logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 28/2005 z dnia 5 wrze艣nia 2005 r.PROTOK脫艁 NR 28/2005
z dnia 5 wrze艣nia 2005 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu PyrzyckiegoLista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.
Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2005. Uchwa艂膮 wprowadza si臋 do bud偶etu po stronie wydatk贸w kwot臋 700 tys. z艂 przyznan膮 ze 艣rodk贸w rezerwy subwencji og贸lnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej „Modernizacja drogi Mechowo-Letnin” oraz zwi臋ksza si臋 plan dochod贸w o kwot臋 260 tys. z艂. Wzrost dochod贸w wynika z wykonanego ju偶 w sierpniu rocznego planu dochod贸w z tytu艂u op艂at komunikacyjnych. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 3.

Skarbnik Powiatu przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2005. Dokonanie zmiany nast臋puje w zwi膮zku ze zwi臋kszeniem przez Wojewod臋 Zachodniopomorskiego dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie 9 490 z艂 i zadania w艂asne w kwocie 20 tys. z艂. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 wniosek Likwidatora SPZOZ o zabezpieczenie 艣rodk贸w na wyp艂at臋 odsetek od zaleg艂ych wynagrodze艅 pracownik贸w SPZOZ w Pyrzycach. Wniosek nie posiada艂 opinii Skarbnika, dlatego Starosta nie wyrazi艂 zgody na jego rozpatrzenie.
Podobnie post膮pi艂 z wnioskiem o zabezpieczenie 艣rodk贸w na wk艂ad w艂asny Szpitala Powiatowego przy realizacji projekt贸w: zakup aparatury i specjalistycznego sprz臋tu medycznego oraz termomodernizacja budynku g艂贸wnego. Ten wniosek zosta艂 odrzucony ze wzgl臋du na brak opinii Skarbnika i radcy prawnego oraz nieprecyzyjne zapisy dotycz膮ce okresu finansowania inwestycji.
Starosta wyrazi艂 oburzenie z powodu kierowania przez pracownik贸w Wydzia艂u Organizacyjno-Prawnego wniosk贸w do Zarz膮du, kt贸re nie s膮 kompletne. Zapowiedzia艂, 偶e w przysz艂o艣ci wnioski, kt贸re nie zawieraj膮 wszystkich opinii nie b臋d膮 rozpatrywane.
Kolejny wniosek dotyczy艂 zabezpieczenia 艣rodk贸w na dofinansowanie budowy windy osobowej w Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach. Z wcze艣niejszych ustale艅 wynika, 偶e wk艂ad w艂asny wygospodaruje dyrektor DPS-u. W obecnej chwili nie mo偶na precyzyjnie okre艣li膰 koszt贸w, jakie poch艂onie budowa windy. Ewentualne rozpatrzenie wniosku o pomoc finansow膮 b臋dzie mo偶liwe po przeprowadzeniu przetargu. Wniosek zosta艂 oddalony w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o desygnowanie przedstawiciela Zarz膮du Powiatu do komisji konkursowej na stanowisko ordynatora oddzia艂u urazowo-ortopedycznego. Ze wzgl臋du na to, 偶e o to stanowisko ubiega si臋 zast臋pca dyrektora w sk艂adzie komisji jest wymagany udzia艂 przedstawiciela organu za艂o偶ycielskiego. Starosta zaproponowa艂, aby w komisji uczestniczy艂 przewodnicz膮cy Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli Walenty Darczuk oraz dyrektor Wydzia艂u Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej Mariusz Marek Przybylski. Zarz膮d zaakceptowa艂 te kandydatury w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pny wniosek dotyczy艂 przed艂u偶enia terminu przygotowania planu rozwi膮za艅 systemowych dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Wniosek umotywowano tym, 偶e nie zapad艂y jeszcze ostateczne decyzje w sprawie dalszego kontraktowania 艣wiadcze艅 zdrowotnych dla Szpitala. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach. Do zak艂adu kieruje si臋: Wac艂awa Doma艅skiego, Regin臋 Kondrack膮, Franciszka Nowaka, Mariana Garbacza, Jana Murawskiego, Ann臋 Pok, Mariana Majchrzaka i Mari臋 Tylkowsk膮. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 tre艣膰 pisma skierowanego do radych Rady Miejskiej w Lipianach podpisanego przez mieszka艅c贸w Domu Pomocy Spo艂ecznej filia w Pyrzycach w Lipianach. Zwracaj膮 si臋 w nim z pro艣b膮 o zaniechanie likwidacji tej filii i przeniesienia mieszka艅c贸w do innego domu. Z wielu powod贸w w czerwcu br. Zarz膮d Powiatu podj膮艂 decyzj臋 o likwidacji tej plac贸wki. Trwaj膮ce od lat starania o przej臋cie od Gminy Lipiany budynku, w kt贸rym mie艣ci si臋 filia nie przynios艂y rezultatu. Budynek jest przekazany w u偶yczenie na mocy kr贸tkoterminowej umowy. Nie ma, zatem podstaw do inwestowania w ten obiekt, a wymaga on generalnego remontu. Poza tym dochody filii nie pokrywaj膮 wydatk贸w na jej utrzymanie. Wolne miejsca w pozosta艂ych filiach DPS pozwalaj膮 na zakwaterowanie pensjonariuszy z Lipian.
Mieszka艅cy filii w Lipianach zostali o tym powiadomieni. Zapoznali si臋 nawet z warunkami panuj膮cymi w filii w 呕abowie, dok膮d mieli zosta膰 przeniesieni. Jednak pod koniec sierpnia sugeruj膮c si臋 tym, 偶e przed艂u偶enie umowy u偶yczenia wystarczy do powstrzymania likwidacji filii mieszka艅cy z艂o偶yli wizyt臋 Burmistrzowi Lipian i przekazali pro艣b臋 o pomoc w tej sprawie. Na znak protestu wywiesili nad budynkiem czarn膮 flag臋. O ca艂ej sytuacji zosta艂y powiadomione media, kt贸re win膮 za dzia艂ania przeciw mieszka艅com DPS-u obarczy艂y Starost臋.
Obecna na posiedzeniu Zarz膮du kierowniczka filii Zenona Ry偶yk utrzymywa艂a, 偶e nie mog艂a zabroni膰 swoim podopiecznym napisania wyst膮pienia do w艂adz Gminy, a jej udzia艂 w czasie spotkania z pani膮 Burmistrz wynika艂 z obowi膮zku opieku艅czego. Na polecenie dyrektora DPS w Pyrzycach usun臋艂a czarn膮 flag臋, ale zosta艂a ona ponownie wywieszona.
O wszystkich tych zdarzeniach Starosta i cz艂onkowie Zarz膮du dowiedzieli si臋 po fakcie. Nikt z nimi nie konsultowa艂 dzia艂a艅 w sprawie, kt贸ra nale偶y do kompetencji Zarz膮du. Doprowadzi艂o to wywo艂ania niepotrzebnych emocji i zadra偶nie艅.
Zarz膮d negatywnie oceni艂 dzia艂ania pracownik贸w, kt贸rzy dopu艣cili do powstania takiej sytuacji. W wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za, Zarz膮d zobowi膮za艂 dyrektora Tadeusza Tyrchniewicza do niezw艂ocznego wyci膮gni臋cia konsekwencji s艂u偶bowych w stosunku do pracownik贸w winnych zaistnia艂ej sytuacji.

Ad. 5.

Starosta przedstawi艂 opini臋 prawn膮 w sprawie dalszego post臋powania z drogami pozbawionymi kategorii drogi powiatowej. W roku 2000 niekt贸re ulice w mie艣cie Pyrzyce i Lipiany uchwa艂膮 Rady Powiatu zosta艂y pozbawione kategorii drogi powiatowej. Minister w艂a艣ciwy ds. transportu nie zaliczy艂 ich do w艂a艣ciwej kategorii dr贸g publicznych. Od 1 stycznia 2001 r. drogi te utraci艂y status drogi publicznej. Aby przywr贸ci膰 tym drogom charakter dr贸g publicznych konieczne b臋dzie uchylenie w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci uchwa艂y Rady Powiatu z roku 2000. Wcze艣niej jednak nale偶y ustali膰, kto jest w艂a艣cicielem gruntu, na kt贸rym znajduje si臋 droga. Zarz膮d przyj膮艂 taki spos贸b post臋powania w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Jednocze艣nie Zarzd zauwa偶y艂, 偶e nale偶y upowszechni膰 informacj臋, 偶e na podstawie art. 73 w zwi膮zku z art. 60 ustawy z dnia 13 pa藕dziernika 1998 r. przepisy wprowadzaj膮ce ustawy reformuj膮ce administracj臋 publiczna (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z p贸藕n. zm.) nieruchomo艣ci pozostaj膮ce w dniu 31 grudnia 1998 r. we w艂adaniu Skarbu Pa艅stwa lub jednostek samorz膮du terytorialnego, nie stanowi膮ce ich w艂asno艣ci , a zaj臋te pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 r. sta艂y si臋 z mocy prawa w艂asno艣ci膮 Skarbu Pa艅stwa lub w艂a艣ciwych jednostek samorz膮du terytorialnego za odszkodowaniem p艂atnym przez Gminy w odniesieniu do dr贸g b臋d膮cych w dniu 31 grudnia 1998 r. drogami gminnymi lub przez Skarb Pa艅stwa w odniesieniu do pozosta艂ych dr贸g, z tym, 偶e roszczenia o odszkodowanie by艂ych w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci wygasaj膮 z dniem 31 grudnia 2005 r.
Starosta przedstawi艂 odpowied藕 dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych na wnioski o zmian臋 uchwa艂y okre艣laj膮cej wysoko艣膰 stawek op艂at za zaj臋cie pasa drogowego. Po przeanalizowaniu wysoko艣ci op艂at w s膮siednich powiatach oraz szacunkowych wp艂yw贸w nie jest celowe zmienianie ustalonych uchwa艂膮 Rady Powiatu wysoko艣ci stawek op艂at za zaj臋cie pasa drogowego. Zarz膮d zgodzi艂 si臋 z tym stanowiskiem w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych op艂at za zaj臋cie pasa drogowego w艂a艣cicielowi pawilonu handlowego w Ryszewie. Zaleg艂a op艂ata wraz z odsetkami wynosi 4 408, 52 z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na sp艂at臋 tej kwoty w 10 ratach miesi臋cznych pocz膮wszy od wrze艣nia 2005 r. w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Kolejny wniosek dotyczy艂 zabezpieczenia w bud偶ecie powiatu na rok 2006 艣rodk贸w na wdro偶enie podpisu elektronicznego. Kwota potrzebna na zakup kart dla trzech os贸b i jednego czytnika wynosi 1 620 z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 propozycj臋 radcy prawnego w sprawie zawarcia ugody s膮dowej z syndykiem masy upad艂o艣ciowej PBRol Pyrzyce w sprawie remont贸w wykonanych bezumownie w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU w roku 2000. Sprawa rozstrzygana jest przez S膮d Okr臋gowy w Szczecinie. Strony nie zwi膮za艂a umowa o wykonanie rob贸t. Wykonanie rob贸t potwierdzi艂a wsp贸lna komisja. W podobnej sprawie wyrok S膮du Najwy偶szego wskazuje, 偶e najw艂a艣ciwsze jest zawarcie ugody. Proponuje si臋 zawarcie ugody pod warunkiem rezygnacji z odsetek od 2003 r., zniesienia koszt贸w zast臋pstwa procesowego i je偶eli to mo偶liwe sp艂at roszczenia w ratach. Zarz膮d przyj膮艂 taki spos贸b post臋powania w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Ad. 6.

Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie przyj臋cia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2006. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.


Ad. 7.

Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 informacje w sprawie:
- realizacji bud偶etu za I p贸艂rocze w jednostkach obj臋tych dzia艂aniem Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu,
- oceny naboru do szk贸艂 ponadgimnazjalnych, kierunki zmian w ofercie edukacyjnej,
- planu remont贸w i inwestycji w plac贸wkach o艣wiatowych na lata 2005-2009,
- dzia艂a艅 zmierzaj膮cych do poprawy stanu 艣rodowiska na terenie powiatu pyrzyckiego.
Zarz膮d przyj膮艂 przedstawione informacje w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 8.

Robert Betyna zwr贸ci艂 uwag臋, 偶e remont nawierzchni z kostki brukowej na ul. Mickiewicza nie przyni贸s艂 偶adnego efektu. Miejsca, w kt贸rych dokonano napraw uleg艂y ponownemu zniszczeniu. R贸wnie偶 na ulicy S艂owackiego powsta艂y nowe dziury, kt贸re nale偶a艂oby zasypa膰. Starosta doda艂, 偶e w Lipianach na ulicy My艣liborskiej nawierzchnia jest w bardzo z艂ym stanie oraz obieca艂, 偶e podejmie dzia艂ania w sprawie poprawy stanu tych dr贸g.
Na tym spotkanie zako艅czono. Wicestarosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:

Waldemar Durkin Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3........................................
4. .........................................
5...........................................
Pyrzyce, dnia 5 wrze艣nia 2005 r.Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2005-09-08 10:24:22
Data ostatniej modyfikacji : 2005-09-08 10:24:22
Liczba wy艣wietle艅 : 2537licznik odwiedzin: 11807738