮cym (proj. 140);
 Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu,
 Dyskusja,
 Podj臋cie uchwa艂y.

11. Projekt uchwa艂y w sprawie przyj臋cia „Programu dobro-wolnych odej艣膰 na wcze艣niejsz膮 emerytur臋 nauczycieli„ za-trudnionych w jednostkach o艣wiatowych, dla kt贸rych orga-nem prowadz膮cym jest Powiat (proj. 142);
 Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu,
 Dyskusja,
 Podj臋cie uchwa艂y.

12. Projekt uchwa艂y w sprawie za艂o偶enia technikum uzu-pe艂niaj膮cego w Zespole Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂-cenia Ustawicznego im. Tadeusza Ko艣ciuszki w Pyrzycach (proj. 133);
 Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu,
 Dyskusja,
 Podj臋cie uchwa艂y.

13. Projekt uchwa艂y w sprawie za艂o偶enia szko艂y policealnej w Zespole Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Usta-wicznego im. Tadeusza Ko艣ciuszki w Pyrzycach (proj. 134);
 Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu,
 Dyskusja,
 Podj臋cie uchwa艂y.

14. Projekt uchwa艂y w sprawie ustalenia planu sieci pu-blicznych szk贸艂 ponadgimnazjalnych i szk贸艂 specjalnych w Powiecie Pyrzyckim (proj. 135);
 Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu,
 Dyskusja,
 Podj臋cie uchwa艂y.

15. Projekt uchwa艂y w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendi贸w w roku akademickim 2005/2006 dla student贸w maj膮cych sta艂e zameldowanie na terenie po-wiatu pyrzyckiego (proj. 139);
 Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu,
 Dyskusja,
 Podj臋cie uchwa艂y.

16. Projekt uchwa艂y w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendi贸w w roku szkolnym 2005/2006 uczniom szk贸艂 ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez powiat pyrzycki, umo偶liwiaj膮cych uzyskanie 艣wiadectwa dojrza艂o艣ci lub 艣wiadectwa maturalnego (proj. 143);
 Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu,
 Dyskusja,
 Podj臋cie uchwa艂y.

17. Dzia艂alno艣膰 Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego;
 Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu,
 Dyskusja,
 Przyj臋cie informacji.

18. Organizacja, przygotowanie do nowych standard贸w Domu Dziecka w Czernicach;
 Opinia Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Oby-wateli,
 Dyskusja,
 Przyj臋cie informacji.

19. Ocena Skupu zb贸偶 ze zbior贸w 2004 r. w Powiecie Py-rzyckim;
 Opinia Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geode-zji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami,
 Dyskusja,
 Przyj臋cie informacji.

20. Przygotowanie do skupu zb贸偶 ze zbior贸w 2005 r. w Po-wiecie Pyrzyckim;
 Opinia Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geode-zji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami;
 Dyskusja,
 Przyj臋cie informacji.

21. Dzia艂alno艣膰 k贸艂 艂owieckich na terenie powiatu pyrzyc-kiego w roku 2004;
 Opinia Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geode-zji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami,
 Dyskusja,
 Przyj臋cie informacji.

22. Projekt uchwa艂y zmieniaj膮cy plan finansowy Powiato-wego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Karto-graficznym w roku 2005 (proj. 136);
 Opinia Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geode-zji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami oraz Komisji Bud偶etowej,
 Dyskusja,
 Podj臋cie uchwa艂y.

23. Projekt uchwa艂y w sprawie ustalenia procedury uchwa-lania bud偶etu oraz rodzaj贸w i szczeg贸艂owo艣ci materia艂贸w informacyjnych (proj. 137);
 Opinia Komisji Bud偶etowej,
 Dyskusja,
 Podj臋cie uchwa艂y.

24. Projekt uchwa艂y w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2005 (proj. 141);
 Opinia Komisji Bud偶etowej,
 Dyskusja,
 Podj臋cie uchwa艂y.

25. Informacja dyrektor贸w Szpitala Powiatowego oraz Za-k艂adu Opieku艅czo – Leczniczego w Pyrzycach o sytuacji jed-nostek.

26. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

27. Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.

28. Zamkni臋cie obrad XXVI sesji Rady Powiatu.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2005-06-28 10:42:13
Data ostatniej modyfikacji : 2005-09-19 11:19:27
Liczba wy艣wietle艅 : 2804

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  28.06.2005 09:42poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12479270