logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 26/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 r.PROTOK脫艁 NR 26/2005
z dnia 25 sierpnia 2005 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu PyrzyckiegoLista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.

Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wytycznych do sporz膮dzania informacji o stanie mienia Powiatu Pyrzyckiego za rok 2005. Uchwa艂a zosta艂a przygotowana na podstawie harmonogramu prac nad projektem bud偶etu. Okre艣la przedmiot i termin sporz膮dzenia informacji, kt贸ra b臋dzie przedstawiona Radzie. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Kolejna uchwa艂a przedstawiona przez Skarbnika, r贸wnie偶 przygotowana na podstawie harmonogramu prac nad projektem bud偶etu, dotyczy艂a wytycznych do opracowania projektu bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2006. Uchwa艂a zawiera jednolite dla wszystkich jednostek organizacyjnych formularze do materia艂贸w planistycznych. W informacjach rz膮dowych brak jest danych dotycz膮cych wska藕nik贸w inflacyjnych, dlatego Zarz膮d przyj膮艂 wska藕niki inflacyjne w wysoko艣ci 2,5 %. Skarbnik poinformowa艂, 偶e skonsultuje wysoko艣膰 tych wska藕nik贸w z o艣ciennymi powiatami. W przypadku ra偶膮cych dysproporcji b臋dzie mo偶na je jeszcze zmieni膰. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.

Skarbnik Powiatu przedstawi艂 Specyfikacj臋 Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia dotycz膮cego wyboru banku do obs艂ugi bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego. W zwi膮zku z up艂ywem okresu obowi膮zywania umowy na obs艂ug臋 bud偶etu z bankiem BG呕 S.A. konieczne jest rozpocz臋cie procedury przetargowej w celu wyboru banku na kolejne lata. Obecne przepisy pozwalaj膮 na podpisanie umowy na okres 5 lat. Nowa umowa b臋dzie obowi膮zywa膰 od 1 stycznia 2006 r. Obecna ko艅czy si臋 18 pa藕dziernika br., dlatego istnieje konieczno艣膰 przed艂u偶enia jej o ponad dwa miesi膮ce. Robert Betyna wyrazi艂 obaw臋, 偶e takie posuni臋cie wymaga zgody prezesa Urz臋du Zam贸wie艅 Publicznych. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e r贸偶nie jest interpretowane Prawo zam贸wie艅 publicznych. Jego zdaniem zgoda nie jest wymagana, ale dla pewno艣ci wyst膮pi do RIO o opini臋 w tej sprawie. Zarz膮d zaakceptowa艂 SIWZ w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za. Termin sk艂adania ofert ustalono do dnia 30 wrze艣nia 2005 r. Og艂oszenie o przetargu zostanie zamieszczone w Internecie.
Starosta powo艂a艂 Komisj臋 przetargow膮 do wyboru banku do obs艂ugi bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego w sk艂adzie: Mariusz Majak - przewodnicz膮cy, Andrzej Wabi艅ski, Krzysztof Kunce, Halina Korzeniewicz, Robert Betyna.
Starosta przedstawi艂 wniosek o umorzenie po偶yczki w kwocie 1,125 mln. z艂 udzielonej SPZOZ w Pyrzycach. Po zako艅czeniu likwidacji SPZOZ w Pyrzycach wszelkie zobowi膮zania i tak stan膮 si臋 zobowi膮zaniami powiatu, wi臋c wniosek jest zasadny. R贸wnie偶 zdaniem Skarbnika upro艣ci to procedury zwi膮zane ze sp艂at膮 d艂ugu. Decyzj臋 jednak musi podj膮膰 Rada Powiatu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na umorzenie po偶yczki i wyst膮pienie do Rady z projektem uchwa艂y w tej sprawie w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zatwierdzenie wysoko艣ci dodatku motywacyjnego dla dyrektora Domu Dziecka w Czernicach na poziomie 20 %. wynagrodzenia zasadniczego. Dyrektor Wydzia艂u Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej zaproponowa艂 przyznanie dodatku w wysoko艣ci 30 % na okres od 1 wrze艣nia 2005 r. do 28 lutego 2006 r. Tak膮 propozycj臋 popar艂 Robert Betyna oraz Starosta. Halina Korzeniewicz nie zgodzi艂a si臋 z t膮 propozycja i ostatecznie Zarz膮d zatwierdzi艂 dodatek w wysoko艣ci 30 % na okres 6 miesi臋cy w wyniku g艂osowania 2 g艂osy za, 1 wstrzymuj膮cy si臋.
Z kolei rozpatrzono ponownie z艂o偶ony wniosek o zwi臋kszenie bud偶etu Domu Dziecka w Czernicach. Niedoszacowanie bud偶etu by艂o przedmiotem kontroli. Nie ma jeszcze ostatecznych wynik贸w tej kontroli ze wzgl臋du na brak opinii RIO w sprawie kwalifikacji koszt贸w utrzymania wychowanka. Na podstawie opinii RIO b臋dzie mo偶na oceni膰, czy s膮siednie powiaty pobiera艂y od nas zawy偶one refundacje za utrzymywanie wychowank贸w z terenu powiatu pyrzyckiego. Mo偶liwe, 偶e nasz powiat pobiera艂 zani偶one refundacje od innych powiat贸w. W takim przypadku b臋dzie to podstawa do ubiegania si臋 o zwrot koszt贸w. Je偶eli odzyskane 艣rodki nie pokryj膮 niedoboru w bud偶ecie, to Zarz膮d rozwa偶y mo偶liwo艣膰 zwi臋kszenia bud偶etu Domu Dziecka przy okazji nast臋pnej sesji Rady Powiatu. Zarz膮d wstrzymuje si臋 od podj臋cia decyzji do czasu ostatecznych wynik贸w kontroli w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Marek Kiba艂a przedstawi艂 projekt porozumienia o wsp贸艂realizacji budowy chodnika w miejscowo艣ci Babin. Porozumienie precyzuje zakres obowi膮zk贸w i terminy realizacji inwestycji dla obu stron. Projekt zosta艂 skonsultowany z W贸jtem Gminy Bielice. Zarz膮d zatwierdzi艂 projekt porozumienia w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie dyrektor Kiba艂a odni贸s艂 si臋 do wniosku Piotra Rybkowskiego o sporz膮dzenie dokumentacji na przebudow臋 drogi w Za艂臋偶u. Szacunkowy koszt takiej dokumentacji to ok. 20 tys. z艂., a plan finansowy Zarz膮du Dr贸g na rok 2005 nie przewiduje takiego wydatku. Jedynie zwi臋kszenie planu finansowego umo偶liwi艂oby wykonanie tego zadania.
Starosta zauwa偶y艂, 偶e dodatkowym problemem jest nieuregulowany stan prawny drogi. Zaproponowa艂, aby dokona膰 wizji lokalnej przy udziale W贸jta Gminy Kozielice, kt贸ry deklaruje swoj膮 pomoc i mo偶liwo艣膰 przej臋cia przez gmin臋 cz臋艣ci drogi powiatowej. Powinno to unormowa膰 stan prawny. R贸wnocze艣nie nale偶y rozpocz膮膰 procedur臋 wy艂onienia wykonawcy dokumentacji z zastrze偶eniem, 偶e p艂atno艣膰 nast膮pi w roku 2006. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na taki spos贸b post臋powania w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 informacje w sprawie:
- dzia艂a艅 zmierzaj膮cych do poprawy stanu 艣rodowiska na terenie powiatu pyrzyckiego,
- wsparcia gospodarstw rolnych z terenu powiatu pyrzyckiego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej realizowanego przez ARiMR,
- dzia艂alno艣ci O艣rodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Nowielinie,
- realizacji zada艅 ograniczaj膮cych skutki niepe艂nosprawno艣ci - Warsztaty Terapii Zaj臋ciowej w Nowielinie,
- dzia艂a艅 ograniczaj膮cych dost臋p do 艣rodk贸w odurzaj膮cych uczni贸w szk贸艂 w powiecie pyrzyckim,
- dzia艂alno艣ci Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w I p贸艂roczu 2005 r.
Jedynie informacja w sprawie dzia艂a艅 zmierzaj膮cych do poprawy stanu 艣rodowiska na terenie powiatu pyrzyckiego nie zosta艂a przyj臋ta. Pozosta艂e informacje Zarz膮d Przyj膮艂 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Zarz膮d zobowi膮za艂 dyrektora Wydzia艂u Ochrony 艢rodowiska, Le艣nictwa i Rolnictwa do przeredagowania informacji w sprawie dzia艂a艅 zmierzaj膮cych do poprawy stanu 艣rodowiska i dostarczenie jej przed posiedzeniem Komisji. Przedstawiona informacja obszernie omawia istniej膮cy stan rzeczywisty 艣rodowiska i prawne aspekty dzia艂a艅 samorz膮du. Te elementy nale偶y pomin膮膰 i skupi膰 si臋 na zestawieniu podejmowanych konkretnych dzia艂a艅. Halina Korzeniewicz podpowiedzia艂a, 偶e powinny to by膰 dzia艂ania nie tylko Starostwa, ale gmin i instytucji dzia艂aj膮cych na terenie powiatu. Mog膮 to by膰 nawet dzia艂ania Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w zakresie piel臋gnacji drzew i utrzymania poboczy dr贸g, przeprowadzone nasadzenia ro艣lin, informacja o ilo艣ci wybudowanych p艂yt obornikowych, o planach nawozowych itp.

Na tym spotkanie zako艅czono. Wicestarosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:

Waldemar Durkin Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3........................................
4. .........................................
5...........................................
Pyrzyce, dnia 25 sierpnia 2005 r.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2005-08-29 09:46:51
Data ostatniej modyfikacji : 2005-08-29 09:46:51
Liczba wy艣wietle艅 : 2427licznik odwiedzin: 11709020