logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Przetarg nieograniczony na:

prowadzenie kompleksowej obs艂ugi bankowej Starostwa i Jednostek Organizacujnych Powiatu Pyrzyckiego

Pyrzyce, dnia 30 sierpnia 2005 r.

OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O WARTO艢CI PONI呕EJ 60 000 EURO NA:
prowadzenie kompleksowej obs艂ugi bankowej Powiatu Pyrzyckiego, powiatowych funduszy celowych, powiatowych jednostek organizacyjnych – w tym Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, wyposa偶enie i prowadzenie bankowego punktu obs艂ugi w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach oraz 艣wiadczenie Powiatowi Pyrzyckiemu us艂ug kredytowych finansuj膮cych przej艣ciowe niedobory bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego, wyst臋puj膮cych w trakcie danego roku bud偶etowego.

I. PE艁NA NAZWA ZAMAWIAJ膭CEGO:
Powiat Pyrzycki - Starostwo Powiatowe w Pyrzycach
ul.Lipia艅ska 4, 74 - 200 Pyrzyce
tel./fax (091) 570-07-57,
e-mail starostwo@pyrzyce.pl strona www.pyrzyce.pl
REGON: 811694584 NIP: 853-13-71-526

II. TRYB ZAM脫WIENIA:
Przetarg nieograniczony o warto艣ci poni偶ej 60 000 euro.

III. SPOS脫B UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNK脫W ZAM脫WIENIA (SIWZ):
SIWZ s膮 do uzyskania w siedzibie Zamawiaj膮cego, pok贸j 122 (I pi臋tro).

IV. PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA:
Prowadzenie kompleksowej obs艂ugi bankowej Powiatu Pyrzyckiego, powiatowych funduszy celowych, powiatowych jednostek organizacyjnych – w tym Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, wyposa偶enie i prowadzenie bankowego punktu obs艂ugi w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach oraz 艣wiadczenie Powiatowi Pyrzyckiemu us艂ug kredytowych finansuj膮cych przej艣ciowe niedobory bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego, wyst臋puj膮cych w trakcie danego roku bud偶etowego.

V. OFERTY CZ臉艢CIOWE:
Zamawiaj膮cy nie dopuszcza sk艂adania ofert cz臋艣ciowych.

VI. OFERTY WARIANTOWE:
Zamawiaj膮cy nie dopuszcza sk艂adania ofert wariantowych.

VII. TERMIN WYKONANIA ZAM脫WIENIA:
60 miesi臋cy od dnia zawarcia umowy b臋d膮cej przedmiotem niniejszego zam贸wienia.
VIII. OPIS WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU WRAZ Z PODANIEM ICH ZNACZENIA ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W:
1. Fundusze w艂asne banku na dzie艅 31.12.2004 r. minimum 200 mln z艂,
2. Prowadzenie rozlicze艅 bankowych drog膮 elektroniczn膮,
3. Oferent wyra偶膮 zgod臋 na negocjowanie stawek oprocentowania przy lokowaniu nadwy偶ek 艣rodk贸w na okresy niestandardowe - warunek zostanie zawarty w umowie,
4. Wsp贸艂czynnik wyp艂acalno艣ci na dzie艅 31.12.2004 r. nie mniej ni偶 8 %,
5. Bank zobowi膮zuje si臋 do realizacji przelew贸w w dniu ich z艂o偶enia,
6. Bank zobowi膮zuje si臋 do odst膮pienia od op艂at za przelewy wewn膮trz banku,
7. Nie dopuszcza si臋 sk艂adania ofert wsp贸lnych kilku bank贸w,
8. W przypadku powo艂ania nowych jednostek organizacyjnych Powiatu Pyrzyckiego obs艂uga bankowa b臋dzie prowadzona na warunkach zgodnych z niniejsz膮 Specyfikacj膮 Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia oraz zawart膮 umow膮 kompleksowej obs艂ugi bankowej Powiatu Pyrzyckiego,
9. Bank nie b臋dzie pobiera艂 prowizji od wp艂at got贸wkowych na rachunki prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Pyrzycach oraz inne jednostki organizacyjne Powiatu Pyrzyckiego,
10. Oprocentowanie kredyt贸w finansuj膮cych przej艣ciowe niedobory bud偶etu powiatu w danym roku bud偶etowym b臋dzie okre艣lone jako suma stawki procentowej WIBOR 3M i mar偶y oprocentowania wyra偶onej w punktach procentowych. Stawka WIBOR 3M b臋dzie okre艣lona ka偶dorazowo przez bank na pi臋膰 dni przed ka偶dym okresem odsetkowym.

Kryteria wyboru ofert:
K.1. Op艂ata w z艂otych za przelewy w obrocie krajowym, transfery mi臋dzybankowe
- wsp贸艂czynnik wagi 0,4
K. 2. Op艂ata w z艂otych za prowadzenie rachunku – za ka偶dy miesi膮c
- wsp贸艂czynnik wagi 0,2
K. 3. Wysoko艣膰 mar偶y oprocentowania kredytu w punktach procentowych
- wsp贸艂czynnik wagi 0,4

Ka偶de z kryterium oceniane b臋dzie w skali punktowej od 0 do 100. Ilo艣膰 otrzymanych punkt贸w jest sum膮 iloczyn贸w punkt贸w otrzymanych za ka偶de kryterium i jego wsp贸艂czynnik wagi obliczane wed艂ug poni偶szego algorytmu:
OMAX – O
----------------------- x 100 x wsp贸艂czynnik wagi
OMAX – OMIN
Gdzie:
OMAX - oferta najmniej korzystna
OMIN - oferta najkorzystniejsza
O - dana oferta

Razem suma punkt贸w uzyskanych przez danego oferenta:
(K.1 x 0,4) + (K.2 x 0,2) + (K.3 x 0,4)

IX. WADIUM:
Zamawiaj膮cy nie wymaga wp艂aty wadium.

X. KRYTERIA I SPOS脫B DOKONYWANIA OCENY OFERT:
Zamawiaj膮cy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spo艣r贸d ofert wa偶nych i nie podlegaj膮cych odrzuceniu.
Za najkorzystniejsz膮 zostania uznana oferta, kt贸ra uzyska najwi臋ksz膮 ilo艣膰 punkt贸w.

XI. MIEJSCE I TERMIN SK艁ADANIA OFERT:
Oferty nale偶y sk艂ada膰 w terminie do dnia 30 wrze艣nia 2005 r. do godz. 12.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Pyrzycach przy ul. Lipia艅skiej 4, w Sekretariacie, pok贸j 106 (I pi臋tro).

XII. TERMIN ZWI膭ZANIA Z OFERT膭:
Sk艂adaj膮cy ofert臋 pozostaje ni膮 zwi膮zany przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna si臋 wraz z up艂ywem terminu sk艂adania ofert, tj. 30 wrze艣nia 2005 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2005-08-30 13:05:04
Data ostatniej modyfikacji : 2005-08-30 13:07:42
Liczba wy艣wietle艅 : 4845

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  30.08.2005 12:05poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11818234